Instrukcja konfiguracji oprogramowania Asus T3 P5g31a

Konfiguracja oprogramowania Asus T3 P5g31a może być łatwa i przyjemna dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu. Oprogramowanie może pomóc w konfiguracji urządzenia, w tym w ustawianiu języka systemowego, regionu i strefy czasowej, ustawień sieciowych i wielu innych. Oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w użyciu, oferując intuicyjny interfejs użytkownika i przystępne instrukcje konfiguracji. Oprogramowanie zawiera także narzędzia do tworzenia kopii zapasowych ustawień, dzięki czemu można je łatwo przywrócić w przypadku jakiegokolwiek problemu. Oprogramowanie można pobrać z oficjalnej strony Asus, a także skorzystać z pomocy technicznej dostępnej na stronie, jeśli trzeba będzie pomocy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji oprogramowania Asus T3 P5g31a

Centrum pobierania | Oficjalne Wsparcie | ROG PolskaOficjalne Wsparcie | ASUS Polska

Notebook ASUS

Podręcznik użytkownika

Pl3108 / Maj 2007

Spis treści

Spis treści
Spis treści (cd. )

1. Wstęp
O podręczniku............................................................................................................. 6
Stosowane konwencje............................................................................................ 6
Środki bezpieczeństwa dotyczące transportu............................................................. 8
Przygotowanie notebooka........................................................................................... 9

2. Budowa komputera
Widok z góry............................................................................................................. 12
.
Widok z dołu.............................................................................................................. 14
Widok z prawej.......................................................................................................... 16
Widok z lewej............................................................................................................ 18
Widok z przodu......................................................................................................... 19
.
Widok z tyłu............................................................................................................... 20

3. WprowadzenieSystem zasilania....................................................................................................... 22
Stosowanie zasilania prądem zmiennym............................................................. 22
.
Stosowanie zasilania bateryjnego........................................................................ 23
Dbanie o baterię................................................................................................... 23
Włączanie zasilania komputera............................................................................ 24
Test POST (Autotest po włączeniu)...................................................................... 24
Sprawdzanie baterii.............................................................................................. 25
Ładowanie zestawu baterii................................................................................... 26
Opcje zasilania..................................................................................................... 27
Tryby zarządzania zasilaniem.............................................................................. 28
.
Wstrzymaj i hibernacja.........................................................................................
Kontrola temperatury............................................................................................ 28
Specjalne funkcje klawiatury..................................................................................... 29
Kolorowe przyciski skrótów.................................................................................. 29
.
Przyciski Microsoft Windows................................................................................ 31
Klawiatura jako klawiatura numeryczna.............................................................. 31
Sterowanie kursorami poprzez klawiaturę............................................................ 31
Przełączniki i wskaźniki stanu................................................................................... 32
Przełączniki.......................................................................................................... 32
.
Wskaźniki stanu.................................................................................................... 33
Przyciski sterowania multimediami (w wybranych modelach).............................. 35

Spis treści??????
(cd. )

Spis treści

4. Używanie komputera
Urządzenie wskazujące............................................................................................ 38
.
Używanie touchpada............................................................................................ 38
Ilustracje dotyczące używania touchpada............................................................ 39
Dbanie o touchpad............................................................................................... 40
.
Automatyczne wyłączanie touchpada..................................................................
Urządzenia pamięci masowej................................................................................... 41
.
Karta rozszerzenia................................................................................................ 41
Napęd optyczny.................................................................................................... 42
Czytnik kart pamięci Flash.................................................................................... 44
Napęd dysku twardego......................................................................................... 45
Pamięć (RAM)...................................................................................................... 46
Połączenia................................................................................................................. 47
Połączenie modemowe........................................................................................ 47
.
Połączenie sieciowe............................................................................................. 48
Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach)....................... 49
Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows...................................... 50
Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach)........................ 51
TPM (Trusted Platform Module) (w wybranych modelach)................................... 52
Rejestracja linii papilarnych (w wybranych modelach)......................................... 53
Program 3G Watcher................................................................................................ 55
.

Dodatek
Akcesoria opcjonalne................................................................................................ 60
System operacyjny i oprogramowanie...................................................................... 64
Obsługiwane oprogramowanie............................................................................. 64
Słownik...................................................................................................................... 75
Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa............................................. 79
Zgodność wewnętrznego modemu........................................................................... 80
Informacja dotycząca komputera.............................................................................. 90

1. Wstęp
O podręczniku
Środki bezpieczeństwa
Środki bezpieczeństwa dotyczące transportu
Przygotowanie notebooka

UWAGA: Zdjęcia i ikony umieszczone w tym podręczniku to jedynie ilustracje, które
nie odzwierciedlają rzeczywistych elementów produktu.

1

Wstęp

O podręczniku

To jest podręcznik użytkownika. Zawiera on informacje o podzespołach komputera oraz sposobie ich
używania. Główne części tego podręcznika użytkownika to:
Ogólne informacje dotyczące komputera i tego podręcznika.
Informacje dotyczące komponentów komputera.
3. Wprowadzenie
Informacje dotyczące rozpoczęcia używania komputera.
Informacje dotyczące używania komponentów komputera.
5. Dodatek
Omówienie akcesoriów opcjonalnych i udostępnienie informacji dodatkowych.

Stosowane konwencje

Dla bezpiecznego i efektywnego korzystania z komputera należy zwrócić uwagę na szczególnie ważne
informacje i wskazówki zaznaczone według poniższej konwencji:

UWAGA: Wskazówki i informacje dotyczące sytuacji specjalnych.
WSKAZÓWKA: Wskazówki i użyteczne informacje umożliwiające wykonywanie
zadań.
WAŻNE! Informacje szczególnie istotne dla prawidłowego korzystania z podzespołów
komputera oraz bezpieczeństwa danych.
OSTRZEŻENIE! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa korzystania z komputera.

& lt; & gt; W nawiasach & lt; & gt; i [] umieszczane są przyciski klawiatury. Należy wprowadzić jedynie
[] znak znajdujący się w nawiasach & lt; & gt;, [].

Zasady bezpieczeństwa

1

Przestrzeganie podanych poniżej zasad bezpieczeństwa pozwoli na długą i satysfakcjonującą pracę na
komputerze. Należy się stosować do wszystkich wymienionych poniżej wskazówek. Poza czynnościami
wskazanymi w tym podręczniku, wszelkie prace serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Nie wolno używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń
peryferyjnych. Nie należy stosować silnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub
inne środki chemiczne na powierzchnie lub w pobliżu powierzchni.
WAŻNE! Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym i wyjąć
zestawy baterii. Do czyszczenia komputera należy używać czystą celulozową chusteczkę lub
irchę zwilżoną w roztworze detergentu bez właściwości ścierających i kilku kropel ciepłej wody,
a nadmiar wody usunąć suchą szmatką.

NIE NALEŻY ustawiać komputera na
nierównej lub niestabilnej powierzchni.
W przypadku uszkodzenia obudowy
należy skontaktować się z serwisem.

NIE NALEŻY naciskać lub dotykać
panela wyświetlacza. Nie należy
umieszczać go razem z małymi
elementami, które mogą zarysować
lub przedostać się do komputera.
NIE NALEŻY narażać komputera na
brud lub pył. NIE WOLNO używać
komputera w miejscach, gdzie ulatnia
się gaz.
NIE NALEŻY umieszczać komputera
na kolanach lub na innych częściach
ciała, aby zapobiec dyskomfortowi lub
obrażeniom z powodu emisji ciepła.
BEZPIECZNA TEMPERATURA:
ten komputer może być używany
wyłącznie w miejscach, gdzie
temperatura otoczenia mieści się w
zakresie 5°C (41°F) i 35°C (95°F)
NIE NALEŻY wyrzucać komputera
do śmieci. Należy sprawdzić lokalne
przepisy dotyczące usuwania
produktów elektronicznych.

NIE NALEŻY umieszczać na
komputerze lub upuszczać na niego
obiektów, a także nie należy wpychać
żadnych obiektów do komputera.

działanie silnych pól magnetycznych
lub elektrycznych.

działanie lub używać w pobliżu płynów,
na deszczu lub w wilgotnych miejscach.
NIE NALEŻYużywać modemu podczas
burzy z wyładowaniami elektrycznymi.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
baterii: NIE NALEŻY wrzucać baterii
do ognia. NIE NALEŻY zwierać
styków. NIE NALEŻY demontować
baterii.
WA RT O Ś Ć Z N A M I O N O WA
WEJŚCIA: Sprawdź etykietę wartości
znamionowych w dolnej części komputera
i upewnij się, że adapter zasilania
może zapewnić wymagane zasilanie.

NIE NALEŻY przenosić lub
przykrywać komputera z włączonym
zasilaniem żadnymi materiałami, które
redukują przepływ powietrza, takimi
jak torba do przenoszenia.
Modele z funkcją 3G(1): Wytwarzają fale emisji radiowych, które mogą powodować zakłócenia elektryczne i mogą być używane w miejscach, gdzie używanie ich nie jest zakazane.
Podczas ich używania należy zachować ostrożność.
OSTRZEŻENIE! Funkcja 3G wymaga wyłączenia w miejscach zagrożonych wybuchem, takich jak
stacje benzynowe (gazowe), magazyny chemiczne i operacje piaskowania.
(1)

(Definicje znajdują się na końcu części 4)

Środki bezpieczeństwa dotyczące transportu

W celu przygotowania komputera do transportu, należy go wyłączyć i odłączyć wszystkie zewnętrzne
urządzenia peryferyjne, aby zapobiec uszkodzeniu złączy. Po wyłączeniu zasilania cofa się głowica
dysku twardego, co zapobiega zarysowaniu talerzy dysku twardego podczas transportu. Dlatego, nie
należy przenosić komputera przy włączonym zasilaniu. Należy zamknąć panel wyświetlacza i sprawdzić,
czy jest bezpiecznie zatrzaśnięty w pozycji zamknięcia, w celu zabezpieczenia klawiatury i panela
wyświetlacza.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa obsługa może spowodować łatwe zarysowanie powierzchni komputera. Nie należy pocierać i rysować powierzchni komputera.

Przykrywanie komputera

Należy zakupić torbę do przenoszenia komputera w celu ochrony go przed brudem, wodą,
wstrząsami i zarysowaniami.

Ładowanie baterii

W celu korzystania z komputera podczas dłuższych wyjazdów, należy się upewnić że bateria jest
naładowana, a także zabrać ze sobą zapasową baterię. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw
baterii przez cały czas podłączenia go do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy
pamiętać, że ładowanie potrwa znacznie dłużej, gdy w czasie ładowania będzie używany komputer.

Środki ostrożności dotyczące lotu samolotem

Aby uzyskać informację o możliwości używania komputera w samolocie należy skontaktować się z
linią lotniczą. Większość linii lotniczych ogranicza możliwość używania urządzeń elektronicznych.
Większość linii lotniczych umożliwia korzystanie z urządzeń elektronicznych wyłącznie w czasie lotu,
a nie podczas startu lądowania.
OSTRZEŻENIE! Na lotniskach używane są trzy rodzaje urządzeń zabezpieczających:
Urządzenia do prześwietlania (stosowane do sprawdzania elementów na przenośnikach
taśmowych), detektory magnetyczne (sprawdzanie osób przechodzących przez bramki
kontrolne) i pałeczki magnetyczne (ręczne urządzenia stosowane do kontroli osób i
bagażu osobistego). Komputer i dyskietki można przetransportować poprzez urządzenia
prześwietlające. Jednakże zaleca się, aby nie narażać komputera lub dyskietek na
działanie lotniskowych detektorów magnetycznych lub pałek magnetycznych.

Wstęp

W tym miejscu znajdują się jedynie krótkie instrukcje dotyczące używania komputera. Szczegółowe
informacje znajdują się na następnych stronach.

1. Zainstaluj zestaw baterii

2.  odłącz adapter zasilania prądem
P
zmiennym

1
-2

3
-2
-1

2

3. Otwórz panel wyświetlacza

ON

OFF

PUSH

Ważne! Podczas otwierania pokrywy
komputera, nie wolno jej dociskać,
ponieważ może to spowodować wyłamanie
zawiasów! Nie wolno podnosić, ani
przenosić komputera trzymając za panel
wyświetlacza!

4. Włącz komputer

Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i
wyłączanie komputera lub przechodzenie komputera do trybu uśpienia albo hibernacji. Aktualnie
wykonywane działanie przełącznika zasilania
można dostosować w ustawieniach systemu
Windows Panel sterowania & gt; Opcje zasilania & gt;
Ustawienia systemowe.

10

2. Budowa komputera
Podstawowe widoki komputera

11

2

Budowa komputera

Widok z góry

Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów znajdujących się z tej strony komputera.
UWAGA: Klawiatura różni się w zależności od regionu.
2
(Typ kamery zależy od modelu)

3

4

5

6
7

8
9

Kamera wielopozycyjna lub stała (zależnie od modelu)
Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie video. Kamerę
można wykorzystywać do wideokonferencji i innych interaktywnych zastosowań.
OSTRZEŻENIE: W kamerze wielopozycyjnej można regulować
tylko ruch do przodu lub do tyłu. Nie można obracać kamery
Front
pod kątem większym niż 35 stopni.

12

Back

Budowa komputera
Oświetlenie LED klawiatury (w wybranych modelach)

Wskaźnik kamery

Mikrofon (wbudowany)

Panel wyświetlacza

6

Wskaźniki stanu (góra)

Przyciski natychmiastowego uruchomienia

8

Touchpad i przyciski

Skaner linii papilarnych (w wybranych modelach)

Wskaźniki stanu (przód)

System audio głośników

Oświetlenie LED zamontowane na wielopozycyjnej kamerze, umożliwia oświetlenie klawiatury
podczas pisania w ciemnych miejscach lub w czasie używania kamery w ciemności. Użyj [Fn
B], aby włączyć/wyłączyć światło.
Wskaźnik kamery jest włączony wtedy, gdy jest używana wbudowana kamera. Kamera może zostać
automatycznie uaktywniona przez oprogramowanie pomocnicze.
Wbudowany mikrofon można używać do wideokonferencji, narracji głosowych lub zwykłego nagrywania audio.
Funkcje panela wyświetlacza są takie same jak monitora typu desktop. Komputer wykorzystuje aktywną matrycę TFT LCD, co zapewnia doskonałą widoczność obrazów, taką jak w
monitorach kineskopowych. W odróżnieniu od monitorów kineskopowych, panel LCD nie
wytwarza promieniowania lub migania obrazu, dlatego też jest bardziej przyjazny dla oczu
użytkownika. Do czyszczenia panela wyświetlacza należy stosować szmatkę bez płynnych
środków czyszczących (w razie potrzeby należy stosować czystą wodę).
Wskaźniki stanu reprezentują różne stany sprzętowe/programowe. Szczegółowe informacje dotyczące
wskaźnika w części 3.
Przyciski natychmiastowego uruchomienia umożliwiają uruchamianie często używanych
aplikacji po pojedynczym naciśnięciu przycisku. Szczegóły znajdują się w części 3.
Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, które ma te same funkcje, co mysz typu
desktop. Funkcja sterowanego programowo przewijania jest dostępna po zainstalowaniu
dostarczonego programu narzędziowego touchpada i ułatwia nawigację w systemie Windows
lub w sieci web.
Skaner linii papilarnych pozwala na użycie oprogramowania zabezpieczającego,
wykorzystującego linie papilarne jako klucza identyfikacji.
Wbudowany system głośników stereo, umożliwia słuchanie audio bez dodatkowych
podłączeń. Multimedialny system dźwiękowy obejmuje zintegrowany, cyfrowy kontroler
audio, który zapewnia bogaty, dobrze brzmiący dźwięk (poprawa jakości po podłączeniu
zewnętrznych słuchawek lub głośników stereo). Funkcje audio są sterowane programowo.

13

Widok z dołu

UWAGA: Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu.
UWAGA: Pojemność zestawu baterii zależy od modelu.
B

C
A
OSTRZEŻENIE! Dolna część komputera może silnie się rozgrzewać. Należy uważać
podczas korzystania z komputera, w trakcie jego działania lub, gdy był niedawno
używany. Wysoka temperatura to zjawisko normalne podczas ładowania i używania.
Nie należy używać komputera na miękkich powierzchniach, takich jak kanapy czy łóżka,
które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. ABY UNIKNĄĆ POPARZEŃ NIE NALEZY
UMIESZCZAĆ KOMPUTERA NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA.

14

Blokowanie baterii - Sprężyna

Zestaw baterii

Blokada baterii - Ręczna

Oprawka na kartę z nazwą

Wnęka na dysk twardy

Przycisk zamykania (Zamykanie awaryjne)

Wnęka bezprzewodowej sieci LAN (WLAN)

Wnęka pamięci (RAM)

Wnęka na kartę SIM (w wybranych modelach)
??????????????????????

Sprężynowe zamknięcie baterii umożliwia zabezpieczenie zestawu baterii. Po włożeniu zestawu
baterii, następuje automatyczne zamknięcie. Aby wyjąć zestaw baterii należy przytrzymać
sprężynowe zamknięcie w pozycji odblokowania.
Zestaw baterii jest ładowany automatycznie po podłączeniu komputera do źródła zasilania prądem
zmiennym i podtrzymuje zasilanie komputera, gdy nie jest podłączony zasilanie prądem zmiennym.
Zestaw baterii umożliwia tymczasowe używanie podczas przenoszenia się pomiędzy różnymi
miejscami. Czasy działania baterii różnią się w zależności od sposobu używania i specyfikacji
dla tego komputera. Zestawu baterii nie można demontować i należy go zakupić w formie
pojedynczego modułu.
Ręczna blokada baterii służy do zamocowania zestawu baterii. Przesuń ręczną blokadę baterii do
pozycji odblokowania, aby wstawić lub wyjąć zestaw baterii. Przesuń blokadę ręczną do pozycji
zablokowania po wstawieniu zestawu baterii.
Na spodzie komputera znajduje się przyklejona oprawka na kartę z nazwą, na której znajdują
się informacje identyfikacyjne dotyczące użytkownika komputera użyteczne w przypadku,
gdy po jego zgubieniu zostanie znaleziony przez inne osoby.
Dysk twardy jest zabezpieczony we wnęce. Informacje o dostępnych aktualizacjach dysku twardego
dla komputera, można uzyskać w centrum serwisowym lub u sprzedawcy. Maksymalną zgodność
i niezawodność zapewniają wyłącznie dyski twarde od autoryzowanych dostawców.
Gdy nie jest możliwe prawidłowe zamknięcie lub ponowne uruchomienie systemu
operacyjnego, komputer można wyłączyć naciskając przycisk wyłączania wyprostowanym
spinaczem biurowym.
Wnęka bezprzewodowej sieci WLAN, umożliwia instalację bezprzewodowej karty sieciowej
w celu bezprzewodowego połączenia z punktami dostępowymi sieci lub innymi urządzeniami
bezprzewodowymi.
Wnęka pamięci umożliwia wykonanie rozbudowy poprzez instalację dodatkowej pamięci.
Dodatkowa pamięć zwiększa wydajność poprzez zmniejszenie częstotliwości dostępu do
dysku twardego. BIOS automatycznie wykrywa wielkość pamięci w systemie i odpowiednio
konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-Self-Test). Po zainstalowaniu pamięci,
nie jest wymagana instalacja sprzętu i oprogramowania (włącznie z BIOS). W celu uzyskania informacji
dotyczących modernizacji pamięci w komputerze należy skontaktować się z autoryzowanym punktem
serwisowym lub ze sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej zgodności i niezawodności moduły
rozszerzenia należy kupować u autoryzowanych sprzedawców tego komputera.
Wnęka na kartę SIM umożliwia włożenie karty SIM telefonu komórkowego w celu uzyskania
funkcji 3G.

