Podręcznik użytkownika i serwisowy Craftsman 315 218061

Podręcznik użytkownika i serwisowy Craftsman 315 218061 to oficjalne instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i konserwacji modelu 315 218061 Craftsman. Zawiera on szczegółowe informacje na temat konstrukcji, działania i części tego modelu. Podręcznik użytkownika i serwisowy Craftsman 315 218061 zawiera również wskazówki dotyczące napraw i czyszczenia, a także informacje na temat bezpiecznych środków ostrożności. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy przeczytali cały podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania tego modelu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i serwisowy Craftsman 315 218061

1 193V5 PL Podręcznik użytkownika 1 Serwis i gwarancja 25 Rozwiązywanie problemów i FAQ 30

2 Spis treści 1. Ważne Środki bezpieczeństwa i konserwacja Konwencje zapisu Usuwanie produktu i materiałów opakowania Ustawienia monitora Instalacja Działanie monitora Odłącz wspornik i podstawę Optymalizacja obrazu SmartContrast Philips SmartControl Lite Dane techniczne Rozdzielczość i tryby ustawień wstępnych Zarządzanie zasilaniem Informacje o przepisach (Optional) Serwis i gwarancja Zasady firmy Philips dotyczące defektu pikseli monitorów z płaskim panelem Serwis i gwarancja Rozwiązywanie problemów i FAQ Rozwiązywanie problemów Ogólne pytania FAQ... 31

3 1. Ważne 1. Ważne Ten elektroniczny podręcznik użytkownika jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników monitora Philips. Należy poświęcić trochę czasu na przeczytanie tego podręcznika użytkownika, przed rozpoczęciem używania monitora. Zawiera on ważne informacje i uwagi dotyczące używania monitora. Produkt firmy Philips jest objęty gwarancją pod warunkiem właściwej obsługi i używania go zgodnie z przeznaczeniem i z właściwymi instrukcjami obsługi oraz po przedstawieniu oryginału faktury lub paragonu kasowego, zawierającego datę zakupu, nazwę dostawcy oraz model i numer seryjny produktu. 1. 1 Środki bezpieczeństwa i konserwacja Ostrzeżenia Używanie elementów sterowania, regulacji lub innych procedur niż te, które opisano w niniejszej dokumentacji, może spowodować porażenie prądem i/lub zagrożenia mechaniczne. Należy przeczytać i zastosować się do podanych instrukcji podczas podłączania i używania monitora komputerowego: Działanie Monitor należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, bardzo silnym, jasnym światłem i trzymać go z dala od źródła ciepła. Długotrwała ekspozycja na tego rodzaju środowisko, może spowodować rozbarwienie i uszkodzenie monitora. Należy usunąć jakiekolwiek obiekty, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne lub uniemożliwić prawidłowe chłodzenie elementów elektronicznych monitora. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych obudowy. Podczas ustawiania monitora należy upewnić się, że zapewniony jest łatwy dostęp do wtyki i gniazda zasilania. Jeśli monitor został wyłączony poprzez odłączenie kabla zasilającego lub przewodu prądu stałego, w celu uzyskania normalnego działania, należy zaczekać 6 sekund przed ponownym podłączeniem kabla zasilającego lub przewodu prądu stałego. Przez cały czas eksploatacji monitora, należy używać przewodów zasilających z certyfikatem, dostarczonych przez firmę Philips. Brak przewodu zasilającego należy zgłosić do lokalnego punktu serwisowego. (Sprawdź informacje w części Centrum informacji opieki nad klientem) W czasie działania nie należy narażać monitora na silne drgania lub uderzenia. Podczas działania lub przenoszenia nie należy uderzać lub dopuszczać do upadku monitora. Konserwacja Aby chronić monitor przed możliwym uszkodzeniem nie należy nadmiernie naciskać na panel LCD. Podczas przenoszenia monitora, przy podnoszeniu należy chwytać za ramę; nie należy podnosić monitora umieszczając ręce lub palce na panelu LCD. Jeśli monitor nie będzie używany w dłuższym okresie czasu, należy go odłączyć od zasilania. Przed czyszczeniem lekko zwilżoną szmatką należy odłączyć monitor od zasilania. Ekran można wycierać suchą szmatka, przy wyłączonym zasilaniu. Jednakże, nigdy nie należy używać do czyszczenia monitora rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol lub opartych na amoniaku płynów. Aby uniknąć ryzyka porażenia lub trwałego uszkodzenia zestawu, nie należy narażać monitora na działanie kurzu, deszczu, wody, lub nadmiernej wilgoci. Po zamoczeniu monitora, należy go jak najszybciej wytrzeć suchą szmatką. Jeśli do wnętrza monitora przedostanie się obca substancja lub woda, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. Następnie, należy usunąć obcą substancję lub wodę i wysłać monitor do punktu naprawczego. Nie należy przechowywać lub używać monitora w miejscach narażonych na oddziaływanie ciepła, bezpośredniego 1

