Instrukcja obsługi interfejsu Epson Ci 4050

Instrukcja obsługi interfejsu Epson Ci 4050 to dodatkowe narzędzie, które oferuje Epson dla użytkowników drukarek Ci 4050. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące obsługi interfejsu Epson Ci 4050, w tym jak zainstalować i używać interfejsu, jak konfigurować drukarkę i jak monitorować jej stan. Instrukcja zawiera również przydatne informacje dotyczące wszelkich aktualizacji oprogramowania, które można zainstalować w drukarce. Instrukcja obsługi interfejsu Epson Ci 4050 może być pomocna dla użytkowników, którzy chcą maksymalnie wykorzystać możliwości swojej drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi interfejsu Epson Ci 4050

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie zastosować prawdopodobne rozwiązania, aż problem zostanie rozwiązany.

Informacje niezbędne do rozpoznania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trybie online, w panelu sterowania, w monitorze stanu lub po przeprowadzenia testu działania drukarki. Zob. odpowiednie rozdziały poniżej.

W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem niezwiązanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiednim rozdziale.

Do rozwiązania problemu konieczne może być anulowanie drukowania.

Wskaźniki błędów

Wiele typowych problemów można rozpoznać na podstawie stanu kontrolek drukarki. Jeśli drukarka przestała działać, a kontrolki nadal świecą lub migają, należy zdiagnozować problem na podstawie poniższej tabeli, a następnie postąpić zgodnie z zalecanymi procedurami.

Kontrolki

Problem i rozwiązanie

Koniec papieru

Nie włożono papieru.

Umieścić papier w podajniku arkuszy, a następnie nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji . Drukarka wznowi drukowanie, a kontrolka zgaśnie.

Błąd wielokrotnego podawania

Podczas drukowania dwustronnego drukarka pobiera więcej niż jeden arkusz naraz.

Załadować papier do podajnika arkuszy i nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji w celu wznowienia drukowania.

Zacięcie papieru

Papier zaciął się w drukarce.

Zob. Zacięcie papieru

Brak tuszu

W jednym z pojemników skończył się tusz lub pojemnik nie został zainstalowany.

Wymienić pojemnik z tuszem na nowy. Jeśli po wymianie pojemnika kontrolka nadal świeci, może to oznaczać, że pojemnik nie został zainstalowany poprawnie. Ponownie zainstalować pojemnik, upewniając się, że umieszczony został na swoim miejscu.
Wymiana pustego pojemnika

Nieprawidłowy pojemnik

Obecnie zainstalowany pojemnik z tuszem nie może być używany w tej drukarce.

Należy go zastąpić odpowiednim pojemnikiem z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_5. htm#S-00800-00500">Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem

Pojemnik nie został prawidłowo zainstalowany.

Ponownie włożyć pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/trble_6. htm#S-01200-00900-00400">Po wymianie pojemnika kontrolka błędu świeci stale lub miga

Mało tuszu

Tusz w pojemniku jest prawie wyczerpany.

Pozyskać nowy pojemnik z tuszem. Sprawdzić stan pojemników z tuszem w celu określenia, w którym pojemniku tusz jest prawie wyczerpany. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_1. htm#S-00800-00100">Sprawdzanie statusu pojemnika z tuszem

Konserwacja

Sączki atramentu drukarki są całkowicie wyeksploatowane.

Skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson, aby wymienić sączki atramentu.

Nieznany błąd drukarki

Wystąpił nieznany błąd drukarki.

Wyłączyć drukarkę. Następnie wyjąć zacięty papier. htm#S-01200-00800-00300">Zacięcie papieru

Ponownie włączyć drukarkę. Jeżeli błąd nie zostanie usunięty, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson.

: włączone, : wyłączone, : miga powoli, : miga szybko

Monitor stanu

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie monitora stanu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, w oknie tym należy nacisnąć przycisk How To (Jak), a monitor stanu przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę wymiany pojemnika.

