Szybki start i informacje Aeg 234788

Szybki start i informacje Aeg 234788 to instrukcje i informacje dotyczące wybranego produktu firmy Aeg. Instrukcje te zawierają szczegółowe informacje na temat bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu, w tym wskazówki dotyczące konserwacji i instalacji oraz informacje o gwarancji i ochronie produktu. Instrukcje te obejmują również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym informacje na temat konieczności używania wyłącznie wymienionych części zamiennych i akcesoriów oraz działania w przypadku awarii. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są kluczowe i należy je stosować, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń.

Ostatnia aktualizacja: Szybki start i informacje Aeg 234788

Ten przewodnik Szybki start jest dla użytkowników, którzy nie Power Pivot w Excel modelach tabelaracyjnych lub projektach owanych w programie SQL Server Data Tools. Ma on na celu szybkie i łatwe wprowadzenie do rozwiązywania podstawowych problemów związanych z modelowaniem i analitycznem danych przy użyciu języka DAX (Data Analysis Expressions). Ten temat zawiera informacje koncepcyjne, serię zadań, które można wykonać, oraz kilka testów, aby sprawdzić, z czego się dowiedziałeś. Po ukończeniu tego tematu należy dobrze zrozumieć najbardziej podstawowe podstawowe pojęcia podstawowe w języku DAX.

Co to jest język DAX?

Język DAX to zbiór funkcji, operatorów i stałych, których można używać w formule lub wyrażeniu do obliczania i zwracania jednej lub większej liczby wartości. Mówiąc bardziej prosto, język DAX ułatwia tworzenie nowych informacji na temat danych już mamy w modelu.

Dlaczego język DAX jest tak ważny?

Tworzenie skoroszytu i importowanie do niego danych jest łatwe. Można nawet tworzyć tabele przestawne i wykresy przestawne wyświetlając ważne informacje bez używania jakichkolwiek formuł języka DAX. Co jednak zrobić, jeśli konieczne jest analizowanie krytycznych danych sprzedaży w kilku kategoriach produktów i zakresach dat? A może potrzebujesz połączyć ważne dane magazynowe z kilku tabel z różnych źródeł danych? Formuły języka DAX zapewniają tę funkcję i wiele innych ważnych funkcji. Dowiedz się, jak tworzyć efektywne formuły języka DAX, aby jak najlepiej wyeksłować dane. Gdy znajdziesz potrzebne informacje, możesz zacząć rozwiązywać rzeczywiste problemy biznesowe wpływające na dolny wiersz. To jest business intelligence, a język DAX pomoże Ci tam uzyskać dostęp.

Wymagania wstępne

Być może wiesz już, jak tworzyć formuły w programie Microsoft Excel. Ta wiedza będzie pomocna w zrozumieniu języka DAX, ale nawet jeśli nie masz doświadczenia w formułach programu Excel, opisane tutaj pojęcia pomogą Ci od razu rozpocząć tworzenie formuł języka DAX i rozwiązywanie problemów z bip.

Skoncentrem się w szczególności na zrozumieniu formuł języka DAX używanych w obliczeniach. Należy już zapoznać się z podstawowymi pojęciami, zarówno kolumn obliczeniowych, jak i miar (nazywanych również polami obliczeniowymi), które opisano Power Pivot pomocy. Należy również zapoznać się ze środowiskiem tworzenia Power Pivot i narzędziami Excel tworzenia.

Przykładowy skoroszyt

Najlepszym sposobem na naukę języka DAX jest tworzenie podstawowych formuł, używanie ich z niektórymi danymi rzeczywistymi i wyświetlanie wyników dla siebie. W przykładach i zadaniach w tym miejscu jest Formulas. xlsx przykładowy Formulas. xlsx języka DAX Contoso. Skoroszyt można pobrać ze strony http://go. com/fwlink/? LinkID=237472&clcid=0x409. Po pobraniu skoroszytu na komputer otwórz go, a następnie otwórz Power Pivot dialogowe.

Zaczynajmy!

Będziemy ramki języka DAX wokół trzech bardzo ważnych podstawowych pojęć: składni, funkcji i kontekstu. Oczywiście istnieją inne ważne pojęcia związane z językem DAX, ale zrozumienie tych trzech pojęć zapewni najlepszą podstawę tworzenia umiejętności języka DAX.

Składnia

Przed utworzeniem własnych formuł przyjrzyjmy się składni formuł języka DAX. Składnia obejmuje różne elementy, które składa się na formułę, lub bardziej prosto, w jaki jest napisana formuła. Na przykład przyjrzyjmy się prostej formule języka DAX służącej do tworzenia nowych danych (wartości) dla każdego wiersza w kolumnie obliczeniowej, o nazwie Margines, w tabeli SprzedażyRzeczywistej: (kolory tekstu formuły służą tylko do celów poglądowych)

Składnia tej formuły obejmuje następujące elementy:

 1. Operator znaku równości (=) wskazuje początek formuły, a po obliczce tej formuły zwracany jest wynik lub wartość. Wszystkie formuły obliczace wartość zaczynają się od znaku równości.

