Specyfikacja techniczna Frigidaire Fghb2844lpc

The Frigidaire FGHB2844LPC is a high-performance refrigerator with a unique design and advanced features. It is equipped with a powerful cooling system, adjustable shelves, and a spacious interior. The top-of-the-line model also includes an adjustable temperature control, LED lighting, and a built-in water filter. The interior and exterior of the unit are attractive, and the control panel is easy to use. This refrigerator is Energy Star certified and is designed to ensure optimal energy efficiency. With a capacity of 28 cubic feet, the Frigidaire FGHB2844LPC is ideal for larger families or for those who need additional storage space.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja techniczna Frigidaire Fghb2844lpc

Wydział Budownictwa, Architekturyi Inżynierii ŚrodowiskaPolitechnika Łódzka

Studia stacjonarne, semestr 4Kierunek: budownictwoRok akademicki: 2020/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Remont pokoju dziennego oraz łazienki”

Data oddania:

Wykonał: Faustyna Mirowska 237062

Spis treści

  1. Część ogólna...................................................................................................................................................
  • 1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego....................................................................................
  • Przedmiot i zakres robót..........................................................................................................................
  • 1 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i przygotowawczych...........................................................
  • 1 Informacje o terenie budowy...................................................................................................................
  • 1 Nazwa i kody robót budowlanych.............................................................................................................
  • 1. Definicja pojęć występujących w opracowaniu........................................................................................
  1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych..........................................................................
  2. Wymiana tynków i okładzin ściennych.....................................................................................................
  3. 2 Montaż sufitu podwieszanego..................................................................................................................
  4. Wymiana podłóg......................................................................................................................................
  5. 2. 3 Glazura...............................................................................................................................................
  6. 2. Wymiana instalacji elektrycznych...........................................................................................................
  7. 2 Wymiana stolarki drzwiowej.....................................................................................................................
   • 2. 5. Drzwi pokój dzienny.......................................................................................................................... Drzwi łazienka...................................................................................................................................
   • 2 Wymiana stolarki okiennej....................................................................................................................... 6. Okna................................................................................................................................................. Parapet zewnętrzny.......................................................................................................................... Parapet wewnętrzny.........................................................................................................................
   • 2 Malowanie ścian.......................................................................................................................................
    1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.........................................................................................................
     1. Wymagania dotyczące środków transportu....................................................................................................
      1. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych..................................................................................
      2. Układanie instalacji elektrycznej..............................................................................................................
      3. Montaż stolarki okiennej.........................................................................................................................
      4. 5 Układanie glazury.....................................................................................................................................
      5. 5 Tynkowanie...............................................................................................................................................
      6. 5 Malowanie..............................................................................................................................................
       1. Działania związane z kontrolą, badaniem i odbiorem robót.........................................................................
        1. Wymagania dotyczące obmiaru robót..........................................................................................................
         1. Opis sposobu odbioru robót budowlanych...................................................................................................
          1. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących..........................................................
           1. Dokumenty odniesienia..............................................................................................................................
            1. Dokumentacja Rysunkowa..........................................................................................................................
            2. 1. Część ogólna...................................................................................................................................................

             1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego....................................................................................

             Remont pokoju dziennego i łazienki w bloku mieszkalnym.

             1. Przedmiot i zakres robót..........................................................................................................................

             Przedmiotem robót są dwa remonty – pokoju dziennego i łazienki.Zakres robót remontowych w łazience:

             • wymiana płytek na ścianie
             • wymiana płytek podłogowych,
             • wymiana tynków i malowanie sufitu,
             • wymiana instalacji elektrycznej,
             • wymiana stolarki drzwiowej,
             • wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami,Zakres robót w pokoju dziennym:
             • wymiana tynków na ścianach i suficie,
             • malowanie ścian i sufitu,
             • wymiana desek podłogowych
             • wykonanie częściowo sufitu podwieszanego z płyt g-k,
             • wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami,
             • 1 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i przygotowawczych...........................................................

