Podręcznik do szkolenia pilotów Ge Jvm1660cb002

Podręcznik do szkolenia pilotów Ge Jvm1660cb002 to profesjonalny, kompletny i kompleksowy podręcznik do szkolenia dla pilotów wykorzystujących model samolotu Ge Jvm1660cb002. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje, aby pilot mógł w pełni korzystać z tego modelu samolotu. Zawiera informacje dotyczące konstrukcji, wyposażenia, naprawy i konserwacji, a także wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące wszystkich elementów pilotażu, w tym ogólnego przygotowania, startu, lotu i lądowania. Zawiera także informacje dotyczące obsługi systemu sterowania i kontroli samolotu oraz informacje na temat procedur awaryjnych i procedur nawigacji. Podręcznik jest napisany w jasny i zrozumiały sposób, aby pilot mógł w pełni wykorzystać wszystkie dostępne funkcje samolotu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik do szkolenia pilotów Ge Jvm1660cb002

Podstawowe informacje
Poniżej znajdują się podstawowe wiadomości dla zainteresowanych certyfikowaniem urządzeń FSTD. Skrót FSTD oznacza wszystkie szkoleniowe urządzenia symulacji lotu używane do szkolenia pilotów. Różne poziomy kwalifikacji FSTD to FFS, FTD, FNPT i BITD. Te poziomy są przeznaczone do realizacji różnych celów szkoleniowych: inne urządzenia są używane do ćwiczenia umiejętności pilotażowych, inne do nauki latania wg wskazań przyrządów a inne do nauki obsługi systemów statku powietrznego. Potocznie używany termin „symulator” odnosi się tylko do urządzeń kwalifikowanych do poziomu FFS.


Urządzenia FSTD symulują min. awionikę samolotów, przyrządy pokładowe, sterowanie, siły, dźwięki, a często także zapewniają wizualny obraz otoczenia, a nawet systemu ruchu. FSTD są kwalifikowane do różnych poziomów z punktu widzenia standardów technicznych. Do szkolenia w celu otrzymania licencji lub uprawnienia nie wystarczy posiadanie certyfikatu kwalifikacji FSTD, każdy użytkownik urządzenia (np. ATO lub Operator AOC) musi samodzielnie przeanalizować, czy i do jakiego stopnia urządzenie pasuje do opracowanego programu szkoleniowego a następnie uzyskać takie przyzwolenie poprzez wpis w specyfikacji certyfikatu ATO lub w zatwierdzany dokument wykonawczy organizacji AOC. Regulacje dotyczące szkoleń (np. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011) zawierają informacje na temat tego, jakie szkolenia i w jakim zakresie można przeprowadzić przy użyciu FSTD o danym poziomie kwalifikacji.


ULC przestrzega przepisów UE i EASA w zakresie nadzoru nad FSTD i procesów kwalifikacji FSTD. Urządzenia powinny spełniać te same specyfikacje techniczne, które obowiązywały w momencie pierwszej kwalifikacji urządzenia. Ze względu na inne podstawy regulacyjne dla różnych urządzeń, będą istniały różnice pomiędzy urządzeniami w różnym wieku. Przepisy techniczne FSTD zostały opublikowane w CS-FSTD(A) wydanie 2 i CS-FSTD(H), JAR-FSTD A/H, JAR-STD 1A, JAR-STD 2A, ICAO Doc. 9625, itd. Ważne jest, aby również użytkownicy urządzeń (np. ATO) rozumiały te kwestie by mogli lepiej poznać i zidentyfikować jakie ograniczenia mogą mieć urządzenia w różnym wieku i jak dobrze mogą one służyć w zastosowaniach szkoleniowych. Urządzenia kwalifikowane przez ULC i inne nadzory europejskie można znaleźć w bazie danych EASA pod adresem https://lisstdis.