 2. Kolumna [WartośćSprzedadze] zawiera wartości, od których chcemy odjąć wartości. Odwołanie do kolumny w formule jest zawsze otoczone nawiasami kwadratowymi []. W Excel formuły odwołujące się do komórki formuła języka DAX zawsze odwołuje się do kolumny.

  Operator matematyczny odejmowania (-).

  Kolumna [KosztSumowania] zawiera wartości, które mają zostać odjęte od wartości w kolumnie [KwotaSprzedadze].

Podczas próby zrozumienia sposobu odczytywania formuły języka DAX często warto rozbić każdy z tych elementów na język, który myślisz i mówisz codziennie. Tę formułę można na przykład odczytać w następujący sposób:

Wtabeli SprzedażRzeczywsta dla każdego wiersza w kolumnie obliczeniowej Margines oblicz (=) wartość, odejmując wartości (-) z kolumny [KosztSprzedażny] od wartości w kolumnie[KwotaSprzedalności].

Przyjrzyjmy się innej formule, używanej jako miara:

Ta formuła zawiera następujące elementy składni:

Nazwa miary Suma kwoty sprzedaży. Formuły miar mogą zawierać nazwę miary, po której następuje dwukropek i formuła obliczeń.

Operator znaku równości (=) wskazuje początek formuły obliczeniowej. Podczas obliczania zwracany jest wynik.

Funkcja SUMA sumuje wszystkie liczby w kolumnie [KwotaSprzedazy]. Więcej informacji o funkcjach dowiesz się później.

Nawiasy () otaczają jeden lub więcej argumentów. Wszystkie funkcje wymagają co najmniej jednego argumentu. Argument przekazuje wartość funkcji.

Tabela, do których odwołuje się TabelaRzeczywnia.

Kolumna [WartośćSprzedagi] z tabeli SprzedażRzeczywsta. W przypadku tego argumentu funkcja SUMA wie, która kolumna ma być agregowana.

Tę formułę można odczytać w następujący sposób:

Dlamiary o nazwie Suma kwoty sprzedaży oblicz (=)sumę wartości w kolumnie [ KwotaSprzedatki] w tabeli SprzedażRzeczywsta.

Po umieszczeniu w strefie upuszczania Wartości na liście pól tabeli przestawnej ta miara oblicza i zwraca wartości zdefiniowane przez każdą komórkę tabeli przestawnej, na przykład telefony komórkowe w USA.

Zwróć uwagę, że istnieje kilka różnych rzeczy w tej formule w porównaniu z formułą używaną dla kolumny obliczeniowej Margines. W szczególności wprowadzono funkcję SUMA. Funkcje to wstępnie napisane formuły, które ułatwiają złożone obliczenia i manipulowanie liczbami, datami, godziną, tekstem i innymi danymi.

W przeciwieństwie do wcześniejszej kolumny obliczeniowej Margines, kolumna [WartośćSprzedaży] została poprzedzona tabelą SprzedażRzeczywsta, do której należy kolumna. Jest to w pełni kwalifikowana nazwa kolumny, ponieważ zawiera nazwę kolumny poprzedzoną nazwą tabeli. Kolumny, do których odwołuje się ta sama tabela, nie wymagają uwzględniania w formule nazwy tabeli. Dzięki temu długie formuły odwołujące się do wielu kolumn będą krótsze i bardziej czytelne. Warto jednak zawsze uwzględniać nazwę tabeli w formułach miar, nawet gdy znajduje się w tej samej tabeli.

Uwaga: Jeśli nazwa tabeli zawiera spacje, słowa kluczowe zastrzeżone lub niedozwolone znaki, należy ująć nazwę tabeli w pojedynczy cudzysłów. Nazwy tabel należy również ująć w cudzysłów, jeśli nazwa zawiera jakiekolwiek znaki spoza zakresu znaków alfanumerycznych ANSI, niezależnie od tego, czy ustawienia locale obsługują zestaw znaków.

Bardzo ważne jest, aby formuły mają prawidłową składnię. W większości przypadków, jeśli składnia jest poprawna, jest zwracany błąd składni. W innych przypadkach składnia może być poprawna, ale zwracane wartości mogą być inne niż oczekiwano. Power Pivot (i narzędzia SQL Server danych) obejmują IntelliSense; funkcja używana do tworzenia formuł poprawnej składniowo przez pomoc w zaznaczaniu właściwych elementów.

Utwórzmy prostą formułę. To zadanie pomoże Ci w dalszym zrozumieniu składni formuły i tego, IntelliSense funkcja formuły na pasku formuły może być pomocna.

Zadanie: Tworzenie prostej formuły dla kolumny obliczeniowej

Jeśli jeszcze tego nie ma w oknie Power Pivot, w programie Excel na wstążce programu Power Pivot kliknij pozycję Power Pivotokno.

W Power Pivot TabeliRzeczywdz (karta).

Przewiń do prawej kolumny, a następnie w nagłówku kolumny kliknij pozycję Dodaj kolumnę.

Kliknij pasek formuły u góry okna projektanta modeli.

Kursor zostanie wyświetlony na pasku formuły. Pasek formuły umożliwia wpisanie formuły dla kolumny obliczeniowej lub pola obliczeniowego.