4 1. Ważne światła słonecznego lub ekstremalnie niskich temperatur. Aby zapewnić najlepsze funkcjonowanie monitora i jego długą żywotność należy go używać w miejscach, w których temperatura i wilgotność mieści się w podanym zakresie. Temperatura: 0-40 C F Wilgotność: 20-80% RH Ważne informacje dotyczące obrazu wypalonego / podwójnego. Po pozostawieniu monitora bez nadzoru należy zawsze uaktywniać program wygaszacza ekranu z ruchomym obrazem. Aby zapobiec pozostawaniu na monitorze trwałego, statycznego obrazu należy zawsze uaktywniać aplikację do okresowego odświeżania ekranu. Wydłużone nieprzerwane wyświetlanie stałych lub nieruchomych obrazów, może spowodować na ekranie "wypalenie", znane również jako "powidok" lub "poobraz". "Wypalenie", "poobraz" lub "powidok" to dobrze znane zjawisko dotyczące technologii LCD. W większości przypadków, "wypalenie" lub "powidok" albo "poobraz" znika stopniowo po pewnym czasie od wyłączenia zasilania. Ostrzeżenie Niewykonanie aktywacji wygaszacza ekranu lub aplikacji okresowego odświeżania ekranu może spowodować, że poważne objawy wystąpienia wypalenia lub postobrazu lub podwójnego obrazu nie znikną i nie będą mogły zostać naprawione. Uszkodzenie wymienione wyżej nie jest objęte gwarancją. Serwis Pokrywę obudowy może otwierać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu. Jeśli wymagane są jakiekolwiek dokumenty dotyczące naprawy lub integracji należy się skontaktować z lokalnym punktem serwisowym. (sprawdź rozdział "Centrum informacji klienta") Informacje dotyczące transportu, można uzyskać w części "Specyfikacje techniczne". Nie wolno pozostawiać monitora w samochodzie/bagażniku nagrzewanym bezpośrednimi promieniami słońca. Uwaga Jeśli monitor nie działa normalnie, lub gdy nie ma pewności, którą procedurę zastosować podczas wykonywania instrukcji działania należy skontaktować się z technikiem serwisu. 2 Konwencje zapisu Konwencje zapisu zastosowane w niniejszym dokumencie wykorzystują następujące elementy. Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia W tej instrukcji pewne bloki tekstu mogą być wyróżnione poprzez zastosowanie pogrubienia lub pochylenia czcionki, mogą też towarzyszyć im ikony. Bloki takie zawierają uwagi, przestrogi lub ostrzeżenia. Są one wykorzystywane w następujący sposób: Uwaga Ta ikona wskazuje ważną informację i poradę, pomocną w lepszym wykorzystaniu możliwości sprzętu. Przestroga Ta ikona wskazuje informacje, jak uniknąć potencjalnego uszkodzenia sprzętu lub utraty danych. Ostrzeżenie Ta ikona wskazuje możliwość powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz wskazuje sposób uniknięcia problemu. Niektóre ostrzeżenia mogą mieć inną formę oraz występować bez ikon. W takich przypadkach określony sposób prezentacji ostrzeżenia jest wskazywany przez odpowiednie przepisy. 2

5 1. 3 Usuwanie produktu i materiałów opakowania WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment [Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych]) This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product. Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials. Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative. Taking back/recycling Information for Customers Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities. From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation innational take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company. Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. To learn more about our recycling program please visit about/sustainability/ourenvironment/ productrecyclingservices. page 3

6 Register your product and get support at 193V5 2. Ustawienia monitora 2. 1 Instalacja Zawartość opakowania Instalacja podstawy 1. Monitor należy umieścić ekranem w dół na miękkiej i gładkiej powierzchni uważając, aby uniknąć porysowań lub uszkodzenia ekranu. 2. Przymocuj/wsuń kolumnę podstawy w odpowiednim miejscu monitora do momentu usłyszenia dźwięku kliknięcia oznaczającego prawidłowe zamocowanie. Quick Start M5193V1T H70G18C181303A 3. Przytrzymaj podstawę monitora obydwiema rękami i pewnie zamontuj podstawę na kolumnie podstawy. Power Cable *VGA Cable * HDMI * Zależy od kraju 4

7 D-SUB 2. Ustawienia monitora Podłączanie do komputera PC 2. 2 Działanie monitora Opis elementów produktu widocznych z przodu 3 AC IN Wejście zasilania prądem zmiennym Wejście VGA Blokada Kensngton zabezpieczenia przed kradzieżą 193V5LHSB2 or 4 4 Wejście zasilania prądem zmiennym Wejście VGA Wejście HDMI Blokada Kensngton zabezpieczenia przed kradzieżą Opis menu ekranowego OSD Co to jest On-Screen Display (OSD)? OSD (On-Screen Display [Menu ekanowe]) to funkcja dostępna we wszystkich monitorach LCD Philips. Umożliwia ona regulację przez użytkownika parametrów wyświetlania ekranu lub bezpośredni wybór funkcji monitorów w oknie instrukcji ekranowych. Przyjazny dla użytkownika interfejs ekranowy jest pokazany poniżej: 193V5LHSB2: Połączenie z komputerem PC 1. Podłącz pewnie przewód zasilający do złącza z tyłu monitora. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający. 3. Podłącz kable sygnałowe monitora do złącza wideo w tylnej części komputera. 4. Podłącz kabel zasilający komputera i monitora do pobliskiego gniazda. 5. Włącz komputer i monitor. Jeśli na monitorze pojawi się obraz, oznacza to, że instalacja została zakończona. Włączanie i wyłączanie zasilania monitora Zmiana źródła wejścia sygnału. Regulacja poziomu jasności Regulacja poziomu kontrastu Automatyczna regulacja monitora Wybór języka i Wyświetlanie informacji Wyjście z menu OSD 5