Bardziej precyzyjne informacje są dostępne w aktualnie obowiązujących przepisach rozporządzenia UE 1178/2011 i w specyfikacjach certyfikacyjnych:
1) Podczęść ORA. GEN – wymagania ogólne dla organizacji ubiegających się o certyfikat w oparciu przedmiotowe rozporządzenie
2) Podczęść ORA. FSTD – wymagania dla organizacji Operatorów FSTD i wymagania kwalifikacyjne dla urządzeń FSTD
3) CS-FSTD(A) wydanie 2 – standardy techniczne dla samolotów
4) CS-FSTD(H) – standardy techniczne dla śmigłowców


Ponadto istnieje wiele publikacji odnoszących się do procesów zarządzania urządzeniami FSTD jak również do procedur kwalifikacyjnych. Są one powszechnie dostępne. Z uwagi na fakt, że znakomita większość dokumentacji urządzeń FSTD, publikacji jak i przepisów w ich zakresie jest opracowywana źródłowo w języku angielskim to aby nie wprowadzać ewentualnych błędnych interpretacji wynikających z trudności tłumaczeniowych również angielskie wersje przepisów powinny być dokumentem odniesienia.


Proces składania wniosków o kwalifikację FSTD
Certyfikat jest przypisany do urządzenia FSTD ale jest on przyznawany organizacji tzw. Operatorowi FSTD, która spełnia wymagania. Jeżeli organizacja ubiega się o pierwszą kwalifikację FSTD, musi najpierw skontaktować się z Sekcją FSTD ULC (email: lub pod numerem telefonu+48 (22) 520 74 43) i dostarczyć dokumentację systemu zarządzania (w tym również podręczniki opisujące procesy obsługi technicznej FSTD) wraz z wypełnionym formularzem oceny systemu monitorowania zgodności. ULC ocenia dokumentację i w razie potrzeby, wnioskuje o stosowne zmiany.

Tematy jakie musi zawierać taka dokumentacja są wyszczególnione w załącznikach:

Organisation Management Manual Content for FSTD Operator 

Ocena_systemu_monitorowania_zgodności_operatora_FSTD_PART. doc


Audyt na miejscu posadowienia urządzenia FSTD przeprowadza się dopiero gdy zawartość dokumentacji opisującej system zarządzania Operatora FSTD zostanie uznana za gwarantującą ciągłe utrzymanie kwalifikacji urządzenia. Proces oceny FSTD rozpoczyna się od audytu systemu zarządzania Operatora FSTD. Po pomyślnym przejściu takiego audytu zespół oceniający zajmuje się samym urządzeniem FSTD. Przepisy, które dotyczą Operatorów FSTD mają na celu zapewnienie ciągłej opieki organizacyjnej nad kwalifikowanym urządzeniem FSTD, tak aby pozostawało ono w dobrym stanie technicznym i niezawodnie umożliwiało szkolenie do uzyskania licencji bądź uprawnienia. Obsługa i utrzymanie FSTD wymaga specjalnych kompetencji ze strony personelu zapewnianego przez Operatora FSTD. Należy przy tym pamiętać, że Operator FSTD nie musi być posiadaczem innego certyfikatu np. ATO a samo ATO nie gwarantuje wymaganych kompetencji.


Ocena początkowa FSTD i kwalifikacja
Organizacja wnioskująca składa wniosek zgodnie z AMC1 ORA. FSTD. 200. Składa się on z trzech części A, B i C. 

part A160. 5 KB

part B126 KB

part C128 KB


Podpisując niniejszy wniosek, wnioskodawca potwierdza, że starannie ocenił i przetestował urządzenie oraz, że spełnia ono obowiązujące wymagania techniczne. Pierwsza (tj. początkowa) ocena FSTD jest procesem znacznie trudniejszym niż ocena okresowa. Prosimy o kontakt z ULC już w momencie planowania zakupu nowego FSTD. Umożliwia to prowadzenie dyskusji między organizacją a Władzą Lotniczą na wczesnym etapie procesu kiedy potencjalny producent jest w stanie w miarę łatwo wprowadzać modyfikacje. Zdecydowanie łatwiej i taniej jest rozwiązywać ewentualne problemy (np. pewne rozwiązania techniczne lub źródła danych walidacyjnych) na etapie planowania nowego urządzenia, a nie dopiero po jego wyprodukowaniu czy też po zakupie.