15

Widok z prawej

Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów znajdujących się z tej strony komputera.

DVI

Gniazdo ExpressCard

Dostępne jest jedno 26-pinowe gniazdo karty Express Card, umożliwiające obsługę jednej
karty rozszerzenia ExpressCard/34mm lub jednej karty rozszerzenia ExpressCard/54mm.
Ten nowy interfejs jest szybszy, dzięki wykorzystaniu magistrali szeregowej z obsługą USB
2. 0 i PCI Express zamiast wolniejszej magistrali równoległej, stosowanej w gniazdach
PCCard. (brak zgodności z poprzednimi kartami PCMCIA. )

2 3 4 Te porty są dostępne w zależności od modelu.
2. 0

E-SATA

Port USB (2. 0/1. 1) (w wybranych modelach)

Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami USB 2. 0 lub USB 1. 1, takimi
jak klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone
szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1. 1) oraz 480Mbitów/sek.
(USB 2. 0). USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu urządzeń na pojedynczym komputerze, a
niektóre urządzenia peryferyjne umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub mogą działać jako huby.
USB obsługuje funkcję odłączania lub podłączania większości urządzeń peryferyjnych bez ponownego
uruchamiania komputera (hot-swapping).

Port E-SATA??????????????????????
(w wybranych modelach)

Zewnętrzny port SATA lub eSATA umożliwia zewnętrzne podłączenie urządzeń Serial-ATA,
oryginalnie przeznaczonych do stosowania wewnątrz komputera. Interfejs ten zapewnia szybkość do sześciu razy większą, niż istniejący interfejs USB 2. 0 i 1394, umożliwiając podłączanie
zewnętrznych urządzeń przechowywania danych i obsługuje także podłączanie bez wyłączania, poprzez
użycie kabli ekranowanych i złączy o długości do dwóch metrów.

Wejście antenowe??????????????????????
Wejście antenowe służy do przekazywania sygnału częstotliwości telewizyjnej lub radia FM
(w niektórych modelach) i umożliwia korzystanie z dostarczonej, cyfrowej anteny TV/FM
lub wejścia subskrybowanych usług telewizyjnych. Dostarczona antena może odbierać
cyfrową telewizję lub radio FM. Połączenie usługi kablowej może odbierać telewizję cyfrową,
analogową, lub radio FM, w zależności od opłaconych usług. Uwaga: Do korzystania ze
złączy koncentrycznych należy wykorzystać dostarczony adapter.

Port IEEE1394??????????????????????
(w wybranych modelach)
16

Port IEEE1394 to wysokiej szybkości magistrala szeregowa, taka jak SCSI, ale umożliwiająca
wykonywanie prostych połączeń i umożliwiająca podłączanie bez wyłączania, jak przy USB.
Interfejs IEEE1394 charakteryzuje się przepustowością 100-400 Mbitów/sek. i może obsłużyć
do 63 modułów na tej samej magistrali. IEEE1394 jest także stosowany do obsługi wysokiej
klasy sprzętu cyfrowego i powinien być oznaczony jako "DV" dla cyfrowego portu Video.

Port wyjścia TV

Port wyjścia TV to złącze S-Video, które umożliwia połączenie wyświetlacza komputera z telewizorem lub urządzeniem projekcji video. Można wybierać pomiędzy
równoczesnym wyświetlaniem w obu wyświetlaczach lub w jednym z nich. Dla zapewnienia wysokiej jakości obrazu należy użyć kabla S-Video (niedostarczony) lub dla
standardowych urządzeń video użyć dostarczonego adaptera RCA do S-Video. Port ten
obsługuje formaty NTSC i PAL.
Wyjście wyświetlacza (DVI-D) (w niektórych modelach)

Cyfrowy port interfejsu video umożliwia maksymalne poprawienie jakości wyjścia grafiki
video na monitorach LCD lub innych urządzeniach zgodnych z DVI.

Wyjście wyświetlacza (Monitor)

Port modemu

15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenia zgodne z VGA, takie jak
monitor lub projektor i umożliwia oglądanie na większym wyświetlaczu zewnętrznym.
Dwupinowy port modemu RJ-11 jest mniejszy od portu sieci LAN RJ-45 i obsługuje
standardowe kable telefoniczne. Wewnętrzny modem obsługuje transfer do 56K V. 90.
Wbudowane złącze umożliwia wygodne korzystanie z modemu, bez używania dodatkowych adapterów.
WAŻNE! Wbudowany modem nie obsługuje napięcia wykorzystywanego w
cyfrowych systemach telefonicznych. Nie należy podłączać portu modemu do
cyfrowego systemu telefonicznego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie komputera.

Port sieci LAN

Ośmiopinowy port LAN RJ-45 jest większy od portu modemu RJ-11 i obsługuje standardowe połączenie kablem Ethernet z siecią lokalną.

17

Widok z lewej

3 4

Port blokady Kensington(R)

Napęd optyczny

Elektroniczne wysuwanie napędu optycznego

Awaryjne wysuwanie tacy napędu optycznego (lokalizacja zależy od modelu)

Port blokady Kensington(R) umożliwia zabezpieczenie komputera, poprzez użycie
produktów zabezpieczania komputerów zgodnych z Kensington(R). Produkty
zabezpieczania to zwykle metalowa linka i zamknięcie, które zabezpieczają komputer przed odłączeniem od stałego obiektu. Niektóre produkty zabezpieczenia
mogą także zawierać detektor ruchu, generujący po poruszeniu dźwięk alarmu.
Występuje wiele modeli tego komputera, które mogą zawierać różne napędy optyczne.
Napęd optyczny komputera może obsługiwać dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe
dyski video (DVD) i posiadać możliwość zapisu (R) lub ponownego zapisu (RW).
Szczegółowe informacje dotyczące każdego modelu, znajdują się w specyfikacjach
marketingowych.
Do wysuwania tacy napędu optycznego służy elektroniczny przycisk wysuwania. Tacę
?????
napędu optycznego można także wysunąć poprzez odtwarzacz programowy lub przez
kliknięcie prawym przyciskiem napędu optycznego w oknie "Komputer" systemu Windows i wybranie Wysuń.
Awaryjne wysuwanie jest stosowane do wysunięcia tacy napędu optycznego, gdy nie
działa wysuwanie elektroniczne. Nie należy używać wysuwania awaryjnego zamiast
wysuwania elektronicznego.

18

Budowa komputera

Widok z przodu

Przełacznik bezprzewodowy

Przycisk panela wyświetlacza

Włączanie lub wyłączanie wbudowanej sieci bezprzewodowej LAN i Bluetooth (wybrane
modele). Po włączeniu, zacznie świecić wskaźnik stanu połączenia bezprzewodowego.
Przed użyciem konieczne jest wykonanie ustawień oprogramowania Windows.
Naciśnij przycisk panela wyświetlacza w celu otworzenia panela wyświetlacza.
OSTRZEŻENIE! Podczas otwierania pokrywy komputera, nie wolno
jej dociskać, ponieważ może to spowodować wyłamanie zawiasów!
Nie wolno podnosić, ani przenosić komputera trzymając za panel
Gniazdo wejścia mikrofonu

Gniazdo wyjścia SPDIF
Combo

Gniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) może być wykorzystane do podłączenia
zewnętrznego mikrofonu lub sygnałów wyjścia z urządzeń audio. Użycie tego gniazda powoduje
automatyczne wyłączenie wbudowanego mikrofonu. Funkcja ta może być wykorzystywana do
wideokonferencji, narracji głosowych lub do zwykłych nagrań audio.
Gniazdo to udostępnia połączenie z urządzeniami zgodnymi z SPDIF (Sony/Philips Digital
Interface) w celu zapewnienia cyfrowego wyjścia audio. Funkcja ta umożliwia przekształcenie
komputera w domowy system rozrywki hi-fi.

Gniazdo wyjścia słuchawek

Gniazdo wyjścia słuchawek stereo (1/8 cala), jest stosowane do połączenia sygnału wyjścia
audio komputera do głośników ze wzmacniaczem lub słuchawek. Użycie tego gniazda powoduje
automatyczne wyłączenie wbudowanych głośników.

5
Port USB (2. 1) (w wybranych modelach)
(Opis znajduje się na następnej stronie. )

Gniazdo pamięci Flash

Zwykle, aby można było używać takie urządzenia jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3,
telefony komórkowe i PDA należy zakupić oddzielnie zewnętrzny czytnik kart. Ten komputer
posiada wbudowany wysokiej szybkości czytnik kart pamięci, który może odczytywać i zapisywać dane na wielu rodzajach kart pamięci flash, co opisano później w tym podręczniku.

19

Widok z tyłu

Wejście zasilania (prąd stały)

Wentylator chłodzący

Gniazdo to wykorzystuje prąd stały konwertowany przez dostarczony adapter zasilania
z prądu zmiennego. Dostarczany przez to gniazdo prąd służy do zasilania komputera i
ładowania wewnętrznego zestawu baterii. W celu zabezpiecznia komputera i zestawu
baterii przed uszkodzeniem należy zawsze uzywać dostarczonego adaptera zasilania.
OSTRZEŻENIE: W CZASIE UŻYWANIA, ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY LUB
GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z
DALA OD CIAŁA.
Wentylator chłodzący usuwa nadmiar ciepła, w zależności od ustawień wartości granicznej temperatury.
WAŻNE! Należy sprawdzić, czy szczeliny wentylacyjne nie są zasłonięte
przez papier, książki, ubranie, kable lub inne obiekty, ponieważ może to
spowodować przegrzanie komputera.

szeregowo i może przesyłać dane z szybkością do 12Mbitów/sek. 1) oraz 480Mbitów/
sek. (USB 2. USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu urządzeń na pojedynczym komputerze, a niektóre urządzenia peryferyjne umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub mogą działać
jako huby. USB obsługuje funkcję odłączania lub podłączania większości urządzeń peryferyjnych bez
ponownego uruchamiania komputera (hot-swapping).

20

Po podłączeniu do źródła zasilania prądu zmiennego rozpoczyna się automatyczne ładowanie
zestawu baterii. Zestaw baterii umożliwia tymczasowe używanie notebooka podczas przenoszenia się pomiędzy różnymi miejscami. Czasy działania baterii różnią się w zależności od
sposobu używania i specyfikacji dla tego komputera. Zestawu baterii nie można demontować
i należy go zakupić w formie pojedynczego modułu.

3. Wprowadzenie
Stosowanie zasilania prądem zmiennym
Stosowanie zasilania bateryjnego
Włączanie zasilania komputera
Sprawdzanie zasilania bateryjnego
Opcje zasilania
Specjalne funkcje klawiatury
Przełączniki i wskaźniki stanu

21

3

Wprowadzenie

System zasilania

Stosowanie zasilania prądem zmiennym

Komputer może być zasilany z dwóch źródeł,
poprzez adapter zasilania lub z zestawu bateryjnego.
Adapter zasilania przekształca prąd zmienny
ze ściennego gniazda zasilania na prąd stały
wymagany przez komputer. Komputer jest
dostarczany z uniwersalnym adapterem prąd
zmienny - prąd stały. Oznacza to, że można
podłączyć przewód zasilający do dowolnego źródła
100V-120V lub 220V-240V bez przestawiania
przełączników lub używania konwerterów zasilania.
W różnych krajach może być wymagany adapter do
podłączenia dostarczonego przewodu zasilającego
w standardzie amerykańskim w celu dopasowania
do lokalnego standardu. W większości hoteli znajdują się uniwersalne gniazda, obsługujące różne rodzaje
przewodów zasilających i różne napięcia. Aby wziąć ze sobą odpowiedni adapter, najlepiej jest zasięgnąć
rady doświadczonej w podróżach osoby, dotyczącej wartości napięcia zmiennego w innym kraju.
WSKAZÓWKA: Można zakupić zestaw do podróży dla komputera, który zawiera
adaptery zasilania i modemu dla prawie każdego kraju.
Po podłączeniu przewodu zasilającego prądu zmiennego do zasilacza, podłącz przewód zasilający prądu
zmiennego do gniazda prądu zmiennego (preferowane gniazdo z zabezpieczeniem przed przepięciami), a
następnie podłącz wtykę prądu stałego do komputera. Podłączenie zasilacza najpierw do gniazda prądu
zmiennego, umożliwia sprawdzenie zasilania prądem zmiennym i konwertera prąd zmienny - prąd
stały, pod kątem zgodności, przed podłączeniem zasilania prądem stałym do komputera. Jeśli parametry
zasilania mieszczą się w akceptowanym zakresie, zaświeci się wskaźnik zasilania na adapterze (jeżeli
występuje).
WAŻNE! Użycie innego adaptera do zasilania komputera lub użycie adaptera komputera
do zasilania innych urządzeń elektrycznych, może spowodować uszkodzenie. Jeśli
pojawi się dym, będzie wyczuwalny zapach spalenizny lub wystąpi zbyt wysoka
temperatura adaptera prąd zmienny - prąd stały, należy zgłosić się do serwisu. Z
serwisem należy się skontaktować także wtedy, gdy istnieje podejrzenie uszkodzenia
adaptera prąd zmienny - prąd stały. Uszkodzony zasilacz może spowodować zniszczenie
zestawu baterii i komputera.
UWAGA: W zależności od regionu ten komputer może być dostarczony z dwu lub
trzy bolcową wtyką. Jeśli dostarczona została wtyka trzy bolcowa w celu zapewnienia
bezpiecznego działania komputera należy zastosować uziemione gniazdo prądu
zmiennego lub zastosować adapter z prawidłowo wykonanym uziemieniem.
OSTRZEŻENIE! W CZASIE DZIAŁANIA ADAPTER ZASILANIA MOŻE SILNIE SIĘ
ROZGRZEWAĆ. NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ
GO Z DALA OD CIAŁA.

22

Wprowadzenie

Stosowanie zasilania bateryjnego

Komputer jest przeznaczony do pracy z wymiennym zestawem baterii. Zestaw baterii składa się z
połączonych we wspólnej obudowie ogniw baterii. W pełni naładowany zestaw, zapewnia zasilanie
przez kilka godzin, a czas ten można wydłużyć poprzez stosowanie zarządzania zasilaniem poprzez
ustawienia BIOS. Dodatkowe zestawy baterii są opcjonalne i można je zakupić oddzielnie u sprzedawcy
komputera.

Instalacja i wyjmowanie zestawu baterii

Komputer może być dostarczony z zainstalowanym lub z niezainstalowanym zestawem baterii, a w celu
instalacji zestawu baterii należy wykorzystać następujące procedury.
WAŻNE! Nigdy nie należy wyjmować zestawu baterii przy włączonym komputerze,
może to spowodować utratę danych.

Instalacja zestawu baterii:

Wyjmowanie zestawu baterii:

Wnęka na karty SIM w wybranych modelach.

WAŻNE! Należy używać zestawy baterii i adaptery zasilania dostarczone z tym
komputerem lub specjalnie zatwierdzone przez producenta lub sprzedawcę do
używania z tym modelem, w przeciwnym przypadku może wystąpić uszkodzenie
Dbanie o baterię

Zestaw baterii komputera, jak wszystkie ładowalne baterie może być ładowany określoną ilość razy.
Użyteczna żywotność zestawu baterii zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i sposobu używania
komputera. Najlepszy zakres temperatury to 5? C do 35? C (41? F do 95? F). Należy także pamiętać, że
temperatura wewnętrzna komputera jest wyższa niż temperatura zewnętrzna. Temperatury powyżej lub
poniżej tego zakresu skracają żywotność baterii. W każdym jednak przypadku czas użyteczności baterii
kiedyś się zakończy i konieczne będzie zakupienie u autoryzowanego dostawcy tego komputera nowego
zestawu baterii. Ponieważ baterie zużywają się także podczas przechowywania, nie zaleca się kupowania
dodatkowych baterii w celu ich przechowywania.
OSTRZEŻENIE! Ze względów bezpieczeństwa, NIE WOLNO wrzucać baterii do
ognia, NIE WOLNO zwierać styków baterii i NIE WOLNO demontować baterii.
Po wystąpieniu nieprawidłowego działania baterii lub uszkodzenia spowodowanego uderzeniem baterii należy wyłączyć komputer i skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisowym.

23

Włączanie zasilania komputera

Po włączeniu komputera na ekranie wyświetlany jest komunikat włączenia zasilania. W razie potrzeby,
jasność można wyregulować przyciskami skrótów. Aby uruchomić program konfiguracji BIOS w celu
ustawienia lub modyfikacji konfiguracji systemu, naciśnij [F2] podczas uruchamiania, aby przejść do programu konfiguracji BIOS. Po naciśnięciu [Tab] podczas wyświetlania ekranu początkowego, wyświetlone
zostaną informacje startowe, takie jak wersja BIOS. Naciśnij [ESC], po czym zostanie wyświetlone menu
startowe z możliwością wyboru uruchomienia z dostępnych napędów.
UWAGA: Po włączeniu zasilania, a przed uruchomieniem komputera widoczne jest miganie
panela wyświetlacza. Jest to część testu komputera i nie oznacza problemu z wyświetlaczem.
WAŻNE! Aby zabezpieczyć napęd dysku twardego, po wyłączeniu komputera należy zawsze
zaczekać co najmniej 5 sekund przed jego ponownym włączeniem.
OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera z włączonym zasilaniem
żadnymi materiałami, które redukują przepływ powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.