8 2. Ustawienia monitora Jak dostosować pozycje menu OSD za pomocą jednego przycisku? 1. Przycisk na spodzie przedniej obudowy ma dwie funkcje: służy do włączania/wyłączania zasilania i wprowadzania ustawień w menu OSD. pętlę, z ruchem odbywającym się zawsze w jednym kierunku i kończącym się powrotem do pierwszej pozycji menu. Menu OSD Poniżej zamieszczony jest widok ogólny struktury menu ekranowego OSD. Można go wykorzystać jako punkt odniesienia przy późniejszym wykonywaniu różnych regulacji. Włącz monitor, naciskając raz przycisk na spodzie obudowy. Następnie ponownie naciśnij przycisk na spodzie przedniej obudowy, aby przejść do menu OSD. Main menu Input Picture VGA DVI (available for selective models) HDMI (available for selective models) Picture Format Brightness Contrast SmartContrast OverScan Wide Screen, 4:3 0~100 0~100 On, Off On, Off Audio Volume 0~ V5LHSB2: (available for selective models) Mute Audio Source On, Off Audio In, HDMI 4. Możesz teraz wybrać dowolną funkcję, naciskając kilka razy w krótkim odstępie czasu przycisk na spodzie obudowy. Po każdym naciśnięciu przycisku niebieskie pole będzie przesuwać się w prawo. Gdy żądana funkcja zostanie wyróżniona przez niebieskie pole, zwolnij przycisk na spodzie obudowy. Dostępne pozycje tworzą jednokierunkową pętlę, z ruchem odbywającym się zawsze w jednym kierunku i kończącym się powrotem do pierwszej pozycji menu. Niebieskie pole pozostanie na wybranej funkcji przez około 3 sekundy, ikona funkcji zamiga trzy razy w celu potwierdzenia wyboru na 1 poziomie menu OSD, po czym nastąpi uaktywnienie funkcji. 6. Aby wybrać żądany język, naciśnij przycisk na spodzie obudowy, wybierz symbol kuli ziemskiej w menu OSD i poczekaj na uaktywnienie funkcji. W menu pojawi się wiele dostępnych języków. Ponownie naciśnij kilka razy przycisk na spodzie obudowy w celu przewinięcia listy języków. Pozostawienie niebieskiego pola na żądanym języku spowoduje jego wybranie i uaktywnienie. 7. Aby dostosować jasność lub kontrast, naciśnij przycisk na spodzie obudowy, wybierz funkcję i poczekaj na jej uaktywnienie. Ponownie naciśnij przycisk na spodzie obudowy, aby dostosować funkcję. Dostępne pozycje tworzą jednokierunkową Color Language OSD Settings Horizontal 0~100 Vertical 0~100 Setup Color Temperature 6500K, 9300K srgb User Define Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100 English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简 体 中 文, 繁 體 中 文, 日 本 語, 한국어 Transparency OSD Time Out Auto H. Position V. Position Phase Clock Resolution Notification Reset Information Off, 1, 2, 3, 4 5s, 10s, 20s, 30s, 60s 0~100 0~100 0~100 0~100 On, Off Yes, No 6

9 2. Ustawienia monitora Powiadomienie o rozdzielczości Ten monitor działa optymalnie przy jego rozdzielczości oryginalnej, Hz. Po uruchomieniu monitora przy innej rozdzielczości, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat alarmu: Najlepsze wyniki daje Hz. Funkcje fizyczne Nachylanie 2. 3 Odłącz wspornik i podstawę Zdejmij podstawę Przed rozpoczęciem demontażu podstawy monitora należy wykonać wymienione poniżej instrukcje, aby uniknąć możliwych uszkodzeń lub obrażeń. Umieść monitor ekranem w dół na gładkiej powierzchni, uważając, aby nie zarysować lub nie uszkodzić ekranu. Naciśnij zatrzaski blokujące w celu odłączenia podstawy z kolumny podstawy Naciśnij przycisk zwolnienia w celu odłączenia komumny podstawy. 2 7

10 2. Ustawienia monitora Uwaga Ten monitor umożliwia montaż w rozstawie 100mm x 100mm Interfejs montażowy zgodny z VESA. 100mm 100mm 8

11 3. Optymalizacja obrazu 3. 1 SmartContrast Co to jest? Wyjątkowa technologia dynamicznie analizująca wyświetlane treści i automatycznie optymalizująca współczynnik kontrastu monitora LCD dla uzyskania maksymalnej przejrzystości i odpowiedniego widoku, zmieniająca stopniowo podświetlenie dla uzyskania bardziej czystych, wyraźnych i jaśniejszych obrazów lub przyciemnienia dla uzyskania wyraźnych obrazów na ciemnych tłach. Dlaczego jest mi to potrzebne? Wymagana jest najlepsza klarowność wizualna i komfort podczas oglądania wszystkich rodzajów treści. SmartContrast dynamicznie reguluje kontrast i dostosowuje podświetlenie w celu uzyskania wyraźnych, czystych, jasnych obrazów podczas gier lub oglądania filmów albo wyraźnego, czytelnego tekstu przy pracy biurowej. Zmniejszenie zużycia energii monitora zapewnia oszczędność pieniędzy i wydłużenie żywotności monitora. Jak to działa? Po uaktywnieniu funkcji SmartContrast, analizuje ona wyświetlaną zawartość w czasie rzeczywistym w celu dostosowania kolorów i intensywności podświetlenia. Funkcja ta dynamicznie poprawia kontrast, zapewniając doskonałą jakość podczas oglądania video lub podczas gier. 2 Philips SmartControl Lite Nowy program SmartControl Lite Phillips umożliwia sterowanie monitorem poprzez łatwy w użyciu graficzny interfejs ekranowy. Skomplikowane regulacje to przeszłość, ponieważ to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, prowadzi użytkownika przez procedury dokładnej regulacji rozdzielczości, kalibracji kolorów, regulacji zegara/fazy, regulacji RGB punktu bieli, itd. przetwarzanie i uzyskiwanie odpowiedzi, zgodne z Windows 7, przyciągające wzrok dzięki animowanej ikonie oprogramowanie, może poprawić doznania podczas oglądania obrazu na monitorach Philips! Instalacja Wykonaj instrukcje i dokończ instalację. Uruchomienie można wykonać po zakończeniu instalacji. W celu późniejszego uruchomienia należy kliknąć ikonę skrótu na pulpicie lub na pasku narzędzi. Wizard (Kreator) pierwszego uruchomienia Po pierwszej instalacji oprogramowania SmartControl Lite nastąpi automatyczne wyświetlenie Wizard (kreatora) pierwszego uruchomienia. Kreator krok po kroku przeprowadzi przez czynności regulacji monitora. W celu późniejszego uruchomienia kreatora można także przejść do menu Plug-in (Dodatki Plug-in). Dalsze opcje można dostosować bez kreatora, poprzez okno Standard (Standardowe). Wyposażone w najnowszą technologię algorytmu jądra zapewniającą szybkie 9

12 3. Optymalizacja obrazu Uruchomienie w oknie Standard (Standardowe): Menu Adjust (Dostosuj): Menu Adjust (Dostosuj) umożliwia dostosowanie ustawień, takich jak Brightness (Jasność), Contrast (Kontrast), Focus (Ostrość), Position (Położenie) i Resolution (Rozdzielczość). Należy postępować zgodnie z instru kcjami i wykonać regulacje. Cancel (Anuluj) powoduje wyświetlenie pytania o anulowanie instalacji. 10

