Instrukcja konfiguracji oprogramowania C More Ea1 T6cl

Instrukcja konfiguracji oprogramowania C More Ea1 T6cl jest przydatna do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego działania systemu. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji sprzętu i oprogramowania, a także instrukcje dotyczące tworzenia kopii zapasowych, aktualizacji oprogramowania oraz wykonywania innych zadań związanych z konfiguracją. Przewodnik zawiera również informacje o tym, jak uzyskać pomoc techniczną i wsparcie dla systemu. Instrukcja konfiguracji jest ważnym narzędziem do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego działania systemu C More Ea1 T6cl.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji oprogramowania C More Ea1 T6cl

Comarch ERP Optima moduł Biuro Rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy w biurach rachunkowych i dla doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne seryjne operacje na wybranych bazach danych jednocześnie. Wygląd oraz sposób działania modułu Biuro Rachunkowe jest czytelny i przejrzysty. Podobnie jest z Rejestratorem Czasu Pracy, który powinien w prosty i klarowny sposób zapewnić możliwość rejestrowania oraz raportowania czasu, jaki poszczególni operatorzy poświęcili na obsługę poszczególnych klientów. Programy działają jako oddzielne aplikacje i są ściśle powiązane z systemem Comarch ERP Optima. W niniejszej instrukcji szczegółowo przedstawiono funkcje programów oraz ich powiązanie z systemem Comarch ERP Optima.

Konfiguracja programu dotyczy wszystkich firm i ma wpływ na działanie systemu Comarch ERP Optima bez względu na wybraną bazę danych. Nie jest ona uzależniona od stanowiska, na którym uruchamiany jest program, czy od pracującego aktualnie operatora, a jej ustawienia są ściśle związane z przyjętymi zasadami funkcjonowania programu w Konfiguracji programu, w gałęzi Biuro Rachunkowe, zostały zebrane parametry wykorzystywane w trakcie pracy tego modułu.

Rejestrator Czasu Pracy – należy dokonać konfiguracji zarówno w Konfiguracji programu/ Biuro Rachunkowe/ Czas pracy, jak i w Konfiguracji stanowiska/ Biuro Rachunkowe.

W Konfiguracji umożliwiono definiowanie dowolnych atrybutów dla baz danych. Operowanie w module Biuro Rachunkowe na zdefiniowanych w konfiguracji atrybutach (np. adres klienta, numer telefonu) pozwoli na szybszy dostęp do informacji i poprawi organizację ich przepływu. Program posiada predefiniowane grupy atrybutów, których wybór jest dostępny po rozwinięciu listy. Poszczególne atrybuty są dostępne w ramach grup.

Jeśli dany atrybut nie dotyczy danego rodzaju księgowości (np. zaliczki CIT-8 nie przelicza się dla Księgi Podatkowej), wtedy w polu dla danego atrybutu pojawi się informacja nie dotyczy.

Formularz klasy atrybutów zawiera następujące elementy:

 • Nazwa – pole wymagalne 20-znakowe.
 • Opis – szczegółowa informacja o atrybucie (max. 100 znaków).
 • Grupa – grupa, do której należy dany atrybut. Na atrybutach wprowadzonych przez użytkownika pole grupa jest modyfikowalne, więc można przesunąć atrybut z jednej grupy do drugiej.
 • Typ – jest obowiązkowe może przyjmować następujące wartości: Tekst, Lista, Lista SQL, SQL-BazaBR, SQL-Firma, SQL-Konfiguracja.
 • Format – pole wymagalne i może przyjmować wartości: Tekst; Notatka; Data; 1234; 1234. 56; 1234. 5678; Telefon; E-mail; Strona WWW.
Formularz atrybutu
 • Jeśli wybrano Typ: Lista, wówczas jest widoczna druga zakładka – Pozycje listy – z możliwością uzupełnienia słownika pomocniczego
 • Formularz atrybutu typu lista, zakładka Pozycje listy
 • Jeśli wybrano Typ: Lista SQL lub SQL-Konfiguracja, SQL-Firma, SQL-BazaBR – wówczas jest widoczna druga zakładka SQL – z możliwością wpisania zapytania SQL.
 • Formularz atrybutu typu Lista SQL, SQL – Konfiguracja, SQL – Firma, SQL – BazaBR, zakładka na wpisanie zapytania SQL
 • Wartość domyślna – pozwala na uzupełnienie wartości domyślnej, która pojawi się przy atrybucie po uruchomieniu modułu Biuro Rachunkowe.
 • Wartości miesięczne – jeśli zaznaczymy ten parametr, wartości uzupełniane będą miesięcznie.
 • Pamiętaj historię zmian – zaznaczenie parametru spowoduje zapamiętanie wszystkich wprowadzonych wartości.
 • Nieaktywny – po zaznaczeniu tego parametru atrybut, który nie jest wykorzystywany, nie będzie już widoczny w module Biuro Rachunkowe.
 • Przykłady atrybutów wg typów