Test POST (Autotest po włączeniu)

Po włączeniu komputera, nastąpi uruchomienie serii sterowanych programowo testów diagnostycznych
nazywanych POST (Power-On Self Test). Oprogramowanie, które steruje testem POST jest stałą częścią
architektury komputera. POST zawiera zapis konfiguracji sprzętowej komputera, która jest wykorzystywana do diagnostyki systemu. Zapis ten jest tworzony poprzez użycie programu konfiguracji BIOS. Jeśli
w trakcie testu POST zostanie wykryta różnica pomiędzy zapisem konfiguracji sprzętowej a istniejącym
sprzętem, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o poprawienie konfliktu przez uruchomienie programu konfiguracji BIOS. W większości przypadków zapis konfiguracji sprzętowej powinien
być poprawny w momencie otrzymania komputera. Po zakończeniu testu, może pojawić się komunikat
,, No operating system found (Nie znaleziono systemu operacyjnego)", jeśli na dysku twardym nie został
wstępnie załadowany system operacyjny. Oznacza to, że dysk twardy został prawidłowo wykryty i jest
gotowy do instalacji nowego systemu operacyjnego.

Technologia automatycznego wykrywania i naprawy błędów
S. M. A. R. T. (Self Monitoring and Reporting Technology) sprawdza dysk twardy
podczas testu POST i generuje komunikat z ostrzeżeniem, jeśli dysk twardy wymaga
serwisowania. Jeśli w trakcie uruchamiania zostanie wygenerowane ostrzeżenie
o błędzie krytycznym dysku twardego, należy jak najszybciej wykonać kopię
zapasową danych i uruchomić program sprawdzający dysk w systemie Windows.
Aby uruchomić program sprawdzania dysku: kliknij Start & gt; wybierz Komputer & gt;
kliknij prawym przyciskiem ikonę dysku twardego & gt; wybierz Właściwości & gt; kliknij
zakładkę Narzędzia & gt; kliknij Sprawdź teraz & gt; kliknij Start. W celu zwiększenia
efektywności skanowania i naprawy, można także wybrać "Skanuj... sektory", ale
proces ten jest wolniejszy.

24

WAŻNE! Jeżeli po wykonaniu sprawdzenia dysku programem narzędziowym w
trakcie uruchamiania dalej generowane są ostrzeżenia, należy przekazać komputer
do naprawy. Kontynuowanie używania może spowodować utratę danych.

Sprawdzanie baterii

System bateryjny implementuje standard Smart Battery w środowisku Windows, co umożliwia dokładne
raportowanie stanu naładowania baterii. Całkowicie naładowany zestaw baterii, zapewnia działanie
komputera przez klika godzin. Rzeczywisty czas działania zależy od sposobu wykorzystania funkcji
oszczędzania energii, ogólnego sposobu pracy, od procesora, od wielkości pamięci systemowej i od
rozmiaru panela wyświetlacza.
Uwaga: Pokazane tu zrzuty ekranów, to tylko przykłady, które mogą różnić się od
ekranów wyświetlanych w systemie.

Kliknięcie prawym przyciskiem ikony baterii

Kursor nad ikoną baterii bez
adaptera zasilania.

Kliknięcie lewym przyciskiem ikony baterii

Kursor nad ikoną baterii z adapterem
zasilania.

UWAGA: Użytkownik jest ostrzegany o słabym naładowaniu. Kontynuowanie pracy
mimo ostrzeżeń o słabym naładowaniu baterii, spowoduje ostatecznie przejścia komputera do trybu zawieszenia działania (Windows domyślnie wykorzystuje STR).

OSTRZEŻENIE! STR (Suspend-to-RAM), przy rozładowanej baterii nie może trwać
dłuższy czas. STD (Suspend-to-Disk [Hibernacja]) nie jest jednoznaczne z wyłączeniem
komputera. Komputer potrzebuje niewielkiej ilości prądu w celu przejścia do stanu
STD, w związku z czym może się nie udać przy braku zasilania z powodu wyczerpania
baterii lub braku zasilacza (np. odłączenie zasilacza i zestawu baterii).

25

Ładowanie zestawu baterii

Przed użyciem komputera w czasie podróży należy naładować zestaw baterii. Ładowanie zestawu baterii
rozpoczyna się po podłączeniu do zewnętrznego zasilania poprzez adapter zasilania. Zestaw baterii należy
całkowicie naładować przed pierwszym użyciem. Nowy zestaw baterii należy całkowicie naładować
przed odłączeniem komputera od zewnętrznego zasilania. Pełne naładowanie baterii przy wyłączonym
komputerze trwa kilka godzin, a przy włączonym komputerze może potrwać dwukrotnie dłużej. Kontrolka
ładowania gaśnie w momencie całkowitego naładowania baterii.
UWAGA: Ładowanie baterii jest zatrzymywane, przy zbyt wysokiej temperaturze lub
przy zbyt wysokim napięciu baterii.
OSTRZEŻENIE! Nie należy pozostawiać rozładowanego zestawu baterii. Zestaw baterii
rozładowuje się wraz z upływem czasu. Jeśli nie jest używany, należy go naładować
co trzy miesiące w celu wydłużenia trwałości, w przeciwnym wypadku może okazać
się niemożliwe wykonanie ładowania w przyszłości.

26

Opcje zasilania

Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera lub przechodzenie komputera do trybu
uśpienia albo hibernacji. Aktualnie wykonywane działanie przełącznika zasilania można dostosować w
ustawieniach systemu Windows Panel sterowania & gt; Opcje zasilania.
W celu uzyskania innych opcji, takich jak "Przełącz użytkownika,
Uruchom ponownie, Wstrzymaj lub Zamknij", kliknij strzałkę obok ikony
blokady.

Restartowanie lub ponowne uruchamianie

Po wykonaniu zmian w systemie operacyjnym, może pojawić się polecenie
restartu systemu. Niektóre procesy instalacyjne wyświetlają okno dialogowe umożliwiające wykonanie restartu. W celu ręcznego ponownego
??????????????????????????
uruchomienia systemu, wybierz Uruchom ponownie.?
WAŻNE! Aby zabezpieczyć dysk twardy, po wyłączeniu komputera należy zaczekać
co najmniej 5 sekund przez ponownym włączeniem.

Wyłączanie awaryjne

Jeśli nie można prawidłowo wyłączyć lub uruchomić ponownie systemu operacyjnego, dostępne są dwa
dodatkowe sposoby wyłączania komputera:
(1) Przytrzymaj przycisk zasilania?

przez 4 sekundy lub (2) Naciśnij przycisk wyłączania?
?????????????????????????????????????????????????????

.

WSKAZÓWKA: Do naciśnięcia przycisku wyłączania użyj wyprostowanego spinacza biurowego.
WAŻNE! Nie należy stosować wyłączania awaryjnego w trakcie zapisywania danych;
może to spowodować utratę lub zniszczenie danych.

27

Tryby zarządzania zasilaniem

Komputer posiada wiele automatycznych lub regulowanych funkcji oszczędzania energii, które można
wykorzystać do zwiększenia żywotności baterii i obniżania całkowitego kosztu utrzymania (TCO). Niektóre
z tych funkcji można kontrolować poprzez menu Zasilanie w programie konfiguracji BIOS. Ustawienia ACPI
zarządzania zasilaniem wykonuje się poprzez system operacyjny. Funkcje zarządzania zasilaniem służą
do maksymalnego oszczędzania energii elektrycznej poprzez możliwie najczęstszą zmianę trybu działania
komponentów na tryb niskiego zużycia energii, ale z możliwością udostępnienia pełnej funkcjonalności
komputera, gdy jest to wymagane.

Wstrzymaj i hibernacja

Dostęp do ustawień zarządzania zasilaniem, można uzyskać przez Windows & gt;
Panel sterowania & gt; Opcje zasilania. W opcji Ustawienia systemowe, można
zdefiniować "Wstrzymaj/Hibernacja" lub "Zamknij" dla akcji zamykania
panela wyświetlacza lub naciskania przycisku zasilania. Tryby "Wstrzymaj"
i "Hibernacja" poprzez wyłączenie niektórych komponentów, umożliwiają
oszczędzanie energii, gdy komputer nie jest używany. Po wznowieniu pracy,
pojawi się ponownie ostatni stan (jak na przykład przewinięty częściowo
dokument lub napisany do połowy e-mail), tak jakby nie nastąpiło wcześniej opuszczenie pracy. "Wyłączenie" spowoduje zamknięcie wszystkich
aplikacji i wygenerowanie pytania o zapisanie pracy, jeśli nie została dotąd zapisana.
Wstrzymaj jest tym samym co Suspend-to-RAM (STR). Funkcja ta przechowuje bieżące dane i stan w pamięci RAM, gdy wyłączonych jest wiele
komponentów. Ponieważ pamięć RAM jest ulotna, wymaga zasilania do
podtrzymania zawartości (odświeżania). Aby wyświetlić tę opcję, kliknij
?????????????????????????????????
przycisk Start i strzałkę obok ikony blokady. Do uaktywnienia tego trybu
można także używać skrótu klawiaturowego [Fn F1]. Działanie można
przywrócić poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku klawiatury poza [Fn].
(UWAGA: W tym trybie miga wskaźnik zasilania)

Hibernacja jest tym samym co Suspend-to-Disk (STD) przechowuje bieżące dane i stan na dysku twardym.
Dlatego, pamięć RAM nie musi być okresowo odświeżana i w znacznym stopniu spada zużycie energii, ale
nie całkowicie, ponieważ niektóre wybudzalne komponenty, takie jak sieć LAN wymagają podtrzymania
zasilania. "Hibernacja" oszczędza więcej energii w porównaniu z trybem "Wstrzymaj ".???????????????
Aby wyświetlić
tę opcję, kliknij przycisk Start i strzałkę obok ikony blokady. Przywrócenie poprzez naciśniecie przycisku
zasilania. (UWAGA: W tym trybie wskaźnik zasilania jest wyłączony)

Kontrola temperatury

Dostępne są trzy metody kontrolowania stanu termicznego komputera. Metody kontroli nie mogą być konfigurowane przez użytkownika i powinny być znane na wypadek, gdy komputer przejdzie do tych stanów.
Następujące temperatury reprezentują temperaturę obudowy (nie temperaturę procesora).

28

o Wentylator włącza aktywne chłodzenie, gdy temperatura osiąga górny limit bezpieczeństwa.
o Procesor zmniejsza szybkość w celu pasywnego chłodzenia, gdy temperatura przekracza górny limit
bezpieczeństwa.
o Wyłączenie systemu w celu krytycznego chłodzenia, gdy temperatura przekroczy maksymalny górny
limit bezpieczeństwa.

Specjalne funkcje klawiatury

Kolorowe przyciski skrótów

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych. W celu wywołania skrótu klawiszowego należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk funkcyjny [Fn] oraz klawisz skrótu.
Uwaga: Umieszczenie konkretnych skrótów na klawiszach funkcyjnych może być
różne w różnych modelach. Proszę zwracać uwagę bardziej na ikonki reprezentujące
skróty, niż na numery klawiszy funkcyjnych.
Ikona "Zz" (F1): Przełączenie komputera do tryb wstrzymania (Save-to-RAM lub
Save-to-Disk, w zależności od ustawienia przycisku uśpienia w ustawieniach zarządzania
zasilaniem).
Antena radiowa (F2): Tylko modele bezprzewodowe:
Włączanie i wyłączanie komunikacji bezprzewodowej
komunikacji LAN lub Bluetooth wraz z wyświetlaniem
na ekranie odnośnych informacji. Do działania tej funkcji
konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie systemu Windows. Po włączeniu, zaczyna
świecić odpowiednie światło wskaźnika. Do używania bezprzewodowej sieci LAN lub
Bluetooth wymagane są ustawienia oprogramowania Windows.
Ikona koperty (F3): Naciśnięcie tego przycisku uruchamia aplikację e-mail (kiedy
uruchomiony jest system Windows).
Ikona "e" (F4): Naciśnięcie tego przycisku uruchamia przeglądarkę internetową
(kiedy uruchomiony jest system Windows).

Ikona wypełnionego słońca (F5):
Zmniejszanie jasności wyświetlacza
Ikona otwartego słońca (F6):
Zwiększa jasność wyświetlacza

Ikona LCD (F7): Włączanie i wyłączanie panela LCD (W niektórych modelach
rozciąga obraz na cały ekran podczas korzystania z niskich rozdzielczości).
Ikony LCD/Monitor (F8): Przełączenie pomiędzy wyświetlaczem LCD komputera, a zewnętrznym monitorem w kolejności: LCD komputera - & gt; Zewnętrzny
monitor - & gt; Obydwa. (Funkcja ta nie działa w trybie 256 kolorów, należy
wybrać większą liczbę kolorów w ustawieniach właściwości wyświetlania. )
Ważne: Przed przełączeniem wyświetlania na zewnętrzny monitor należy
go podłączyć.
Przekreślony touchpad (F9): Włączanie i wyłączanie touchpada. Wyłączenie
touchpada zapobiega jego przypadkowemu użyciu podczas pisania na
klawiaturze i najlepiej używać jej podczas korzystania z zewnętrznego
urządzenia wskazującego (np. myszy). Uwaga: w wybranych modelach istnieje
wskaźnik pomiędzy przyciskami touchpada, który świeci kiedy touchpad jest
włączony.

29

Kolorowe przyciski skrótów (cd. )

Ikony głośnika (F10): Włączanie i wyłączanie głośników (wyłącznie w systemie
Windows)
Ikona Głośnik w dół (F11):
Zmniejszenie głośności głośnika (tylko w systemie operacyjnym Windows)
Ikona głośnik w górę (F12):
Zwiększenie głośności głośnika (tylko w systemie operacyjnym Windows)
Num Lk (Ins): Włączanie i wyłączanie klawiatury numerycznej. Ułatwia wprowadzanie
liczb.
Scr Lk (Del): Włączanie i wyłączanie funkcji "Scroll Lock" ułatwiającej
nawigację.
Fn+C: Włączanie i wyłączanie funkcji "Splendid Video Intelligent Technology". Funkcja ta
umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi trybami
rozszerzania kolorów w celu poprawy kontrastu, jasności, odcienia skóry i niezależnego
nasycenia kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Bieżący tryb jest wyświetlany
w menu ekranowym (OSD).
Fn+V: Przełącza aplikację "Life Frame".
Fn+T: Przełącza aplikację "Power For Phone".
Power4Gear eXtreme (Fn + spacja): ten przycisk
przełącza pomiędzy różnymi trybami oszczędzania
energii. Tryby oszczędzania wpływają na wiele aspektów działania komputera w celu maksymalizacji
wydajności i czasu działania na zasilaniu bateryjnym. Zastosowanie lub odłączenie adaptera
zasilania, powoduje automatyczne przełączanie systemu pomiędzy trybem zasilania prądem
zmiennym a trybem zasilania bateryjnego. Informacje o bieżącym trybie zasilania, znajdują
się w menu ekranowym (OSD).

30

Przyciski Microsoft Windows

Na klawiaturze znajdują się dwa specjalne przyciski Windows, opisane poniżej.
Przycisk z logo Windows uaktywnia menu Start w dolnej, lewej części pulpitu Windows.
Drugi przycisk, który wygląda jak menu Windows z małym kursorem, uaktywnia menu właściwości
i stanowi odpowiednik naciśnięcia prawym przyciskiem myszy obiektu Windows.

Klawiatura jako klawiatura numeryczna

Klawiatura numeryczna jest wbudowany w klawiaturę i zawiera
15 przycisków, które zwiększają wygodę wprowadzania liczb.
Te dwuczynnościowe przyciski są oznaczone w górnej części
pomarańczową etykietą. Przydziały cyfr są opisane w górnym,
prawym rogu każdego z przycisków, zgodnie z ilustracją. Po
uaktywnieniu klawiatury numerycznej poprzez naciśnięcie [Fn][Ins/
Num LK], zaświeci się dioda LED number lock. Po podłączeniu
zewnętrznej klawiatury, naciśnięcie [Ins/Num LK] na klawiaturze
zewnętrznej równocześnie włącza/wyłącza NumLock na obydwu
klawiaturach. W celu wyłączenia klawiatury numerycznej notebooka przy utrzymaniu aktywności
klawiatury numerycznej na klawiaturze zewnętrznej, naciśnij przyciski [Fn][Ins/Num LK] komputera.

Sterowanie kursorami poprzez klawiaturę
Klawiatury można używać do sterowania kursorami przy
włączonej lub wyłączonej funkcji wprowadzania cyfr w
celu ułatwienia nawigacji podczas wprowadzania danych
numerycznych w arkuszach kalkulacyjnych lub w podobnych
aplikacjach.

Przy wyłączonej funkcji wprowadzania cyfr, naciśnij [Fn] i jeden
z pokazanych poniżej przycisków kursora. Na przykład [Fn][8] w
górę, [Fn][K] w dół, [Fn][U] w lewo i [Fn][O] w prawo.
Przy włączonej funkcji wprowadzania cyfr, użyj [Shift] i naciśnij jeden z pokazanych poniżej
przycisków kursora. Na przykład [Shift][8] w górę, [Shift][K] w dół, [Shift][U] w lewo i [Shift][O]
w prawo.
UWAGA: Pokazane tu symbole strzałek służą jako odniesienie. Nie są one oznaczone
na klawiaturze tak, jak pokazano na ilustracji.

31

Przełączniki i wskaźniki stanu
Przełączniki

Przycisk InstantFun PLUS

Naciśnięcie tego przycisku uruchamia aplikację odtwarzacza multimediów, umożliwiającą oglądanie zawartości dysków DVD, VCD, video, zdjęć lub programów telewizyjnych (gdy urządzenie
zawiera tuner TV); lub muzycznych dysków CD albo plików.

Przycisk Power4Gear eXtreme

Ten przycisk przełącza pomiędzy różnymi trybami oszczędzania
energii. Tryby oszczędzania wpływają na wiele aspektów działania
komputera w celu maksymalizacji wydajności i czasu działania na
zasilaniu bateryjnym. Zastosowanie lub odłączenie adaptera zasilania, powoduje automatyczne przełączanie
systemu pomiędzy trybem zasilania prądem zmiennym a trybem zasilania bateryjnego. Na wyświetlaczu
pokazywany jest wybrany tryb.

Klawisz blokowania panelu dotykowego

Naciśnięcie klawisza spowoduje wyłączenie (zablokowanie) wbudowanego panelu dotykowego: Zablokowanie panelu dotykowego zapobiegnie przypadkowemu przesunięciu kursora w czasie pisania i najlepiej
korzystać z niego wraz ze stosowaniem zewnętrznej myszy (urządzenia wskazującego). W celu odblokowanie
(włączenia) panelu dotykowego wystarczy ponownie nacisnąć przycisk.

Przycisk Splendid (w wybranych modelach)

Włączanie i wyłączanie funkcji "Splendid Video Intelligent Technology". Funkcja ta umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi
trybami rozszerzania kolorów w celu poprawy kontrastu, jasności,
odcienia skóry i niezależnego nasycenia kolorów czerwonego,
zielonego i niebieskiego. Na wyświetlaczu pokazywany jest wybrany tryb.

