Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Frigidaire Fdb2321rec0

Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Frigidaire Fdb2321rec0 zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego instalowania, pielęgnacji i użytkowania tego urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, przechowywania żywności, pielęgnacji, czyszczenia, konserwacji i napraw. Instrukcja zawiera również informacje na temat wyłączania i włączania urządzenia oraz ustawiania jego temperatury. Dzięki instrukcji instalacji, pielęgnacji i użytkowania Frigidaire Fdb2321rec0 możesz czerpać korzyści z użytkowania tego urządzenia przez wiele lat.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Frigidaire Fdb2321rec0

158 Podręcznik <strong>Procedur</strong> <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych

 • Page 1 and 2:

  GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO

 • Page 3 and 4:

  Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE

 • Page 5 and 6:

  Definicje Definicje Ilekroć w nini

 • Page 7 and 8:

  Informacje ogólne I. INFORMACJE OG

 • Page 9 and 10:

  Informacje ogólne 1. Aspekty hor

 • Page 11 and 12:

  Zasady udzielania dofinansowania II

 • Page 13 and 14:

  Zasady udzielania dofinansowania w

 • Page 15 and 16:

  Zasady udzielania dofinansowania

 • Page 17 and 18:

  Zasady udzielania dofinansowania Zl

 • Page 19 and 20:

  Zasady udzielania dofinansowania

 • Page 21 and 22:

  Zasady udzielania dofinansowania

 • Page 23 and 24:

  Zasady udzielania dofinansowania

 • Page 25 and 26:

  Zasady udzielania dofinansowania

 • Page 27 and 28:

  Zasady udzielania dofinansowania 7.

 • Page 29 and 30:

  Szczegółowe zasady dofinansowania

 • Page 31 and 32:

  Szczegółowe zasady dofinansowania

 • Page 33 and 34:

  Szczegółowe zasady dofinansowania

 • Page 35 and 36:

  Sposób przygotowania wniosków o d

 • Page 37 and 38:

  Sposób przygotowania wniosków o d

 • Page 39 and 40:

  Sposób przygotowania wniosków o d

 • Page 41 and 42:

  Sposób przygotowania wniosków o d

 • Page 43 and 44:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 45 and 46:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 47 and 48:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 49 and 50:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 51 and 52:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 53 and 54:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 55 and 56:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 57 and 58:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 59 and 60:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 61 and 62:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 63 and 64:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 65 and 66:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 67 and 68:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 69 and 70:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 71 and 72:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 73 and 74:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 75 and 76:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 77 and 78:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 79 and 80:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 81 and 82:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 83 and 84:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 85 and 86:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 87 and 88:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 89 and 90:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 91 and 92:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 93 and 94:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 95 and 96:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 97 and 98:

  Realizacja projektu VI. REALIZACJA

 • Page 99 and 100:

  Realizacja projektu przestępstwa p

 • Page 101 and 102:

  Realizacja projektu nych kosztów,

 • Page 103 and 104:

  Realizacja projektu czy jednego kwa

 • Page 105 and 106: Realizacja projektu a także dokume
 • Page 107 and 108: Realizacja projektu 6. Dokument
 • Page 109 and 110: Realizacja projektu Koszty personel
 • Page 111 and 112: Realizacja projektu tej grupy koszt
 • Page 113 and 114: Realizacja projektu W odniesieniu d
 • Page 115 and 116: Realizacja projektu • Beneficjent
 • Page 117: Realizacja projektu • kontroli wy
 • Page 120 and 121: Podręcznik Procedur Funduszu dla O
 • Page 122 and 123: Podręcznik Procedur Funduszu dla O
 • Page 125 and 126: Załączniki Załącznik nr 1 Wnios
 • Page 127 and 128: Załączniki 129
 • Page 129 and 130: Załączniki 131
 • Page 131 and 132: Załączniki 133
 • Page 133 and 134: Załączniki Załącznik nr 2 Instr
 • Page 135 and 136: Załączniki 2. Strukturę zarządz
 • Page 137 and 138: Załączniki Przykład: LP Nazwa i
 • Page 139 and 140: Załączniki Koszty wzmocnienia zdo
 • Page 141 and 142: Załączniki WAŻNE W przypadku poj
 • Page 143 and 144: Załączniki 3. 3 Koszty partnera
 • Page 145 and 146: Załączniki aneksu. Dlatego budże
 • Page 147 and 148: Załączniki 2. Oryginał albo kopi
 • Page 149 and 150: Załączniki Załącznik nr 3 Oświ
 • Page 151 and 152: Załączniki 153
 • Page 153 and 154: Załączniki 155
 • Page 155: Załączniki 157
 • Page 159 and 160: Załączniki 161
 • Page 161: Operator Grantu Blokowego: ECORYS P