              Prace towarzyszące przy wykonaniu remontu:

              • przygotowanie dokumentacji powykonawczej remontowanych pomieszczeń,
              • Prace tymczasowe przy wykonaniu remontu:

               • zabezpieczenie folią malarską, nieremontowanej części domu przed zabrudzeniem,-wydzielenie części remontowanego pomieszczenia do składowania materiałów,
               • 1 Informacje o terenie budowy...................................................................................................................

                • teren budowy będzie obejmował dwa remontowane pomieszczenia
                • prowadzenie prac remontowych musi umożliwić normalne funkcjonowanieużytkowników budynku
                • wykonawca będzie posiadał dostęp do źródeł poboru energii elektrycznej i wody, oraz niebędzie rozliczany z kosztów ich zużycia,
                • 1 Nazwa i kody robót budowlanych.............................................................................................................

                 a) 45000000 – 7 Roboty budowlaneb) 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanychc) 45410000 – 4 Tynkowaniec) 45430000 – 0 Pokrywanie podłóg i ściand) 45431000 – 7 Kładzenie płyteke) 45431100 – 8 Kładzenie terakotyd) 45432000 – 4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ściane) 45432100 – 5 Kładzenie i wykładanie płytekf) 45432110 – 8 Kładzenie podłógc) 45440000 – 3 Roboty malarskie i szklarskied) 45442000 – 7 Nakładanie powierzchni kryjącyche) 45442100 – 8 Roboty malarskief) 45442110 – 1 Malowanie budynkówc) 45420000 – 7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskied) 45421000 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlaneje) 45421100 – 5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementówf) 45421130 – 4 Instalowanie drzwi i okienf) 45421140 – 7 Instalowanie stolarki metalowe, z wyjątkiem drzwi i okieng) 45421146 – 9 Instalowanie sufitów podwieszanychc) 45450000 – 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałed) 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjneb) 45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkachc) 45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczned) 45311000 – 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektryczneje) 45311100 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznegoe) 45311200 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

                 1. Definicja pojęć występujących w opracowaniu........................................................................................

                 Specyfikacja techniczna nie zawiera pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych.

                 2 Wymiana stolarki drzwiowej.....................................................................................................................

                 2. Drzwi pokojoweStare drzwi wraz z ościeżnicami należy zdemontować, nowe drzwi montować przy pomocypianki poliuretanowej niskoprężnej.

                 2. Drzwi łazienkowepianki poliuretanowej niskoprężnej.

                 2 Wymiana stolarki okiennej....................................................................................................................... OknaStare okna należy usunąć a miejsce należy oczyścić z pozostałości a także oczyści z luźnychfragmentów zaprawy oraz tynku. Nowe okna montować za pomocą pianki poliuretanowejniskoprężnej. Parapet zewnętrznyParapet zewnętrzny wykonany z płytek ceramicznych przeznaczonych do pokrywania ścianna zewnątrz budynków. Płytki należy układać za pomocą kleju do płytek na zewnątrz opodwyższonych parametrach w zakresie przyczepności, co najmniej klasy C2. Parapet wewnętrznyParapet wewnętrzny w łazience wykonać z płytek i sposobem jak w punkcie 2. 1.

                 2 Malowanie ścian....................................................................................................................................... 7. Malowanie ścianŚciany powinny zostać pomalowane na koniec prac remontowym, przed przystąpieniem domalowania zabezpieczyć podłogę oraz stolarkę okienną i drzwiową.

                 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.........................................................................................................

                 Osoby wykonujące pracę remontowe powinny posiadać odpowiedni sprzęt oraz wiedzę doprofesjonalnego wykonania powierzonych im prac remontowych. Sprzęt powinienpracować na napięciu 230 V. Praca sprzętem wytwarzającym hałasu powyżej 70 dB musi byćwykonywana tylko i wyłącznie w godzinach 7:00 – 22:00.

                 4. Wymagania dotyczące środków transportu....................................................................................................

                 Osoby wykonujące prace remontowe są odpowiedzialne do doboru odpowiedniego środkatransportu do przewożenia sprzętu i materiałów budowlanych, przy czym powinien onspełniać wymagania ze względu na wagę, gdyż podjazd do budynku wyłożony jest kostkąbrukową.

                 5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych..................................................................................

                 5. Układanie instalacji elektrycznej..............................................................................................................