Przycisk uruchamiania przeglądarki internetowej

Naciśnięcie tego przycisku w czasie działania systemu Windows uruchamia aplikację przeglądarki
internetowej.

Przełącznik zasilania

Przełącznik zasilania służy do włączania i wyłączania komputera lub przenosi komputer do
trybu uśpienia lub hibernacji. Bieżące działanie przełącznika zasilania można dostosować w
opcji "Opcje zasilania" w Panelu sterowania systemu Windows.

Przełącznik sieci bezprzewodowej
32

Tylko modele bezprzewodowe: włącza lub wyłącza bezprzewodową sieć LAN lub Bluetooth
(w wybranych modelach). Po włączeniu, zaczyna świecić odpowiednie światło wskaźnika.
Do używania bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth wymagane są ustawienia oprogramowania Windows.

Wskaźniki stanu

Przód

Wskaźnik ładowania baterii

Wskaźnik ładowania baterii to dioda LED, która pokazuje stan zasilania bateryjnego, w następujący
sposób:
Włączony: Ładowanie baterii komputera po podłączeniu zasilania prądem zmiennym.
Wyłączony: Bateria komputera jest naładowana lub całkowicie rozładowana.
Miganie: Bateria jest naładowana w mniej niż 10% i brak podłączonego zasilania prądem
zmiennym.

Wskaźnik bezprzewodowej sieci LAN

Znajduje się wyłącznie w modelach z wbudowaną bezprzewodową siecią LAN. Wskaźnik
ten świeci po włączeniu wbudowanej bezprzewodowej sieci LAN. (Niezbędne są ustawienia oprogramowania Windows)

Wskaźnik Bluetooth

Znajduje się on wyłącznie w modelach z wbudowaną funkcją Bluetooth (BT). Wskaźnik
ten zaświeci się po uaktywnieniu wbudowanej funkcji BT komputera.

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania świeci się po włączeniu komputera i wolno miga, gdy komputer znajduje się
w trybie Suspend-to-RAM (Wstrzymanie). Wskaźnik ten jest wyłączony, gdy wyłączony został
komputer lub w trybie Suspend-to-Disk (Hibernacja).

33

Wskaźniki stanu (cd. )
Góra
Wskaźnik wprowadzania cyfr

Podświetlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania cyfr [Num Lk]. Funkcja wprowadzania cyfr powoduje działanie niektórych klawiszy liter jako przycisków numerycznych
w celu ułatwienia wprowadzania cyfr.

Wskaźnik wprowadzania dużych liter

Podświetlenie oznacza uaktywnienie wprowadzania dużych liter [Caps Lock]. Funkcja
wprowadzania dużych liter powoduje po naciśnięciu niektórych klawiszy liter wpisywanie dużych liter (np. A, B, C). Po wyłączeniu wskaźnika wprowadzania dużych liter,
wprowadzane będą małe liter (np. a, b, c).

Wskaźnik przewijania

Podświetlenie oznacza uaktywnienie przewijania [Scr Lk]. Przewijanie umożliwia
działanie niektórych klawiszy literowych klawiatury jako przyciski kierunkowe w celu
ułatwienia nawigacji, gdy potrzebna jest tylko część klawiatury, na przykład w grach.

Wskaźnik aktywności napędu

Oznacza, że komputer znajduje się w trakcie dostępu do jednego lub więcej urządzeń pamięci
masowej, takich jak dysk twardy. Częstotliwość migania światła jest proporcjonalna do czasu
dostępu.

34

Przyciski sterowania multimediami (w wybranych modelach)

Przyciski sterowania multimediami umożliwiają wygodne kontrolowanie aplikacji multimedialnej.
Następujące elementy definiują znaczenie każdego z przycisków sterowania multimediami komputera.

Użyj przycisku [Fn] w połączeniu z przyciskami strzałek do funkcji sterowania CD.

Start/Pauza odtwarzania CD

Kiedy zatrzymane CD, rozpoczęcie odtwarzania CD.
Podczas odtwarzania CD, pauza odtwarzania CD.

Zatrzymanie CD

Kiedy zatrzymane: Wysunięcie tacy CD.
Podczas odtwarzania CD: Zatrzymanie odtwarzania CD.

Przesunięcie odtwarzania CD do poprzedniej ścieżki (Przewijanie)
i zmniejszanie głośności audio

Podczas odtwarzania CD, przycisk ten ma dwie funkcje:
Ścieżka: Jedno naciśnięcie powoduje ponowne odtworzenie bieżącej ścieżki. Drugie naciśnięcie
powoduje przejście do poprzedniej ścieżki.
Audio: Przytrzymanie powoduje zmniejszenie głośności audio.

Przesunięcie odtwarzania CD do następnej ścieżki (Szybkie
przewijanie do przodu) i zwiększanie głośności audio
Ścieżka: Jedno naciśnięcie powoduje przejście do następnej ścieżki podczas odtwarzania CD.
Audio: Przytrzymanie powoduje zwiększenie głośności audio.

Elementy sterowania głośnością audio
Fn + Ikony głośności (F10):

Fn + Ikona głośnik w dół (F11):

Fn + Ikona głośnik w górę (F12):

Włącza i wyłącza dźwięk
Zmniejsza głośność audio
Zwiększa głośność audio

35

36

4. Używanie komputera
Urządzenie wskazujące
Urządzenia pamięci masowej
Karta rozszerzenia
Napęd optyczny
Czytnik kart pamięci Flash
Napęd dysku twardego
Pamięć (RAM)
Połączenia
Połączenie modemowe
Połączenie sieciowe
Połączenie bezprzewodowej sieci LAN
Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows
Połączenie bezprzewodowe Bluetooth
TPM (Trusted Platform Module)
Rejestracja linii papilarnych
Program 3G Watcher

37

4

Używanie komputera

Urządzenie wskazujące

Komputer zawiera zintegrowane urządzenie
wskazujące o nazwie touchpad, w pełni zgodne ze
wszystkimi, zawierającymi dwa/trzy przyciski i
pokrętło przewijania myszami PS/2. Touchpad to
urządzenie reagujące na dotyk i nie zawiera części
ruchomych, co pozwala zmniejszyć ryzyko uszkodzeń
mechanicznych. Do pracy z niektórymi aplikacjami
wciąż wymagany jest sterownik.

Ruchy kursora
Obszar
przewijania
Skaner linii
papilarnych /
Przewijanie
Kliknięcie prawym
przyciskiem

WAŻNE! Do obsługi touchpada nie należy
używać żadnych innych obiektów niż palca,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie
powierzchni touchpada.

Kliknięcie lewym
Używanie touchpada

Do obsługi touchpada wystarczy jedynie lekkie
naciśnięcie palcem. Ponieważ touchpad jest wrażliwy
na ładunki elektrostatyczne, nie można stosować innych obiektów zamiast palców. Podstawowa funkcja
touchpada to poruszanie kursorem lub wybieranie
elementów wyświetlanych na ekranie przy użyciu
palca, zamiast standardowej myszy typu desktop.
Na ilustracjach zademonstrowano sposób używania
touchpada.

Przesuwanie kursora

Przesunięcie
palcem do przodu
palcem w
lewo

prawo
palcem do tyłu

Ustaw palec na środku touchpada i przesuń w dowolnym kierunku aby przesunąć kursor.

Przewijanie (w wybranych modelach)
Przesuń palcem w górę lub w dół z prawej strony w
celu przewinięcia okna w górę lub w dół.

Przewijanie przy wykorzystaniu skanera linii
papilarnych
Po wykonaniu ustawień oprogramowania, można
korzystać ze skanera linii papilarnych jak z myszy z
pokrętłem przewijania.

38

w górę

w dół

U WA G A: P o w y k o n a n i u u s t a w i e ń
dołączonego programu narzędziowego
touchpada dostępna jest funkcja przewijania sterowanego programowo,
ułatwiająca operacje w systemie Windows
lub nawigację w sieci web.

Używanie komputera

Ilustracje dotyczące używania touchpada

Kliknięcie/Stuknięcie - Po ustawieniu kursora nad elementem, naciśnij lewy przycisk lub lekko stuknij
touchpad końcówką palca, pozostawiając palec na powierzchni touchpada, aż do zaznaczenia wybranego
elementu. Wybrany element zmieni kolor. Poniżej znajdują się 2 przykłady, które dają w efekcie takie
same wyniki końcowe.

Kliknięcie

Stuknięcie

naciśnij i zwolnij lewy przycisk
kursora

lekko ale energicznie stuknij
touchpad

Dwukrotne kliknięcie/Dwukrotne stuknięcie - Są to podstawowe czynności bezpośredniego uruchamiania programu poprzez wybraną, odpowiednią ikonę. Przesuń kursor nad ikonę, naciśnij lewy przycisk
lub energicznie stuknij dwukrotnie tabliczkę, po czym nastąpi uruchomienie przez system odpowiedniego,
związanego z tą ikoną programu. Przy zbyt dużym odstępie pomiędzy kliknięciami lub stuknięciami, operacja nie będzie mogła zostać wykonana. Można ustawić szybkość dwukrotnego kliknięcia poprzez opcję
"Mysz" Panelu sterowania systemu Windows. Poniżej znajdują się 2 przykłady, które dają w efekcie takie
Dwukrotne
kliknięcie

stuknięcie

naciśnij dwa razy i zwolnij lewy
przycisk myszy

lekko ale energicznie stuknij dwa
razy touchpad

Przeciągnięcie - Przeciągniecie oznacza przytrzymanie elementu i go w dowolne inne miejsce ekranu.
Można także przenieść kursor nad wybrany element i kontynuując naciskanie lewym przyciskiem,
przesunąć kursor do wymaganej pozycji, a następnie zwolnić przycisk. Lub, wystarczy stuknąć dwukrotnie
element i przytrzymać przeciągając element końcówką palca. Pokazane ilustracje dają w efekcie takie
Przeciągnięciekliknięcie

przytrzymaj lewy przycisk i przesuń palcem po
powierzchni touchpada

Przeciągnięciestuknięcie

lekko stuknij dwukrotnie touchpad, przesuwając
palcem podczas drugiego stuknięcia

39

Dbanie o touchpad

Touchpad to urządzenie wrażliwe na nacisk. Nieprawidłowa obsługa touchpada, może spowodować jego
łatwe uszkodzenie. Należy zapamiętać następujące środki ostrożności.
o Touchpad nie powinien mieć kontaktu z brudem, płynami lub tłuszczem.
o Nie należy dotykać touchpada brudnymi lub mokrymi palcami.
o Nie należy ustawiać na powierzchni touchpada lub na przyciskach ciężkich obiektów.
o Należy uważać, aby nie zarysować touchpada paznokciami lub innymi twardymi obiektami.
UWAGA: Touchpad reaguje na ruch a nie na siłę nacisku. Nie ma potrzeby zbyt silnego
stukania w powierzchnię touchpada. Zbyt silne stuknięcia nie zwiększają jakości
odpowiedzi touchpada. Touchpad reaguje najlepiej na lekkie naciskanie.

Automatyczne wyłączanie touchpada

Windows może automatycznie wyłączyć touchpad komputera, gdy podłączona zostanie zewnętrzna mysz
USB. Funkcja ta jest normalnie wyłączona, Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję systemu Windows
Panel sterowania | Właściwości myszy | Ustawienia urządzenia.

Znajdź w "Panelu sterowania" właściwości Myszy.

40

Zaznacz tę opcję w celu włączenia funkcji.

Urządzenia pamięci masowej

Dzięki urządzeniom pamięci masowej komputer może odczytywać lub zapisywać dokumenty, obrazy i
inne pliki w różnych urządzeniach przechowywania danych. Ten komputer ma następujące urządzenia
pamięci masowej:

o??????????????????
o Napęd optyczny
o Czytnik kart pamięci Flash
o Napęd dysku twardego

Karta rozszerzenia

Dostępne jest jedno 26-pinowe gniazdo karty ExpressCard, umożliwiające obsługę jednej
Ten nowy interfejs jest szybszy, dzięki wykorzystaniu magistrali szeregowej z obsługą
USB 2. 0 i PCI Express zamiast wolniejszej magistrali równoległej, stosowanej w gniazdach PCCard. )

Wkładanie karty rozszerzenia
Należy upewnić się, że
karta ExpressCard jest
wkładana poziomo. Jeśli gniazdo ExpressCard ma zabezpieczenie
należy je wyłączyć, poprzez podane poniżej instrukcje "Wyjmowanie karty ExpressCard". Wsuń kartę ExpressCard stroną ze złączem do
przodu i etykietą do góry. Standardowe karty
ExpressCards będą działać w komputerze po
włożeniu do końca.

3. Ostrożnie podłącz dowolne kable lub adaptery
wymagane przez ExpressCard. Zwykle złącza
można wsunąć tylko w jednym kierunku.
Sprawdź etykietę, ikonę lub oznaczenie na
jednej stronie złącza, reprezentującej górną
stronę.

Wyjmowanie karty rozszerzenia

Gniazdo ExpressCard nie ma przycisku wysuwania.
Kartę ExpressCard należy nacisnąć do wewnątrz
i zwolnić w celu wysunięcia karty ExpressCard.
Następnie należy ostrożnie wyciągnąć wysuniętą
kartę z gniazda.

41

Wkładanie dysku optycznego

1. Przy włączonym zasilaniu komputera, 2. Delikatnie pociągnij panel przedni i wysuń
naciśnij przycisk wysuwania napędu, po
tacę całkowicie na zewnątrz. Uważaj, aby
czym nastąpi częściowe wysunięcie tacy.
nie dotknąć soczewki napędu CD i innych
mechanizmów. Upewnij się, że nie ma żadnych
obiektów, które mogłyby zostać zablokowane
pod tacą napędu. Przytrzymaj dysk za krawędzie i ustaw dysk 4. Delikatnie pchnij tacę napędu do wnętrza.
stroną z nadrukiem skierowaną do góry.
Napęd zacznie odczytywać spis zawartości
Naciśnij po obu stronach centralnej części
(TOC) dysku. Po zatrzymaniu napędu, dysk
dysku, aż dysk zaskoczy na zaczep gniazda.
jest gotowy do użycia.
Po prawidłowym zamontowaniu, zaczep
gniazda powinien wystawać nad dysk.
UWAGA: Słyszenie i wyczuwanie obrotów dysku CD to zjawisko normalne, przy dużej
intensywności odczytu danych przez napęd CD.

42

Dysk optyczny (cd. )

Wyjmowanie dysku optycznego

Wysuwanie awaryjne

Rzeczywista lokalizacja
może być inna, w
zależności od modelu.

Wysuń tacę i delikatnie pociągnij za krawędź
dysku do góry, pod kątem w celu wyjęcia dysku
z zaczepu gniazda.

Przycisk wysuwania awaryjnego znajduje się
w otworze na napędzie optycznym i służy do
wysuwania tacy napędu optycznego, gdy nie działa
wysuwanie elektroniczne. Nie należy używać
wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania
elektronicznego. Uwaga: Należy uważać, aby
nie uszkodzić wskaźnika aktywności, który
znajduje się w tym samym obszarze.

Używanie napędu optycznego

Dyskami optycznymi i sprzętem do ich odtwarzania należy obchodzić się z ostrożnością, ponieważ są
to mechanizmy precyzyjne. Należy zapamiętać ważne instrukcje bezpieczeństwa od dostawców CD. W
odróżnieniu od napędów optycznych w komputerach typu desktop, komputer typu notebook wykorzystuje
zaczep gniazda do ustawienia dysku CD we właściwym miejscu niezależnie od kąta nachylenia. Podczas
wkładania dysku CD, ważne jest, aby dysk CD został naciśnięty na zaczep centralnego gniazda lub w
przeciwnym przypadku taca dysku optycznego zarysuje dysk CD.
OSTRZEŻENIE! Jeśli dysk CD nie zostanie prawidłowo zamocowany na zaczepie
centralnego gniazda, podczas zamykania tacy może nastąpić uszkodzenie dysku CD.
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem należy zawsze sprawdzić zamocowanie
dysku i wsuwać tacę powoli.
Litera dysku CD powinna być przypisana i wyświetlana niezależnie od obecności dysku CD w napędzie.
Po prawidłowym włożeniu dysku CD, dostęp do danych może być realizowany w taki sam sposób jak
do dysków twardych; poza tym, że na dysku CD nie można niczego zapisywać lub zmienić. Poprzez
użycie odpowiedniego oprogramowania, napęd CD-RW lub DVD+CD-RW umożliwia używanie dysków
CD-RW jak dysku twardego z możliwością zapisu, usunięcia i edycji.
Wibracja to zjawisko normalne przy wysokoobrotowych napędach optycznych, spowodowane brakiem
wyważenia dysków CD lub nadruku CD. W celu zmniejszenia wibracji należy używać komputer na
równej powierzchni i nie umieszczać etykiet na dyskach CD.

Słuchanie dysków audio CD

Napędy optyczne mogą odtwarzać dyski audio CD, ale tylko napęd DVD-ROM może odtwarzać audio
DVD. Włóż do napędu dysk audio CD, po czy system Windows(TM) automatycznie otworzy odtwarzacz
audio i rozpocznie odtwarzanie. W zależności od dysku audio DVD i zainstalowanego oprogramowania,
do słuchania audio DVD może być wymagane otworzenie odtwarzacza DVD. Głośność można regulować
poprzez użycie przycisków skrótu lub ikony głośnika Windows(TM) na pasku zadań.

43

Czytnik kart pamięci Flash

Zwykle czytniki kart PCMCIA lub kart pamięci USB należy zakupić oddzielnie, aby można było korzystać
z kart pamięci takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA. Ten
komputer ma wbudowany pojedynczy czytnik kart pamięci, który może odczytywać wiele rodzajów kart
pamięci flash, zgodnie z przykładem poniżej. Wbudowany czytnik kart pamięci jest nie tylko wygodny,
ale także szybszy od większości czytników kart pamięci innych form, ponieważ wykorzystuje on dużej
przepustowości, wbudowaną magistralę PCI.
WAŻNE! Zgodność kart pamięci flash jest zróżnicowana, w zależności od modelu
komputera i specyfikacji kart pamięci flash. Specyfikacje kart pamięci flash są stale
zmieniane, dlatego zgodność może zmienić się bez powiadomienia.