13 3. Optymalizacja obrazu Menu Color (Kolor): Menu Color (Kolor) umożliwia dostosowanie ustawień, takich jak RGB, Black Level (Poziom czerni), White Point (Punkt bieli) i Color Calibration (Kalibracja kolorów). Sprawdź w tabeli poniżej określony element podmenu. Przykład funkcji Color Calibration (Kalibracja kolorów): 11

14 3. Optymalizacja obrazu 1. "Show Me" (Pokaż) uruchamia samouczek kalibracji kolorów. Start - uruchamia 6-krokową sekwencję kalibracji kolorów. Quick View (Szybki podgląd) umożliwia ładowanie obrazów przed/po zmianie. Aby powrócić do głównego okna Color (Kolor) należy kliknąć przycisk Cancel (Anuluj). Funkcja Enable color calibration (Włącz kalibrację kolorów) jest włączona domyślnie. Jeśli nie jest zaznaczona, uniemożliwia wykonanie kalibracji kolorów, a przyciski startu i szybkiego podglądu są wyszarzone. Na ekranie kalibracji muszą znajdować się informacje patentowe. Options>Preferences (Opcje>Preferencje) - Będzie aktywne wyłącznie po wybraniu pozycji Preferences (Preferencje) z menu rozwijanego Options (Opcje). Dla monitorów bez obsługi DDC/CI dostępne są wyłącznie zakładki Help (Pomoc) i Options (Opcje). Pierwszy ekran kalibracji kolorów: Przycisk Previous (Poprzedni) jest wyłączony do momentu wyświetlenia drugiego ekranu kolorów. Next (Następny) umożliwia przejście do kolejnego ustawienia (6 ustawień). Z ostatniego ustawienia można przejść do okna File>Presets (Plik>Ustawienia wstępne). Cancel (Anuluj) umożliwia zamknięcie interfejsu użytkownika i powrót do strony dodatków plug-in. Wyświetlanie bieżących ustawień preferencji. Zaznaczone pole wyboru włącza funkcję. Pole wyboru jest przełącznikiem. Domyślnie na pulpicie włączona jest opcja Enable Context Menu (Włącz menu kontekstowe). Enable Context Menu (Włącz menu kontekstowe) daje możliwość wyboru SmartControl Lite dla opcji Select Preset (Wybierz ustawienia wstępne) i Tune Display (Dostosuj ekran), w menu kontekstowym, dostępnym po kliknięciu pulpitu prawym przyciskiem myszy. Wyłączenie, powoduje usunięcie SmartControl Lite z menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Domyślnie zaznaczona (Włączona) jest ikona Enable Task Tray (Włącz pasek zadań). Enable Context Menu (Włącz menu kontekstowe) wyświetla menu paska zadań programu SmartControl Lite. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony paska zadań, powoduje wyświetlenie opcji menu Help (Pomoc), Technical Support (Pomoc techniczna), Check for Upgrade (Sprawdź uaktualnienia), About (Informacje) i Exit (Zakończ). Po wyłączeniu menu paska 12

15 3. Optymalizacja obrazu zadań, ikona paska zadań wyświetlać będzie wyłącznie opcję EXIT (Zakończ). Domyślnie zaznaczona jest (Włączona) opcja Run at Startup (Włącz przy uruchamianiu systemu). Po jej wyłączeniu program SmartControl Lite nie będzie uruchamiany przy starcie systemu, ani nie będzie pokazywany na pasku zadań. Program SmartControl Lite można wtedy uruchomić jedynie za pomocą skrótu na pulpicie lub poprzez plik programu. Po usunięciu zaznaczenia (wyłączeniu) tego pola wyboru, nie zostanie załadowane przy starcie żadne wstępne ustawienie. Enable transparency mode (Włączenie trybu przezroczystości) (Windows 7, Vista, XP). Domyślna wartość to 0% nieprzezroczystości. Options>Input (Opcje>Wejście) - Będzie aktywne wyłącznie po wybraniu Input (Wejście) z menu rozwijanego Options (Opcje). Wszystkie inne zakładki programu SmartControl Lite nie są dostępne. Options>Audio (Opcje>Audio) - Zostanie uaktywnione wyłącznie po wybraniu Audio z rozwijanego menu Options (Opcje). Help>User Manual (Pomoc>Podręcznik użytkownika) - Będzie aktywne wyłącznie po wybraniu User Manual (Podręcznik użytkownika) z menu rozwijanego Help (Pomoc). Wyświetlanie panela instrukcji Source (Źródło) i bieżących ustawień źródła wejścia. W monitorach z pojedynczym wejściem okno to nie jest wyświetlane. 13

16 3. Optymalizacja obrazu Help>Version (Pomoc>Wersja) - Będzie aktwyne wyłącznie po wybraniu pozycji Version (Wersja) z menu rozwijanego Help (Pomoc). Tune Display (Dostosuj ekran) - Otwiera panel sterowania SmartControl Lite. Włączone menu paska zadań Menu paska zadań można wyświetlić po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony SmartControl Lite na pasku zadań. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje uruchomienie aplikacji. Context Sensitive Menu (Menu kontekstowe) Context Sensitive Menu (Menu kontekstowe) jest domyślnie włączone. Po zaznaczeniu pola wyboru Enable Context Menu (Włącz menu kontekstowe) w oknie Options>Preferences (Opcje>Preferencje) menu to będzie widoczne. Context Menu (Menu kontekstowe) zawiera trzy elementy: SmartControl Lite - Po wybraniu wyświetlane jest okno About (Informacje) o ekranie. Select Preset (Wybierz ustawienia wstępne) - Udostępnia hierarchiczne menu zapisanych ustawień wstępnych do natychmiastowego wykorzystania. Znak zaznaczenia wskazuje aktualnie wybrane ustawienie wstępne. Za pomocą menu rozwijanego można także uzyskać dostęp do opcji Factory Preset (Wstępne ustawienia fabryczne). Menu paska zadań zawiera pięć elementów: Help (Pomoc) - Dostęp do pliku User Manual (podręcznika użytkownika): Otwiera plik User Manual (podręcznika użytkownika) w oknie domyślnej przeglądarki. Technical Support (Pomoc techniczna) - wyświetla stronę pomocy technicznej. Check for Update (Sprawdź uaktualnienia) - przenosi użytkownika na stronę PDI Landing i sprawdza wersję użytkownika w odniesieniu do najbardziej aktualnej, dostępnej wersji. About (Informacje) - Wyświetla szczegółowe informacje o produkcie: wersja produktu, informacje o wydaniu i nazwa produktu. Exit (Zakończ) - Zamknięcie programu SmartControl Lite. W celu ponownego uruchomienia SmartControl Lite, wybierz SmartControl Lite z menu Program, kliknij dwukrotnie ikonę komputera desktop PC lub uruchom ponownie system. 14