                 Przy układaniu kabli należy pamiętać aby były one układane tylko w pionie i poziomie.Bruzdy w których będzie układana instalacja powinny mieć odpowiednią wielkość, tak abypo ułożeniu i otynkowaniu nie były widoczne.

                 5. Montaż stolarki okiennej.........................................................................................................................

                 Montażu okien dokonać przy użyciu kotew i wkrętów. Otwory miedzy murem a ościeżnicąokna należy wypełnić pianką poliuretanową, po jej utwardzeniu zagruntować i otynkować.Mocowanie okna musi zapewnić jego stabilność pod obciążeniem wynikającym z własnegociężaru oraz sił dynamicznych spowodowanych naporem wiatru, otwieraniem izamykaniem. Odchylenie od pionu i poziomu nie powinno przekraczać 1, 5 mm.

                 5 Układanie glazury.....................................................................................................................................

                 Przy układaniu płytek należy pamiętać aby równomiernie rozprowadzić klej po płytkach,żeby nie tworzyły się pod nimi puste przestrzenie. Układ fug powinien być jednakowejszerokości oraz równy na całej długości układanych płytek. Sprawdzenie poprawnościwykonania będzie polegało na przyłożeniu łaty a „ dziura pod łatą” nie przekroczy 2 mm.

                 5 Tynkowanie...............................................................................................................................................

                 Tynk należy położyć jako jedna warstwa a grubość położonego tynku powinna wynosić od1, 5 cm do 2, 5 cm. Powierzchnia po wykonaniu powinna być gładka. Gładkość powierzchnizostanie sprawdzona pod światło lamy halogenowej, a dopuszczalna „dziura pod łatą”przyłożonej do ściany nie powinna przekraczać 2, 5 mm.

                 5 Malowanie..............................................................................................................................................

                 Ilość warstw farby która zostanie położona powinna być taka aby nie było widać żadnychprześwitów ani cieni.

                 6. Działania związane z kontrolą, badaniem i odbiorem robót.........................................................................

                 robót.

                 Po wykonaniu każdego etapu prac nastąpi ich weryfikacja oraz sprawdzeniu poprawnościwykonania zgodnie z warunkami wymieniony w powyższej specyfikacji technicznej. Jeśliktóryś z etapów będzie odbiegał wykonaniem od wyżej wymienionych warunkówwykonania, inwestor może nakazać powtórne jego wykonanie, ma koszt wykonawcy.

                 Roboty tymczasowe i towarzyszące które zostały wymienione w punkcie 1 powyższejspecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, uznaje się za wliczone w kosztwykonania remontu, i są częścią składową stawki wykonania remontu ustalonej pomiędzyinwestorem a zleceniobiorcą.

                 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wyniknęła z przebiegu praclub ze zmiany koncepcji wykonania robót przez zamawiającego, a nie zostały uwzględnionew powyższej specyfikacji, będą rozliczane na podstawie stawki ustalonej przed wykonaniemkażdej z prac.

                 10. Dokumenty odniesienia..............................................................................................................................

                 W Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zostały wprowadzone odniesienia donorm, dzienników ustaw oraz do katalogów nakładów rzeczowych wskazanych poniżej:

                 • PN-C-81914:
                 • EN 1435-1+A1:
                 • Dz. z 2015 r. Poz.
                 • Dz. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 79.
                 • KNR 4 – 01 – roboty remontowe
                 • Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracywg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy w trakcie wykonywania robót budowlanych. A także zgodnie z obowiązującymprawem budowlanym.

                  11. Dokumentacja Rysunkowa..........................................................................................................................

                  Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

                  Адрес сайта внесён в Единый Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространениекоторойв Российской Федерации запрещено eais. ru

                  Адрес сайта внесён в Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространяемую снарушениемисключительных прав. Получить данные о принятии мер по ограничению доступа к информационнымресурсамможно на сайте nap. ru/reestr

                  Doświadczenie pokazuje, że klienci często niemają wiedzy technicznej, a jednak są zmuszenitakie specyfikacje pisać. Bywa to dla nichstresujące: obawiają się, czy specyfikacja będzieprofesjonalna" i czy nie pominą żadnychistotnych informacji. To zupełnie zrozumiałei dlatego, jeśli Ty też masz podobne obawy, tenartykuł pomoże Ci stworzyć przejrzystą specyfikacjętechniczną dla zamawianego systemu.

