Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Asus Aaeon Up Poe01

Instalacja, użytkowanie i konserwacja Asus Aaeon Up Poe01 może być prosta i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie wymagane materiały i narzędzia są dostępne. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się zapoznanie się z instrukcją instalacji i użytkowania wraz z wszystkimi wytycznymi dotyczącymi konfiguracji i konserwacji urządzenia. Instrukcja instalacji i użytkowania Asus Aaeon Up Poe01 zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby prawidłowo uruchomić i skonfigurować urządzenie. Zaleca się również przestrzeganie wszystkich procedur konserwacji, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia przez długi okres czasu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Asus Aaeon Up Poe01

Instrukcja - Procedura w firmie

 • Strona główna
 • wzory
 • Blog
 • Regulamin
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze zagadnienia dotyczące obsługi elektrodrążarki, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo operatora. Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki definiuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie procedur bhp i ppoż. oraz zapoznana z niniejszą Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki może przystąpić do pracy z urządzeniem. Dokument Instrukcji BHP dla elektrodrążarki odnosi się do konieczności skontrolowania stanu technicznego urządzenia (instalacji hydraulicznej i powietrznej), oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej. Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki zwraca uwagę aby podczas wykonywania, w sposób ciągły obserwować proces erodowania - uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia. Wzór Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu pracy oraz zachowania w sytuacji wystąpienia awarii. Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO. Wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników oddziałujące na bezpieczeństwo osób zajmujących się pracami monterskimi. Instrukcja BHP dla montera instalacji sanitarnych i CO powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni zapoznać się z zakresem i rodzajem prac na tym stanowiskiem. Monter dopuszczony do instalacji urządzeń sanitarnych i CO musi być przeszkolony z zasad bhp, posiadać ważne badania lekarskie oraz uprawnienia zawodowe do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi urządzeń przy pracach wykończeniowych. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO zawiera punkt dotyczący: czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do prac murarskich i tynkarskich, w trakcie i po ich zakończeniu oraz opis zachowań niedozwolonych zagrażających życiu i zdrowi pracowników gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych. Wzór instrukcji o stosowaniu materiałów szkodliwych z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy wskazujący najważniejsze aspekty bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu materiałów szkodliwych i niebezpiecznych mających istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych powinna być umieszczone w widocznym miejscu, aby każdy pracownik mógł się z nią zapoznać. Zgodnie z Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych należy zachować szczególna ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny a pracę z nimi powierzyć pracownikowi pełnoletniemu z przygotowaniem zawodowym, posiadającemu aktualne badania lekarskie. Materiały szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne można stosować tylko w ubraniu ochronnym, dobrze wentylowanych pomieszczeniach unikać ich styczności z oczami i skórą. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych zawiera punkt dotyczący czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do pracy z substancjami, podczas pracy i po jej zakończeniu - gdyż konsekwencje ich nieprawidłowego użycia mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Wzór dokumentu Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych posiada także tabelę z oznaczeniem stosowanym dla substancji szkodliwych i niebezpiecznych oraz uwagi dotyczące czynności zabronionych, sposobu przechowywania danych substancji oraz metody postępowania w sytuacjach awaryjnych gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla prac dekarskich. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje główne aspekty prac dekarskich, oddziałujących na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla prac dekarskich określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż z zasad bhp i ppoż., zapoznana z Instrukcją BHP dla prac dekarskich, może podjąć się obowiązków na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP dla prac dekarskich odnosi się do konieczności - przy pochyleniu dachu większym niż 20% używania szelek ochronnych z wyposażeniem (linka, amortyzator) z dopuszczalną długością spadku zabezpieczonego do 2m, natomiast do pracy wymagającej swobodnego poruszania stosowania aparatu bezpieczeństwa umieszczonego nad stanowiskiem pracy. Wzór Instrukcji BHP dla prac dekarskich posiada punkty dotyczące wszystkich obowiązujących na stanowisku nakazów, związanych ze stosowaniem właściwych metod pracy tj. montaż rusztowań ochronnych nie niżej niż 1m od dolnej krawędzi dachu oraz kotwiczenie drabin linowych do stałych elementów. Instrukcja BHP dla prac dekarskich powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje kluczowe aspekty pracy operatora wyciągarki budowlanej, wpływające na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną definiuje, że jedynie osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż w zakresie bhp i ppoż. oraz zapoznana z Instrukcją BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną, może przystąpić do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną odnosi się do konieczności zapoznania się z DTR wyciągarki przed przystąpieniem do pracy, odczytaniu zapisów dokonanych w „książce pracy” oraz sprawdzeniu stanu technicznego tj. urządzenia sterownicze, przycisk alarmowy, rygle zabezpieczające przed otwarciem, wyłączniki krańcowe oraz hamulec. Wzór Instrukcji BHP obsługa wyciągarki budowlanej zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z stosowaniem niewłaściwych metod pracy tj. wciąganie towarów lub ludzi o ciężarze większym niż dopuszczalny, pozostawianiu maszyny bez nadzoru czy dotykanie rękoma lin i mechanizmów w ruchu. Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa wciągarki budowlanej. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje główne aspekty obsługi wciągarki budowlanej, które bezpośrednio oddziałującą na bezpieczeństwo pracowników. Instrukcja BHP obsługi wciągarki budowlanej powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy z pracowników powinien być z nią zapoznany. Wciągarka jest urządzeniem mechanicznym, które jest używane do ciągnięcia przedmiotów pionowo w górę lub poziomo w bok lub do uzyskaniu odpowiedniego naciągu liny lub drutu. Wciągarki w zależności od potrzeb mogą być zasilane elektrycznie, hydraulicznie, pneumatycznie lub za pomocą napędów spalinowych. Instrukcja BHP obsługi wciągarki budowlanej określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z wciągarki budowlanej. Dokument Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa dot. eksploatacji urządzenia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej definiuje czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z maszyną, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy z wciągarką budowlaną oraz wzmiankę o wprowadzaniu do „książki pracy” uwag i spostrzeżeń dotyczące pracy lub mankamentów zauważonych podczas obsługi wciągarki gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym. Wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników, które istotnie oddziałują na bezpieczeństwo operatora maszyn w warsztacie mechanicznym. Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym powinna być umieszczona w widocznym miejscu i każdy pracownik powinien ją przyswoić, aby bezpiecznie i świadomie wykonywać swoje obowiązki. Instalacje i urządzenia techniczne będące wyposażeniem zakładu wulkanizacji powinny pod względem bezpieczeństwa odpowiadać warunkom technicznym określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczególnych. Proces wulkanizacji polega na zerwaniu warstwy zużytego bieżnika ze starej opony i przyklejeniu warstwy nowego bieżnika przy pomocy narzędzi wulkanizacyjnych. Operator obsługujący urządzenia w zakładzie wulkanizacyjnym musi być przeszkolony w zakresie bhp, posiadać ważne badania lekarskie oraz uprawnienia zawodowe do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP w zakładzie wulkanizacyjnym powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przeszkolenia personelu oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi urządzeń przy demontażu i montażu opon a także pracach z roztworami z gumy w rozpuszczalnikach. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP w zakładzie wulkanizacyjnym zawiera punkt dotyczący czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do pracy z maszyną i w toku pracy oraz czynności niedozwolonych dotyczących obsługi kotłów i przekroczeń przyjętych norm ciśnieniowych gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy tj. Instrukcja BHP w laboratorium dotyczy najważniejszych aspektów pracy na stanowisku pracy laboranta, które mają wpływ na bezpieczeństwo personelu. Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium powinny być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Wzór Instrukcji BHP - ogólna BHP w laboratorium określa, że wyłącznie pracownik bez przeciwwskazań zdrowotnych, który odbył szkolenie z zasad bhp i ppoż., zapoznany z ogólną Instrukcją BHP pracy w laboratorium, posiadający odzież i sprzęt ochronny może podejmować czynności na wskazanym stanowisku. Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium odnosi się do konieczności wyposażenia laboratorium w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu oraz przystosowane do łatwego oczyszczenia lub zmywania powierzchnie ścian i sufitów. Wzór Instrukcji BHP - ogólne BHP w laboratorium wskazuje, że materiały niebezpieczne jak odczynniki chemiczne i materiały o nieznanych właściwościach mogą być stosowane tylko w warunkach laboratoryjnych do celów badawczych i doświadczalnych, oraz przechowywane w miejscach i odpowiednio oznakowanych przeznaczonych do tego celu opakowaniach. Wzór Instrukcji BHP w laboratorium zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych oraz wskazanie na stosowanie tabliczek ostrzegawczych z informacją na drzwiach laboratorium gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP ogólna dla zakładu pracy. Wzór dokumentu Instrukcji BHP ogólna dla zakładu pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące regulacji wewnątrzzakładowych, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Instrukcja BHP ogólna dla zakładu pracy i wytyczne w niej zawarte, definiują podstawowe obowiązki pracownika, których spełnianie podczas wykonywania pracy jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa. Instrukcje BHP dla zakładu pracy powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, a pracownicy powinni być zapoznani z instrukcjami sprzętu wykorzystywanego na swoim stanowisku pracy tj. komputer, drukarka, kopiarka, faks, niszczarka czy maszyny przemysłowe. Wszystkie sprzęty zasilane prądem elektrycznym, powinny posiadać instrukcję obsługi z opisem możliwości weryfikacji ich stanu technicznego. Dokument ogólnej instrukcji BHP dla zakładu pracy odnosi się do wymagań właściwej ergonomii danego stanowiska, wszelkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na stanowisku (przed przystąpieniem do pracy, w jej takcie i po jej zakończeniu) oraz zakazów, warunków eksploatacji a także postępowania w sytuacji zaistnienia awarii. Druk Instrukcji ogólnej BHP dla zakładu pracy zawiera także informację dotyczącą nakazu posiadania wyposażonej apteczki oraz zasad zachowania pracownika w razie zaistnienia wypadku. Zgodnie z ogólną instrukcją BHP dla zakładu pracy osobę nowozatrudnioną przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać z zasadami pracy na stanowisku oraz instrukcjami dotyczącymi bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. Pracownik powinien potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - praca z kwasami. Dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy wskazujący na główne zagadnienia obejmujące warunki pracy w zakładzie używającym substancji chemicznych do których należą kwasy. W Instrukcji BHP dla prac z kwasami nadmienione zostało iż pomieszczenie gdzie pracuje się z kwasami musi posiadać dobrą wentylację, kwasoodporną posadzkę z kanałem odpływowym a personel musi zawsze używać odpowiedniej odzieży kwasoodpornej. Instrukcja BHP przy pracy z kwasami określa, że wyłącznie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, posiadająca właściwe uprawnienia, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż. i znająca niniejszą Instrukcja BHP dla pracy z kwasami może przystąpić do pracy z substancjami kwasowymi. Dokument Instrukcja BHP - praca z kwasami zawiera wytyczne dotyczące obchodzenia się z kwasem solnym, siarkowym, azotowym oraz wskazówki dotyczące mycia i czyszczenia zbiorników po kwasach. Instrukcja BHP - praca z kwasami zwraca uwagę aby zachować szczególną ostrożność podczas poparzenia substancjami kwasowymi lub wypicia kwasu, przybliżając zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wzór Instrukcja BHP przy pracy z kwasami zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych oraz wytyczne obejmujące sposoby właściwego udzielania pierwszej pomocy
 • Karta ewidencyjna wyposażenia w odzieżKarta ewidencyjna wyposażenia w odzież, stanowi dokument rejestrujący przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży firmowej oraz obuwia roboczego wydanych pracownikom danego zakładu. Karta ewidencji wyposażenia prowadzona jest w odniesieniu do wewnętrznego regulaminu gospodarowania wydawaniem odzieży, przydzielanej ilości oraz zasadach jej prania. Druk karta ewidencji odzieży wskazuje okres zużycia uniformu lub rękawic, …
 • Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do aktKara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt wzór druku. Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, regulaminu pracy, potwierdzania czy usprawiedliwiania nieobecności kary: karę upomnienia, karę nagany czy karę pieniężną. Pracodawca nakładając karę jaką jest: upomnienie pracownika, nagana z wpisem… Instrukcja BHP - obsługa prasy hydraulicznejInstrukcja BHP obsługi prasy hydraulicznej. Wzór dokumentu Instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje najważniejsze zasady przy obsłudze prasy. Dokument instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu… Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika 2023Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika wzór. Karta ewidencji czasu pracy druk może być stosowana jako dzienna, tygodniowa czy miesięczna. Karty miesięczne stosuje się zwykle w stosunku do tych pracowników, których godziny i dni pracy podlegają częstym zmianom (np. w obszarach produkcyjnych) gdzie zamieszczana jest w kartach duża liczba… Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowychgotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika, to zdobywanie lub uzupełnianie przez niego wiedzy… Roczny plan urlopów 2023 - generator ExcelPlan urlopów 2023. Dokument Plan urlopów Excel to wzór aktywnego formularza generującego druk - roczny harmonogram urlopów. Plik automatycznie generuje ilość dni w miesiącu i nazwy dni w formie tabeli w Excelu. Po wpisaniu roku (cyfry) plik tworzy projekt urlopów na wybrany rok. Rok podzielony jest na dwa arkusze od… Potwierdzenie wpłaty zaliczki / pokwitowanie przyjęcia zadatkuPotwierdzenie wpłaty zaliczki / pokwitowanie przyjęcia zaliczki. Druk umożliwia udokumentowanie zapłaty uiszczonej z góry, pokrywającej w części przyszłą należność na poczet realizacji zlecenia czy umowy. Druk potwierdzenie przyjęcia zaliczki czyli potocznie umowa zaliczki, wzór takiego dokumentu powinien zawierać dane wpłacającego pieniądze dane osoby przyjmującej opisaną kwotę pieniężną, co stanie się… Wniosek o emeryturę Rp-1EOpis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o emeryturę Rp-1E. Formularz ten stanowi podanie o przyznanie świadczenia emerytalnego, w którym podawane są wszystkie informacje, które potrzebne są do ustalenia prawa oraz wysokości świadczenia. Wraz z Wnioskiem o emeryturę Rp-1E do ZUS należy aplikować wszystkie dokumenty, na podstawie których Zakład… Skierowanie na szkolenie BHPSkierowanie na szkolenie BHP. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP stanowi dokument delegujący pracownika na szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze szkolenie BHP pracodawca musi przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Bez ważnego szkolenia BHP, pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Wzór druku Skierowanie… Instrukcja BHP szlifierka kątowaInstrukcja BHP obsługi szlifierki kątowej jest drukiem formularza, który zawiera wskazówki bezpiecznego posługiwania się narzędziem. Nazywana często boszówka oraz fleksa, lub gumówka czy grajnerka. Ten rodzaj szlifierki jest urządzeniem głównie elektrycznym, którym należy się posługiwać podczas precyzyjnej obróbki materiałów twardych i metalowych. Maszyna wykorzystywana jest do przecinania, polerowania oraz szlifowania… Karta obiegowa pracownika - przy przyjęciugotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obiegowa pracownika / obiegówka pracownika. Karta obiegowa - wzór zatrudniane - umożliwia udokumentowanie formalności wymaganych zarówno na etapie przyjmowania / zatrudniania pracownika do pracy jak i zmiany stanowiska pracy. Karta obiegowa nie musi być stosowana, lecz obowiązek wypełnienia obiegówki może mieć związek z… Instrukcja BHP dla stolarni / zakładu stolarskiegoInstrukcja BHP stolarni / zakładu stolarskiego. Wzór dokumentu Instrukcji BHP dla stolarni / zakładu stolarskiego z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, zawiera najważniejsze zasady pracy w zakładzie stolarskim, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla zakładu stolarskiego powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik stolarni powinien… Protokół z badania stanu trzeźwościProtokół z badania stanu trzeźwości wzór. Kontrola trzeźwości pracownika może w obecnym stanie prawnym nastąpić na żądanie pracodawcy oraz osób, który w danej organizacji uzyskały do tego upoważnienie. To sam pracodawca może przeprowadzić kontrolę alkomatem, bez wzywania policji, która do tej pory była jedynym uprawnionym do tego organem (służba porządku… Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznegoInstrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który określa warunki obsługi czajnika elektrycznego, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia. Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego wskazuje, że czajnik elektryczny mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe bhp i aktualne świadectwo lekarskie oraz… Upoważnienie do wydziału komunikacji wzórUpoważnienie do wydziału komunikacji wzór druku. Dokument wymagany jest do upoważnienia osoby trzeciej - pełnomocnika do występowania w naszym imieniu w urzędzie komunikacji do wykonywania czynności prawnych takich jak rejestracja, przerejestrowanie pojazdu, składaniu podania o wydanie wtórnika dokumentu pojazdu czy tablic rejestracyjnych. Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu może posłużyć jako upoważnienie…
Jesteś tutaj:Instrukcja»Instrukcja - Procedura w firmie

Tak, instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników ATV320, wraz ze szczegółowymi instrukcjami instalacji znajdują się w załączniku.