FSTD są oceniane za pomocą metod subiektywnych i obiektywnych. Badanie subiektywne oznacza oblatywanie urządzenia, tj. ocenę wykonywaną przez pilotów. Testowanie obiektywne oznacza testowanie modelu aerodynamicznego za pomocą tzw. testów QTG. Szczegółowe wymagania dotyczące badań QTG zawarte są w specyfikacjach certyfikacyjnych. Listy kontrolne dla pierwszej oceny QTG (tj. MQTG) znajdują się poniżej. ULC zaleca, aby wnioskodawca skorzystał z odpowiednich dla danego urządzenia list i wypełnił je przed dostarczeniem MQTG do urzędu.

Aeroplane_MQTG_checklist_-_CS-FSTDA_Issue_2. pdf2. 69 MB

Helicopter_MQTG_checklist_-_CS-FSTDH. 18 MB

VDR_or_engineering_report_checklist. pdf510. 14 KB

FFS_C_and_D_features_introduced_by_CS-FSTD_A_issue_2_checklist. pdf405. 72 KB


Proszę pamiętać, że im staranniejsza ocena i testowanie FSTD wykonane przez organizację wnioskującą tym większe prawdopodobieństwo, że urządzenie będzie spełniać wymagania narzucone przez specyfikacje techniczne. Z uwagi na ograniczony czas i zasoby ULC testuje urządzenie jedynie wyrywkowo i może okazać się, że wady w nieprzetestowanych obszarach zostaną ujawnione dopiero w przyszłości.
Istotnym jest również aby Organizacja wnioskująca o certyfikat załączyła dowód uiszczenia opłaty lotniczej zgodnie z aktualną tabelą opłat publikowaną okresowo jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury.


Utrzymanie certyfikatu kwalifikacji FSTD
Kluczowe dla utrzymania kwalifikacji FSTD jest przeprowadzanie przez Operatora FSTD (tj. posiadacza certyfikatu kwalifikacji FSTD) okresowych testów urządzenia i jego konserwacja. System zarządzania ma zapewnić zgodność i proaktywnie ograniczać ewentualne zagrożenia. ULC sprawuje nadzór nad Operatorami FSTD poprzez przeprowadzanie audytów, inspekcji i ocen FSTD. Certyfikat kwalifikacji FSTD pozostaje ważny tylko wtedy, gdy zostaną przeprowadzone przez ULC okresowe badania FSTD w okresach rocznych od pierwszego wydania certyfikatu. To w interesie Operatora FSTD jest aby do takich badań doszło. W związku z tym Operator FSTD powinien skontaktować się z ULC z wyprzedzeniem gdy zbliża się rocznica wydania certyfikatu w celu uzgodnienia daty przeprowadzenia badań okresowych. Brak kontaktu z ULC, unikanie kontroli będzie traktowane jako brak chęci utrzymania kwalifikacji urządzenia FSTD.


Wprowadzanie zmian w zakresie urządzenia FSTD
Naturalnym jest, że w toku użytkowania urządzenia pojawia się konieczność wprowadzenia zmiany. Zmiana może być mniej lub bardziej istotna. Procesy zarządzania urządzeniem FSTD powinny opisywać kwalifikację zmiany do jednej z tych dwóch kategorii a następnie powinny przedstawiać postępowanie w każdym z tych przypadków. Ważne jest aby każda zmiana była odnotowywana w dokumentacji Operatora FSTD a dokumentacja urządzenia FSTD była na bieżąco aktualizowana.
Poważne zmiany związane z dużą modyfikacją, relokalizacją czy dezaktywacją urządzenia na dłuższy czas powinny być zgłaszane do ULC z wyprzedzeniem celem uzyskania opinii co do dalszego procedowania. Zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia zmiany względem FSTD18. 21 KB


W interesie Operatora FSTD jest aby ULC jako organ dokonujący kwalifikacyjnych badań okresowych posiadał aktualną dokumentację urządzenia FSTD jak i podręcznika systemu zarządzania Operatora FSTD. W zakresie zmian występujących w organizacji Operatora FSTD zmian dokonuje się w oparciu o obowiązującą u Operatora FSTD procedurę wprowadzania zmian wymagających lub niewymagających zatwierdzenia Prezesa ULC.