Przyjrzyjmy się teraz trzem przyciskom po lewej stronie paska formuły. net/pl-pl/media/ae496901-499a-49e1-b381-042731498714. jpg" alt="Formula bar" loading="lazy"/>

Gdy kursor jest aktywny na pasku formuły, te trzy przyciski stają się aktywne. Skrajny z lewej strony przycisk Xto po prostu przycisk anuluj. Klikaj je. Kursor nie będzie już wyświetlany na pasku formuły, a przycisk Anuluj i przycisk znacznika wyboru nie będą już wyświetlane. Kliknij ponownie pasek formuły. Przycisk Anuluj i przycisk znacznika wyboru pojawiają się teraz ponownie. Oznacza to, że możesz rozpocząć wprowadzanie formuły.

Przycisk znacznika wyboru to przycisk sprawdź formułę. Nie ma w tym żadnych znaczenia, dopóki nie zostanie wprowadzona formuła. Powrócimy do tego za trochę.

Kliknij przycisk Fx. Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe. oknie dialogowym Wstawianie funkcji. Okno dialogowe Wstawianie funkcji jest najprostszym sposobem rozpoczęcia wprowadzania formuły języka DAX. Dodaję funkcję do formuły, gdy utworzymy miarę nieco później, ale obecnie nie trzeba dodawać funkcji do formuły kolumny obliczeniowej. Zamknij okno dialogowe Wstawianie funkcji.

Na pasku formuły wpisz znak równości "=", a następnie wpisz otwierający nawias kwadratowy [. Zostanie wyświetlone małe okno z wszystkimi kolumnami w tabeli TabelaRzeczywna. To IntelliSense działanie.

Ponieważ kolumny obliczeniowe są zawsze tworzone w aktywnej tabeli, w których się znajdujesz, nie trzeba poprzedzać nazwy kolumny nazwą tabeli. Przewiń w dół, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję [Ilość sprzedaży]. Możesz także przewinąć do nazwy kolumny, której chcesz użyć, a następnie nacisnąć klawisz Tab.

Kursor jest teraz aktywny po prawej stronie pozycji [Ilość sprzedaży].

Wpisz spację, a następnie wpisz operator odejmowania — (znak minus), a następnie wpisz kolejną spację.

Teraz wpisz kolejny otwierający nawias kwadratowy [. Tym razem zaznacz kolumnę [Ilość zwrócona], a następnie naciśnij klawisz Enter.

Jeśli zostanie komunikat o błędzie, należy dokładnie przyjrzeć się składni. W razie potrzeby porównaj go z formułą w opisanej wcześniej kolumnie obliczeniowej Margines.

Po naciśnięciu klawisza Enter w celu ukończenia formuły na pasku stanu zostanie wyświetlony tekst Obliczanie u dołu Power Pivot danych. To szybko się udaje, mimo że właśnie obliczono nowe wartości dla ponad trzech milionów wierszy.

Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i zmień nazwę kolumny, NetSales.

To wszystko! Właśnie została utworzona prosta, a jednocześnie bardzo zaawansowana formuła języka DAX. Dla każdego wiersza w tabeli SprzedażRzeczywsta formuła SprzedażRzeczywsta oblicza wartość, odejmując wartość w kolumnie [Ilość Zwracana] od wartości w kolumnie [IlośćSprzedatki]. Zwróć uwagę, jak właśnie wpisano "Dla każdego wiersza". To jest wgląd w inną bardzo ważną koncepcję w języku DAX. kontekst wiersza. Więcej informacji o kontekście wierszy dowiesz się później.

Podczas wpisywania operatora do formuły języka DAX należy pamiętać o typie danych w argumentach. Gdyby na przykład wpisać następującą formułę: = 1 & 2, zwrócona wartość będzie wartością tekstową "12". Jest tak dlatego, że operator "i" (&) dotyczy concatenation tekstu. Język DAX interpretuje tę formułę do odczytania: Oblicz wynik, uwzględniając wartość 1 jako tekst i dodaj wartość 2 jako tekst. Gdyby teraz wpisać = 1 + 2, język DAX odczytuje tę formułę jako: Oblicz wynik, korzystając z wartości liczbowej 1 i dodając wartość liczbową 2. Wynikiem jest oczywiście "3", wartość liczbowa. Język DAX oblicza wartości wynikowe w zależności od operatora w formule, a nie na podstawie typu danych kolumn użytych w argumentie. Typy danych w języku DAX są bardzo ważne, ale znajdują się poza zakresem tego przewodniku Szybki start. Aby dowiedzieć się więcej o typach danych i operatorach w formułach języka DAX, zobacz podręcznik języka DAX (http://go. com/fwlink/? LinkId=239769&clcid=0x409) w podręcznikach online.

Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem utworzysz miarę, wpisując formułę i używając IntelliSense. Nie przejmuj się tym, jeśli nie rozumiesz w pełni formuły. Ważne jest, aby dowiedzieć się, jak utworzyć formułę używającą razem kilku elementów w poprawnej składni.

Zadanie: Tworzenie formuły miary

W tabeli TabelaRzeczywstka kliknij dowolną pustą komórkę w obszarze obliczeń. To jest obszar pustych komórek tuż poniżej tabeli w oknie Power Pivot tabeli. net/pl-pl/media/c864f781-b0e3-4905-a32e-cc708c9b14c7. jpg" alt="Obszar obliczeń programu PowerPivot" loading="lazy"/>

Na pasku formuły wpisz nazwę Sprzedaż w poprzednim kwartale:.