Przykłady czytników kart pamięci flash
xD Picture Card

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (z adapterem MMC)
(with MMC adapter)
SD (Secure Digital)
MiniSD (z adapterem SD)
(with SD adapter)

Memory Stick Micro (z adapterem MS)
(with MS adapter)

Memory Stick (MS)
Memory Stick Magic Gate (MG)
Memory Stick Select

Memory Stick Duo/Pro/Duo Pro/MG (z adapterem MS)
(with MS adapater)

WAŻNE! Nigdy nie należy wyjmować kart w trakcie lub natychmiast po zakończeniu
odczytywania, kopiowania, formatowania lub usuwania danych na karcie gdyż dane
mogą zostać utracone.

44

OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem
karty pamięci flash należy użyć dostępnej za pasku zadań
opcji systemu Windows "Bezpieczne usuwanie sprzętu".

Napęd dysku twardego

Napędy dysku twardego mają większe pojemności i działają dużo szybciej w porównaniu do napędów dyskietek elastycznych i napędów optycznych. Komputer jest
dostarczany z wymiennym dyskiem twardym. Aktualnie montowane dyski obsługują
technologię S. (Self Monitoring and Reporting Technology), umożliwiającą
wykrywanie błędów dysków twardych lub awarii przed ich wystąpieniem. W celu
wymiany lub modernizacji dysku twardego należy zawsze odwiedzić autoryzowany punkt
serwisowy lub sprzedawcę tego komputera.
WAŻNE! Niewłaściwa obsługa komputera może spowodować uszkodzenie dysku twardego.
Należy ostrożnie posługiwać się komputerem i izolować go od elektryczności statycznej i
unikać silnych wibracji lub uderzeń. Dysk twardy jest najbardziej delikatnym komponentem i
jest bardzo prawdopodobne, że po upuszczeniu komputera będzie on pierwszym lub jedynym
komponentem, który ulegnie uszkodzeniu. Informacje o możliwościach modernizacji dysku twardego w komputerze, można uzyskać w centrum serwisowym lub u sprzedawcy. Maksymalną zgodność
i niezawodność zapewniają wyłącznie dyski twarde
od autoryzowanych dostawców.

Odłączanie napędu dysku
twardego:

Instalacja napędu dysku
45

Pamięć (RAM)

Dodatkowa pamięć zwiększa wydajność poprzez zmniejszenie częstotliwości
dostępu do dysku twardego. BIOS automatycznie wykrywa wielkość pamięci
w systemie i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-OnSelf-Test [Autotest po włączeniu zasilania]). Po zainstalowaniu pamięci, nie jest
wymagana instalacja sprzętu i oprogramowania (włącznie z BIOS).
8 Wnęka pamięci umożliwia wykonanie rozbudowy

To jest jedynie
przykład.

7
Instalacja karty pamięci

poprzez instalację dodatkowej pamięci. W celu
uzyskania informacji dotyczących modernizacji
pamięci w komputerze należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze
sprzedawcą. W celu zapewnienia maksymalnej
zgodności i niezawodności moduły rozszerzenia
należy kupować u autoryzowanych sprzedawców
tego komputera.

Odłączanie karty pamięci

(??????????????????????????
To jest jedynie przykład.?
)

46

Połączenia

UWAGA: Wbudowanego modemu i karty sieciowej nie można zainstalować póżniej
jako upgrade. Po dokonaniu zakupu komputera, modem i/lub kartę sieciową można
zainstalować jako kartę ExpressCard.

Połączenie modemowe

Kabel telefoniczny wykorzystywany do podłączenia wewnętrznego modemu
komputera powinien mieć dwie lub cztery żyły (tylko dwie żyły (linia telefoniczna
#1) są wykorzystywane przez modem) i na obu końcach powinien mieć złącze RJ-11.
Podłącz jeden koniec do portu modemu, a drugi do ściennego gniazda analogowej linii
telefonicznej (stosowane w budynkach mieszkalnych). Po zainstalowaniu sterownika,
modem jest gotowy do użycia.
UWAGA: Po połączeniu z usługą online, nie należy przełączać komputera do trybu
wstrzymania pracy (lub do trybu uśpienia), ponieważ może to spowodować rozłączenie
połączenia modemowego.
Przykładowe połączenie komputera do gniazda telefonicznego z wykorzystaniem wbudowanego
modemu:

Kable telefoniczne ze
złączami RJ-11

Ścienne gniazdo
telefoniczne

Złącze telefoniczne jest
mniejsze spośród pokazanych
dwóch złączy.

Połączenie
telefoniczne
jest opcjonalne

OSTRZEŻENIE: Ze względu na bezpieczeństwo elektryczne należy używać wyłącznie
kable telefoniczne 26AWG lub większe (Dalsze informacje zawiera część Słownik
pojęć).

47

Połączenie sieciowe

Podłącz kabel sieciowy, ze złączami RJ-45 na każdym końcu, do portu modem/sieć komputera, a drugi
koniec do huba lub do switcha. Przy szybkościach transmisji 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, jako kabel
sieciowy należy stosować skrętkę kategorii 5 lub wyższej (nie w kategorii 3). Jeśli planowane jest
uruchomienie interfejsu z szybkością 100/1000Mbps należy wykonać połączenie z hubem 100 BASE-TX
/ 1000 BASE-T (a nie z hubem BASE-T4). Dla szybkości 10Base-T, należy stosować skrętkę kategorii 3,
4 lub 5. Komputer obsługuje 10/100 Mbps Full-Duplex, ale wymaga podłączenia do huba przełączającego
z włączonym "dupleksem". Domyślnie oprogramowanie wykorzystuje najszybsze ustawienie, w związku
z czym interwencja użytkownika nie jest wymagana.
W wybranych modelach obsługiwany jest wyłącznie standard 1000BASE-T (lub Gigabit).

Skrętka kablowa

Kabel wykorzystywany do podłączenia karty sieciowej Ethernet do hosta (generalnie
hub lub switch) to nieskrosowana skrętka Ethernet (TPE). Końcowe złącza nazywają
się RJ-45 i nie są zgodne ze złączami telefonicznymi RJ-11. Do połączenia ze sobą
dwóch komputerów bez huba, wymagany jest skrosowany kabel LAN (model
Fast-Ethernet). (Modele Gigabitowe obsługują automatyczne krosowanie, więc
skrosowany kabel LAN jest w tym przypadku opcjonalny. )
Przykład komputera podłączonego do huba sieci lub switcha w celu używania z wbudowanym
kontrolerem Ethernet.

Złącze LAN jest większym z
???????????????????????????
dwóch pokazanych złączy.

Hub sieciowy lub switch

Kabel sieciowy ze złączami RJ-45

48

OSTRZEŻENIE! Należy stosować wyłącznie analogowe gniazda telefoniczne. Wbudowany modem nie obsługuje napięcia stosowanego w cyfrowych systemach telefonicznych. Nie należy podłączać RJ-11 do cyfrowych systemów telefonicznych, stosowanych
w wielu budynkach handlowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie!

Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych modelach)

Opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta sieci LAN, to kompaktowy, łatwy w użyciu adapter
bezprzewodowej sieci Ethernet. Poprzez zastosowanie standardu IEEE 802. 11 bezprzewodowych sieci
LAN (WLAN), opcjonalna, wbudowana bezprzewodowa karta LAN może zapewnić szybką transmisję
danych, poprzez technologie DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) i OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) przy częstotliwościach 2, 4GHz/5GHz. Karta sieć LAN jest wstecznie zgodna
z wcześniejszymi standardami IEEE 802. 11, co umożliwia ujednolicenie standardów bezprzewodowej
sieci LAN.
Karta WLAN to adapter klienta, który obsługuje tryby Infrastruktura i Ad-hoc, zapewniając elastyczność
istniejących lub przyszłych konfiguracji sieci bezprzewodowych dla odległości do 40 metrów pomiędzy
klientem a punktem dostępowym.
W celu zapewnienia skutecznego zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej, karta udostępnia funkcje
64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) oraz WPA (Wi-Fi Protected
Access).
Oto przykłady połączenia komputera z siecią
bezprzewodową.

Tryb Ad-hoc

Tryb Ad-hoc umożliwia połączenie komputera z innym
urządzeniem bezprzewodowym. W tym środowisku
bezprzewodowym nie jest wymagany punkt dostępowy
(AP).

Komputer typu
notebook

Komputer typu desktop

(Wszystkie urządzenia muszą mieć zainstalowane opcjonalne
adaptery bezprzewodowej sieci LAN 802. 11. )
PDA

Tryb Infrastruktura

Tr y b I n f r a s t r u k t u r a u m o ż l i w i a p o ł ą c z e n i e
komputera i innych urządzeń bezprzewodowych w
sieć bezprzewodową tworzoną przez AP (Access
Point) (sprzedawane oddzielnie), który zapewnia
centralne połączenie klientów bezprzewodowych
w celu komunikowania się ze sobą lub z siecią
przewodową.
bezprzewodowe adapter sieci LAN 802. )

Punkt
dostępowy

49

Podłączenie do sieci

1. Włącz przełącznik sieci bezprzewodowej, jeśli jest potrzebny dla posiadanego modelu (patrz przełączniki w części 3).

2. Naciśnij powtarzająco [FN F2], aż do wyświetlenia
Sieć bezprzewodowa włączona lub Włączona
sieć WLAN i Bluetooth.

2b. Lub kliknij dwukrotnie ikonę konsoli bezprzewodowej
na pasku zadań i wybierz Bezprzewodowa sieć LAN
+ Bluetooth lub tylko Bezprzewodowa sieć LAN. Powinna być widoczna ikona sieci "Brak
połączenia".

5. Wybierz "Pokaż Bezprzewodowe", jeśli w danym obszarze dostępnych jest wiele sieci.

50

4. Kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci i wybierz Połącz z siecią.

6. Wybierz sieć bezprzewodową do połączenia.

7. Po nawiązaniu połączenia, może się okazać
konieczne wprowadzenie hasła.

8. Po ustanowieniu połączenia pokaże się ikona
"Połączono".

Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach)
Komputer z technologią Bluetooth, eliminuje konieczność stosowania połączeń kablowych podczas
podłączania urządzeń zgodnych z Bluetooth. Przykładowe urządzenia, które mogą wykorzystywać
Bluetooth to notebooki, komputery typu desktop, telefony komórkowe i PDA.

Uwaga: Jeśli posiadany komputer nie posiadał po dostarczeniu wbudowanego Bluetooth, do
używania Bluetooth konieczne jest podłączenie modułu Blutetooth w formie USB lub w formie
karty ExpressCard.

Telefony komórkowe z wbudowaną funkcją Bluetooth
Możliwe jest bezprzewodowe połączenie z telefonem komórkowym. W zależności od
możliwości telefonu komórkowego, można przesyłać dane książki telefonicznej telefonu
komórkowego, zdjęcia, pliki dźwiękowe, itd. lub wykorzystać go jako modem do połączenia
z Internetem. Połączenie to można także wykorzystać do wiadomości SMS.
Komputery lub PDA z włączoną funkcją Bluetooth
Możliwe jest bezprzewodowe połączenie z innym komputerem lub PDA w celu wymiany plików,
współdzielenia urządzeń peryferyjnych lub współdzielenia połączenia z Internetem lub połączeń
sieciowych. Można także wykorzystać bezprzewodową klawiaturę lub mysz z włączoną funkcją Bluetooth.

Włączanie i uruchamianie programu narzędziowego Bluetooth

Ten proces można wykorzystywać do dodawania większości urządzeń Bluetooth. Pełny opis procesu
zawiera część Dodatek.
1. Włącz przełącznik sieci bezprzewodowej, jeśli jest wymagany dla posiadanego modelu (patrz przełączniki w części 3).

Włączony moduł Bluetooth lub Włączona sieć
WLAN i Bluetooth.

na pasku zadań i wybierz Bezprzewodowa sieć
LAN + Bluetooth lub tylko Bluetooth. Na pasku zadań wybierz Dodaj urządzenie
Bluetooth.

3b. Lub uruchom Urządzenia Bluetooth w Panelu
sterowania Windows.

51

TPM (Trusted Platform Module) (w wybranych modelach)

TPM lub Trusted Platform Module, to urządzenie zabezpieczające zlokalizowane na płycie głównej,
które przechowuje wygenerowane przez komputer klucze szyfrujące. Jest to rozwiązanie sprzętowe, które
pozwala uniknąć ataków hakerów, którzy chcą odszukać ukryte hasła i klucze szyfrujące w celu zdobycia
ważnych danych. TPM zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa uruchamiania aplikacji i bezpieczeństwa
wykonywanych połączeń.
Funkcje zabezpieczenia udostępniane przez TPM są wewnętrznie obsługiwane przez następujące elementy
kryptograficzne każdego z modułów TPM: mieszanie, generowanie numerów losowych, asymetryczna
generacja kluczy i asymetryczne szyfrowanie/deszyfrowanie. Każdy z indywidualnych modułów TPM,
w każdym indywidualnym systemie komputerowym, ma unikalną sygnaturę inicjowaną na etapie
wytwarzania układów scalonych, która w większym stopniu zwiększa poziom bezpieczeństwa. Każde
indywidualne urządzenie TPM musi mieć przydzielonego użytkownika przed wykorzystaniem jako
zabezpieczenie.

Aplikacje TPM
TPM jest przydatne dla każdego klienta zainteresowanego dodatkową warstwą zabezpieczenia systemu
komputerowego. W połączeniu z opcjonalnym oprogramowaniem, TPM może zapewnić całkowite
zabezpieczenie systemu, zabezpieczenie plików i zabezpieczenie poczty email/prywatnych danych. TPM
pomaga w ustawieniu zabezpieczeń silniejszych od tych, które oferuje system BIOS, system operacyjny
lub dowolna aplikacja niezwiązana z TPM.
Uwaga: TPM jest domyślnie wyłączone. Do włączenia należy użyć ustawień BIOS.

Włączanie Zabezpieczenie TPM

Przejdź do programu BIOS Setup (naciśnij [F2]
podczas startu systemu).
Na stronie Security, ustaw TPM Security na
[Enabled]
Ważne: Użyj funkcję aplikacji TPM
"Przywróć" lub "Migracja", do wykonania
kopii zapasowej danych zabezpieczenia
TPM.

Usuwanie danych zabezpieczonych
przez TPM

Po zainstalowaniu hasła Hasło administratora, pojawi
się Usuwanie zabezpieczenia TPM. Użyj tę funkcję
w celu usuwania wszystkich danych zabezpieczonych
przez TPM. (W celu uaktywnienia wyświetlania opcji
zabezpieczenia, komputer należy ponownie uruchomić
po ustawieniu hasła. )

52

Ważne: Należy regularnie wykonywać
kopie zapasowe danych zabezpieczonych
przez TPM.

Rejestracja linii papilarnych (w wybranych modelach)

Czytnik linii papilarnych może być stosowany do natychmiastowego i bezpiecznego uwierzytelniania użytkownika. Zamieszczone instrukcje pokazują ustawienia
rejestracji linii papilarnych. Kreator ten uruchamia się automatycznie po
włączeniu w BIOS funkcji TPM (patrz Dodatek).
Kliknij Dalej. Wybierz "Linie papilarne" i kliknij Dalej. Wybierz palec na diagramie. Przesuń powoli
odpowiedni palec przed skanerem. W celu
weryfikacji palec należy przesunąć kilka razy.

4. Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia problemów należy zarejestrować co najmniej dwa
palce.

53

Rejestracja linii papilarnych (w wybranych modelach) (cd. )

5. Wybierz palec na diagramie i przesuń go powoli
przed skanerem. W celu weryfikacji palec należy
przesunąć kilka razy. Aby zmniejszyć możliwość
wystąpienia problemów należy zarejestrować co
najmniej dwa palce. Kliknij prawym przyciskiem ikonę na pasku
zadań i wybierz "Ustawienia i Opcje".

54

6. Po zakończeniu kliknij Zakończ. Wybierz "Ogólne opcje" i "Pojedynczy podpis"
oraz skonfiguruj preferencje.

Program 3G Watcher

Aplikacja 3G(1) Watcher umożliwia podłączenie komputera do sieci bezprzewodowej 3G,
zwykle wykorzystywanej przez telefony komórkowe 3G. Po podłączeniu, komputer można podłączyć do Internetu tak jak podczas łączenia z siecią bezprzewodową. Na pulpicie
umieszczany jest skrót do aplikacji 3G Watcher. Kliknij dwukrotnie ten skrót, aby uruchomić
aplikację 3G Watcher.
Uruchom aplikację 3G
Watcher, po czym pojawi
się pytanie o hasło (PIN1)
do karty SIM (jeśli zostało
ustawione).

Po sprawdzeniu PIN, nastąpi szukanie sieci 3G.

Po znalezieniu sieci 3G, kliknij Połącz, aby utworzyć
połączenie bezprzewodowe.

Po podłączeniu, zamiast przycisku Połącz zostanie
wyświetlony przycisk Rozłącz.

Po połączeniu, pojawi się komunikat z nazwą sieci.

Jeśli użytkownik znajduje się w miejscu, gdzie transmisja
bezprzewodowa jest zabroniona (takie jak samolot), w
menu pomocniczym "Narzędzia" można wybrać Wyłącz
radio.

Po wyłączeniu radia, na wskaźniku siły sygnału pojawi się
symbol "x".