 1. 09-02-2011, 21:32#1


  Przydatne podręczniki


  Polecamy

  Przygotowując się do kursu chciałbym zanim go rozpocznę, zapoznać się z tematyką która będzie omawiana. Chodzi o to bym wiedział o czym oni wogóle mówią.
  W związku z powyższym chciałbym zaopatrzyć się w kilka publikacji, które pozwolą mi dokładnie zrozumieć zagadnienie.

  Nie ukrywam, że najbardziej interesują mnie książki aurostwa L. Szutkowskiego
  - Podręcznik Pilota Samolotowego (napisany wspólnie z Jerzym Domiczem),
  - Poradnik Pilota Samolotowego,
  - Budowa i Pilotaż Samolotów Lekkich,
  - Album Szkolenia Lotniczego

  Które z tych książek są najlepsze /dla początkującego/
  Czy warto zaopatrzyć się we wszystkie 4?
  Czy może któraś z nich zawiera wystarczające kompedium wiedzy, pozwalające na przygotowanie się do kursu.

  Ostatnio edytowane przez Staford; 06-07-2011 o 08:57

  Latacz amator

 2. 09-02-2011, 22:43#2

  Ja korzystam z "Podręcznik Pilota Samolotowego" i jak dla mnie to dobra książka. Wszystko wytłumaczone w prosty sposób z zdjęciami i obrazkami.
  Jak dla mnie to dla początkującego będzie dobra, ale i tak wszystkiego możesz sie spytać na kursie teoretycznym.

 3. 09-02-2011, 23:11#3
 4. 09-02-2011, 23:13#4

  O tyle, o ile widziałem, "Album szkolenia lotniczego" oceniłbym jako mało przydatny.

 5. 10-02-2011, 07:16#5

  Oprócz pozycji L. Szutkowskiego (tak jak napisano wcześniej - zacznij od,, Podręcznika'') polecam coś pokrywającego może mniejszy zakres materiału, za to bardzo dokładnie opisuje podstawy kręgu, pilotażu w zakrętach i sytuacje niebezpieczne - Pilotaż Samolotu od Podstaw Edmunda Mikołajczyka (tutaj akurat link do sklepu plar, ale znajdziesz wszedzie).

 6. 10-02-2011, 09:31#6

  Jeśli chodzi o serie "niebieskich książeczek" to do PPLki najbardziej przystaje "Budowa i pilotaż samolotów lekkich".

  Pozdrawiam
  Konradeck

  Nigdy nie pozwól, by samolot zabrał Cię w miejsce, którego Twój umysł nie odwiedził w ciągu ostatnich 5 minut.

 7. 10-02-2011, 09:57#7

  Szukaj książek aeroklubu PRL

 8. 10-02-2011, 13:00#8
 9. 13-02-2011, 09:33#9

  Ja osobiście polecam stronę CBT (Computer Based Training) - sam z niej korzystam i znajduje się tam cała wiedza potrzebna na kursie. Wszystko w formie multimedialnych prezentacji. No chyba, że wolisz wersję papierową to zostają Ci tylko podręczniki.

 10. 23-12-2013, 16:20#10

  Jest to mój pierwszy post więc witam Wszystkich!

  Coraz poważniej myślę o zrobieniu licencji PPL(A) - loty rekreacyjne...
  Czy książka L. Szutkowskiego - Poradnik Pilota Samolotowego - czy to dobry wybór na początek zanim rozpocznę kurs - jako podręcznik wyjściowy?
  Czy może jednak powinienem zacząć od czegoś innego?
  Nie mam wiedzy i doświadczenia potrzebuję podstaw.
  Jeśli powyższa będzie ok to która powinienem kupić?
  Bo chyba jak dobrze pamiętam są różne wydania.

  Wszelkie wskazówki i sugestie mile widziane.

 11. 23-12-2013, 16:31#11

  "Poradnik... " to trochę zbyt zaawansowana książka na początek, jest ona napisana do odbiorcy który ma już opanowane podstawy. O wiele lepszy będzie "Podręcznik pilota samolotowego" tego samego autora.