Sposób potwierdzania stanu poszczególnych pojemników z tuszem opisano w następujących rozdziałach:
Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3
W systemie EPSON Status Monitor

W przypadku pojawienia się komunikatu o kończącej się żywotności sączków atramentu należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson w celu wymiany sączków. Kiedy sączki atramentu zostaną napełnione, drukarka wyłączy się i wznowienie drukowania będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pomocy od działu pomocy technicznej firmy Epson.

Przeprowadzanie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w określeniu, czy problem jest związany z drukarką czy też z komputerem.

W celu przeprowadzenia testu działania drukarki należy wykonać czynności opisane poniżej.

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Instrukcja obsługi interfejsu Epson Ci 4050

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi interfejsu Epson Ci 4050

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi interfejsu Epson Ci 4050

Upewnić się, że drukarka i komputer są wyłączone.

Odłączyć przewód od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_3. gif"/>

Upewnić się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450100. gif"/>

Zostanie wydrukowany arkusz testu dysz. Jeśli na arkuszu widoczne będą przerwy, należy oczyścić głowicę drukującą.

Jeśli arkusz zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, przewodzie lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pl/s22/html/app_3. htm#S-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Jeśli arkusz testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Wówczas należy wykonać instrukcje zawarte w kolejnym rozdziale. htm#S-01200-00900">Drukarka nie drukuje

W tej sekcji opisano sposób konfigurowania interfejsu sieciowego drukarki za pomocą komputera przy użyciu dołączonego oprogramowania EpsonNet Config.

Za pomocą programu EpsonNet Config

Uruchamianie programu EpsonNet Config

Uwaga:

Windows

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

Kliknij przycisk Start (lub Start), Programs (Programy) (lub All Programs (Wszystkie programy)), EpsonNet, EpsonNet Config V3, a następnie EpsonNet Config.

Windows Vista: Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj) w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika).

Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, sprawdź, czy wydawca to firma SEIKO EPSON i kliknij przycisk Unblock (Odblokuj). Po kliknięciu przycisku Keep Blocking (Blokuj nadal), zarejestruj program EpsonNet Config (Windows) w Windows Firewall (Zapora systemu Windows). Jeśli zainstalowane jest komercyjne oprogramowanie zapory, może zostać wyświetlony określony ekran. Patrz Przewodnik użytkownika oprogramowania i zezwól tymczasowo na komunikację.

Mac OS X

Kliknij dwukrotnie ikonę Macintosh HD, a następnie folder Applications (Aplikacje).

Jeśli nazwa ikony Macintosh HD została zmieniona, kliknij dwukrotnie ikonę dysku twardego s systemem Mac OS X.

Kliknij dwukrotnie folder EpsonNet, a następnie folder EpsonNet Config. com/onlineguides/pl/b40series/html_z/files/step_4. gif"/>

Kliknij dwukrotnie ikonę programu EpsonNet Config, aby uruchomić oprogramowanie.

Procedura konfiguracji

Poniżej znajduje się przykład użycia programu EpsonNet Config w systemie Windows. Ta sama procedura ma zastosowanie w przypadku używania programu EpsonNet Config w systemie Mac OS X.

Aby uzyskać informacje na temat ekranów ustawień i paska menu, patrz Pomoc programu EpsonNet Config.

Wybierz swoją drukarkę z listy drukarek.

Jeśli adres IP drukarki pozostanie domyślny, nazwa drukarki może nie być wyświetlana. W takim przypadku należy rozróżnić drukarkę według adresu MAC. Ponadto, jeśli dostępnych jest kilka drukarek, należy je rozróżniać według adresu MAC. Adres MAC można sprawdzić na panelu sterowania drukarki lub na arkuszu stanu sieci.

Kliknij przycisk Configuration (Konfiguracja).

Pozycje, które można wyświetlić lub edytować są wyświetlane w panelu po lewej stronie okna Device Interface Properties (Właściwości interfejsu sprzętowego).

Po zakończeniu wprowadzania ustawień kliknij przycisk Transmit (Transmituj). com/onlineguides/pl/b40series/html_z/files/step_5. gif"/>

Wprowadź hasło.