Podręcznik Certyfikacji i Bieżącego Nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Mechaników Lotniczych
 plik do pobrania 1. 53 Mb

Szkolenie na typ statku powietrznego. Procedura zatwierdzania szkoleń na typ statku powietrznego w organizacji nie posiadającej Certyfikatu Part-147 - dokumenty:

Szkolenie na typ statku powietrznego
 plik do pobrania 749. 50 Kb

Certyfikacja i Bieżący Nadzór Organizacji Part-147 – Podręcznik

 plik do pobrania 2. 31 Mb

Podręcznik Certyfikacji i Bieżącego Nadzoru Organizacji Part-147

plik do pobrania 19. 50 Kb

Licencjonowanie Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców – Podręcznik
plik do pobrania47. 6 MB

Podręcznik <strong>Procedur</strong> <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych Ostateczny termin składania Wniosków o dofinansowanie upływa w ostatnim dniu naboru o godzinie 17. 00 – w przypadku osobistego składania Wniosków, a w przypadku przekazania Wniosku drogą pocztową lub kurierską obowiązuje data nadania przesyłki. Wnioskodawcy w ciągu 14 dni roboczych od upłynięcia terminu składania Wniosków o dofinansowanie otrzymają pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany we Wniosku o dofinansowanie potwierdzenie złożenia Wniosku wraz z nadanym numerem ewidencyjnym. Numer ewidencyjny będzie niezbędny do uzyskiwania jakichkolwiek informacji na temat Wniosku. W tym samym czasie zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora www. swissgrant. pl lista wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w danym naborze. Wnioski o dofinansowanie złożone po terminie wskazanym przez Operatora zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Termin składania Wniosków nie podlega jakimkolwiek modyfikacjom czy negocjacjom ze strony Wnioskodawców. 4. 3. Terminy przyjmowania Wniosków o dofinansowanie w ramach <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych Planowane są następujące nabory Wniosków o dofinansowanie: 4. 1. Projekty MAŁE Numer naboru Okres naboru Wniosków Budżet w frankach szwajcarskich I II kwartał 2011 1 890 231 CHF II II kwartał 2012 1 890 231 CHF III I kwartał 2013 1 890 231 CHF + środki niewykorzystane w poprzednich naborach 4. 2. Projekty DUŻE Numer naboru Okres naboru Wniosków Budżet w frankach szwajcarskich I I kwartał 2011 3 666 667 CHF II IV kwartał 2011 3 666 667 CHF III III kwartał 2012 3 666 667 CHF + środki niewykorzystane w poprzednich naborach 40

Sposób przygotowania wniosków o dofinansowanie Szczegółowe terminy naborów Wniosków o dofinansowanie będą sukcesywnie ogłaszane na stronie internetowej Operatora <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych www. pl, stronie internetowej Krajowej Instytucji Koordynującej www. programszwajcarski. gov. pl oraz stronie internetowej Biura Szwajcarsko- -Polskiego Programu Współpracy www. swiss-contribution. admin. ch. Formularz Wniosku o dofinansowanie oraz wymagane do Wniosku o dofinansowanie załączniki Formularz Wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Podręcznika <strong>Procedur</strong>. Formularz jest również dostępny na stronie internetowej Operatora <strong>Funduszu</strong> <strong>dla</strong> <strong>Organizacji</strong> Pozarządowych www. pl. Załączniki do Wniosku o dofinansowanie Do Wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Oryginał albo kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione statutu, umowy lub innego równoważnego dokumentu określającego cele i przedmiot działalności Wnioskodawcy. Oryginał albo kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający datę rejestracji Wnioskodawcy, osobowość prawną ubiegającego się o dofinansowanie wraz z danymi osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku. Oryginał albo kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione dokumentów określających sytuację finansową ubiegającego się o dofinansowanie: zatwierdzony bilans i rachunek zysków i strat za ostatni pełny okres obrachunkowy. List intencyjny partnera projektu w języku polskim lub angielskim (oryginał albo kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby przez niego upoważnione) - jeżeli dotyczy. WAŻNE Niedołączenie listu intencyjnego do Wniosku o dofinansowanie (w przypadku występowania partnerstwa) potraktowane zostanie jako brak załącznika i spowoduje odrzucenie Wniosku z powodów formalnych! 41