 12. 23-12-2013, 16:42#12Ok. Które wydanie powinienem kupić - piąte?
  O co chodzi z tymi wydaniami bo nie do końca rozumiem.
  Dalej ta sama książka z jakimiś poprawkami - dobrze kombinuje?
 13. 23-12-2013, 16:48#13Tak jak w przypadku innych książek najlepiej kupić wydanie najnowsze. Piąte brzmi nieźle.
 14. 23-12-2013, 17:09#14Super.
  Wielkie dzięki za pomoc.
 15. 23-12-2013, 19:06#15

  Tak jak wyżej, "Podręcznik pilota samolotowego", to dobra publikacja. Jeżeli dodatkowo chcesz zagłębić się w nawigację lotniczą, to polecam książkę Aeroklubu PRL: "Podręcznik nawigacji lotniczej". Bardzo dobry, choć leciwy podręcznik.

 16. 23-12-2013, 23:54#16

  A nam na PPLce polecali Private Pilot's Licence Course PPL szczególnie jeśli chodzi o sam pilotaż (część 1sza - Flying Training) O coś takiego Private Pilot's Licence Course PPL 1 Flying Training, oczywiście do kupienia inne książki z tej serii.

  Pozdrawiam

 17. 25-12-2013, 14:00#17

  Zamieszczone przez Reyes

  Tak jak wyżej, "Podręcznik pilota samolotowego", to dobra publikacja. Bardzo dobry, choć leciwy podręcznik.

  Już mam.
  ''Podręcznik pilota samolotowego"
  ''Budowa i pilotaż samolotów lekkich"
  Oczywiście książki Domicza i Szutowskiego.
  Udało się kupić dwie powyższe z drugiej ręki jak nowe za 60zł z kątomierzem w gratisie
  Jeśli ta osoba jest na forum to pozdrawiam!

  Mam też kilka innych m. in. te Areoklubu PRL w tym tą o nawigacji ale to raczej na później.

  Zamieszczone przez bodeekDzięki niestety jak dla mnie póki co to czarna magia więc zdobędę chociaż podstawy w polskim języku później pomyślimy.

  Co myślicie o ''Meteorologia dla pilota samolotowego" - godne uwagi czy lepiej/wystarczy książka Areoklubu PRL?

 18. 25-12-2013, 21:11#18Jeżeli przyswoisz sobie wiedzę z publikacji Szutkowskiego i Domicza, to nie pozostaje nic innego, jak nawigacja z Aeroklubu PRL, a potem Angielski, praktyka i praktyka.
 19. 27-12-2013, 12:33#19Masz na myśli wszystkie książki wydane przez Domicza i Szutowskiego czy tylko ''Podręcznik pilota samolotowego" i ''Budowa i pilotaż samolotów lekkich"?
 20. 27-12-2013, 13:02#20

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

dzidoslav 15 Jun 2014 22:07 6459

 • #1Level 9  

  #1

  Otrzymałem ze spółdzielni pilota do bramy wjazdowej na osiedle. Niestety na lokal przypada jedna sztuka i drugiego nie można otrzymać.
  Czy można takiego pilota, po prostu skopiować? czy można to zrobić w warunkach domowych? czy to bardziej zaawansowana sprawa. Kupiłem "uniwersalnego pilota samokopiujacego" ale okazało się że to było wyrzucenie pieniędzy w błoto.
  W załączniku zdjęcie pilota którego posiadam.

 • #2wojtnowLevel 8  #2

  też niestety kupiłem pilota samokopiującego - fakt, wyrzucenie pieniędzy w błoto. Pilot samokopiujący zadziała wyłącznie w tedy, gdy mamy stały kod - piloty GE posiadają kod zmienny

 • #3JarekMk

  Company Account
  Level 10  #3

  Kupi odpowiednią ilość pilotów, znajdź firmę która obsługuje spółdzielnię - zadzwoń, umów się, niech zaprogramują, zapłać i miej

 • #4#4

  tak, próbowałem - cena zaproponowana przez firmę zajmującą się obsługą techniczną bramy to 200 zł za jednego pilota!!!!! - taniocha....