Wpisz znak równości =, aby rozpocząć formułę obliczeń.

Wpisz kilka pierwszych liter cal, a następnie kliknij dwukrotnie funkcję, której chcesz użyć. W tej formule należy użyć funkcji OBLICZ.

Wpisz nawias otwierający (aby rozpocząć argumenty przekazywane do funkcji CALCULATE).

Zwróć uwagę, że po wpisaniu nawiasu otwierającego IntelliSense z argumentami wymaganymi dla funkcji OBLICZ. W nieco innym przypadku dowiesz się o argumentach.

Wpisz kilka pierwszych liter tabeli SprzedażRzeczywaja, a następnie na liście rozwijanej kliknij dwukrotnie pozycję SprzedażRzeczywaja[Sprzedaż].

Wpisz przecinek (, ), aby określić pierwszy filtr, wpisz pre, a następnie kliknij dwukrotnie funkcję POPRZEDNI. KWADRAT.

Po wybraniu funkcji PREVIOUSQUARTER zostanie wyświetlony kolejny nawias otwierający wskazujący wymagany inny argument. tym razem dla funkcji POPRZEDNI.

Wpisz kilka pierwszych liter Dim, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję DimDate[DateKey].

Zamknij oba argumenty przekazywane do funkcji PREVIOUSQUARTER i funkcję CALCULATE, wpisując dwa nawiasy zamykające)).

Formuła powinna teraz wyglądać tak:

Sprzedaż w poprzednim kwartale:=OBLICZ(SprzedażRzeczywiwa[Sprzedaż];POPRZEDNI. KWARTER(DimDate[KluczDaty]))

Kliknij przycisk sprawdź formułę na pasku formuły, aby sprawdzić poprawność formuły. Jeśli zostanie wyświetlany komunikat o błędzie, sprawdź każdy element składni.

Zrobiłeś(-a)! Właśnie została utworzona miara przy użyciu języka DAX, a nie łatwa w tym przypadku. Ta formuła umożliwia obliczenie całkowitej sprzedaży w poprzednim kwartale w zależności od filtrów zastosowanych w tabeli przestawnej lub w wykres przestawny.

Właśnie wprowadzono kilka istotnych aspektów formuł języka DAX. Po pierwsze ta formuła zawierała dwie funkcje. Zauważ, że funkcja PREVIOUSQUARTER jest zagnieżdżona jako argument przekazany do funkcji CALCULATE. Formuły języka DAX mogą zawierać maksymalnie 64 funkcje zagnieżdżone. Jest mało prawdopodobne, że formuła będzie zawierać tak wiele funkcji zagnieżdżonych. W rzeczywistości tworzenie i debugowanie takiej formuły byłoby bardzo trudne i prawdopodobnie nie byłoby jej zbyt szybko.

W tej formule także używaliśmy filtrów. Filtry zawężają zakres obliczania. W tym przypadku jako argument wybrano jeden filtr, który w rzeczywistości jest inną funkcją. Więcej informacji o filtrach dowiesz się później.

Na koniec została użyta funkcja CALCULATE. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych funkcji języka DAX. Podczas tworzenia modeli danych i tworzenia bardziej złożonych formuł prawdopodobnie będziesz używać tej funkcji wiele razy. Omówienie funkcji CALCULATE nie należy do zakresu tego przewodnika Szybki start, ale w miarę rozwoju wiedzy na temat języka DAX należy zwrócić szczególną uwagę na ten proces.

Uwaga: Zazwyczaj, aby używać funkcji analizy czasowej w formułach języka DAX, należy określić unikatową kolumnę daty przy użyciu okna dialogowego Oznaczanie jako tabeli daty. W skoroszycie formuły Contoso daX Samples. xlsx kolumna KluczDaci w tabeli DimDate jest zaznaczona jako unikatowa kolumna daty.

Dodatkowe informacje

Być może zostaniesz pytany: "Co to jest najprostsza formuła języka DAX, jaką mogę utworzyć? ". Odpowiedź na to pytanie brzmi: "formuła, nie musi". I właśnie to można zrobić przy użyciu standardowej funkcji agregacji w miarzie. Niemal każdy model danych wymaga filtrowania i obliczania na podstawie zagregowanych danych. Na przykład funkcja SUMA w ramach wcześniej użytej miary Suma kwoty sprzedaży służy do sumowanie wszystkich liczb w określonej kolumnie. Język DAX zawiera również kilka innych funkcji, które agreguje wartości. Za pomocą funkcji Autosumowanie można automatycznie tworzyć formuły przy użyciu standardowych agregacji.

Dodatkowe zadanie kredytowe: tworzenie formuły miary przy użyciu funkcji Autosumowania

W tabeli TabelaRzeczywsta przewiń do kolumny Ilość Zwrócona, a następnie kliknij nagłówek kolumny, aby zaznaczyć całą kolumnę.

Na karcie Narzędzia główne na wstążce w grupie Obliczenia kliknij przycisk Autosumowanie.