17 3. Optymalizacja obrazu Wyłączone menu paska zadań Po wyłączeniu paska zadań w folderze preferencji dostępna jest tylko opcja EXIT (Zakończ). Aby całkowicie usunąć program SmartControl Lite z paska zadań, należy wyłączyć ustawienie Run at Startup (Włącz przy uruchamianiu systemu) w Options>Preferences (Opcje>Preferencje). Uwaga Wszystkie ilustracje w tej części służą wyłącznie jako odniesienie. Wersja oprogramowania SmartControl może zostać zmieniona bez powiadomienia. Należy zawsze sprawdzać oficjalną stronę sieci web Portrait, pod adresem enu/index w celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania SmartControl. 15

18 4. Dane techniczne 4. Dane techniczne Obraz/ekran Typ panela monitora TFT-LCD Podświetlenie LED Rozmiar panela 18, 5'' W (47cm) Współczynnik proporcji 16:9 Podziałka pikseli 0, 3 x 0, 3 mm Jasność 200 cd/m² SmartContrast:1 Współczynnik kontrastu (typowy) 700:1 Czas odpowiedzi (typowy) 5ms Optymalna rozdzielczość Hz Kąt widzenia 90 (w poziomie) / 65 (w pionie) przy C/R > 10 Kolory wyświetlacza 16, 7 M Częstotliwość odświeżania w pionie 56Hz - 76Hz Częstotliwość pozioma 30kHz - 83kHz srgb TAK Możliwości podłączeń Wejście sygnału VGA (analogowy)(193v5lsb2);hdmi(193v5lhsb2) Sygnał wejścia Separate Sync, Sync on Green Udogodnienia Udogodnienia użytkownika Angielski, niemiecki, hiszpański, grecki, francuski, włoski, węgierski, holenderski, portugalski, portugalski (brazylijski), Języki OSD rosyjski, polski, szwedzki, fiński, turecki, czeski, ukraiński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański Inne udogodnienia Blokada Kensington Zgodność ze standardem Plug DDC/CI, srgb, Windows 8/ Windows 7/ Vista/XP, Mac OSX, and Play Linux Podstawa Nachylanie -5 / V5LSB2: Zasilanie Tryb włączenia 13, 88 W (typowy), 14, 48 W (maks. ) Sleep (Uśpienie) (Oczekiwanie) 0, 5W Wył. 0, 5W Wskaźnik LED zasilania Tryb włączenia: Białe, tryb gotowości/uśpienia: Białe (migające) Zasilacz Wbudowany, prąd zmienny V, 50-60Hz 16

19 4. Dane techniczne 193V5LHSB2: Zasilanie Tryb włączenia 15. 24W (typowy), 17. 65W (maks. 0, 5W Wskaźnik LED zasilania Tryb włączenia: Białe, tryb gotowości/uśpienia: Białe (migające) Zasilacz Wbudowany, prąd zmienny V, 50-60Hz Wymiary Produkt z podstawą (S x W x G) Produkt bez podstawy (S x W x G) Ciężar Produkt z podstawą Produkt bez podstawy Produkt z opakowaniem 437 x 338 x 170 mm 437 x 273 x 48 mm 2, 147kg(LED) 1, 940kg(LED) 3, 014kg(LED) Warunki pracy Zakres temperatury (działanie) 0 do 40 Zakres temperatury (bez działania) -20 do 60 Wilgotność względna 20% do 80% MTBF Środowiskowe ROHS EPEAT Opakowanie Energy Star Zgodność i standardy Certyfikaty Obudowa Kolor Wykończenie godz(led) TAK Silver ( W 100% nadające się do przetworzenia TAK Znak CE, FCC klasa B, EAC, SEMKO, BSMI, cetlus, ISO Czarny Tekstura Uwaga 1. EPEAT Gold lub Silver uznaje się wyłącznie po rejestracji produktów Philips dla danego kraju, pod adresem 2. Dane te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Przejdź do w celu pobrania najnowszej wersji ulotki. 17

20 4. 1 Rozdzielczość i tryby ustawień wstępnych Maksymalna rozdzielczość Hz Częst. poz. (khz) Rozdzielczość Częst. pion. (Hz) x x x x x x x x x x x x x Uwaga Należy pamiętać, że wyświetlacz działa najlepiej w oryginalnej rozdzielczości Hz. Dla uzyskania najlepszej jakości wyświetlania należy zastosować się do zaleceń dotyczących rozdzielczości. 18