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Instrukcja - Procedura w firmie
 • Strona główna
 • wzory
 • Blog
 • Regulamin
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych. Druk dokumentu BHP dla stanowiska pracownika administracyjnego dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazuje na najważniejsze kryteria pracy dotyczące obsługi biura, mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych powinna znajdować się w widocznym miejscu, a pracownicy powinni być z nią zapoznany, wraz z innymi instrukcjami BHP pomocnymi podczas pracy biurowej tj. obsługa komputera, drukarki czy niszczarki. Dokument Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych odnosi się do wymagań właściwej ergonomii stanowiska pracy, właściwej powierzchni stanowiska pracy, prawidłowego oświetlenia oraz zachowania warunków wentylacyjno-grzewczych pomieszczenia. Wzór Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych zawiera punkt dotyczący wszelkich czynności niedozwolonych tj. używania niesprawnych urządzeń i ich samodzielnych napraw, palenie papierosów w miejscach niedozwolonych oraz zmianę ulokowania podręcznych środków gaśniczych. Instrukcja BHP przy obowiązkach administracyjno - biurowych zawiera także informację dotyczącą czynności na zakończenie pracy tj. pozostawienie porządku w dokumentacji i biurku, zamknąć okna, wyłączyć spod napięcia sprzęt elektroniczny, elektryczny oraz oświetlenie. Instrukcja BHP dla biur wskazuje na zachowania pracownika w razie wątpliwości, co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poleconych czynności na stanowisku pracownika administracyjnego Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze aspekty pracy z monitorem ekranowym, które bezpośrednio oddziałują na pracownika. Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym definiuje, że tylko osoba nie posiadająca żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła szkolenie w zakresie zasad bhp i ppoż. oraz zapoznała się z niniejszą instrukcją może prowadzić czynności służbowe z użyciem monitora ekranowego. Dokument Instrukcja BHP pracy z monitorem wskazuje na wymagania dotyczące przestrzegania zasad ergonomii danego stanowiska, właściwego nachylenia ekranu, odległości miedzy monitorami, odpowiednich warunków wentylacyjnych pomieszczenia oraz prawidłowego oświetlenia. Wzór Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z niewłaściwą obsługą, czyszczeniem oraz reagowaniem w sytuacji wystąpienia awarii. Druk Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym, zawiera także informację opisującą czynności po zakończeniu pracy z monitorem ekranowym oraz niezwłocznym zawiadomieniu przełożonego i służb bhp w zakładzie pracy w sytuacji wystąpienia wypadku. Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który definiuje warunki użytkowania zamrażarek, lad chłodniczych oraz szaf chłodzących, wpływające na bezpieczeństwo osób korzystających z wymienionych urządzeń. Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych wskazuje, że sprzęt ten mogą obsługiwać znający zasady zatowarowywania wskazanych urządzań oraz odpowiedniego ich opakowywania. Dokument Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych, odnosi się do konieczności znajomości instrukcji obsługi oraz sprawdzania stanu technicznego urządzenia tj. wtyczka czy obudowa. Dokument Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych zwraca uwagę na technikę mycia maszyn chłodniczych tzn. wykonywania czyszczenia za pomocą ściereczki umoczonej kolejno w wodzie z detergentem i później w wodzie czystej. Wzór Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych zawiera punkt dotyczący maksymalnego czasu składowania produktów, w różnych komorach chłodniczych oraz postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych powinna być zamieszczona w widocznym miejscu Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych. Druk formularza określającego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, który wskazuje na warunki obsługi maszyn szwalniczych, mające wpływ na bezpieczeństwo osób wykonujących prace na danym urządzeniu. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych wskazuje, że sprzęt na szwalni mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe, instruktaż bhp i aktualne świadectwo lekarskie oraz zapoznani z ryzykiem zawodowym dla obsługiwanych maszyn. Dokument Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. działania mechanizmów głowicy: tworzenia ściegu, regulacji, sterowania; systemu nawijania nici oraz układu włączania i wyłączania transportera. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych zwraca uwagę, aby wszystkie czynności wykonywać ostrożnie, nie stwarzając żadnych zagrożeń. Wzór Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych zawiera punkt dotyczący czynności podczas realizacji zlecenia oraz po zakończeniu obsługi maszyn na szwalni tj. zachowania szczególnej ostrożności podczas właściwego oczyszczania urządzania oraz sprzątania stanowiska pracy. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i postępowanie w przypadku uszkodzenia maszyny zamieszczone w Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych mówią także o czynnościach zakazanych, do których nalezą: praca na maszynie bez osłon, samodzielne naprawy, dopuszczanie do pracy osób nieuprawnionych czy palenie papierosów na stanowisku pracy. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP mycia rąk. Druk dokumentu w kategorii BHP, który opisuje najważniejsze aspekty dotyczące higieny i dezynfekcji dłoni. Instrukcja BHP mycia rąk powinna być umieszczona w łazience, przy umywalce na stanowisku mycia dłoni, dyspenserze z mydłem lub preparatem odkażającym. Instrukcja BHP mycia rąk powinna zawierać uwagi ogólne dotyczące przestrzegania higieny osobistej, która jest obowiązkiem każdej osoby zatrudnionej z zakładzie. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP mycia rąk zawiera opis oraz ilustrację z techniką dotyczącą czynności mycia dłoni oraz dezynfekcji, które pracownik powinien wykonać zanim przystąpi do pracy. Przed myciem rąk należy zdjąć zegarek, pierścionki oraz pozostałą biżuterię. Wzór dokumentu Instrukcja BHP mycia rąk posiada także uwagi dotyczące pozostawienia miejsca w porządku oraz nie dotykania umytymi i odkażonymi dłońmi elementów, które mogą być nośnikiem bakterii lub być niehigieniczne ( pojemnik na ręczniki, kosz) Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia do krojenia produktów mięsnych. Plansza z Instrukcją BHP obsługi krajalnicy do mięsa powinna znajdować się w dostępnym i widocznym miejscu, a personel powinien być z nią zapoznany. Dokument Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera ogólne adnotacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze krajalnicy, głównie pod katem teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika, wykonującego prace na wskazanym urządzeniu. Instrukcja BHP wskazuje, aby przed przystąpieniem do czynności z użyciem krajalnicy sprawdzić ogólny stan urządzenia, zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową, skontrolować noże oraz wyposażenia pomocniczego. Wzór druku Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera punkt wskazujący na reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków tj., aby koncentrować się na czynności krojenia i nie dopuszczać do stanowiska osób nieupoważnionych. Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa opisuje także sposób postępowania z krajalnicą po zakończeniu pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera paragraf opisujący postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz ogólne reguły BHP, niezbędne podczas pracy z krajalnicą. Druk dokumentu Instrukcjia BHP obsługi krajalnicy do mięsa pomocna w branżach tj. gastronomia, zakłady mięsne, masarnie, ubojnie oraz rozbior mięsa, z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo. Opis: gotowy wzór/szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi myjki karcher. Wzór formularza regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia wysokociśnieniowego dozującego wodę. Instrukcja BHP obsługi myjki karcher powinna być umieszczona w dostępnym miejscu, a personel powinien być z nią zapoznany. Dokument Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera uwagi ogólne dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze karchera, zwłaszcza sprawdzenia stanu osłon oraz prawidłowego ustawienia włącznika głównego. Instrukcja BHP upomina, aby przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan przewodów, poziom oleju oraz szczelność pomp. Wzór druku Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera punkt wskazujący na zasady bezpiecznego wykonywania