Kliknij strzałkę w dół obok przycisku Autosumowanie, a następnie kliknij pozycję Średnia (zwróć uwagę, że inne standardowe funkcje agregacji, których możesz użyć).

Natychmiast jest tworzona nowa miara o nazwie Average of ReturnQuantity: i formule =AVERAGE([Ilość Zwracana]).

To nie było łatwe? Oczywiście nie wszystkie formuły, które utworzysz, będą tak proste. Jednak za pomocą funkcji Autosumowanie można szybko i łatwo tworzyć formuły przy użyciu standardowych obliczeń agregacji.

Powinno to zapewnić dość dobry opis składni używanej w formułach języka DAX. Wprowadzono również kilka naprawdę ciekawych funkcji, takich jak IntelliSense i Autosumienie, które ułatwiają szybkie, łatwe i dokładne formuły. O składni można również dowiedzieć się więcej. Warto dowiedzieć się więcej na temat podręczników i książek SQL DAX Online.

Szybki dostęp do składni

Do czego ten przycisk na pasku formuły?

Co zawsze otacza nazwę kolumny w formule języka DAX?

Jak napisać formułę dla następującej formuły: W tabeli
DimProductdla każdego wiersza w kolumnie obliczeniowej UnitMargin oblicz wartość, odejmując wartości w kolumnie UnitCost od wartości w kolumnie CenaJednostka?

Odpowiedzi znajdują się na końcu tego tematu.

Funkcje

Funkcje to wstępnie zdefiniowane formuły służące do wykonywania obliczeń przy użyciu określonych wartości, zwanych argumentami, w określonej kolejności lub strukturze. Argumentami mogą być inne funkcje, inna formuła, odwołania do kolumn, liczby, tekst, wartości logiczne, takie jak PRAWDA lub FAŁSZ, albo stałe.

Język DAX zawiera następujące kategorie funkcji: funkcje daty i czasu, informacji, logicznych, matematycznych, statystycznych, tekstowych i analizy czasowej. Jeśli znasz funkcje w Excel, wiele funkcji języka DAX będzie wyglądać podobnie do Ciebie. Funkcje języka DAX są jednak unikatowe pod następującymi względami:

  Funkcja języka DAX zawsze odwołuje się do pełnej kolumny lub pełnej tabeli. Jeśli chcesz użyć tylko konkretnych wartości z tabeli lub kolumny, możesz dodać filtry do formuły.

  Jeśli chcesz dostosować obliczenia dla poszczególnych wierszy, język DAX udostępnia funkcje, które umożliwiają używanie bieżącej wartości wiersza lub powiązanej wartości jako rodzaju argumentu do wykonywania obliczeń, które różnią się w zależności od kontekstu. Więcej informacji o kontekście dowiesz się później.

  Język DAX zawiera wiele funkcji, które zwracają tabelę, a nie wartość. Tabela nie jest wyświetlana, ale służy do wprowadzania danych do innych funkcji. Można na przykład pobrać tabelę, a następnie zliczyć w jej obrębie odrębne wartości lub obliczyć sumy dynamiczne dla przefiltrowanych tabel lub kolumn.

  Język DAX zawiera wiele funkcji analizy czasowej. Te funkcje umożliwiają definiowanie lub wybieranie zakresów dat oraz wykonywanie dynamicznych obliczeń na ich podstawie. Możesz na przykład porównać sumy w okresach równoległych.

Czasami trudno jest wiedzieć, których funkcji użyć w formule. Power Pivot, a projektantem modeli tabelarskich w narzędziach danych programu SQL Server jest funkcja Wstaw funkcję, okno dialogowe, które ułatwia wybieranie funkcji według kategorii i krótkie opisy poszczególnych funkcji.

Utwórzmy nową formułę, która zawiera funkcję, którą wybierzesz przy użyciu funkcji Wstaw funkcję:

Zadanie: Dodawanie funkcji do formuły przy użyciu funkcji Wstaw funkcję

W tabeli Tabela SprzedażyRzeczywsta przewiń do najbardziej prawej kolumny, a następnie w nagłówku kolumny kliknij pozycję Dodaj kolumnę.

Na pasku formuły wpisz znak równości (=).

Kliknij przycisk Wstaw funkcję. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Wstawianie funkcji.

W oknie dialogowym Wstawianie funkcji kliknij pole listy Wybierz kategorię. Domyślnie zaznaczona jest opcja Wszystkie, a poniżej wymieniono wszystkie funkcje z kategorii Wszystkie. Jest to mnóstwo funkcji, dlatego warto je filtrować, aby ułatwić zlokalizowanie szukanych typów funkcji.

Dla tej formuły chcesz zwrócić niektóre dane, które już istnieją w innej tabeli. W tym celu użyj funkcji w kategorii Filtruj. Kliknij kategorię Filtr, a następnie w menu Wybierzfunkcję przewiń w dół i kliknij dwukrotnie funkcję RELATED. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wstawianie funkcji.

Użyj IntelliSense, aby znaleźć i zaznaczyć kolumnę DimChannel[ChannelName].

Zamknij formułę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Po naciśnięciu klawisza Enter w celu ukończenia formuły w dolnej części okna programu Power Pivot zostanie wyświetlony wyraz Obliczanie. Teraz zobaczysz, że właśnie została utworzona nowa kolumna w tabeli SprzedażyRzeczywcza z informacjami o kanale z tabeli DimChannel.