21 5. Zarządzanie zasilaniem 5. Zarządzanie zasilaniem Jeśli karta graficzna obsługuje standard VESA DPM lub jeśli zainstalowano w komputerze odpowiednie oprogramowanie, monitor może automatycznie zmniejszać zużycie energii, gdy nie jest używany. Po wykryciu sygnału wejścia z klawiatury, myszy lub innego urządzenia wejścia, praca monitora zostanie automatycznie wznowiona. W tabeli poniżej przedstawiono zużycie energii i sygnalizowanie funkcji automatycznego oszczędzania energii: 193V5LSB2: Tryb VESA Definicja zarządzania zasilaniem Wideo Synch. Synch. Aktywny Wł. Tak Tak Sleep (Uśpienie) (Oczekiwanie) Wył. Nie Nie Wyłączony Wył V5LHSB2: Tryb VESA Zużyta energia 13, 88W (typowy) 0, 5W (typowy) 0, 5W (typowe) Definicja zarządzania zasilaniem Kolor wskaźnika LED Biały Biały (migający) Wył. W celu pomiaru zużycia energii tego monitora należy wykonać następujące ustawienia. Oryginalna rozdzielczość: Kontrast: 50% Wideo Synch. Jasność: 200 nitów Synch. Nie Nie Wyłączony Wył. - - Zużyta energia 15. 24W (typowy) 17. ) 0, 5W (typowy) 0, 5W (typowe) Temperatura barwowa: 6500k z pełnym wzorcem bieli Uwaga Dane te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Kolor wskaźnika LED Biały Biały (migający) Wył. 19

22 6. Informacje o przepisach 6. Informacje o przepisach Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. EPEAT ( The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT S requirement that all registered products meet ENERGY STAR s energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards EN:2006+A11:2009+A1:20 10+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment). EN55022:2010 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). EN:2006 +A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission). EN:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. 2006/95/EC (Low Voltage Directive). 2004/108/EC (EMC Directive). 2009/125/EC (ErP Directive, EC No. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. The product also comply with the following standards ISO:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). GS EK1-2000:2011 (GS mark requirement). pren50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display). MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields). Energy Star Declaration ( As an ENERGY STAR Partner, we have determined that this product 20

23 6. Informacje o przepisach meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Note We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time. Federal Communications Commission (FCC) Notice (U. S. Only) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device. To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture. THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS. FCC Declaration of Conformity Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Commission Federale de la Communication (FCC Declaration) Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. 21

24 6. Informacje o przepisach Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes: Réorienter ou déplacer l antenne de réception. Augmenter la distance entre l équipement et le récepteur. Brancher l équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur. Demander l aide du marchand ou d un technicien chevronné en radio/télévision. Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement. N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques. CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA. EN Compliance (Czech Republic Only) Polish Center for Testing and Certification Notice The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source. The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A). To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible. A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T and PN-89/E

25 6. Informacje o przepisach North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. BSMI Notice (Taiwan Only) Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind. Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß 1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. nur original-ersatzteile verwendet werden. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN beträgt 70dB (A) oder weniger. ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND. 23

26 6. Informacje o przepisach China RoHS The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and Monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request. EU Energy Label 中 国 大 陆 RoHS 根 据 中 国 大 陆 电 子 电 气 产 品 有 害 物 质 限 制 使 用 标 识 要 求, 以 下 部 分 列 出 了 本 产 品 中 可 能 包 含 的 有 害 物 质 的 名 称 和 含 量 本 表 适 用 之 产 品 显 示 器 平 板 电 视 监 视 器 有 害 物 质 有 害 物 质 零 部 件 名 铅 汞 镉 六 价 铬 多 溴 联 多 溴 二 苯 苯 (PBB) 称 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) 醚 (PBDE) 塑 料 外 框 O O O O O O 后 壳 O O O O O O LCD CCFL X X O O O O panel LED X O O O O O 电 路 板 组 件 O O O O O X 底 座 O O O O O O 电 源 线 O O O O O X 其 他 线 材 O O O O O X 遥 控 器 O O O O O X *: 电 路 板 组 件 包 括 印 刷 电 路 板 及 其 构 成 的 零 部 件, 如 电 阻 电 容 集 成 电 路 连 接 器 等 本 表 格 依 据 SJ/T 的 规 定 编 制 O: 表 示 该 有 害 物 质 在 该 部 件 所 有 均 质 材 料 中 的 含 量 均 在 GB/T 规 定 的 限 量 要 求 以 下 X: 表 示 该 有 害 物 质 至 少 在 该 部 件 的 某 一 均 质 材 料 中 的 含 量 超 出 GB/T 规 定 的 限 量 要 求 上 表 中 打 X 的 部 件 中, 应 功 能 需 要, 部 分 有 害 物 质 含 量 超 出 GB/T 规 定 的 限 量 要 求, 但 是 符 合 欧 盟 RoHS 法 规 要 求 ( 属 于 豁 免 部 分) b. 另 按 照 废 弃 电 器 电 子 回 收 处 理 条 列, 必 须 加 上 环 保 使 用 期 限 说 明 及 废 弃 电 器 电 子 回 收 处 理 条 列 提 示 性 说 明, 范 例 如 下 所 述, 以 简 体 中 文 表 示: 环 保 使 用 期 限 说 明 The European Energy Label informs you on the energy efficiency class of this product. The greener the energy efficiency class of this product is the lower the energy it consumes. On the label, you can find the energy efficiency class, the average power consumption of this product in use and the average energy consumption for 1 year. Note The EU Energy Label will be ONLY applied on the models bundling with HDMI and TV tuners. 该 电 子 电 气 产 品 含 有 某 些 有 害 物 质, 在 环 保 使 用 期 限 内 可 以 放 心 使 用, 超 过 环 保 使 用 期 限 之 后 则 应 该 进 入 回 收 循 环 系 统 中 国 能 源 效 率 标 识 根 据 中 国 大 陆 能 源 效 率 标 识 管 理 办 法, 本 显 示 器 符 合 以 下 要 求: 能 源 效 率 (cd/w) 关 闭 状 态 能 耗 (W) 能 效 等 级 能 效 标 准 > 1. 05 < 级 GB 详 细 有 关 信 息 请 查 阅 中 国 能 效 标 识 网: 废 弃 电 器 电 子 产 品 回 收 处 理 管 理 条 例 提 示 性 说 明 为 了 更 好 地 关 爱 及 保 护 地 球, 当 用 户 不 再 需 要 此 产 品 或 产 品 寿 命 终 止 时, 请 遵 守 国 家 废 弃 电 器 电 子 产 品 回 收 处 理 相 关 法 律 法 规, 将 其 交 给 当 地 具 有 国 家 认 可 的 回 收 处 理 资 质 的 厂 商 进 行 回 收 处 理 24