 • #5User removed accountUser removed account  #5

  Cena zależy od ilości pilotów, dostępności ilości pamięci w radioodbiornikach które zostały zastosowane - koszt dojazdu, zdjęcie zabezpieczeń, odpowiedzialność gościa, który będzie doprogramowywał piloty, bo jeśli zrobi to nieumiejętnie, to wspólnota zrezygnuje z jego usług, lub będzie latał po każdym lokalu, by pozbierać piloty i dopisać je ponownie.
  Jeśli nie ma miejsca w pamięci radioodbiornika siłownika, instalator musi dołożyć nowy radioodbiornik, zmienić obecny na większy, czasami w obudowie siłownika nie ma miejsca - dlaczego wszyscy się dziwią, że dopisanie pilota kosztuje tak dużo, kiedy mając obok siłownik mogą nie otwierając obudowy dopisać sobie pilota? Bo nigdy czegoś takiego nie robili zawodowo / mając na względzie powyższe problemy, a tylko bawiąc się amatorsko na tego typu urządzeniach. Oto odpowiedź na Twoje pytanie. I chcę zaznaczyć, że to nie jest jakaś wygórowana cena - w niektórych wspólnotach dopisanie pilota po instalatorze, który zabezpieczył radioodbiornik swoim osobistym kodem powoduje czasami wielogodzinny ból głowy, użeranie się z nierozumiejącymi użytkownikami, i zbieranie wszystkich pilotów od użytkowników, a to trwa... Cena maksymalna u mnie to 1000 pln za pilota - ale obciążam wspólnotę - zarządca powinien wiedzieć, że rotacja w lokalach jest duża, ludzie gubią piloty, chcą dodatkowe - radioodbiornik wybrany na wspólnotę przez instalatora w uzgodnieniu z zarządcą powinien mieć zapas znaczący pamięci, by nie istniały takie sytuacje, wspólnota powinna zakupić i zażądać od zarządcy dopisanie paru sztuk pilotów w zapasie. Mam nadzieję, że dostatecznie wyjaśniłem wielokrotne pretensje, dlaczego dopisanie pilota kosztuje tak drogo.

 • #6#6

  A uważasz, że uczciwe jest zdzieranie od ludzi pieniędzy jak dorobienie pilota jest tylko i wyłącznie kwestią wciśnięcia jednego przycisku? Rozumie to, że jeśli przez to wchodzą w grę dodatkowe czynności powinno się dodatkowo obciążać. To kogo obciążać jest sprawą dyskusyjną. Nowy taki pilot kosztuje u dystrybutora 38 zł...........

 • #7#7

  Kosztami pilotów i programowania ZAWSZE obciążam wspólnotę - jeśli zleca mi to klient, bez porozumienia z wspólnotą nie mam prawa dopisywać pilotów, więc się nie bawię - wspólnota posiada zarządcę, który jest odpowiedzialny za takie rzeczy, więc wszystko z nim. Wciśnięcie jednego przycisku? Więc dlaczego chcesz zlecać robotę za darmo innym? 38 złotych pilot u dystrybutora, ale to nie dystrybutor je dopisuje, po za tym koszt wysyłki też czasami jest znaczny.
  Skąd wiesz, że radiolinia nie jest zabezpieczona przed zapisem? Wciśnięcie jednego przycisku w pilocie, po za tym dostanie się do centrali, zerwanie plomby ( jeśli takowa jest) i pilot też może być nie do końca sprawny - takie obciążenia bierze na siebie firma serwisująca bramę. Ciężko zrozumieć, że nikt za darmo nie zrobi nic? To chyba oczywiste.

 • #8suworow

  VIP Meritorious for electroda. pl  #8

  Jeżeli to kwestia wciśnięcia jednego przycisku to podrzuć pilota a ja to wykonam za max tyle samo ile kosztował pilot.
  Pozdrawiam

 • #9#9

  Zdalnie? Wspólnota jest w Krakowie..

 • #10#10

  Raczej lokalnie u mnie W Wołominie. Chyba autor lepiej wie co chce zlecić?

  wojtnow wrote:

  dorobienie pilota jest tylko i wyłącznie kwestią wciśnięcia jednego przycisku?


  Pozdrawiam

 • #11#11

  Jak to zwykle bywa: punkt widzenie zależy o punktu patrzenia. Oczywiście nie zaprzeczam, za wykonaną pracę należy się adekwatne wynagrodzenie.

Podręcznik do szkolenia pilotów Ge Jvm1660cb002

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik do szkolenia pilotów Ge Jvm1660cb002

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik do szkolenia pilotów Ge Jvm1660cb002