55

Okno Watcher

Ikony i wskaźniki w oknie głównym
W głównym oknie Watcher znajdują się informacje o stanie, które umożliwiają zainicjowanie i monitorowanie danych połączeń lub wykonywanie lub odbieranie połączeń telefonicznych (jeśli modem 3G i
dostawca usługi obsługuje połączenia głosowe). W głównym oknie znajdują się trzy wskaźniki:
Stan urządzenia. Jeśli wyświetlana jest ikona modemu 3G ze znakiem "X", program Watcher
nie może wykryć modemu 3G. Oznacza to, że modem 3G nie jest do końca włożony do gniazda karty komputera (w przypadku modemów które nie są wbudowane) lub jest odłączony od
zasilania. Problem ten można rozwiązać poprzez:
o Wysunięcie i ponowne włożenie modemu 3G
o Wyłączenie i włączenie przełącznika WWAN w komputerze

Siła sygnału i stan usługi. Rosnąca liczba pasków obok anteny wskazuje wzrost siły sygnału
do maksymalnie pięciu pasków. Wskazówka wyświetlana po umieszczeniu kursora myszy
nad tym wskaźnikiem, pokazuje RSSI (Received Signal Strength Indication [Wskazanie siły
odbieranego sygnału]) w dBm.
Symbol anteny z przechodzącą przez nią linią, oznacza, że nie są dostępne żadne usługi (Poza
zasięgiem usług). Użytkownik znajduje się poza obszarem pokrycia lub ma zbyt słabą siłę sygnału do nawiązania połączenia danych GSM.
Pokrycie. Ikona pokazuje najszybszą dostępną usługę:

o Ikona GPRS - GPRS jest najszybszą dostępną usługą w bieżącym obszarze pokrycia.
o Ikona EDGE - EDGE jest najszybszą dostępną usługą w bieżącym obszarze pokrycia. (funkcja obsługiwana w modemach EDGE 3G)
o Ikona 3G - UMTS jest najszybszą dostępną usługą w bieżącym obszarze pokrycia.
(funkcja obsługiwana w modemach UMTS 3G)
o Ikona HS - HSDPA jest najszybszą dostępną usługą w bieżącym obszarze pokrycia.
(funkcja obsługiwana w modemach HSDPA 3G)
Gdy wyświetlane są jedynie litery, (na przykład
), urządzenie znajduje się w obszarze
pokrycia, ale nie uzyskało jeszcze możliwości korzystania z usługi.
Gdy wyświetlony jest obrys wskaźnika (
ustanowić połączenie danych.
Gdy wskaźnik jest wypełniony (
56

), usługa została uzyskana i urządzenie może

), urządzenie uaktywniło połączenie danych poprzez usługę

Roaming. Połączenie z siecią inną niż sieć lokalnego dostawcy. Usługa roamingu moze wymagać
dodatkowej opłaty. (Ta usługa może nie być dostępna. )

Nowa wiadomość SMS. Kliknij ikonę, aby otworzyć okno SMS Express i przeczytać wiadomości. Po zapełnieniu karty SIM, ikona ta miga i zmienia kolor na czerwony. (Obsługiwana
tylko w wybranych urządzeniach. )

Transmisja danych. Po podłączeniu modemu do sieci, w głównym oknie Watcher pokazywana
jest ilość danych odebranych i wysłanych.
Jeśli dostawca sieci poprosi o wprowadzenie komendy GSM (inaczej zwanej kodem lub procedurą),
wpisz komendę w głównym oknie.

Ikony zasobnika systemowego

Przy każdym uruchomieniu programu Watcher, w zasobniku systemowym wyświetlana jest ikona programu Watcher, wskazują stan połączenia:
Program Watcher nie wykrywa modemu 3G. Sprawdź czy włączone jest zasilanie modemu 3G.
Brak aktywnego połączenia wysokiej szybkości.
Uaktywnione połączenie wysokiej szybkości.
Dostępne są nowe (nieprzeczytane) wiadomości SMS.

3G (lub 3-G)

Skrót od technologii trzeciej generacji. Jest używana w kontekście standardów telefonów komórkowych.
Usługi skojarzone z 3G udostępniają możliwość jednoczesnego transferu danych głosowych (rozmowa
telefoniczna) i danych nie głosowych (takich jak pobieranie danych, wymiana poczty e-mail i komunikatory). Na rynku usług 3G, jako główny strumień aplikacji dla 3G wykorzystywana jest telefonia video.
Wybrane modele zawierają gniazdo karty SIM do wkładania karty SIM 3G, wymagana do używania
aplikacji 3G.

57

58

Dodatek
Akcesoria opcjonalne
Połączenia opcjonalne
System operacyjny i oprogramowanie
Ustawienia systemu BIOS
Najczęstsze problemy i ich rozwiązania
Przywracanie oprogramowania w systemie operacyjnym

Windows Vista
Słownik
Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa
Zgodność wewnętrznego modemu
Informacje o komputerze

59

D

Dodatek

Akcesoria opcjonalne

Wymienione poniżej akcesoria są dostępne jako akcesoria dodatkowe podnoszące funkcjonalność
Hub USB (Opcjonalny)

Podłączenie opcjonalnego huba USB zwiększy liczbę portów USB i
umożliwi szybkie podłączenie lub odłączenie wielu urządzeń peryferyjnych
USB poprzez pojedynczy kabel.

Dysk pamięci Flash USB

Dysk pamięci Flash USB jest elementem opcjonalnym, który może zastąpić
dyskietkę elastyczną 1, 44MB i zapewnić miejsce na zapis do kilkuset
megabajtów, wyższe szybkości zapisu i wyższą wytrzymałość. Podczas
stosowania z nowymi systemami operacyjnymi nie są potrzebne sterowniki.

Napęd dyskietek USB

Opcjonalny napęd dyskietek z interfejsem USB, akceptuje standard 1. 44MB
(lub 720KB) 3, 5-calowych dyskietek elastycznych.
OSTRZEŻENIE! Aby zabezpieczyć system przed awariami przed
rozłączeniem dysku USB należy użyć opcji "Bezpieczne usuwanie
sprzętu" systemu operacyjnego Windows. Aby zapobiec uszkodzeniu na wskutek wstrząsów podczas transportu komputera
należy wysunąć z napędu dyskietkę elastyczną.

Adapter zasilania pojazdu

Adapter zasilania pojazdu zapewnia źródło zasilania dla komputera i/lub
ładowania zestawu baterii komputera, gdy nie jest dostępne zasilanie prądem
zmiennym. Produkt ten to ważne narzędzie dla współczesnych profesjonalnych
urządzeń przenośnych. Zakupiony produkt rozszerza możliwości zasilania,
wydajność i uniwersalność komputera przenośnego, w czasie podróży lądowej
lub morskiej. Adapter zasilania pojazdu można wykorzystać w pojazdach lub
łodziach, poprzez standardowe gniazdo zapalniczki. Adapter zasilania pojazdu
akceptuje zakres wejść od 10, 8 V DC (Wolty - prąd stały) do 16VDC.

60

Połączenia opcjonalne

D

Akcesoria te, w razie potrzeby, można zakupić od innych producentów.

Klawiatura i mysz USB

Podłączenie zewnętrznej klawiatury USB zapewnia wygodniejsze
wprowadzanie danych. Podłączenie zewnętrznej klawiatury i myszy
USB zwiększa wygodę nawigacji w systemie Windows. Zarówno
zewnętrzna klawiatura jak i mysz mogą działać równolegle z
wbudowaną klawiaturą i touchpadem komputera.

Podłączenie drukarki

Po podłączeniu do portu USB lub huba USB, można równolegle używać
jedną lub kilka drukarek USB.

61

Ustawienia myszy Bluetooth (opcjonalna)

Ten proces można wykorzystać do dodawania większości urządzeń Bluetooth w systemie operacyjnym
Windows. Włącz przełącznik sieci bezprzewodowej, jeśli występuje w posiadanym modelu (patrz przełączniki w
części 3).

ESET

R

OFF ON

4. Przygotuj mysz Bluetooth.

62

3c. Po uruchomieniu z Panela sterowania, kliknij na
tym ekranie Dodaj.

o Zainstaluj dwie baterie "AA".
o Włącz przełącznik zasilania w dolnej części
myszy. Sensor powinien zaświecić czerwonym
światłem.
o Naciśnij przycisk "RESET" w dolnej części myszy
Dodatek

5. Kliknij Dalej, gdy mysz Bluetooth będzie
gotowa. Pokaże się lista znajdujących się w
pobliżu urządzeń Bluetooth. Wybierz
mysz Bluetooth i kliknij Dalej. Zaznacz "Nie używaj klucza dostępu" i
kliknij Dalej. Zaczekaj na dodanie myszy Bluetooth.

9. Kliknij Zakończ po zakończeniu dodawania.

10. Urządzenie zostanie pokazane w
wyświetlonym oknie. Można tu także
dodawać lub usuwać urządzenia Bluetooth.

Uwaga: "RESET" może być niezbędny po zmianie baterii. W razie potrzeby należy
powtórzyć czynności.

63

System operacyjny i oprogramowanie

Ten komputer może być dostarczony do klienta (w zależności od terytorium) z wybranym, preinstalowanym
systemem operacyjnym, takim jak Microsoft Windows. Możliwość wyboru i język zależą od terytorium.
Poziomy sprzętu i oprogramowania mogą się różnić w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego.
Nie można zagwarantować stabilności i zgodności innych systemów operacyjnych.

Obsługiwane oprogramowanie

Ten komputer jest dostarczany z pomocniczym dyskiem CD, z programem konfiguracji BIOS,
sterownikami i aplikacjami, umożliwiającymi włączenie funkcji sprzętowych,
zwiększenie funkcjonalności, wspomaganie zarządzania komputerem lub dodanie
funkcjonalności, której nie zapewnia system operacyjny. Jeśli okaże się konieczna
aktualizacja lub wymiana pomocniczego dysku CD należy skontaktować się z
dostawcą w celu uzyskania adresów stron sieci web w celu pobrania indywidualnych
sterowników programowych i programów narzędziowych.
Pomocniczy dysk CD zawiera wszystkie sterowniki, programy narzędziowe i oprogramowanie dla
wszystkich popularnych systemów operacyjnych włącznie z preinstalowanymi. Pomocniczy dysk CD
nie zawiera systemu operacyjnego. Pomocniczy dysk CD jest niezbędny nawet, gdy komputer został
wstępnie skonfigurowany w celu udostępnienia dodatkowego oprogramowania, które nie zostało
dołączone podczas fabrycznej wstępnej instalacji.
Dysk CD przywracania (Recovery CD) jest opcjonalny i zawiera obraz oryginalnego systemu operacyjnego
zainstalowanego fabrycznie na dysku twardym. Dysk CD przywracania udostępnia kompletne rozwiązanie
szybkiego odtworzenia systemu operacyjnego komputera do jego oryginalnego stanu, na prawidłowo
działającym dysku twardym. W celu uzyskania tego rozwiązania należy skontaktować się z dostawcą.
Uwaga: Niektóre komponenty i funkcje komputera mogą nie działać, do czasu
zainstalowania sterowników urządzenia i programów narzędziowych.

64

Ustawienia systemu BIOS

Boot Device (Urządzenie rozruchowe)

1. Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Device
Priority (Priorytet uruchamiania urządzeń). Wybierz każdy element i naciśnij [Enter], aby wybrać
urządzenie.

Security Setting (Ustawienie zabezpieczenia)
2. Wpisz hasło i naciśnij
[Enter].

Aby usunąć hasło:

1. Pozostaw puste pole
hasła i naciśnij [Enter]. Wpisz ponownie hasło
i naciśnij [Enter]. Hasło zostanie usunięte. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Change
Supervisor (Zmień administratora) lub Change User
Password (Zmień hasło użytkownika). Hasło zostało
ustawione.

65

Ustawienia systemu BIOS (cd. )
Password Check (Sprawdzanie
hasła)

Wybierz, czy pytanie o hasło ma pojawiać się podczas
uruchamiania (Always/Zawsze) lub tylko po wchodzeniu do
ustawień programu narzędziowego BIOS (Setup/Ustawienia).

User Access Level (Poziom
dostępu użytkownika)

Wybierz poziom dostępu dla opcji "User Password (Hasło
użytkownika)" ustawianej w programie konfiguracji BIOS.

Save Changes (Zapisanie zmian)
Aby zachować ustawienia konfiguracji, przed
zakończeniem programu konfiguracji BIOS należy
zapisać zmiany.

Aby odtworzyć domyślne ustawienia, wybierz Load
Manufacture Defaults (Załaduj domyślne ustawienia
fabryczne). Następnie, aby zachować domyślne
ustawienia fabryczne należy zapisać zmiany.

66

Najczęstsze problemy i ich rozwiązania

Problem sprzętowy - dysk optyczny

Napęd dysku optycznego nie może odczytywać lub zapisywać dysków. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i spróbuj ponownie. Jeśli aktualizacja BIOS nie pomaga, spróbuj użyć lepszej jakości dysków i spróbuj ponownie. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś
inżyniera serwisu o pomoc.

Nieznany powód - niestabilność systemu

Nie można wybudzić z komputera z hibernacji. Wyjmij zmodernizowane części (RAM, HDD, WLAN, BT), jeśli zostały zainstalowane po
zakupieniu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj uruchomić MS System Restore (Program odtwarzania systemu
MS) i przywrócić system do wcześniejszego stanu. Jeśli problem dalej utrzymuje się, spróbuj odtworzyć system z partycji odtwarzania lub z dysku
DVD.
(UWAGA: Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię zapasową wszystkich
danych i zapisać ją w innym miejscu)
4. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś
Problem sprzętowy - Klawiatura / Przycisk skrótu

Wyłączony przycisk skrótu (FN).
A. Zainstaluj ponownie sterownik "ATK0100" z dysku CD ze sterownikami lub pobierz go ze strony
sieci web firmy ASUS.

Problem sprzętowy - Wbudowana kamera

Wbudowana kamera nie działa prawidłowo. Sprawdź "Menedżer urządzeń", aby ocenić, czy nie ma tam widocznych problemów. Spróbuj przeinstalować sterownik kamery na najnowszy pobrany z sieci web, w celu rozwiązania
problemu. Jeśli problem nie został rozwiązany, zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i spróbuj
ponownie.
Problem sprzętowy - Bateria

Konserwacja baterii. Zarejestruj jednoroczną gwarancję komputera notebook na stronie sieci web:
http://member. asus. com/login. aspx? SLanguage=en-us
2. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym zanikiem zasilania, nie należy
odłączać zestawu baterii podczas używania komputera z adapterem prądu zmiennego. Zestaw
baterii ASUS posiada obwód zabezpieczający, zapobiegający przeładowaniu, co zabezpiecza
zestaw baterii po pozostawieniu go w komputerze. W przypadku długich okresów nieużywania, zestaw baterii należy przechowywać w suchym
miejscu, przy temperaturach w zakresie 10°C do 30°C. Zaleca się ładowanie zestawu baterii
co trzy miesiące.

67

Najczęstsze problemy i ich rozwiązania (cd. )

Problem sprzętowy - Błąd włączania/wyłączania zasilania

Nie można włączyć zasilania komputera.
Diagnostyka:
1. Czy komputer jest zasilany wyłącznie z baterii? (T = 2, N = 4)
2. Czy wyświetla się BIOS (logo ASUS)? (T = 3, N = A)
3. Czy można załadować system operacyjny? (T = B, N = A)
4. Czy świeci się wskaźnik LED adaptera zasilania? (T = 5, N = C)
5. Czy komputer jest zasilany wyłącznie przez adapter? (T = 6, N = A)
6. Czy wyświetla się BIOS (logo ASUS)? (T = 7, N = A)
7. Czy można załadować system operacyjny? (T = D, N = A)
Symptomy i rozwiązania:
A. Problem może dotyczyć MB, HDD lub NB; w celu uzyskania pomocy należy udać się do
lokalnego punktu serwisowego.
B. Problem jest spowodowany przez system operacyjny, spróbuj odtworzyć system z partycji przywracania lub z dysku DVD. (WAŻNE: Przed wykonaniem przywracania należy wykonać
kopię zapasową wszystkich danych i zapisać ją w innym miejscu)
C. Problem z adapterem; sprawdź połączenia przewodu zasilającego albo udaj się do lokalnego
punktu serwisowego w celu wymiany.
D. Problem dotyczący baterii; sprawdź styki baterii, albo udaj się do lokalnego punktu serwisowego
w celu naprawy.

Problem mechaniczny - wentylator / układ termiczny

Dlaczego wentylator chłodzący jest cały czas włączony, a temperatura jest wysoka?
1. Upewnij się, że wentylator działa przy wysokiej temperaturze procesora i sprawdź, czy przepływa
powietrze od głównego kanału wentylacyjnego. Jeśli uruchomionych jest wiele aplikacji (patrz pasek zadań), zamknij je w celu zmniejszenia
obciążenia systemu. Problem może być również spowodowany przez niektóre wirusy, do ich wykrycia należy użyć
oprogramowania antywirusowego.
4. Jeśli nie pomagają żadne z powyższych wskazówek, spróbuj odtworzyć system z partycji
przywracania lub z dysku DVD.
(WAŻNE: Przed wykonaniem przywracania należy wykonać kopię zapasową wszystkich
(OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia przed wirusami, nie należy łączyć się z Internetem
przed zainstalowaniem oprogramowania antywirusowego i firewalla połączeń z Internetem.

Usługa - Specyfikacja, funkcja, cena

Jak sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w kartę bezprzewodową?
A. Przejdź do "Panel sterowania | System | Sprzęt | Menedżer urządzeń". W wyświetlonym oknie
można sprawdzić, czy w pozycji "Adapter sieciowy", komputer ma kartę WLAN.

68

Problem programowy - pakiet oprogramowania ASUS

Po włączeniu zasilania komputera, wyświetlany jest komunikat o błędzie otwarcia pliku. W celu rozwiązania problemu, zainstaluj najnowszą wersję programu narzędziowego "Power4
Gear". Program ten jest dostępny na stronie sieci web ASUS.

Nieznany powód - Niebieski ekran z białym tekstem

Po uruchomieniu systemu pojawia się niebieski ekran z białym tekstem. Wyjmij dodatkową pamięć. Jeśli po zakupieniu zainstalowana została dodatkowa pamięć,
wyłącz zasilanie, odłącz dodatkową pamięć i włącz zasilanie, aby sprawdzić, czy problem jest
spowodowany niekompatybilną pamięcią. Odinstaluj oprogramowanie. Jeśli ostatnio były instalowane oprogramowanie, może być ono
niezgodne z systemem. Spróbuj odinstalować je w trybie Tryb awaryjny Windows. Sprawdź system pod kątem obecności wirusów. Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji poprzez WINFLASH w systemie Windows lub
AFLASH w trybie DOS. Narzędzia te i pliki BIOS można pobrać ze strony sieci web ASUS.
(OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że komputer jest zabezpieczony przed zanikiem zasilania w
trakcie procesu aktualizacji pamięci flash BIOS. )
5. Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, zastosuj proces przywracania w celu przeinstalowania
całego systemu.
przed zainstalowaniem oprogramowania antywirusowego i firewalla połączeń z Internetem. )
(UWAGA: Aby możliwe było wykrycie sprzętu, upewnij się najpierw, że zainstalowane zostały
sterowniki "Intel INF Update" oraz "ATKACPI").
6. Jeśli problem dalej utrzymuje się, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i poproś
69

Najczęstsze problemy i ich rozwiązania (cd. )
Problem z oprogramowaniem - BIOS

Aktualizacja BIOS. Sprawdź dokładnie model komputera i pobierz najnowszy plik BIOS dla tego modelu ze strony
sieci web firmy ASUS. Do zaktualizowania BIOS, użyj programu narzędziowego "WINFLASH". Ten program
narzędziowy znajduje się na dysku CD Driver & Utility dostarczanym z komputerem. Rozpakuj plik BIOS to tymczasowej lokalizacji (takiej jak katalog główny na dysku C:\)
4. Kliknij Start | Wszystkie programy | ASUS Utility | WINFLASH | WINFLASH
a. Wybierz nowy plik z obrazem BIOS.
b. Potwierdź informację o wybranym programie BIOS. Sprawdź model, wersję i datę.
c. Kliknij Flash, aby zainicjować procedurę aktualizacji BIOS.
d. Kliknij Zakończ po zakończeniu procedury.
e. Uruchom ponownie system. Po pomyślnym zapisaniu pliku BIOS w pamięci flash, naciśnij [F2]
podczas uruchamiania systemu, gdy pojawi się logo ASUS, aby przejść do strony konfiguracji
BIOS.
f. Po wejściu na stronę ustawień BIOS, przejdź do strony Zakończ i wybierz Załaduj optymalne
ustawienia domyślne. Następnie wybierz Zapisz i wyjdź i raz jeszcze uruchom ponownie system.
g. Procedura zapisu BIOS w pamięci flash została zakończona.