27 7. Serwis i gwarancja 7. 1 Zasady firmy Philips dotyczące defektu pikseli monitorów z płaskim panelem Firma Philips stara się dostarczać najwyższej jakości produkty. Wykorzystujemy niektóre najbardziej zaawansowane, przemysłowe procesy produkcji i surową kontrolę jakości. Mimo to czasami nie można uniknąć defektów pikseli lub subpikseli paneli TFT monitorów, stosowanych w monitorach z płaskim panelem. Żaden producent nie może zagwarantować, wykluczenia defektu pikseli ze wszystkich paneli, firma Philips gwarantuje natomiast, że każdy monitor w którym stwierdzi się niedopuszczalną ilość defektów, zostanie naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji. Niniejsza informacja objaśnia różne rodzaje defektu pikseli i definiuje dopuszczalną ilość defektów dla każdego ich rodzaju. Aby panel TFT monitora został zakwalifikowany do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji, ilość występujących w nim defektów pikseli musi przekraczać dopuszczalne normy. Na przykład, nie może być uszkodzonych więcej niż 0, 0004% podpikseli monitora. Poza tym, ponieważ niektóre rodzaje lub kombinacje defektów pikseli są zdecydowanie bardziej zauważalne, Philips ustanawia dla nich jeszcze wyższe normy jakościowe. Zasada ta obowiązuje na całym świecie. biały piksel. Kiedy wszystkie subpiksele są ciemne, trzy kolorowe subpiksele wyglądają jak pojedynczy czarny piksel. Inne kombinacje świecących i ciemnych subpikseli wyglądają jak pojedyncze piksele o analogicznych kolorach. Rodzaje defektów pikseli Defekty pikseli i subpikseli objawiają się na ekranie w różny sposób. Istnieją dwie kategorie defektów pikseli, a każda z nich obejmuje kilka rodzajów defektów subpikseli. Defekty jasnych plamek Defekty jasnych plamek objawiają się w taki sposób, jakby piksele lub subpiksele stale świeciły lub były 'włączone'. Jasna plamka to subpiksel widoczny na ekranie, gdy monitor wyświetla ciemny wzór. Można wyróżnić następujące typy defektów jasnych plamek. Jeden świecący czerwony, zielony lub niebieski subpiksel. subpiksele subpiksele subpiksele piksele Dwa sąsiednie świecące subpiksele: -- Czerwony + niebieski = purpurowy -- Czerwony + zielony = żółty -- Zielony + niebieski = błękitny (jasnoniebieski Piksele i subpiksele Piksel lub inaczej element obrazu, składa się z trzech subpikseli w kolorach podstawowych: czerwonym, zielonym i niebieskim. Wiele pikseli tworzy razem obraz. Gdy świecą wszystkie subpiksele danego piksela, trzy kolorowe subpiksele wyglądają jak pojedynczy Trzy sąsiednie świecące subpiksele (jeden biały piksel).

28 7. Serwis i gwarancja Uwaga Czerwona lub niebieska jasna plamka jest jaśniejsza o więcej niż 50 procent od sąsiednich plamek, a zielona jasna plamka jest o 30 procent jaśniejsza od sąsiednich plamek. Defekty czarnych plamek Defekty czarnych plamek objawiają się w taki sposób, jakby piksele lub subpiksele stale były ciemne lub 'wyłączone'. Ciemna plamka to widoczny na ekranie subpiksel, gdy monitor wyświetla jasny wzór. Można wyróżnić następujące typy defektów czarnych plamek. Bliskość defektów pikseli Ponieważ mogą być bardziej zauważalne defekty pikseli i subpikseli tego samego rodzaju, znajdujące się niedaleko siebie, firma Philips określa również tolerancje bliskości defektów pikseli. Tolerancje defektu pikseli Aby panel TFT monitora został zakwalifikowany w okresie gwarancyjnym do naprawy lub wymiany z powodu defektów pikseli, muszą w nim wystąpić defekty pikseli przekraczające tolerancje podane w poniższych tabelach. DEFEKTY JASNYCH PLAMEK DOPUSZCZALNY POZIOM 1 świecący subpiksel 3 2 sąsiednie świecące subpiksele 1 3 sąsiednie świecące subpiksele (jeden biały) 0 Odległość pomiędzy dwoma defektami jasnej plamki* >15mm Łączna liczba defektów jasnych plamek wszystkich rodzajów 3 DEFEKTY CZARNYCH PLAMEK DOPUSZCZALNY POZIOM 1 ciemny subpiksel 5 lub mniej 2 sąsiadujące ciemne subpiksele 2 lub mniej 3 sąsiadujące ciemne subpiksele 0 Odległość pomiędzy defektami dwóch czarnych plamek* >15mm Łączna liczba defektów ciemnych plamek wszystkich rodzajów 5 lub mniej ŁĄCZNA LICZBA DEFEKTÓW PLAMEK Łączna liczba defektów jasnych i ciemnych plamek wszystkich rodzajów DOPUSZCZALNY POZIOM 5 lub mniej Uwaga 1. Defekty 1 lub 2 sąsiadujących subpikseli = 1 defekt plamki 2. Ten monitor jest zgodny ze standardem ISO (ISO: Wymagania dotyczące ergonomii, metody testów zgodności i analizy dla elektronicznych wyświetlaczy wizualnych) 3. ISO er etterfølgeren til ISO13406-standarden, som er trukket tilbake av International Organisation for Standardisation (ISO) per:

29 7. 2 Serwis i gwarancja Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działania gwarancji i dodatkowego wsparcia w danym regionie, można uzyskać na stronie sieci web, pod adresem Kontaktować się można także pod podanym poniżej lokalnym numerem obsługi klienta Philips. Informacje kontaktowe dla regionu Europy Zachodniej: Kraj ASC Numer obsługi klienta Cena Germany Siemens I&S, 09 United Kingdom Invec Scotland Local call tariff Ireland Invec Scotland Local call tariff Spain Eatsa Spain, 10 Finland A-novo Local call tariff France A-novo, 09 Greece Allman Hellas Free of charge Italy A-novo, 08 Netherlands E Care, 10 Denmark A-novo Local call tariff Norway A-novo Local call tariff Sweden A-novo Local call tariff Poland Zolter Local call tariff Austria Siemens I&S, 07 Belgium E Care, 06 Luxembourg E Care Local call tariff Portugal Eatsa Spain Local call tariff Switzerland A-novo Local call tariff 27