Zmień nazwę kolumny Kanał.

Formuła powinna wyglądać tak: =RELATED(DimChannel[ChannelName])

Właśnie została wprowadzona do innej bardzo ważnej funkcji języka DAX, funkcji RELATED. Funkcja RELATED zwraca wartości z innej tabeli. Możesz użyć funkcji RELATED, jeśli istnieje relacja między tabelą, w której obecnie się znajdujesz, a tabelą zawierającą wartości, które chcesz uzyskać. Oczywiście funkcja RELATED ma ogromną możliwości. W tym przypadku kanał sprzedaży dla każdej sprzedaży można teraz uwzględnić w tabeli SprzedażRzeczywają. Tabelę DimChannel można teraz ukryć na liście pól tabeli przestawnej, co ułatwia nawigowanie i wyświetlanie tylko najważniejszych informacji, których potrzebujesz. Bardzo ważna, podobnie jak w przypadku opisanej wcześniej funkcji CALCULATE, jest bardzo ważna i prawdopodobnie będzie ona działać wielokrotnie.

Jak widać, funkcje w języku DAX ułatwiają tworzenie bardzo zaawansowanych formuł. W pracy nad podstawowymi funkcjami bardzo się stykaliśmy. Gdy Twoje umiejętności używania języka DAX będą się poprawiać, będziesz tworzyć formuły przy użyciu wielu różnych funkcji. Jednym z najlepszych miejsc, w których można uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich funkcjach języka DAX, jest odwołanie do języka DAX (Data Analysis Expressions).

Functions QuickQuiz

Do czego zawsze odwołuje się funkcja?

Czy formuła może zawierać więcej niż jedną funkcję?

Z jakiej kategorii funkcji można skorzystać w celu połączenia dwóch ciągów tekstowych w jeden ciąg?

Kontekst

Kontekst jest jednym z najważniejszych pojęć dotyczących języka DAX do zrozumienia. Istnieją dwa typy kontekstu w języku DAX; kontekst wiersza i filtrowanie kontekstu. Najpierw przyjrzymy się kontekstowi wiersza.

Kontekst wiersza

Kontekst wiersza można łatwo sobie pomylić z bieżącym wierszem. Pamiętasz na przykład wcześniejszą kolumnę obliczeniową Margines podczas nauki o składni? Formuła =[KwotaSprzedazy] - [KosztSumowania] oblicza wartość w kolumnie Margines dla każdego wiersza w tabeli. Wartości dla każdego wiersza są obliczane na podstawie wartości w dwóch innych kolumnach: [KwotaSprzedaż] i [KosztSprzedażowy] w tym samym wierszu. Język DAX może obliczać wartości dla każdego wiersza w kolumnie Margines, ponieważ ma kontekst: Dla każdego wiersza pobiera wartości z kolumny [TotalCost] i odejmuje je od wartości w kolumnie [KwotaSprzedażu].

W zaznaczonej komórce pokazanej poniżej wartość 49, 54 zł w bieżącym wierszu została obliczona przez odjęcie wartości 51, 54 zł w kolumnie [KosztSumowania] od wartości 101, 08 zł w kolumnie [KwotaSprzedaż]. net/pl-pl/media/210bbb3c-e160-40a4-9621-11819240d3ee. jpg" alt="Kontekst wiersza w programie PowerPivot" loading="lazy"/>

Kontekst wiersza nie dotyczy tylko kolumn obliczeniowych. Kontekst wiersza ma zastosowanie również wtedy, gdy formuła zawiera funkcję, która stosuje filtry w celu zidentyfikowania pojedynczego wiersza w tabeli. Funkcja będzie natury stosować kontekst wiersza dla każdego wiersza tabeli, według którego jest filtrowana. Kontekst tego typu wiersza jest najczęściej używany do miar.

Kontekst filtru

Kontekst filtru jest nieco trudniejszy do zrozumienia niż kontekst wiersza. Kontekst filtru można łatwo pojąć jako: Co najmniej jeden filtr zastosowany w obliczeniach, który określa wynik lub wartość.

Kontekst filtru nie istnieje w miejscu kontekstu wiersza; jest stosowana nie tylko w kontekście wiersza. Aby na przykład dodatkowo zawęzić wartości do obliczeń, można zastosować kontekst filtru, który nie tylko określa kontekst wiersza, ale również określa tylko określoną wartość (filtr) w tym kontekście wiersza.

Kontekst filtru jest łatwo widoczny w tabelach przestawnych. Jeśli na przykład dodasz kolumnę KosztCałowy do obszaru Wartości, a następnie dodasz kolumny Wiersz lub Kolumny jako rok i region, definiujesz kontekst filtru, który wybiera podzbiór danych na podstawie danego roku i regionu.

Dlaczego kontekst filtru jest tak ważny dla języka DAX? Ponieważ kontekst filtru można łatwo zastosować przez dodanie etykiet kolumn i wierszy oraz fragmentatorów w tabeli przestawnej, kontekst filtru można również zastosować w formule języka DAX, definiując filtr przy użyciu funkcji, takich jak ALL, RELATED, FILTER, CALCULATE, by relationships i według innych miar i kolumn. Na przykład przyjrzyjmy się następującej formule w miarzie o nazwie StoreSales:

Wyraźnie mówiąc, ta formuła jest bardziej złożona niż inne widoczne formuły. Jednak aby lepiej zrozumieć tę formułę, możemy ją rozbić, podobnie jak z innymi formułami.