  Lista SQL (na ten moment są to wyłącznie listy pomocnicze pobierane z bazy konfiguracyjnej):

 • Najbardziej typowy przykład, to pobieranie Listy operatorów (jak na standardowym atrybucie Operator)
 • Select Ope_Kod From CDN. Operatorzy

 • Lista walut
 • Select WNa_Symbol From CDN. WalNazwy

 • Lista typów kursów
 • Select WKu_Nazwa From CDN. WalKursy

 • Lista stanowisk komputerowych
 • Select Sta_Nazwa From CDN. StanowiskaKomp

  SQL – Konfiguracja (odwoływanie się do pojedynczych danych – w sensie pojedynczy wiersz, a nie lista – zapisanych w bazie konfiguracyjnej):

 • Najprościej można odwołać się do pól z tabeli Bazy – wpisując nazwę pola. Przykładowo – chcąc wyświetlić datę i czas ostatniego wykonania archiwizacji wystarczy na zakładce SQL wpisać:
 • Baz_TS_Arch
 • Chcąc odwołać się do innej tabeli, trzeba zrobić Select… Można w nim wykorzystać zmienne @Rok, @Miesiąc, @OpeId (Id bieżącego operatora) oraz odwołanie do pola Baz_BazId (Id bieżącej bazy).
 • Przykładowo – jeśli chcemy wyświetlić informację, ilu operatorów ma przypisany zakaz do danej bazy, należy wpisać:
 • Select Count(*) From CDN. BazZakazy Where Bza_BazId = Baz_BazId
 • SQL – Firma są to wszystkie atrybuty „buforowane”. Najbardziej typowe zastosowanie to wyciąganie różnych informacji z konfiguracji firmy – wtedy można skorzystać z funkcji CDN. Konfiguracja, przy czym trzeba wiedzieć, gdzie w bazie zapisana jest dana informacja.

  Funkcja ma cztery parametry:

 • @Tryb – 1 oznacza odwołanie do konfiguracji „niehistorycznej”, 2 do historycznej
 • @Klucz – dla trybu 1 oznacza numer rekordu w tabeli CDN. Firma, dla trybu 2 oznacza „ścieżkę” dla parametru
 • @Rok, @Miesiac – wykorzystywane tylko dla trybu 2 (historycznego).
 • Jeśli chcemy uzyskać informację, czy w bazie jest ustawiona praca rozproszona, trzeba najpierw ustalić, że ta informacja jest zapisana w tabeli Firma, na wierszu o numerze 1470 i przyjmuje wartości:

 • brak
 • sprzedaż/płace
 • księgowość
 • oddział
 • Wyrażenie będzie wyglądać tak:

  Case CDN. Konfiguracja(1, '1470′, 0, 0) When '1′ Then 'BRAK’ When '2′ Then 'DZ. HANDLOWY’ When '3′ Then 'KSIĘGOWOŚĆ’ When '4′ Then 'ODDZIAŁ XL’ End

  Można też odwoływać się do innych danych np. księgowych, z tym, że w tym przypadku należy uważać, bo duża ilość atrybutów tego typu lub ich nieprawidłowa konstrukcja może mieć wpływ na wydajność.

  Ciekawy może być atrybut pokazujący, czy w dzienniku w danym miesiącu znajdują się jakieś zapisy w buforze:

  Case When Exists (Select * From CDN. DekretyNag Where DeN_Bufor=1 And Year(DeN_DataDok)=@Rok And Month(DeN_DataDok)=@Miesiac) Then 'JEST BUFOR’ Else 'NIE MA BUFORA’ End

  SQL – BazaBR – w przypadku, gdy baza danych jest powiązana z kartą kontrahenta w bazie firmowej Biura rachunkowego, za pomocą tego typu atrybutu można pobrać dane z karty kontrahenta:

 • Telefon 2, Telefon 3 – jeżeli atrybut będzie miał taki typ, wówczas w module Biuro Rachunkowe będzie można, poprzez kliknięcie na taki atrybut, wywołać domyślny program do komunikacji np. Skype i zadzwonić do Klienta.
 • E-mail – ten typ atrybutu pozwoli w module Biuro Rachunkowe na wywołanie okna nowej wiadomości e‑mail z wpisanym adresem mailowym kontrahenta, poprzez kliknięcie na atrybut o takim typie.
 • Strona WWW – atrybut o takim typie będzie zachowywał się jak link do strony – pozwoli uruchomić przeglądarkę internetową i wyświetlić stronę www klienta.
 • Czas pracy

  Zawiera listę sesji, które z tego poziomu mogą być przeglądane oraz ręcznie modyfikowane. Ponieważ lista ma służyć do korygowania wpisów, a nie ich analizowania (do tego są raporty dostępne w Biurze Rachunkowym), będzie zawsze przeglądana w kontekście konkretnego operatora. Listę można zawęzić do wybranego zakresu dat.

  Posiada następujące kolumny:

 • Firma
 • Rozpoczęcie (data i godzina rozpoczęcia)
 • Zakończenie (data i godzina rozpoczęcia)
 • Typ – A – sesja automatyczna, R – sesja ręczna.
 • Czas pracy w Konfiguracji programu

  Dostępne są standardowe przyciski:

   Dodaj – umożliwia dodanie sesji

  Zmień – pozwala na edycję zapisanej wcześniej sesji

  Usuń – służy do usuwania zbędnych, nieprawidłowych sesji

  Zamknij – zamyka konfigurację.

  Przy dodaniu lub modyfikacji sesji pojawia się formularz zatytułowany Czas pracy, który zawiera pola:

 • Operator – pole niepodlegające edycji.
 • Firma – można wpisać firmę z ręki lub klikając w ten przycisk wybrać z listy.
 • Kategoria – jest to pole wymagane, ale nie uzupełniane z automatu, by użytkownik świadomie, przy uzupełnianiu ręcznym sesji, wybrał z listy odpowiednią kategorię.
 • Rozpoczęcie – dwie kontrolki: data i godzina.
 • Zakończenie – dwie kontrolki: data i godzina, przy czym data i godzina zakończenia musi być starsza niż Rozpoczęcia.
 • Stanowisko – informacja na jakim stanowisku wykonywano pracę. Pole nieaktywne.
 • Ręczna – parametr zaznaczony – sesja ręczna, brak parametru – sesja automatyczna.
 • Dostępne są również przyciski: Zachowaj zmiany  oraz Anuluj zmiany .

  Grupy Atrybutów

  Ustalenie grup pozwoli na czytelne usystematyzowanie wprowadzonych atrybutów. Istnieje możliwość wprowadzenia, edycji, usunięcia nowych grup atrybutów. Grupy predefiniowane nie mogą zostać usunięte. Program nie pozwoli na usunięcie grupy, jeśli w ramach niej są zapisane atrybuty. Należy najpierw usunąć atrybut, a następnie grupę.

  Grupy atrybutów w Konfiguracji programu

  Kategorie czasu pracy

  Ta część Konfiguracji obejmuje definiowanie kategorii czasu pracy. Kategorie określają, jakiego rodzaju czynność wykonuje użytkownik. Ponieważ na formularzu Czasu pracy kategoria jest polem wymaganym, domyślnie do systemu dodawana jest kategoria Ogólna. Dla każdej kategorii użytkownik określa kod, nazwę (opis) oraz stawkę godzinową, z których polem wymaganym jest Kod.

  Kategorie czasu pracy w Konfiguracji programu

  Dzięki prawidłowo zdefiniowanym kategoriom jest możliwe wykonywanie raportów uwzględniających koszty pracy w zależności od rodzaju wykonywanej czynności.

  Parametry

  Biura rachunkowe zapisują wiele informacji o swoich Klientach w bazie danych, która jest bazą firmową Biura. Na kartach kontrahentów znajduje się szereg informacji typu adres e-mail, strona www, numery telefonów, dlatego też Użytkownik ma możliwość wskazania, która z baz danych jest bazą firmową Biura Rachunkowego.

  Przycisk Firma wyświetla listę firm, które są podpięte do danej bazy konfiguracyjnej. Na liście firm działa lokator ograniczający, aby możliwe było szybkie przejście kursorem do bazy zaczynającej się od zadanego ciągu znaków.