30 7. Serwis i gwarancja Informacje kontaktowe dla EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ: Kraj Centrum obsługi telefonicznej ASC Numer obsługi klienta Belarus NA IBA Bulgaria NA LAN Service Croatia NA Renoprom Estonia NA FUJITSU Latvia NA ServiceNet LV Ltd Lithuania NA UAB "Servicenet" Romania NA Blue Ridge Intl Serbia & Montenegro NA Kim Tec d. o. o Slovenia NA PC H. and Ukraine NA Comel NA Topaz-Service Company Russia NA CPS +7 (495) (for repair) NA CEEE Partners +7 (495) (for sales) Slovakia NA Datalan Service Turkey NA Techpro Czech Rep. NA Asupport Hungary NA Serware NA Profi Service Informacje kontaktowe dla AMERYKI ŁACIŃSKIEJ: Kraj Centrum obsługi telefonicznej Numer obsługi klienta Brazil Vermont Argentina Informacje kontaktowe dla Chiny: Chiny Numer obsługi klienta: Informacje kontaktowe dla AMERYKI PÓŁNOCNEJ: Centrum Kraj obsługi ASC Numer obsługi klienta telefonicznej U. A. EPI-e-center Qwantech (877) Canada Supercom Supercom (800)

31 7. Serwis i gwarancja Informacje kontaktowe dla regionu APMEA: Kraj Centrum obsługi telefonicznej ASC Australia NA AGOS NETWORK PTY LTD New Zealand NA Visual Group Ltd Hong Kong / Macau NA Smart Pixels Technology Ltd. India NA REDINGTON INDIA LTD Indonesia NA PT. Gadingsari elektronika Prima Numer obsługi klienta Hong Kong:Tel: Macau:Tel: (853) Tel: SMS: PHILIPS to South Korea NA Alphascan Displays, Inc Malaysia NA After Market Solutions (CE) Sdn Bhd Tel:,, Pakistan NA Philips Consumer Service (9221) Singapore Taiwan Thailand NA PCCW Teleservices Taiwan NA Philips Electronics Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center) (65) FETEC. CO Axis Computer System Co., Ltd. (662) South Africa NA Sylvara Technologies Pty Ltd United Arab Emirates NA AL SHAHD COMPUTER L. L. C Israel NA Eastronics LTD Vietnam NA FPT Service Informatic Company Ltd. Philippines NA Glee Electronics, Inc. Sri Lanka Bangladesh Nepal Cambodia NA NA NA NA no distributor and/or service provider currently Distributor: Computer Source Ltd (warranty buy-out) Distributor: Syakar Co. Ltd (warranty buy-out) Distributor: Neat Technology Pte Ltd (Singapore) (warranty buy-out) Ho Chi Minh City Danang City Can tho Province (02) to 34, (02) to, /

32 8. Rozwiązywanie problemów i FAQ 8. 1 Rozwiązywanie problemów Na stronie tej omówiono problemy, które może naprawić użytkownik. Jeśli problem utrzymuje się po wypróbowaniu przedstawionych rozwiązań, należy skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Philips. Typowe problemy Brak obrazu (nie świeci dioda LED zasilania) Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a jego drugi koniec do złącza z tyłu monitora. Upewnij się najpierw, że przycisk zasilania na panelu przednim monitora znajduje się w pozycji OFF (wyłączenia), a następnie naciśnij go do pozycji ON (włączenia). Brak obrazu (Biały kolor diody LED zasilania) Upewnij się, że komputer jest włączony. Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do komputera. Upewnij się, że nie są wygięte szpilki złącza kabla monitora od strony złącza. Jeśli tak, napraw lub wymień kabel. Może być aktywna funkcja oszczędzania energii. Na ekranie pojawi się komunikat Attention Nie działa przycisk AUTO Funkcja ustawień automatycznych jest dostępna tylko w analogowym trybie VGA. Jeśli wynik nie będzie satysfakcjonujący należy wykonać regulacje ręcznie, przez menu OSD. Uwaga Funkcja Auto nie ma zastosowania w trybie cyfrowym DVI, ponieważ nie jest tam potrzebna. Widoczne znaki dymu lub iskrzenia Nie należy wykonywać żadnych czynności rozwiązywania problemów Dla bezpieczeństwa należy natychmiast odłączyć monitor od zasilania sieciowego Należy jak najszybciej skontaktować się z przedstawicielem obsługi klienta Philips. Problemy związane z obrazem Obraz nie jest wyśrodkowany Należy wyregulować pozycję obrazu, poprzez funkcję "Auto" w głównym menu OSD. Należy wyregulować pozycję obrazu poprzez funkcję Phase/Clock (Faza/Zegar) w menu Setup (Ustawienia) głównego menu OSD. Dotyczy to wyłącznie trybu VGA. Drżenie obrazu na ekranie Należy sprawdzić, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo i pewnie podłączony do karty graficznej lub do komputera PC. Pojawia się pionowe miganie Check cable connection Upewnij się, że kabel monitora jest prawidłowo podłączony do komputera. (Odnosi się także do Instrukcji szybkiego uruchomienia). Sprawdź, czy nie są wygięte szpilki złącza kabla monitora. Upewnij się, że komputer jest włączony. Należy wyregulować obraz, poprzez funkcję "Auto" w głównym menu OSD. Należy usunąć pionowe pasy poprzez funkcję Phase/Clock (Faza/Zegar) w menu Setup (Ustawienia) głównego menu OSD. 30

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Podręcznik użytkownika i serwisowy Craftsman 315 218061

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i serwisowy Craftsman 315 218061

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i serwisowy Craftsman 315 218061