pracy tj., aby nie kierować strumienia wody w stronę osób, urządzeń elektrycznych oraz nie dokonywać samodzielnych napraw. Instrukcja BHP obsługi myjki wskazuje również na sposób zabezpieczenia kerchera po zakończanej eksploatacji i uprzątnięcia stanowiska pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera paragraf opisujący postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz ogólne reguły BHP przydatne do pracy z danym sprzętem Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przeciwpożarowa. Wzór instrukcji ppoż. z działu bezpieczeństwo i higieny pracy, który dotyczy przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz innymi zagrożeniami miejscowymi z udziałem ognia. Ogólna Instrukcja przeciwpożarowa BHP powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni być z nią zapoznani. Dokument Instrukcja ppoż. BHP wskazuje, iż wszystkie organa administracji państwowej, jednostki gospodarki społecznej instytucje, oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne, są obowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w tej instrukcji. Instrukcja przeciwpożarowa upomina, że każdy pracownik powinien być zapoznany z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego oraz podręcznych środków gaśniczych w miejscu pracy. Wzór druk Instrukcja przeciwpożarowa BHP zawiera punkty dotyczące zapobiegania pożarom w obiektach oraz na terenach przyległych, a także spis czynności zabronionych. Instrukcja ppoż. BHP posiada również załącznik postaci Instrukcji postępowania na wypadek pożaru, która opisuje zasady działania w sytuacji wystąpienia pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych. Instrukcja BHP ppoż. oraz Instrukcja postępowania na wypadek pożaru do pobrania za darmo. Do pobrania na stronie także: lista audytowa sprawdzająca stan przygotowania przeciwpożarowego w firmie (obejmuje min. sprzęt gaśniczy i ciągi ewakuacyjno - komunikacyjne), oraz Harmonogram przeglądów BHP Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu. Instrukcja BHP obsługi frytownicy / frytkownicy. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący czynników oddziałujących w sektorze gastronomii na bezpieczeństwo osób korzystających z frytownicy lub frytkownicy. Instrukcja BHP obsługi frytownicy powinna być umieszczona w dostępnym miejscu a pracownicy powinni być z nią zapoznani. Dokument Instrukcja BHP obsługi frytownicy zawiera uwagi ogólne dotyczące zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi frytkownicy tj. sprawdzenie stanu instalacji a w szczególności uziemienia oraz przygotowanie odpowiedniej ilość i rodzaju surowców potrzebnych do wykonania pracy. Instrukcja BHP upomina, aby w żadnym wypadku nie korzystać z pustej frytownicy, tzn. bez oleju lub frytury (tłuszczy stałych). Wzór druku Instrukcji BHP użytkowania frytkownicy zawiera punkty dotyczące eksploatacji i czyszczenia frytkownicy, w tym uwagę, że frytownica nie może być nigdy zanurzona w wodzie lub trzymana pod bieżącą wodą. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi frytownicy zawiera paragraf opisujący zasady postępowania w przypadku zapalenia się tłuszczu oraz ogólne reguły BHP przydatne do pracy z danym sprzętem Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń. Wzór planszy w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który definiuje warunki obsługi zmywarki do naczyń, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z tego sprzętu. Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń wskazuje, że urządzenie to mogą obsługiwać pracownicy, którzy odbyli przeszkolenie wstępne ogólne, stanowiskowe, bhp i p. poż., a ich stan zdrowia potwierdzony jest orzeczeniem lekarskim. Dokument Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń odnosi się do konieczności znajomości instrukcji obsługi oraz sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. Dokument BHP obsługi zmywarki do naczyń zwraca uwagę na sprawdzenie czystości filtrów i ramion myjących, otwarcia wodnego zaworu oraz obecności środka myjącego w dozowniku. Wzór Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń zawiera punkt dotyczący przebiegu mycia naczyń, charakterystykę czynności zabronionych oraz opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń powinna być zamieszczona w widocznym miejscu. Darmowa instrukcja bhp zmywarka do naczyń do pobrania za darmo.