Nazwa miary StoreSales i dwukropek:.

Operator znaku równości (=) wskazuje początek formuły.

Funkcja CALCULATE oblicza wyrażenie jako argument w kontekście zmodyfikowanym przez określone filtry.

Miara [Sprzedaż] w tej samej tabeli, co wyrażenie. Miara Sprzedaż zawiera formułę: =SUMA(SprzedażRzeczywcza[KwotaSprzedatki]).

Każdy filtr jest oddzielony przecinkiem (;).

Kolumna, do których odwołuje się odwołanie, i określonej wartości, DimChannel[ChannelName] ="Store" jako filtr.

Ta formuła zapewni, że tylko wartości sprzedaży określone w miarę Sprzedaż jako filtr będą obliczane tylko dla wierszy w kolumnie DimChannel[Nazwa_kanału] z wartością "Store" jako filtrem.

Jak możesz sobie wyobrazić, możliwość definiowania kontekstu filtru w formule ma ogromną i zaawansowaną funkcję. Taki przykład to możliwość odwołania się tylko do określonej wartości w powiązanej tabeli. Nie martw się, jeśli nie rozumiesz kontekstu od razu. Podczas tworzenia własnych formuł lepiej będzie zrozumieć kontekst i dlaczego jest to tak ważne w języku DAX.

Szybki dostęp do kontekstu

Jakie są dwa typy kontekstu?

Co to jest kontekst filtru?

Co to jest kontekst wiersza?

Podsumowanie

Teraz, gdy masz już podstawową wiedzę na temat najważniejszych pojęć związanych z językem DAX, możesz samodzielnie rozpocząć tworzenie formuł języka DAX dla kolumn obliczeniowych i miar. Język DAX naprawdę może być nieco kłopotliwy do nauki, ale dostępnych jest wiele zasobów. Po kilku przeczytaniu tego tematu i poeksperymentowania z kilkoma własnymi formułami możesz dowiedzieć się więcej o innych pojęciach i formułach języka DAX, które mogą pomóc Ci rozwiązać własne problemy biznesowe. Wiele zasobów na temat języka DAX jest dostępnych w pomocy programu Power Pivot, książkach online SQL Server, oficjalnych listach i blogach od firmy Microsoft i najlepszych specjalistów w zakresie usług bi. Warto zacząć od strony typu wiki (http://social. technet. com/wiki/contents/articles/dax-resource-center. aspx) centrum zasobów języka DAX. Świetnym zasobem jest również język Reference (Data Analysis Expressions) (DAX). Pamiętaj, aby zapisać go w Ulubionych.

Język DAX dostępny do pobrania w białej tablicy modelów tabelartycznych (http://go. com/fwlink/? LinkID=237472&clcid=0x409) udostępnia bardziej szczegółowe spojrzenie na pojęcia wprowadzone w tym miejscu, a także na wiele innych zaawansowanych pojęć i formuł. Ten oficjalny oficjalny skoroszyt używa również tego samego przykładowego Formulas. xlsx języka Contoso DAX, który już masz.

QuickQuiz Answers

Składnia:

Otwiera funkcję Wstaw funkcję.

Nawiasy kwadratowe [].

=[CenaJednostk] - [CenaJednostka]

Funkcje:

Tabela i kolumna.

Tak. Formuła może zawierać maksymalnie 64 funkcje zagnieżdżone.

Funkcje tekstowe.

Kontekst:

Kontekst wiersza i filtrowanie kontekstu.

Jeden lub więcej filtrów w obliczeniach, które określają pojedynczą wartość.

Bieżący wiersz.

Krok 1: Opanowanie podstaw

Zanim zaczniemy, musisz zapoznać się z kilkoma komponentami Jira Work Management.

Czym jest projekt biznesowy?

Projekt reprezentuje współdzieloną przestrzeń, w której możesz dokumentować, śledzić i organizować pracę. W Jira Work Management są dostępne dwa typy projektów:

 • Projekty zarządzane przez zespół są przeznaczone dla niezależnych zespołów, które dążą do pełnej autonomii w zarządzaniu własnymi projektami i procesami w odrębnej przestrzeni.
 • Projekty zarządzane przez firmę są konfigurowane i prowadzone przez administratorów Jira, którzy zarządzają Jira Work Management i standaryzują sposoby pracy w wielu zespołach.

Dowiedz się więcej o typach projektów

Czym jest zgłoszenie?

Zgłoszenie możesz potraktować jako jednostkę pracy. Możesz wybrać typ zgłoszenia, który najlepiej odzwierciedla to, nad czym akurat pracujesz:

Ikona zasobu Epik: duży fragment prac.