Można także uzyć funkcji "Easy
Flash" dostępnej na stronie Advanced
(Zaawansowane) programu narzędziowego
BIOS. Wykonaj pokazane instrukcje.

70

Po wykonaniu aktualizacji BIOS (flashing)
należy wykonać funkcję "Load Manufacture
Defaults (Załaduj domyślne ustawienia
fabryczne)".

Program NIS (Norton Internet Security) firmy Symantec

1. Czasami program NIS może wygenerować alarm z informacją o wykryciu trojana
BAL pod lokalnym adresem IP.
Ten problem można rozwiązać przez sprawdzenie, czy plik definicji wirusa jest plikiem najnowszym
i regularną aktualizację pliku definicji wirusa. Nieudana ponowna instalacja w kreatorze "Kreator informacji" po odinstalowaniu programu
Norton Antivirus.
Sprawdź, czy NIS został odinstalowany w komputerze, uruchom ponownie system, zainstaluj NIS
ponownie, użyj opcji "Aktualizacja na żywo" i zaktualizuj plik definicji wirusa. Norton czasami blokuje strony sieci web lub zmniejsza szybkość pobierania.
Zmień konfigurację zabezpieczenia na niższy poziom. NIS skanuje wirusy podczas pobierania danych,
co może powodować zmniejszenie szybkości sieci. Nie można zalogować do usług komunikatora MSN lub Yahoo.
Upewnij się, że program NIS został zaktualizowany i zaktualizuj także system Windows poprzez użycie
funkcji "Aktualizacja Windows". Jeśli problem nadal pozostaje, wypróbuj następujące czynności:
1. Otwórz NIS 200x klikając ikonę NIS w zasobniku systemowym. Otwórz "Norton AntiVirus" w menu "Opcje". Kliknij "Komunikator internetowy" i usuń zaznaczenie "Komunikator MSN/Windows" w opcji
"Które komunikatory internetowe należy zabezpieczyć". Program NIS jest uszkodzony i wymaga ponownej instalacji.
Program NIS znajduje się na dostarczonym dysku w folderze "NIS200x" (x oznacza numer wersji). Wybrana została opcja "Uruchom firewall podczas startu systemu", ale przy każdym wchodzeniu
do systemu Windows, uruchomienie firewalla zajmuje około minuty. W tym czasie system
Windows nie reaguje.
Jeśli firewall NIS zmniejsza szybkość systemu do nie tolerowanego poziomu należy usunąć
zaznaczenie tej opcji.
7. Program NIS zmniejsza znacznie szybkość systemu.
NIS zmniejsza szybkość systemu (zarówno podczas uruchamiania jak i podczas działania), jeśli
używane jest pełne zabezpieczenie NIS, program NIS skanuje i śledzi w tle wszystkie ścieżki danych.
Szybkość systemu można zwiększyć poprzez zatrzymanie funkcji automatycznego skanowania programu NIS przy uruchamianiu systemu. Obecność wirusów można wtedy sprawdzać ręcznie, gdy
komputer nie jest używany.
8. Nie można odinstalować programu NIS.
Przejdź do Panel sterowania | Dodaj lub usuń programy. Odszukaj pozycję "Norton Internet Security
200x (Symantec Corporation)". Kliknij Zmień/Usuń i wybierz Usuń wszystko, aby odinstalować
program NIS.

71

9. Przed instalacją programu "Norton Internet Security" lub "Norton Personal Firewall" należy
zatrzymać firewall systemu Windows. Jak zatrzymać firewall systemu Windows:
1. Kliknij Start, a następnie Panel sterowania. Wyświetli się jeden z dwóch rodzajów panela sterowania. Kliknij ikonę Centrum zabezpieczeń. Kliknij ikonę Zapora poniżej aktualizacjami stanu. Kliknij Wyłącz, a następnie kliknij OK.
10. Dlaczego ikona "Kontrola prywatności" pokazuje 'x'?
Wyłącz opcję Kontrola prywatności poprzez "Stan i ustawienia".
11. Komunikat o braku wystarczających uprawnień.
Wiele ustawień, takich jak wyłączanie lub odinstalowanie NIS, wymaga zalogowania do systemu
Windows z uprawnieniami administratora. Wyloguj i przełącz na konto użytkownika z uprawnieniami
administratora.

72

Przywracanie oprogramowania w systemie operacyjnym
Windows Vista

Wykorzystanie partycji dysku twardego

Funkcja Partycja przywracania zawiera obraz systemu operacyjnego, sterowników i programów
narzędziowych zainstalowanych w komputerze fabrycznie. Partycja przywracania udostępnia kompletne
rozwiązanie szybkiego odtworzenia oprogramowania komputera do jego oryginalnego stanu, na
prawidłowo działającym dysku twardym. Przed użyciem funkcji Partycja przywracania, skopiuj pliki z
danymi (takie jak pliki PST Outlook) na dyskietki elastyczne lub na dysk sieciowy i zapisz dostosowane
ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieciowe).
Używanie funkcji Partycja przywracania:
Naciśnij [F9] podczas uruchamiania (wymaga partycji przywracania)
O funkcji Partycja przywracania
Partycja przywracania to zarezerwowane miejsce na dysku twardym, używane do odtwarzania systemu
operacyjnego, sterowników i narzędzi zainstalowanych w komputerze fabrycznie.
WAŻNE: Nie należy usuwać partycji o nazwie "RECOVERY". Partycja przywracania jest tworzona fabrycznie i po usunięciu przez użytkownika nie można
jej odtworzyć. W przypadku napotkania problemów z
procesem przywracania, komputer należy przekazać do
autoryzowanego punktu serwisowego ASUS.
Wykorzystanie opcji Partycja przywracania:
1. Naciśnij [F9] podczas uruchamiania (wymaga obecności partycji przywracania)
2. Naciśnij [Enter], aby wybrać Ustawienia Windows [Włączone EMS]
3. Przeczytaj informacje na ekranie "Kreator wstępnych ustawień ASUS" i kliknij Dalej. Wybierz opcję partycji i kliknij Dalej. Opcje partycji:
Przywracanie wyłącznie pierwszej partycji Windows.
Ta opcja usuwa wyłącznie pierwszą partycję, umożliwiając zachowanie innych partycji i tworzy nową partycję
systemową jako napęd "C".
Przywracanie systemu Windows na całym dysku twardym.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy nową partycję systemową, jako napęd "C".
Przywracanie systemu Windows na całym dysku twardym z 2 partycjami.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy dwie nowe partycje "C" (60%) i "D" (40%). Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.
UWAGA: W celu pobrania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić
stronę sieci web www. com.

73

Windows Vista (cd. )
Używanie DVD (w wybranych modelach)

Dyski Przywracanie zawierają obraz systemu operacyjnego, sterowników i programów narzędziowych
zainstalowanych w komputerze fabrycznie. Dyski Przywracanie udostępniają kompletne rozwiązanie
szybkiego odtworzenia oprogramowania komputera do jego oryginalnego stanu, na prawidłowo
działającym dysku twardym. Przed użyciem dysków Przywracanie, skopiuj pliki z danymi (takie jak pliki
PST Outlook) na dyskietki elastyczne lub na dysk sieciowy i zapisz dostosowane ustawienia konfiguracji
(takie jak ustawienia sieciowe).
Używanie dysku Recovery DVD:
1. Włóż dysk Recovery DVD do napędu optycznego (komputer wymaga włączenia zasilania). Uruchom komputer i naciśnij & lt; Esc & gt; podczas uruchamiania oraz wybierz napęd optyczny (może
być oznaczony jako "CD/DVD") naciskając kursor w dół i przycisk & lt; Enter & gt; w celu uruchomienia z
komputera z dysku Recovery DVD. Opcje partycji:
4.
OSTRZEŻENIE: Nie należy wyjmować dysku Przywracanie (dopóki nie pojawi się
polecenie wyjęcia) podczas procesu przywracania, w przeciwnym przypadku partycje
będą nieużyteczne.
74

Słownik

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)
Współczesny standard zmniejszania zużycia energii przez komputery.

APM (Advanced Power Management)

AWG (American Wire Gauge)

UWAGA: Przedstawiona niżej tabela służy wyłącznie jako ogólne odniesienie i nie
należy traktować jej jako źródła amerykańskiego znormalizowanego szeregu średnic
drutu, ponieważ tabela ta może nie być aktualna lub kompletna.
Miara
Średnica Powierzchnia R
I@3A/mm2
AWG (mm) (mm2) (ohm/km) (mA)
33
0. 18
0. 026
676
75

0. 19
0. 028
605
85
32
0. 20
0. 031
547
93
30
0. 25
0. 049
351
147
29
0. 30
0. 071
243
212
27
0. 35
0. 096
178
288
26
0. 40
0. 13
137
378
25
0. 45
0. 16
108
477

24
0. 50
87. 5
588
0. 55
0. 24
72. 3
715
0. 60
0. 28
60. 7
850
22
0. 65
0. 33
51. 7
1. 0 A
0. 70
0. 39
44. 6
1. 16 A
0. 75
0. 44
38. 9
1. 32 A
20
0. 80
34. 1
1. 51 A
0. 85
0. 57
30. 2
1. 70 A

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOS to zestaw procedur wpływający na sposób przenoszenia danych pomiędzy komponentami
komputera, takimi jak pamięć, dyski i adapter wyświetlacza. Instrukcje BIOS są wbudowane w pamięć
"tylko do odczytu" komputera. Użytkownik może konfigurować parametry BIOS, poprzez program
konfiguracji BIOS. BIOS można zaktualizować wykorzystując do tego dostarczony program narzędziowy,
umożliwiający skopiowanie nowego pliku BIOS do pamięci EEPROM.

Bit (Binary Digit)

Reprezentuje najmniejszą jednostkę danych wykorzystywanych przez komputer. Bit może przyjmować
jedną z dwóch wartości: 0 lub 1.

Rozruch

Rozruch oznacza uruchomienie systemu operacyjnego komputera, poprzez załadowanie go do pamięci
systemowej. Gdy w instrukcji pojawia się polecenie "uruchom" system (lub komputer), oznacza to
włączenie komputera. "Ponowne uruchomienie", oznacza restart komputera. W systemie Windows 95
lub jego nowszych wersjach w celu ponownego uruchomienie komputera należy wybrać "Uruchom
ponownie" z menu "Start | Wyłącz... ".

Bajt (Binary Term)

Jeden bajt składa się z ośmiu bitów. Bajt jest stosowany do reprezentowania pojedynczych znaków
alfanumerycznych, znaków interpunkcyjnych lub innych symboli.

Ograniczanie zegara

Funkcja chipsetu, która umożliwia zatrzymanie i uruchomienie zegara procesora w cyklu pracy.
Ograniczanie zegara jest stosowane do oszczędzania energii, zarządzania temperaturą i zmniejszania
szybkości przetwarzania.

75

Słownik (cd. )

CPU (Central Processing Unit)

CPU, czasami określany jako "procesor" spełnia rolę "mózgu" komputera. Interpretuje on i wykonuje
komendy programów i przetwarza dane przechowywane w pamięci.

Sterownik urządzenia

Sterownik urządzenia to specjalny zestaw instrukcji, który umożliwia komunikację systemu operacyjnego
z urządzeniami, takimi jak VGA, audio, Ethernet, drukarka lub modem.

DVD

Dysk DVD jest znacznie bardziej pojemny i szybszy od dysku CD i umożliwia zapis video oraz audio, a
także danych komputerowych. Dzięki większej pojemności i szybkości dostępu, dyski DVD zapewniają
znacznie lepsze kolory, animacje video, lepszą grafikę, bardziej ostre obrazy i cyfrowe audio w celu
stworzenia efektu kina domowego. DVD może przechowywać dane dotyczące rozrywki domowej,
komputerów i informacje biznesowe w pojedynczym formacie cyfrowym lub zastąpić dyski audio CD,
taśmy video, dyski laserowe, CD-ROM i kartridże gier video.

ExpressCard

Gniazdo ExpressCard to gniazdo 26 pinowe z możliwością obsługi jednej karty rozszerzenia ExpressCard/
34mm lub jednej karty rozszerzenia ExpressCard/54mm. Ten nowy interfejs jest szybszy dzięki
wykorzystaniu magistrali szeregowej z obsługą USB 2. 0 i PCI Express zamiast wolniejszej magistrali
równoległej, stosowanej w gniazdach PCCard (brak zgodności z poprzednimi kartami PCMCIA. )

Sprzęt

Sprzęt to ogólne określenie odnoszące się do fizycznych komponentów systemu komputerowego, włącznie
z takimi urządzeniami peryferyjnymi jak drukarki, modemy i urządzenia wskazujące.

IDE (Integrated Drive Electronics)

Urządzenia IDE integrują obwód sterowania napędu bezpośrednio w napędzie, eliminując konieczność
stosowania oddzielnej karty adaptera (w przypadku urządzeń SCSI). Urządzenia UltraDMA/66 lub 100
IDE mogą uzyskać transfer do 33MB/sek.

IEEE1394 (1394)

Znany także jako iLINK (Sony) lub FireWire (Apple). 1394 to wysokiej szybkości magistrala szeregowa,
taka jak SCSI, ale umożliwiająca wykonywanie prostych połączeń i możliwości podłączania bez
wyłączania komputera, jak przy USB. Szerokość pasma popularnego interfejsu 1394a wynosi 400Mbitów/
sek. z możliwością obsługi na tej samej magistrali do 63 modułów. Nowszy interfejs 1394b obsługuje
dwa razy większą szybkość i występuje w nowszych modelach, gdy urządzenia peryferyjne obsługują
wyższe szybkości. Jest bardzo prawdopodobne, że 1394 wraz z USB, zastąpią porty równoległy, IDE,
SCSI oraz EIDE. 1394 jest także stosowany w wysokiej jakości urządzeniach cyfrowych i powinien być
oznaczony znakiem "DV" jako skrót od portu Digital Video (Cyfrowy port video).

Infrared Port (Port podczerwieni) (IrDA) (w wybranych modelach)

76

Port komunikacji podczerwieni (IrDA) umożliwia stosowanie wygodnej komunikacji danych bezprzewodowych
z urządzeniami wyposażonymi w podczerwień lub komputerami z szybkością do 4Mbitów/sek. Umożliwia
to łatwą synchronizację z PDA lub z telefonami komórkowymi, a nawet bezprzewodowe drukowanie w
drukarkach. Małe biura mogą wykorzystywać technologię IrDA do współdzielenia drukarki pomiędzy kilkoma
usytuowanymi blisko siebie komputerami, a nawet do wysyłania pomiędzy nimi plików bez sieci.

Słownik (cd. )

Blokady Kensington(R)

Blokady Kensington(R) (lub zgodne) umożliwiają blokadę komputera poprzez użycie metalowej linki i
zamknięcia w celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym przeniesieniem komputera. Niektóre zabezpieczenia mogą także zawierać detektor ruchu, generujący alarm dźwiękowy po wykryciu ruchu.

Klasyfikacje lasera

Ponieważ laser zaczął być coraz częściej i szerzej wykorzystywany, istotne stało się ostrzeżenie
użytkowników o związanych z nim zagrożeniach. W tym celu opracowano klasyfikacje lasera. Aktualne
poziomy klasyfikacji różnią się między sobą bezpieczeństwem optycznym, od niewymagających kontroli
(Klasa 1) do bardzo niebezpiecznych, wymagających ścisłej kontroli (Klasa 4).
KLASA 1: System lasera klasy 1 lub system lasera emitujący poziomy energii optycznej bezpieczny dla oczu
i konsekwentnie niewymagający kontroli. Przykładem tego systemu lasera jest urządzenie skanujące,
stosowane w większości sklepów spożywczych lub lasery stosowane w napędach optycznych.
KLASA 2 I KLASA 3A: Lasery klasy 2 i klasy 3A emitują widoczne, ciągłe fale (CW) poziomów
promieniowania optycznego, o wartościach lekko przekraczających maksymalny dozwolony poziom
ekspozycji (MPE). Ponieważ lasery te mogą spowodować uszkodzenie oczu, ich jasność zwykle
powoduje odwrócenie lub przymknięcie oczu obserwatorów zanim uszkodzony zostanie wzrok.
Lasery te podlegają ścisłemu nadzorowi administracyjnemu, wymagającemu umieszczenia znaków
ostrzegających przed spoglądaniem przez personel w wiązkę. Laserów klasy 3A nie można oglądać
poprzez urządzenia wspomagania optycznego.
KLASA 3B: Lasery klasy 3B i lasery klasy 3A z wyjściem 2, 5mW, są niebezpieczne dla personelu
znajdującego się na ścieżce wiązki i zaglądającego bezpośrednio do źródła wiązki lub poprzez
odbicie lustrzane. Lasery te wytwarzają niebezpieczne odbicia rozproszone. Personel pracujący z tymi
laserami powinien stosować odpowiednią ochronę oczu podczas każdego działania lasera. Lasery
klasy 3B powinny być nadzorowane administracyjnie i fizycznie w celu ochrony personelu. Kontrola
fizyczna obejmuje ograniczony dostęp do miejsca działania lasera. Kontrola administracyjna obejmuje
specjalne znaki ostrzeżenia umieszczone na zewnątrz wejść do miejsc z działającym laserem i światła
na zewnątrz tych wejść, ostrzegające personel o używaniu lasera.
KLASA 4: Lasery klasy 4 to lasery wysokiej mocy, które mogą uszkodzić niezabezpieczone oczy i skórę w
wyniku zaglądania w wiązkę lub w wyniku rozproszonych odbić. Dlatego w pomieszczeniu, w którym
działa laser klasy 4 nie powinien znajdować się personel bez odpowiedniego zabezpieczenia oczu.

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

Magistrala PCI to specyfikacja, która definiuje 32-bitowy interfejs magistrali danych. PCI to standard
szeroko wykorzystywany przez producentów kart rozszerzeń.

POST (Power On Self Test)

Po włączeniu komputera, najpierw wykonywane są testy POST, seria kontrolowanych programowo
testów diagnostycznych. Testy POST sprawdzają pamięć systemową, obwody płyty głównej, wyświetlacz,
klawiaturę, napęd dyskietek i inne urządzenia I/O.