                  Z artykułu dowiesz się:
                  • jakie informacje powinieneś podaćw specyfikacji

                  • jakim językiem ją napisać

                   jak długa powinna być specyfikacja

                  Właściwie przygotowana specyfikacja gwarantuje,że wykonawca dobrze zrozumie Twoje wymagania,a Ty zaoszczędzisz mnóstwo czasuna komunikacji z nim. Przygotowaliśmy dlaCiebie wskazówki, dzięki którym dowiesz się,co jest najważniejsze przy tworzeniu specyfikacjioprogramowania. Rozwiejemy też wątpliwości związanez "profesjonalnym" językiem oraz odpowiedniądługością tego dokumentu.

                  Jak stworzyć dobrą specyfikację?

                  Opisz kontekst

                  Tworząc dokument z wymaganiami dla wykonawcy,kieruj się zdrowym rozsądkiem. Skup sięna problemie, jaki chcesz rozwiązać i opiszgo jak najlepiej. Zacznij od ogólnychinformacji o tym, czym się zajmuje Twoja firmai jakie miejsce ma w niej zająć nowysystem. Pamiętaj, że wykonawca jest ekspertem ITi prawdopodobnie nie zna fachowych pojęćz Twojej branży, dlatego zastąp je językiemzrozumiałym dla ludzi spoza Twojej dziedziny. Wprowadźdefinicje, jeśli jakiejś kwestii nie da się opisaćw inny sposób, ale pamiętaj, by z niminie przesadzać. Zdrowy rozsądek i prostotato klucz do napisania dobrej specyfikacji.

                  Wyjaśnij problem

                  Kieruj się zasadą "od ogółudo szczegółu". Kiedy już przedstawisz kontekst,skup się na możliwie najdokładniejszym opisaniukluczowego problemu, jaki będzie rozwiązywał zamawianysystem. Opisz, w jaki sposób radzisz sobiez tym problemem obecnie (inny system, pracaludzka itp. ) To pomoże wykonawcy lepiej zrozumiećcałe zagadnienie i oszacować czas orazkoszty. Pamiętaj o bardzo ważnej kwestii:nie sugeruj, jak powinien działać program! Wprowadza to niepotrzebny chaos w dokumenciei negatywnie wpływa na jego czytelność.Pozwól, że posłużymy się przykładem. Jeślinapiszesz: "po kliknięciu drugiej pozycji lewego menuotwiera się okno z formularzem rejestracji nowegoklienta", to takim zdaniem zasugerujesz działaniesystemu. Być może wykonawca zaproponuje rozwiązanie,w którym nie będzie takiego menu lubw którym nie będzie potrzeby otwierania nowegookna. Poprawnie to zdanie brzmi: "w systemierejestrowani będą klienci". Tylko tyle potrzebujewykonawca na tym etapie. Nie skupiaj sięna wyglądzie - ten element rzadko jest istotnyz punktu widzenia problemu, który chceszrozwiązać.

                  Podaj przykładowe scenariusze wykorzystania systemu

                  Są to bardzo mile widziane elementy, którepozytywnie wpłyną na zrozumienie Twoichwymagań. Chodzi o to, żebyś opisał, jak wedługCiebie będzie wyglądała praca z systemem. Jeszczelepiej, gdy uwzględnisz kilka scenariuszy wedługponiższych podpunktów:przykład typowej pracy z systemem,kilka przykładów częstych odstępstwod standardu (np. programdo przyjmowania faktur otrzymuje błędnąfakturę - jaka powinna być reakcja systemu),krótki opis ról użytkowników systemu (jakie mająmieć uprawnienia i na czym ma polegać ichinterakcja z systemem).Tutaj po raz kolejny powtórzymy naszą mantrę: kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie przesadzaj z ilością scenariuszy, opisz te oczywiste i pożądane z Twojej perspektywy.