 • Page 1 and 2: GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO
 • Page 3 and 4: Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE
 • Page 5 and 6: Definicje Definicje Ilekroć w nini
 • Page 7 and 8: Informacje ogólne I. INFORMACJE OG
 • Page 9 and 10: Informacje ogólne 1. Aspekty hor
 • Page 11 and 12: Zasady udzielania dofinansowania II
 • Page 13 and 14: Zasady udzielania dofinansowania w
 • Page 15 and 16: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 17 and 18: Zasady udzielania dofinansowania Zl
 • Page 19 and 20: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 21 and 22: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 23 and 24: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 25 and 26: Zasady udzielania dofinansowania
 • Page 27 and 28: Zasady udzielania dofinansowania 7.
 • Page 29 and 30: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 31 and 32: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 33 and 34: Szczegółowe zasady dofinansowania
 • Page 35 and 36: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 37: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 41 and 42: Sposób przygotowania wniosków o d
 • Page 43 and 44: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 45 and 46: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 47 and 48: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 49 and 50: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 51 and 52: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 53 and 54: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 55 and 56: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 57 and 58: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 59 and 60: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 61 and 62: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 63 and 64: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 65 and 66: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 67 and 68: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 69 and 70: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 71 and 72: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 73 and 74: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 75 and 76: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 77 and 78: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 79 and 80: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 81 and 82: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 83 and 84: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 85 and 86: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 87 and 88: Proces oceny i wyboru Wniosków o d
 • Page 89 and 90:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 91 and 92:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 93 and 94:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 95 and 96:

  Proces oceny i wyboru Wniosków o d

 • Page 97 and 98:

  Realizacja projektu VI. REALIZACJA

 • Page 99 and 100:

  Realizacja projektu przestępstwa p

 • Page 101 and 102:

  Realizacja projektu nych kosztów,

 • Page 103 and 104:

  Realizacja projektu czy jednego kwa

 • Page 105 and 106:

  Realizacja projektu a także dokume

 • Page 107 and 108:

  Realizacja projektu 6. Dokument

 • Page 109 and 110:

  Realizacja projektu Koszty personel

 • Page 111 and 112:

  Realizacja projektu tej grupy koszt

 • Page 113 and 114:

  Realizacja projektu W odniesieniu d

 • Page 115 and 116:

  Realizacja projektu • Beneficjent

 • Page 117:

  Realizacja projektu • kontroli wy

 • Page 120 and 121:

  Podręcznik Procedur Funduszu dla O

 • Page 122 and 123:

  Podręcznik Procedur Funduszu dla O

 • Page 125 and 126:

  Załączniki Załącznik nr 1 Wnios

 • Page 127 and 128:

  Załączniki 129

 • Page 129 and 130:

  Załączniki 131

 • Page 131 and 132:

  Załączniki 133

 • Page 133 and 134:

  Załączniki Załącznik nr 2 Instr

 • Page 135 and 136:

  Załączniki 2. Strukturę zarządz

 • Page 137 and 138:

  Załączniki Przykład: LP Nazwa i

 • Page 139 and 140:

  Załączniki Koszty wzmocnienia zdo

 • Page 141 and 142:

  Załączniki WAŻNE W przypadku poj

 • Page 143 and 144:

  Załączniki 3. 3 Koszty partnera

 • Page 145 and 146:

  Załączniki aneksu. Dlatego budże

 • Page 147 and 148:

  Załączniki 2. Oryginał albo kopi

 • Page 149 and 150:

  Załączniki Załącznik nr 3 Oświ

 • Page 151 and 152:

  Załączniki 153

 • Page 153 and 154:

  Załączniki 155

 • Page 155 and 156:

  Załączniki 157

 • Page 157 and 158:

  Załączniki 159

 • Page 159 and 160:

  Załączniki 161

 • Page 161:

  Operator Grantu Blokowego: ECORYS P

Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Frigidaire Fdb2321rec0

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Frigidaire Fdb2321rec0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, pielęgnacji i użytkowania Frigidaire Fdb2321rec0