Dane dotyczące usług podstawowych Ge Jvm2185

Ge Jvm2185 oferuje szeroki zakres usług podstawowych, w tym dostęp do informacji o produktach, usługach i wsparciu technicznym. Użytkownicy mogą również skorzystać z pomocy technicznej za pośrednictwem witryny internetowej lub bezpośrednia interakcja z pracownikami firmy. Ge Jvm2185 współpracuje z lokalnymi dostawcami usług, aby zapewnić swoim klientom najwyższy poziom obsługi. Firma oferuje również szereg usług wsparcia technicznego, w tym wsparcie przez telefon, czat na żywo i usługę e-mail. Usługi wsparcia technicznego obejmują pomoc w zakresie instalacji i konfiguracji produktów, naprawy i aktualizacji oprogramowania oraz diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług podstawowych Ge Jvm2185

Obowiązkiem pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę jest poinformowanie zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę, nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza (pracownik nie rozpoczął jeszcze pracy). Trzeba także pamiętać, że w trakcie trwania umowy, gdy niektóre jej elementy zmieniają się, wówczas trzeba przekazać pracownikowi nową informację o warunkach zatrudnienia.

Pobierz darmowy wzór Informacji o warunkach zatrudnienia w dwóch formatach: PDF i DOCX

Informacja o warunkach zatrudnienia - forma

Informacja o warunkach zatrudnienia musi mieć formę pisemną i być podpisana przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Informacja o warunkach zatrudnienia może nastąpić poprzez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Pracownik powinien zostać poinformowany o warunkach zatrudnienia indywidualnie.

Jakie dane powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna przede wszystkim zawierać dane o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy, wówczas informacja o warunkach zatrudnienia powinna również zawierać zagadnienia dotyczące:

 1. pory nocnej,
 2. miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
 3. przyjętego sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy,
 4. przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca informuje pracownika o przysługujących mu uprawnieniach w sposób zindywidualizowany i stosowny do konkretnej sytuacji prawnej zatrudnianej osoby.

Czy czekają nas zmiany?

W 2022 roku Polska powinna wdrożyć dyrektywę unijną, która zakłada znaczne rozszerzenie informacji zwartych w informacji. Jednak na chwile obecną planowane zamiany nie weszły jeszcze w życie i nie wiadomo kiedy mogą zacząć obowiązywać. Zgodnie z projektowanymi zmianami pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracowników o warunkach pracy i płacy, czyli o:

 • innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia;
 • świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (np. dostępnych u pracodawcy pakietach medycznych, czy sportowych);
 • zasadach pracy w godzinach nadliczbowych oraz wysokości wynagrodzenia wypłacanego za taką pracę;
 • zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę (w sytuacji wykonywania przez pracowników pracy zmianowej);
 • zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w sytuacji wykonywania pracy w wielu miejscach);
 • procedurach udzielania płatnego urlopu;
 • procedurach rozwiązania stosunku pracy,
 • sposobie ustalania długości okresów wypowiedzenia;
 • prawie do szkoleń.

Pracodawca będzie przekazywał informacje o warunkach zatrudnienia pisemnie. Dopuszczalne będzie informowanie w postaci elektronicznej jednak pod warunkiem umożliwienia pracownikowi wydrukowania oraz przechowywania udostępnionych informacji.

Ogłoszenie nr 504799-N-2020 z dnia 2020-01-21 r.

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w%)

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny01581798500000, ul.ul. Grójecka186,02-390Warszawa, woj.mazowieckie, państwoPolska, tel.022 572 62 54, 022 572 62 51, , e-mailzamowienia@nfz. gov. pl, , faks022 572 63 05.
Adres strony internetowej (URL):https://nfz. ezamawiajacy. pl
Adres profilu nabywcy:https://nfz. pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I. 3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I. 4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Takhttps://nfz. pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Takhttps://nfz. pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:Elektronicznie

Tak
adreshttps://nfz. pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:Nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi serwisu dotyczącego Produktów Podstawowych Platformy AFDNumer referencyjny: BAG. 261. 1. 43. 2019Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II. 2) Rodzaj zamówienia: UsługiII. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są „Usługi serwisu dotyczącego Produktów Podstawowych Platformy AFD”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

II. 5) Główny kod CPV: 72000000-5 Dodatkowe kody CPV:

II. 6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:303252, 00
Waluta:

pln(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II. 7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 1 pkt 6 lub w art. 6 pkt 3 ustawy Pzp:II. 8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:12 lub dniach:lub data rozpoczęcia: zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II. 9) Informacje dodatkowe:

III. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III. 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkoweIII. 2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna III. 3) Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usługi serwisowej dotyczącej głównych elementów produktów podstawowych Platformy AFD, wymienionych w tabeli 1 w załączniku nr 1 do Specyfikacji. Każda świadczona usługa musi być o wartości przekraczającej 200 000 zł brutto. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:Nie
Informacje dodatkowe:

III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III. 2. 1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PzpIII. 2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 5 ustawy PzpNie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III. 3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III. 4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III. 5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III. 5. 1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III. 2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III. 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. 3) - III. 6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu na platformie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IV. 1) OPIS IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczonyIV. 2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV. 3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV. 4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie

IV. ) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV. 6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV. 7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV. 1) Kryteria oceny ofert: IV. 2) Kryteria

IV. 3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)TakIV. 3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV. 3. 1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

IV. 2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV. 3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:IV. 4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV. 5) ZMIANA UMOWYPrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji. IV. 6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 6. 1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV. 2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2020-01-30, godzina:10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>polskiIV. 3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu składania ofert)IV. 4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:NieIV. 5) Informacje dodatkowe:

Zasoby dotyczące postanowień licencjonowania na tej stronie definiują postanowienia dotyczące produktów oprogramowania i usług online kupowanych w ramach programów licencjonowania firmy Microsoft.

Postanowienia dotyczące produktów

Postanowienia dotyczące produktów zawierają wszystkie postanowienia dotyczące korzystania z produktów i profesjonalnych usług firmy Microsoft nabytych w ramach programów licencjonowania firmy Microsoft. Postanowienia zawarte poprzednio w dokumencie „Postanowienia dotyczące Usług Online” zostały przeniesione do dokumentu „Postanowienia dotyczące produktów” i nie występują już jako osobne postanowienia. Aby uzyskać więcej informacji o Postanowieniach dotyczących produktów, przeczytaj często zadawane pytania: Postanowienia dotyczące produktów. Zarchiwizowane wersje dokumentów Postanowienia dotyczące produktów sprzed 1 lutego 2021 r. są dostępne tutaj, a zarchiwizowane wersje dokumentów Postanowienia dotyczące Usług Online są dostępne tutaj.

Uzupełnienie dotyczące ochrony danych w usługach online (DPA)

Jeśli subskrybujesz usługę online na podstawie postanowień dotyczących produktów, postanowienia dotyczące przetwarzania danych i zabezpieczeń są zdefiniowane w Uzupełnieniu dotyczącym ochrony danych w usługach online firmy Microsoft (DPA). Dokument DPA jest uzupełnieniem dokumentu Postanowienia dotyczące produktów (wcześniej nazywanego dokumentem OST). Bieżące i zarchiwizowane wydania dokumentu DPA są dostępne do pobrania

Prawa używania przysługujące usługodawcy (Services Provider Use Rights — SPUR)

Dokument Prawa używania przysługujące usługodawcy (SPUR, Services Provider Use Rights) zawiera szczegółowe informacje o sposobach korzystania z produktów nabywanych w ramach umowy Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA). Bieżące i zarchiwizowane wydania dokumentu SPUR są dostępne do pobrania

Umowy dotyczące poziomu usług online firmy Microsoft (Service Level Agreement — SLA)

Dokument „Umowy dotyczące poziomu usług” (SLA) opisuje zobowiązania firmy Microsoft w zakresie bezawaryjnego działania usług online firmy i ich dostępności. Bieżące i zarchiwizowane wydania umowy SLA są dostępne do pobrania

Umowy licencyjne EULA i lista produktów dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV)

Umowy licencyjne dla użytkownika oprogramowania (End User License Agreement - EULA) firmy Microsoft oraz Lista Produktów dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) zawierają szczegółowe informacje na temat dostępności, wycofania produktów, ścieżek migracji i używania oprogramowania nabywanego w ramach programu Microsoft Independent Software Vendor Royalty License. Umowy licencyjne EULA i lista produktów dla dostawców ISV są aktualizowane co kwartał. Bieżące i zarchiwizowane wydania umów licencyjnych EULA i lista produktów dla dostawców ISV są dostępne do pobrania

Dane dotyczące usług podstawowych Ge Jvm2185

Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług podstawowych Ge Jvm2185

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług podstawowych Ge Jvm2185

KryteriaZnaczenieCena100, 00