Podczas wprowadzania ustawień po raz pierwszy kliknij przycisk OK, aby ustawić hasło. Jeśli hasło jest już ustawione, wpisz hasło w polu Password (Hasło) i kliknij przycisk OK. com/onlineguides/pl/b40series/html_z/files/step_6. gif"/>

Po kilku chwilach zostanie wyświetlony ekran Transmission is complete (Transmisja zakończona). Następnie naciśnij przycisk OK. com/onlineguides/pl/b40series/html_z/files/step_7. gif"/>

Po około trzech minutach kliknij Refresh (Odśwież), aby sprawdzić ustawienia.

Aktywowanie ustawień może potrwać do trzech minut. Pozostaw drukarkę włączoną.

Korzystanie z funkcji WCN (Windows Connect Now)

Funkcja WCN (Windows Connect Now) umożliwia automatyczne ustawienie ustawień sieci bezprzewodowej za pomocą napędu flash USB w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows Vista. Użyj kreatora Wireless Network Setup Wizard (Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej) do zapisania ustawień sieci na napędzie flash USB, a następnie użyj panelu sterowania drukarki do załadowania ustawień z napędu flash USB do drukarki.

Funkcja Wireless Connect Now może być użyta, gdy typ zabezpieczeń sieci bezprzewodowej jest ustawiony na WPA-PSK (AES). Napędy flash USB z wbudowaną funkcją koncentratora USB nie mogą być używane.

Używanie kreatora Windows Connect Now w systemie Windows Vista

Kliknij przycisk Start, wybierz Network (Sieć), a następnie Add a wireless device (Dodaj urządzenie bezprzewodowe).

Kliknij I want to add a wireless device or computer that is not on the list, using a USB flash drive (Chcę dodać urządzenie bezprzewodowe lub komputer, którego nie ma na liście, używając dysku flash USB).

Kliknij Add the device or computer using a USB flash drive (Dodaj urządzenie lub komputer, używając dysku flash USB).

Jeśli funkcja Add a wireless device (Dodaj urządzenie bezprzewodowe) była wcześniej używana, zostanie wyświetlony ekran wyboru sieci. Aby użyć poprzednio ustawionych ustawień na drukarce, wybierz sieć z listy i kliknij Next (Dalej), aby przejść do kroku 7. Aby skonfigurować nowe ustawienia wybierz Create a New Wireless Network Profile (Utwórz nowy profil sieci bezprzewodowej), a następnie kliknij Next (Dalej).

Wprowadź identyfikator SSID punktu dostępowego drukarki w polu Network name (SSID) (Nazwa sieci (SSID)) i kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli jako metoda szyfrowania (zabezpieczeń) zostanie użyte szyfrowanie WPA-PSK (TKIP), zaznacz pole wyboru Use WPA encryption instead of WEP (WPA is stronger than WEP but not all devices are compatible with WPA) (Użyj szyfrowania WPA zamiast WEP (szyfrowanie WPA jest silniejsze niż WEP, ale nie wszystkie urządzenia są kompatybilne z szyfrowaniem WPA)) i kliknij Next (Dalej).

Kliknij Show advanced network security options (Pokaż zaawansowane opcje zabezpieczeń sieci).

Wybierz Security Method (Metoda zabezpieczeń).

Jeśli jako metoda szyfrowania (zabezpieczeń) zostanie użyte szyfrowanie WPA-PSK (TKIP), wybierz WPA-Personal. Jeśli użyta jest inna metoda, wybierz WEP.

Wprowadź klucz lub hasło zabezpieczeń w polu Security key or passphrase (Klucz lub hasło zabezpieczeń) i kliknij przycisk Next (Dalej). com/onlineguides/pl/b40series/html_z/files/step_8. gif"/>

W oknie User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). com/onlineguides/pl/b40series/html_z/files/step_9. gif"/>

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Podłącz dysk flash USB do dostępnego portu USB w komputerze.

Wyjmij dysk flash USB z komputera po wyświetleniu ekranu z instrukcjami.

Używanie kreatora Windows Connect Now w systemie Windows XP

Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz Control Panel (Panel sterowania).

Kliknij Network and Internet Connections (Sieć i połączenia internetowe), a następnie Wireless Network Setup Wizard (Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej).

Kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli kreator Wireless Network Setup Wizard (Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej) był wcześniej używany, zostanie wyświetlony ekran Select a task (Wybierz zadanie). Aby użyć poprzednio ustawionych ustawień na drukarce, wybierz Add new computers or devices to the xxxxxxx network (Dodaj nowe komputery lub urządzenia do sieci 'xxxxxxx') i przejdź do kroku 7. Aby skonfigurować nowe ustawienia, wybierz Set up a new wireless network (Skonfiguruj nową sieć bezprzewodową).

Wprowadź identyfikator SSID punktu dostępowego drukarki w polu Network name (SSID) (Nazwa sieci (SSID)), wybierz Manually assign a network key (Ręcznie przypisz klucz sieci) i kliknij przycisk Next (Dalej).

Wprowadź tekst ustawiony w punkcie dostępowym w polach Network key (Klucz sieci) i Confirm network key (Potwierdź klucz sieci) i kliknij przycisk Next (Dalej).

Wybierz Use a USB flash drive (Użyj dysku flash USB), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Podłącz dysk flash USB do komputera.

Wyjmij dysk flash USB z komputera jeśli ekran z instrukcjami poprosi cię o to.

Podłącz dysku flash USB do komputera ponownie i kliknij przycisk Next (Dalej). com/onlineguides/pl/b40series/html_z/files/step_11.

Konfiguracja funkcji WCN w drukarce

Przejdź do trybu konfiguracji.

Wybierz Network Settings (Ustawienia sieciowe).

Wybierz opcję Wireless LAN Setup (Konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie wybierz Yes (Tak).

Wybierz opcję Enable (Włącz).

Wybierz opcję WCN Wireless LAN Setup (WCN: konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na panelu sterowania. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o podłączenie dysku flash USB, podłącz go do portu USB z przodu drukarki.

Po wyświetleniu komunikatu Establishing the wireless connection with WCN (Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego za pomocą funkcji WCN) na panelu sterowania, odłącz dysk flash USB od drukarki i naciśnij przycisk OK.

Tryb Ad Hoc

W trybie Ad Hoc drukarka i komputer komunikują się ze sobą bezprzewodowo, bez użycia punktu dostępowego.

Aby ustawić tryb Ad Hoc, należy najpierw określić ustawienia drukarki.

Konfiguracja trybu Ad Hoc w drukarce z panelem LCD

Wybierz opcję Manual Wireless LAN Setup (Ręczna konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Wybierz Ad Hoc Mode (Tryb Ad Hoc).

Wybierz opcję Enter SSID (Wprowadź SSID), wprowadź identyfikator SSID drukarki, a następnie naciśnij przycisk OK.

Można wybrać dowolny identyfikator SSID.

Wybierz kanał sieci, a następnie naciśnij przycisk OK.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić ustawienia zabezpieczeń.

Wybierz ustawienia sieciowe, a następnie naciśnij OK.

Konfiguracja trybu Ad Hoc w programie EpsonNet Config

Użyj programu EpsonNet Config do skonfigurowania trybu Ad Hoc bez użycia panelu LCD.

Uruchom program EpsonNet Config.

Wybierz drukarkę z listy drukarek, a następnie kliknij przycisk Configuration (Konfiguracja). W takim przypadku należy rozróżnić drukarkę na podstawie adresu MAC.

Wybierz Network (Sieć)Basic (Wireless) (Podstawowe (bezprzewodowe)) w lewej części ekranu Device Interface Properties (Właściwości interfejsu sprzętowego).

Wybierz Ad Hoc w opcji Communication Mode (Tryb komunikacji). com/onlineguides/pl/b40series/html_z/images/cnet0006h. gif"/>

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia, kliknij przycisk OK.

Wprowadź identyfikator SSID.

Jeśli wyświetlony zostanie ekran z komunikatem Transmission is complete (Przekazywanie zakończone), naciśnij przycisk OK.

Po około trzech minutach kliknij View (Widok), a następnie Refresh (Odśwież), aby sprawdzić ustawienia.

Wprowadzanie ustawień w komputerze

Konfiguracja Ad Hoc na komputerze różni się w zależności od systemu operacyjnego i wersji. Przeczytaj podręcznik swojego systemu operacyjnego, aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia trybu sieciowego Ad Hoc.