  W sytuacji, gdy użytkownik będzie chciał usunąć bazę ustawioną, jako baza firmowa Biura Rachunkowego, wówczas program poinformuje o tym komunikatem: „Baza [nazwa bazy] jest bazą firmową Biura rachunkowego. Czy na pewno usunąć bazę z listy baz? ”.

  Katalog dla kopii bezpieczeństwa baz danych. Program nie wykona archiwizacji ani konwersji z poziomu modułu Biuro Rachunkowe, jeśli pole to nie zostanie prawidłowo uzupełnione. Ikona  Wybór katalogu pozwoli na wybranie odpowiedniego miejsca dla archiwizacji i podanie ścieżki do tego katalogu.

  Katalog iBard24 do przechowywania kopii elektronicznych wydruków udostępnionych w BI Point – w tym polu istnieje możliwość wskazania folderu w iBard24 służącego do przechowywania kopii elektronicznych wydruków udostępnianych w BI Point. Plik z wydrukiem udostępniany do BI Point jest zapisywany w archiwum wydruków na iBard24 i udostępniany Klientowi Biura Rachunkowego.

  Parametry w Konfiguracji programu

  Konfiguracja firmy

  W Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Deklaracje jest dostępna lista wszystkich dostępnych w programie deklaracji, możliwość wyboru urzędu, do którego składana jest deklaracja oraz typ dokumentu dla płatności deklaracji i forma płatności. Gałąź jest widoczna tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z któregoś z modułów: KP, KH, KHP, KiP, KiP, HA lub HAP. Przy zakładaniu nowej bazy lub konwersji, domyślnie zaznaczane są wszystkie parametry i do użytkownika należy ewentualne odznaczenie deklaracji, które nie są składane.

  Parametry w Konfiguracji firmy

  Odznaczenie którejś z deklaracji spowoduje, że zniknie możliwość wygenerowania deklaracji w samym programie, a w module Biuro Rachunkowe przy predefiniowanych atrybutach pojawi się informacja Nie dotyczy. Natomiast na raporcie „Podatki do zapłaty” zostaną wyświetlone tylko te deklaracje i zaliczki, które podatnik składa, bazując na parametrach z Konfiguracji firmy. Dotyczy to deklaracji: DRA, PIT‑8AR, VAT-7, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 oraz zaliczek: CIT-8, PIT-4R, PIT-36, PIT-36L.

  Konfiguracja Stanowiska

  W Konfiguracji stanowiska/ Biuro Rachunkowe/ Parametry są dostępne następujące parametry:

 • Automatyczne sterowanie rejestracją czasu – zaznaczenie spowoduje zapisywanie w Konfiguracji programu/ Czas pracy poszczególnych sesji z Typem A – czyli sesja automatyczna.
 • Automatyczne uruchamianie aplikacji RCP – zaznaczenie spowoduje automatyczne uruchomienie RCP wraz z uruchomieniem programu Comarch ERP Optima.
 • Operatorzy

  W konfiguracji programu Comarch ERP Optima istnieje możliwość dopisywania nowych operatorów oraz modyfikowania istniejących kart.

  Aby operator mógł prawidłowo pracować w module Biuro Rachunkowe, powinien mieć na karcie operatora zaznaczony moduł Biuro Rachunkowe. W przypadku operatora typu Administrator zaznaczenie modułu Biuro Rachunkowe w konfiguracji operatora nie jest wymagane.

  W module Biuro Rachunkowe nie ma możliwości zarejestrowania operatora, którego konto zostało zablokowane, czyli podobnie jak w przypadku standardowej wersji programu.

  Na karcie operatora dostępna jest zakładka Blokady atrybutów, gdzie w formie „drzewa” widoczne są wszystkie atrybuty z podziałem na grupy i możliwością ustawienia blokady na:

 • Podgląd atrybutu – operator wówczas w ogóle nie będzie widział w module Biuro Rachunkowe takiego atrybutu,
 • Zmianę wartości atrybutu – operator będzie widział atrybut, ale nie będzie mógł zmienić jego wartości.
 • Konfiguracja

  • How to Set up Address Reservation on TP-Link Routers Windows

   This video will show you how to set up Address Reservation on TP-Link routers.

   Rozwiń więcejZwiń

  • How to setup PPTP VPN on TP Link routers Windows

   This video will show you how to set up PPTP VPN on a TP-Link Wi-Fi router.For more information, visit www. tp-link. com/support

   What should I do if I cannot access the internet? - Using a DSL modem and a TP-Link router

   If you can’t access the internet using a DSL modem and TP-Link router, this video can help you solve the problem.