 • Wniosek o zmianę numeru konta / rachunku bankowegoWniosek o zmianę numeru konta / rachunku bankowego do przelewu. Zmiana numeru konta bankowego wymaga powiadomienia wszystkich instytucji, które mogą korzystać z tej informacji. Dla pracownika druk wniosku o zmianę numeru konta bankowego, stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę dotychczasowego numeru rachunku bankowego, na które pracodawca będzie przelewał wynagrodzenie…
 • Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika 2023Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika wzór. Karta ewidencji czasu pracy druk może być stosowana jako dzienna, tygodniowa czy miesięczna. Karty miesięczne stosuje się zwykle w stosunku do tych pracowników, których godziny i dni pracy podlegają częstym zmianom (np. w obszarach produkcyjnych) gdzie zamieszczana jest w kartach duża liczba… Instrukcja BHP obsługa ekspresu do kawyInstrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy. Druk planszy informacyjnej, zawierającej punkty dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego obsługiwania urządzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo korzystających z niego pracowników w barach, restauracjach, kawiarniach, stołówkach oraz zakładach zbiorowego żywienia. Wzór Instrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy odnosi się do konieczności jego instalacji i obsługi… Instrukcja BHP - obsługa prasy hydraulicznejInstrukcja BHP obsługi prasy hydraulicznej. Wzór dokumentu Instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje najważniejsze zasady przy obsłudze prasy. Dokument instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu… Wniosek o delegowanie pracownikaWniosek o delegowanie pracownika wzór / wniosek delegację dla pracowników. Druk oddelegowania pracowników / delegacyjny wypełnia przełożony chcący wysłać swoich podwładnych w delegację / krajową, za granicę czy szkolenie. Pracodawca może na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w roku powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż ustalona w umowie o pracę. Może… Wczasy pod gruszą - wniosek o dofinansowanieWczasy pod gruszą - wniosek o dofinansowanie wypoczynku w formie „wczasów pod gruszą”. Druk dla pracownika starającego się o dofinansowanie urlopu wypoczynkowego z funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca sam może wybrać sposób, w jaki chce dofinansować wypoczynek swoich pracowników: może wypłacać świadczenie urlopowe lub dopłacić do tzw. wczasów pod gruszą. Zakład… Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyńInstrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń. Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń wskazuje, że urządzenie to mogą obsługiwać pracownicy, którzy odbyli przeszkolenie wstępne ogólne, stanowiskowe, bhp… Karta pracy kierowcyKarta pracy kierowcy druk. Miesięczna karta ewidencja czasu pracy kierowcy stanowi rejestr frekwencji pracownika na stanowisku kierowcy. Karta obecności kierowcy stanowi dokument kadrowy, w którym pracownik odnotowuje czas wykonywanych przez siebie obowiązków. Formularz Karta pracy kierowcy pozwala na przejrzyste podsumowanie pracy kierowców w danym miesiącu rozliczanym przez całą dobę i… PIT-6/PIT-6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnejgotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-6/PIT-6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT… Godzinowa lista obecnościGodzinowa lista obecności stanowi druk dokumentu ewidencji czasu pracy pracowników. Godzinowa lista obecnosci w pracy posiada w tabelarycznym układzie wszelkie niezbędne dane, umożliwiające rozliczanie czasu pracy oraz naliczanie wynagrodzenia. Wzór Godzinowa lista pracy powien zawierać dane tj. nagłówek, wskazaniene na dany miesiac i podział na kolejne dni kalendarzowe. W tabeli… Program szkolenia tematy BHPProgram szkolenia BHP okrsowego oraz stanowiskowego, powinny stanowić załącznik do dzienników każdego ze szkoleń wymaganych przy kontrolach PIP. Druk dokumentu Program szkolenia BHP zwiera tabę w której należy umieścić spis tematów, które powinny być opracowywane zarówno podczas szkoleń wstępnych, okresowych jak i instruktaży stanowikowych, oraz wymiar czasowy, kótry będzie im… Instrukcja BHP rozmrażania lodówkiInstrukcja BHP rozmrażania lodówki jest dokumentem, który szczegółowo opisuje procedurę eksploatacji urządzeń chłodniczych tj. lodówki, chłodziarki, lady czy szafy chłodnicze. Plansza BHP odnosi się do wymagań sanitarnych sanepidu oraz dotyczących postępowania z żywnością HACCP, zgodnie z którymi każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją lub dystrybucja żywnością, jest zobowiązane do przestrzegania reguł… Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznegoInstrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który określa warunki obsługi czajnika elektrycznego, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia. Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego wskazuje, że czajnik elektryczny mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe bhp i aktualne świadectwo lekarskie oraz… Podanie o dofinansowanie studiów / szkolenia przez pracodawcęPodanie o dofinansowanie studiów / szkolenia przez pracodawcę. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów nauki czy szkolenia. Pracownik chcący podjąć naukę czy podnieść kwalifikacje zawodowe na koszt zakładu pracy powinien złożyć odpowiednie podanie czy wniosek o dofinansowanie studiów czy sfinansowanie kursu przez pracodawcę. Należy pamiętać, że… Skierowanie na szkolenie BHPSkierowanie na szkolenie BHP. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP stanowi dokument delegujący pracownika na szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze szkolenie BHP pracodawca musi przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Bez ważnego szkolenia BHP, pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Wzór druku Skierowanie…
Jesteś tutaj:Instrukcja»Instrukcja - Procedura w firmie

Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Asus Aaeon Up Poe01

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Asus Aaeon Up Poe01

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Asus Aaeon Up Poe01