77

RAM (Random Access Memory)

RAM (zwykle nazywana po prostu pamięcią) to miejsce w komputerze, gdzie tymczasowo jest
przechowywany system operacyjny, programy aplikacji i dane, co umożliwia szybki dostęp przez procesor
komputera zamiast odczytywania i zapisywania na wolniejszym nośniku danych takim jak dysk twardy
lub dysk optyczny.

Tryb wstrzymania

W trybie "Stan wstrzymania" (STR) oraz "Hibernacja" (STD), zatrzymywany jest zegar procesora, a
większość urządzeń komputera przechodzi do stanu najniższej aktywności. Tryb zawieszenia to najniższy
stan zasilania komputera. Komputer przechodzi do trybu zawieszenia automatycznie, gdy system pozostaje
w stanie bezczynności przez określony czas lub ręcznie, przyciskami [Fn][F1]. Dioda LED zasilania
miga, gdy komputer znajduje się w trybie STR. W trybie STD, komputer wydaje się być wyłączony.

Dysk systemowy

Dysk systemowy zawiera niezbędne pliki systemu operacyjnego i służy do uruchamiania systemu
operacyjnego.

TPM lub Trusted Platform Module (Moduł platformy zabezpieczenia), to urządzenie zabezpieczające
na płycie systemowej, które przechowuje wygenerowane przez komputer klucze szyfrujące. Jest to
rozwiązanie sprzętowe, które pozwala uniknąć ataków hakerów, którzy chcą odszukać ukryte hasła i klucze
szyfrujące w celu zdobycia ważnych danych. TPM zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa uruchamiania
aplikacji i ufności w bezpieczeństwo wykonywanych transakcji i połączeń.

Kabel wykorzystywany do podłączenia karty sieciowej Ethernet do hosta (generalnie hub lub switch)
to nieskrosowana skrętka Ethernet (TPE). Końcowe złącza nazywają się RJ-45 i nie są zgodne ze
złączami telefonicznymi RJ-11. Do połączenia ze sobą dwóch komputerów bez huba, wymagany jest
kabel skrosowany.

UltraDMA/66 lub 100

UltraDMA/66 lub 100 to nowe specyfikacje poprawiające szybkości transferu danych IDE. W odróżnieniu
od tradycyjnego trybu PIO, który wykorzystuje do transferu danych wyłącznie narastającą część sygnału
komendy IDE, UltraDMA/66 lub 100 wykorzystuje krawędź narastającą i spadającą.

USB (Universal Serial Bus)

Nowa, 4-pinowa magistrala szeregowa urządzeń peryferyjnych, która umożliwia podłączanie w trybie
plug and play komputerowych urządzeń peryferyjnych, takich jak klawiatura, mysz, joystick, skaner,
drukarka i modem/ISDN i automatyczną konfigurację po fizycznym podłączeniu bez konieczności
instalacji sterowników lub ponownego uruchamiania. Dzięki USB, można wyeliminować tradycyjny
zestaw kabli podłączanych do panelu tylnego komputera.

78

Informacja dotycząca napędu DVD-ROM

Komputer dostarczany jest z opcjonalnym napędem DVD-ROM lub napędem CD-ROM. W celu
przeglądania tytułów DVD, konieczne jest zainstalowanie własnej przeglądarki oprogramowania DVD.
Opcjonalne oprogramowanie przeglądarki DVD można zakupić z tym komputerem. Napęd DVD-ROM
umożliwia stosowanie dysków CD i DVD.

Informacje dotyczące regionalnego odtwarzania

Odtwarzanie tytułów filmu DVD obejmuje dekodowanie video MPEG2, cyfrowe audio AC3 i deszyfrowanie
zawartości zabezpieczonych poprzez CSS. CSS (czasami określane nazwą strażnika kopiowania) to nazwa
nadana schematowi zabezpieczania zawartości, zaadoptowanego przez producentów obrazów ruchomych w
celu sprostania potrzebom zabezpieczenia niezgodnego z prawem kopiowania zawartości dysków.
Ponieważ istnieje wiele reguł narzuconych przez licencjodawców CSS, najbardziej istotna jest reguła dotycząca
ograniczeń odtwarzania zawartości do regionów. W celu ułatwienia geograficznego uporządkowania wydań
filmowych, tytuły DVD video są wydawane dla określonych regionów geograficznych, zgodnie z definicją
poniżej, w części "Definicje regionów". Prawa autorskie wymagają, aby wszystkie filmy DVD były ograniczone
do określonego regionu (zwykle kodowane dla regionu, w którym zostały sprzedane). Chociaż treść filmu DVD
może być wydana dla wielu regionów, zasady CSS wymagają, aby każdy system umożliwiający odtwarzanie
treści zaszyfrowanych przez CSS, mógł odtwarzać jedynie treści opracowane dla jednego regionu.
UWAGA: Ustawienie regionu może zostać zmienione maksymalnie pięć razy, poprzez
użycie przeglądarki programowej, po czym będzie można odtwarzać wyłącznie filmy
DVD odpowiadające ostatnio określonemu regionowi. Późniejsza zmiana kodu regionu,
będzie wymagała zmiany ustawienia fabrycznego, czego nie obejmuje gwarancja. Jeśli
resetowanie jest wymagane, kosztami transportu i resetowania zostanie obciążony
użytkownik.

Definicje regionów

Region 1
Kanada, USA, terytoria USA
Region 2
Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, Węgry, Islandia, Iran, Irak, Irlandia,
Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Arabia saudyjska, Szkocja, Południowa Afryka,
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Syria, Turcja, Wielka Brytania, Grecja, tereny dawnej Jugosławii,
Słowacja
Region 3
Birma, Indonezja, Korea Południowa, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Wietnam
Region 4
Australia, Karaiby (oprócz terytorium USA), Ameryka Środkowa, Nowa Zelandia, Wyspy Pacyfiku,
Ameryka Południowa
Region 5
CIS, Indie, Pakistan, pozostała część Afryki, Rosja, Korea Północna
Region 6
Chiny

79

Zgodność wewnętrznego modemu

Komputer z modemem wewnętrznym jest zgodny ze standardami JATE (Japonia), FCC (USA, Kanada,
Korea, Tajwan) oraz CTR21. Modem wewnętrzny został zatwierdzony zgodnie z Decyzją Rady
98/482/EC do stosowania w paneuropejskich pojedynczych połączeniach terminalowych z publiczną
przełączaną siecią telefoniczną (PSTN). Jednakże z powodu różnic pomiędzy indywidualnymi sieciami
PSTN w różnych krajach, zatwierdzenie to nie daje bezwarunkowej pewności prawidłowego działania w
każdym punkcie końcowym sieci PSTN. W przypadku wystąpienia problemów należy przede wszystkim
skontaktować się z dostawcą sprzętu.

Omówienie

4-go sierpnia 1998, została opublikowana w oficjalnym dzienniku Decyzja Rady Unii Europejskiej
dotycząca CTR 21. CTR 21 stosuje się do wszystkich nie głosowych urządzeń terminalowych z
wybieraniem DTMF, przeznaczonych do podłączania do sieci analogowych PSTN (Public Switched
Telephone Network).
CTR 21 (Common Technical Regulation) dotyczy wymaganego sprzętu terminalowego do połączenia z
publicznymi przełączanymi sieciami telefonicznymi (poza sprzętem do obsługi telefonii głosowej usługi
dla uzasadnionych przypadków), w których adresowanie sieci, jeśli zostało zapewnione, jest osiągane
poprzez dwutonowe sygnały wieloczęstotliwościowe.

Deklaracja zgodności sieci

Oświadczenie złożone przez producenta instytucji certyfikującej i sprzedawcy: "Deklaracja ta wskazuje
sieci, w których może działać ten sprzęt i sieci, w których mogą pojawić się problemy dotyczące
współdziałania"

współdziałania. Producent powinien także załączyć oświadczenie w celu wyjaśnienia, gdzie zgodność sieci
zależy od ustawień przełączenia fizycznego i programowego. Doradza się także kontakt użytkowników
ze sprzedawcą, jeśli niezbędne jest korzystania ze sprzętu w innej sieci".
Do tej chwili instytucja certyfikująca CETECOM wydała kilka paneuropejskich aprobat dotyczących CTR
21. W rezultacie pojawiły się pierwsze europejskie modemy, które nie wymagają posiadania certyfikatu
dla każdego indywidualnego kraju europejskiego.

Sprzęt nie-głosowy

Do tej grupy urządzeń można zakwalifikować automatyczne sekretarki i telefony głośnomówiące, a także
modemy, faksy, urządzenia automatycznego wybierania i systemy alarmowe. Wyłączone są tu urządzenia,
w których jakość rozmowy pomiędzy stronami jest regulowana przepisami (np. telefony słuchawkowe
i w niektórych krajach także telefony bezprzewodowe).

80

Zgodność modemu wewnętrznego (cd. )

tabela poniżej przedstawia kraje aktualnie objęte standardem CTR21.
Kraj
Austria1
Belgia
Republika Czeska
Dania1
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Islandia
Irlandia
Włochy
Izrael
Lichtenstein
Luksemburg
Holandia1
Norwegia
Polska
Portugalia
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Wielka Brytania

Wdrożenie
Tak
Nie
W toku
Tak

Dalsze testy
Nie
nie dotyczy
Tak
Nie dotyczy
W toku
Nie

Informacja ta została skopiowana z CETECOM z wyłączeniem odpowiedzialności. W celu jej aktualizacji,
można odwiedzić stronę sieci web http://www. cetecom. de/technologies/ctr_21. html
Wymagania krajowe dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy sprzęt może wykorzystywać wybieranie impulsowe
(producenci mogą określić w instrukcjach obsługi, czy sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do obsługi
sygnałów DTMF, co eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych testów).
Dodatkowe testy dotyczące wybierania połączeń seryjnych i ID dzwoniącego wymagane są w Holandii.

81

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:
o Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
o Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które
mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B,
zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie
z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia
nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego
lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować
wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:
o Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
o Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
o Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest
odbiornik.
o Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu
uzyskania pomocy.
OSTRZEŻENIE! W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i
zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowo-telewizyjnego,
wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany
był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O (we/
wy) należy stosować wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane
zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do
korzystania z tego urządzenia.
(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część 15. 193, 1993. Washington DC: Office of the
Federal Register, National Archives and Records Administration, U. S. Government Printing Office. )

Ostrzeżenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w instalacjach domowych,
po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia.

82

Wymagania FCC dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowej

Używanie tego urządzenia powinno być ograniczone do użytku WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ z
powodu jego działania w zakresie częstotliwości 5, 15 do 5, 25GHz. FCC wymaga, aby niniejszy produkt
był użytkowany w budynkach w zakresie częstotliwości 5, 15 GHz do 5. 25 GHz w celu wyeliminowania
niepożądanych zakłóceń z ruchomymi systemami satelitarnymi pracującymi na wspólnym kanale.
Pasma 5, 25-5, 35 GHz i 5, 65-5, 85 GHz są przeznaczone głównie dla radarów dużej mocy. Te stacje
radarowe mogą wywoływać zakłócenia i/lub spowodować uszkodzenie urządzenia.
WAŻNE: To urządzenie i jego antena(y) nie mogą być zlokalizowane lub działać w
połączeniu z innymi antenami i nadajnikami.

Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji
częstotliwości radiowej (RF)

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji RF ustanowionymi dla środowisk
niekontrolowanych. W celu zachowania zgodności z wymaganiami FCC dotyczącymi zgodności
ekspozycji RF, należy wykonać instrukcje działania z podręcznika użytkownika. Urządzenie to działa w
zakresie częstotliwości 5, 15 GHz do 5, 25GHz i może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
Ostrzeżenie FCC: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego
zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie
użytkownika prawa do używania tego urządzenia. "Firma ASUS oświadcza, że
działanie tego urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów od 1 do 11 przy
częstotliwości 2, 4GHz, w wyniku zastosowania określonego firmware. "

Dyrektywa R & TTE (1999/5/EC)

Skompletowane zostały następujące elementy dotyczące i zgodne z dyrektywą R & TTE (Radiowe i
końcowe urządzenia telekomunikacyjne):
o
o

Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3. 1a]
Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3. 1b]
Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301]
Test według [489-17]
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3. 2]
Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

83

Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen
Ameryka Północna
Japonia
Europa ETSI

2. 412-2. 462 GHz
2. 484 GHz
2. 472 GHz

Kanał 01 do 11
Kanał 01 do 14
Kanał 01 do 13

Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we
Francji

Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W najgorszym przypadku,
maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić:
o 10mW dla całego pasma 2, 4 GHz (2400 MHz - 2483. 5 MHz)
o 100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446, 5 MHz i 2483, 5 MHz
UWAGA: Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446, 6 MHz do 2483, 5 MHz.
Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości
lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej procedurze
autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446, 5
- 2483, 5 MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.
W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2, 4 GHz:
o Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
o Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW
W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483, 5 MHz z EIRP wewnątrz
pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż 10mW:

01
08
16
32
45
59
64
70
84
94

Ain Orientales
02
Ardennes
09
Charente
24
Gers
36
Loiret
50
Nord
60
Pyrénées Atlantique 66
Haute Saône
71
Vaucluse
88
Val de Marne

Aisne
Ari? ge
Dordogne
Indre
Manche
Oise
Pyrénées
Saône et Loire
Vosges

03
11
25
37
55
61
67
75
89

Allier
05
Aude
12
Doubs
26
Indre et Loire 41
Meuse
58
Orne
63
Bas Rhin
68
Paris
82
Yonne
90

Hautes Alpes
Aveyron
Drôme
Loir et Cher
Ni? vre
Puy du Dôme
Haut Rhin
Tarn et Garonne
Territoire de Belfort

To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN
na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować
się z ART (www. art-telecom. fr)
UWAGA: Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.

84

Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa

Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon), powinien być
elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w stosunku do
uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być
zainstalowany lub używany zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70).
Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa w
celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi
zaleceniami:
o Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu
kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego.
o Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Istnieje wtedy
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z wyładowania atmosferycznego.
o Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.
Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (nieładowalne) i dodatkowe (ładowalne)
baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu
albo jony litowe i mogą składać się z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel
połączonych szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które przekształcają energię chemiczną
w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.
o Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować.
Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu
zmniejszenia ryzyka zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.
o Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń, ponieważ zwiększa to zagrożenie
obrażeń osób w wyniku pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z
certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych sprzedawców.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg,
konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F,
3G, 0, 75mm2 lub H05VV-F, 2G, 0, 75mm2.

85

Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów
skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non
disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung
gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig h? ndtering. Udskiftning
m? kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til
leverand? ren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt
fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden
mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du m? re type ou d'un type équivalent
recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i
henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

86

Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego

Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera

Sprzedawane z tym komputerem wewnętrzne lub zewnętrzne napędy optyczne, zawierają PRODUKT
LASEROWY KLASY 1. Klasyfikacje lasera znajdują się w słowniku na końcu tego podręcznika
użytkownika.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie regulacji lub przygotowanie procedur innych niż
określone w tym podręczniku użytkownika, może spowodować narażenie na
niebezpieczne działanie lasera. Nie należy demontować napędu optycznego. Ze
względów bezpieczeństwa, napęd optyczny powinien być serwisowany wyłącznie
przez autoryzowanego dostawcę usługi serwisowej.

Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem
OSTRZEŻENIE: OTWORZENIE NARAŻA NA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASERA. NIE NALEŻY PATRZEĆ NA WIĄZKĘ LUB OGLĄDAĆ BEZPOŚREDNIO
POPRZEZ INSTRUMENTY OPTYCZNE.

Przepisy CDRH

Centrum CDRH (Center for Devices and Radiological Health) Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i
Leków wdrożyło przepisy dotyczące produktów laserowych 2 sierpnia 1976 roku. Przepisy te stosują
się do produktów laserowych wyprodukowanych od 1 czerwca 1976 roku. Zgodność jest wymagana dla
produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone w tym podręczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, może
spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation

Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich, wykorzystującą pewne rozwiązania
opatentowane w USA oraz podlegające innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych, które są
własnością firmy Macrovision Corporation i innych prawnych właścicieli. Korzystanie z niniejszej
technologii ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation.
Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego i innych ograniczonych zastosowań chyba,
że autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja
są zabronione.

87

Aprobata CTR 21 (dla komputerów z wbudowanym modemem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek

Italian
Portuguese
Spanish

Polish
88

" Urządzenie to uzyskało aprobatę wyrażoną przez Decyzję Rady 98/482/EC do stosowania w
paneuropejskich pojedynczych połączeniach terminalowych z publiczną przełączaną siecią telefoniczną
(PSTN). Jednakże z powodu różnic pomiędzy indywidualnymi sieciami PSTN w różnych krajach,
zatwierdzenie to nie daje bezwarunkowej pewności prawidłowego działania w każdym punkcie
końcowym sieci PSTN.
W przypadku wystąpienia problemów należy przede wszystkim skontaktować się z dostawcą sprzętu. "

Informacja dotycząca komputera

Ta strona służy do zapisania informacji dotyczących komputera, co może być przydatne w przyszłości
lub podczas korzystania z pomocy technicznej. Jeśli wypełnione zostaną pola haseł, ten podręcznik
użytkownika należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Nazwa właściciela:_ _____________________________ Telefon właściciela:_ _________
Producent:______________________ Model:_____________Numer seryjny:_ _________
Rozmiar wyświetlacza:_____ Rozdzielczość:__________ Wielkość pamięci:_ _________
Sprzedawca:_ _______________ Lokalizacja:___________ Data zakupienia:_ _________
_
Producent dysku twardego:_____________________________ Pojemność:_ _________
Producent napędu optycznego:_ _______________________________ Typ:_ _________
Wersja BIOS:_______________________________________________ Data:_ _________
Akcesoria:_ _______________________________________________________________
Akcesoria:_ _______________________________________________________________

Oprogramowanie

System operacyjny:_ _____________Wersja:_____________Numer seryjny:_ _________
Oprogramowanie:________________Wersja:_____________Numer seryjny:_ _________
Oprogramowanie:________________Wersja:_____________Numer seryjny:_ _________

Bezpieczeństwo

Nazwa administratora:_ ________________________ Hasło administratora:_ _________
Nazwa użytkownika:_____________________________ Hasło użytkownika:_ _________

Sieć

Nazwa użytkownika:_______________Hasło:__________________ Domena:_ _________
Nazwa użytkownika:_______________Hasło:__________________ Domena:_ _________

90

Instrukcja konfiguracji oprogramowania Asus T3 P5g31a

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji oprogramowania Asus T3 P5g31a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji oprogramowania Asus T3 P5g31a