   How to set up TP-Link Archer C6U via web browser

   How to set up TP-Link Archer C6U via Tether app

  Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz może dodać nowe funkcje routera i zwiększyć jego wydajność.

  Aktualizacja

  WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami:

  • Użyj pliku Firmware dostępnego na lokalnej stronie TP-Link, z regionu w którym zakupiłeś/aś swoje urządzenie TP-Link. W przeciwnym razie naruszy to warunki gwarancji. Kliknij tutaj, aby zmienić stronę jeśli będzie to konieczne.
  • Sprawdź wersję sprzętową i oprogramowania Twojego urządzenia. Aktualizacja z użyciem nieodpowiedniego pliku Firmware może uszkodzić Twoje urządzenie i naruszyć warunki gwarancji.
   (Zazwyczaj wersja V1. x=V1. 0, V2. x=V2. 0 itd, lub Vx. x6/Vx. x8=Vx. x0, np V1. 26/V1. 28=V1. 20)
   Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?
  • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
  • Aby zapobiec nieoczekiwanemu rozłączeniu, NIE przeprowadzaj aktualizacji pliku ISP za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne (na przykład gdy urządzenie TP-Link nie ma portu LAN/Ethernet).
  • Zalecamy wyłączyć wszystkie aplikacje korzystające z internetu lub rozłączyć połączenie z Internetem na urządzeniu przed przeprowadzeniem aktualizacji.
  • Przed rozpoczęciem aktualizacji rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.
  • Rozwiń więcejZwińJęzyk: Wielojęzyczne Rozmiar pliku: 16. 08 MB

   Archer C6U(EU)_V1_1. 0. 6 Build 20220223

   Do pobrania

   Important Notice

   Please upgrade firmware/software from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it may cause upgrade failure or mistakes and be against the warranty.

   Still Download Go to Local Website

   Data publikacji: 2022-07-29

   Zmiany i poprawki:
   1. Podniesiono wersję Dropbear
   2. Podniesiono wersję OpenVPN
   3. Zwiększono stabilność i kompatybilność WAN
   4. Zwiększono bezpieczeństwo urządzenia
   5. Zwiększono stabilność sieci bezprzewodowej
   6. Naprawiono błąd stabilności WAN powodowany przez GARP
   7. Naprawiono błąd, który powodował przesunięcie działania Kontroli rodzicielskiej o godzinę, gdy włączony był czas letni
   8. Naprawiono błąd funkcji WPS
   9. Naprawiono bł ad uniemożlwiający ustawienie Bramy domyślnej 0. 0 w statycznym routingu
   10. Naprawiono błąd wielokrotnego wyświetlania błędnej informacji w dzienniku systemowym

   Uwagi:
   Dla Archer C6U(EU) V1.

   Archer C6U(EU)_V1_201230

   Do pobraniaData publikacji: 2021-02-19 Język: Angielski

   Zmiany:
   1. Dodano funkcję OneMesh
   2. Dodano szyfrowanie WPA3

   Archer C6U(EU)_V1_200630

   Do pobraniaData publikacji: 2020-08-03 Rozmiar pliku: 16. 19 MB Optymalizacja połączenia IPv6 i dodano tryb Non-Addres

   Korzystanie z firmware'u innej firmy

   W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.

   Centrum GPL

   Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

   Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

   Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

   Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

   Aplikacje

   TP-Link Tether

   TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices

    Note: To use Tether, please update your TP-Link device’s firmware to the latest version.

    Emulatory

    Wersja firmware

    Tryb pracy

    Język

    20200404(EU)

    -

    Angielski

    Przeglądaj

    Uwaga:

    1. Emulator to wirtualny interfejs graficzny strony konfiguracyjnej produktu. Szczegółowe informacje o funkcjach i specyfikacji poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktowych.

    2. Upewnij się, że wersja firmware'u jest zgodna z wersją podaną w emulatorze. Każda wersja firmware'u ma własny interfejs graficzny i funkcjonalności.

    3. Pamiętaj, że emulatory nie są dostępne dla wszystkich wersji firmware'u.

  Instrukcja konfiguracji oprogramowania C More Ea1 T6cl

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji oprogramowania C More Ea1 T6cl

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji oprogramowania C More Ea1 T6cl