                  Określ skalę systemu

                  W tym przypadku chodzi o konkretne daneliczbowe:ilość użytkowników,liczba lokalizacji, w których będzie działałsystem,przewidywana liczba nowych rekordów głównego typu,czyli mówiąc obrazowo, jak intensywnie będzieeksploatowany system,wszelkie inne dane ilościowe, które mogą byćistotne w danym przypadku (np. jeśli systemrejestruje przebieg samochodów, wypada podaćprzybliżoną liczbę pojazdów).

                  Nie zaprzątaj sobie głowy profesjonalizmem

                  Nie myśl o tym, czy wykonawca uzna, że Twójdokument jest nieprofesjonalny. Nie jesteś fachowcemod systemów informatycznych i nikt nieoczekuje, że będziesz używał fachowegoslangu. Pisz w jak najprostszy sposób,tak żeby nawet zwykły człowiek bez większych problemówzrozumiał Twój dokument. To wykonawca masię wykazać profesjonalizmem i zrozumieć Twojepotrzeby, a im prościej je wyrazisz, tym bardziejmu to ułatwisz. W razie nieścisłościdostawca zawsze zapyta o niezrozumiałe kwestie.

                  Specyfikacja nie musi być długa

                  To nieprawda, że dłuższa specyfikacja jestlepsza. Jest dokładnie na odwrót. Tutaj doskonalenada się przykład z naszej pracy. Jednaz najlepszych specyfikacji technicznych, jakąkiedykolwiek otrzymaliśmy, miała około pół stronytekstu i zdjęcie kartki, na której ręcznienaszkicowano schemat całego procesu. Czy było to profesjonalne? Nie.Czy tego typu specyfikacja dobrze wyjaśniała działaniesystemu? Tak, robiła to doskonale.

                  Jak bardzo można pogmatwać specyfikację?

                  To jedna z historii, z jaką mieliśmystyczność w naszej pracy.Pewnego dnia, klient zlecił wykonanie specyfikacjido zewnętrznej firmy. Dokument opisywał nie tylkoproblem, ale też sugerował działanie systemui robił to w absurdalnysposób. Po pierwsze każda klasa danych byłaprzedstawiona za pomocą (błędnie przygotowanego)diagramu UML. Jakby tego było mało, do każdejklasy przypisana była tabela opisująca wszystkieatrybuty (cechy) danej klasy. Masa obrazków, schematówi tabel z informacjami, którew większości powtarzały te same treści.Smutne jest to, że klient nie miał odpowiedniejwiedzy, aby zweryfikować zamówioną specyfikacjęi zapewne wyszedł z założenia, że jejdługość znaczy o wysokiej jakości.Zapłacił za coś, co prawdopodobniesam przygotowałby lepiej. Dla ukazania skali problemu: ten dokumentz powodzeniem zmieściłby się na kilkunastustronach A4. Domyślasz się, jaką miał rzeczywistąobjętość?Ponad 100 stron!

                  Specyfikacja techniczna? To proste!

                  Jeśli tylko zastosujesz się do naszych wskazówek,bez problemu napiszesz dobrą specyfikacjętechniczną. To nie jest trudne i polegana tym, żeby jak najdokładniej opisać swojewymagania względem systemu. Dzięki lekturze artykułówtakich jak ten - napisanych przez ludzi tworzącychsystemy informatyczne znasz nasze oczekiwaniai wiesz, co powinna zawieraćspecyfikacja. Zapewniamy Cię, że nikt nawet niemrugnie okiem na "brak profesjonalizmu" Twojegodokumentu, a wręcz przyjmiemyto z ulgą, bo klienci często dosyćniefortunnie próbują używać technicznego żargonu.Zachęcamy Cię też do wykonania specyfikacjiosobiście lub z pomocą współpracowników,gdyż jako ludzie zapoznani z branżą,dokładnie wyjaśnicie, jaka ma być rola systemuw Waszym biznesie.Teraz już wiesz, jak się do tego dobrzeprzygotować.

                  Więcej

                  Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, przeczytajrównież 8najczęstszych problemów ze specyfikacjątechniczną.

Specyfikacja techniczna Frigidaire Fghb2844lpc

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja techniczna Frigidaire Fghb2844lpc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja techniczna Frigidaire Fghb2844lpc