Ikona zasobu Zadanie: małe, odrębne jednostki pracy, które mogą składać się z zadań podrzędnych. com/pl/dam/jcr:fa941d8c-f461-48a3-8209-164e7029a935/Asset%20Icon. png? cdnVersion=756"/> Zasób: śledzony obiekt cyfrowy lub fizyczny. com/pl/dam/jcr:d45bffe8-e743-4def-90af-564b8ac81dde/Story%20Icon. png? cdnVersion=756"/> Historyjka: funkcje wyrażone jako cele użytkowników. com/pl/dam/jcr:8941df30-35d8-44e2-b336-efe690bc4bf2/Bug%20Icon. png? cdnVersion=756"/> Błąd: problem lub błąd.

Możesz również utworzyć własny typ zgłoszenia z unikatową ikoną, który odzwierciedla wykonywane prace.

Czym jest tablica?

Tablica zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zgłoszenia. Zgłoszenia są reprezentowane przez karty, które można przesuwać po tablicy. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zgłoszeń w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.

Czym jest karta?

Karta zawiera podsumowanie pojedynczego zgłoszenia, na którym pracujesz. Karty możesz dostosować tak, aby zawierały informacje ogólne, takie jak termin, osoba przypisana i priorytet, które pomogą w porządkowaniu prac.

Po wybraniu karty są wyświetlane bardziej szczegółowe informacje. Możesz dodać pola potrzebne do pracy nad zgłoszeniem i zostawiać komentarze dla siebie oraz innych, aby każdy był na bieżąco.

Teraz, gdy znasz już elementy składowe Jira Work Management, możesz zacząć korzystać z tego narzędzia.

Krok 2: Wybór szablonu

Skonfiguruj Jira Work Management w kilka sekund, wybierając jeden z wielu szablonów Jira. Szablony mają wstępnie skonfigurowane typy zgłoszeń i przepływy pracy, ale można je łatwo dostosować do specyficznych potrzeb zespołu.

Po wyszukaniu szablonu, którego chcesz użyć, wybierz opcję Wypróbuj teraz na karcie szablonu. Spowoduje to wyświetlenie monitu o utworzenie nowego konta Jira Work Management i nadanie nazwy pierwszemu projektowi.

Korzystasz już z systemu Jira? Masz więc automatycznie bezpłatny dostęp do Jira Work Management.

Wybierz opcję Projekty na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie pozycję Utwórz projekt na koncie Jira. Wybierz jeden z szablonów zarządzania pracą, aby od razu rozpocząć korzystanie z Jira Work Management.

Krok 3: Zapoznanie się z widokami

Znajdujesz się teraz w swoim pierwszym projekcie w Jira Work Management. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób możesz wizualizować swoją pracę. W nawigacji widoku projektu jest dostępnych kilka opcji:

 • Tablica: to miejsce w którym znajdujesz się na początku i gdzie możesz wizualizować swoją pracę oraz procesy, korzystając z widoku w stylu Kanban.
 • Kalendarz: w tym widoku możesz sprawnie sprawdzać nadchodzące terminy, wdrożenia oraz dostępność.
 • Lista: ten widok w stylu arkusza kalkulacyjnego pozwala szybko i z łatwością zarządzać jednostkami pracy i je aktualizować.
 • Podsumowanie: ten widok dostarcza ogólnego obrazu aktywności w ramach projektu oraz statystyk, dzięki którym tworzenie raportów jest banalnie proste.
 • Oś czasu: w tym widoku w stylu Gantta przygotujesz harmonogram i poznasz zależności.

Krok 4: Dostosowywanie projektu

Poczuj się jak w domu! Możesz dostosować tę przestrzeń, aby odzwierciedlić unikatową osobowość swojego zespołu.

 • Zmień kolor tła projektu: wybierz ikonę puszki farby obok nazwy projektu.
 • Zmień ikonę projektu: Wybierz opcję Ustawienia projektu w nawigacji widoku projektu, a następnie kliknij przycisk Zmień ikonę pod istniejącą ikoną na następnym ekranie. Możesz przekazać własne zdjęcie lub wybrać jedną z opcji.

Krok 5: Utworzenie pierwszego zgłoszenia

Istnieją dwa sposoby tworzenia zgłoszeń w Jira Work Management:

Wybranie opcji +Utwórz u dołu pierwszej kolumny na tablicy.

 • Wprowadź podsumowanie zgłoszenia i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć kartę.
 • Aby dodać więcej szczegółów, wybierz kartę i uzupełnij pola.

Wybranie przycisku Utwórz na głównym pasku nawigacyjnym.

 • Dodaj na karcie wszystkie potrzebne informacje.
 • Kliknij przycisk Utwórz u dołu ekranu, aby utworzyć kartę.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zgłoszeń

Fachowa porada: Nie musisz znajdować się w widoku tablicy, aby dodać nowe zgłoszenia do projektu. Wyszukaj opcję +Utwórz w widokach listy i osi czasu lub po prostu wybierz datę w widoku kalendarza, aby utworzyć nowe zgłoszenie.

Krok 6: Zaproszenie zespołu

Teraz, gdy udało Ci się rozpocząć pracę w Jira Work Management, nadszedł czas, aby zaprosić zespół.

 • Wybierz ikonę Dodaj osoby obok swojego awatara.
 • Wprowadź adresy e-mail współpracowników i wybierz ich rolę: Użytkownik z uprawnieniem do wyświetlania, Członek lub Administrator.
 • Kliknij przycisk Dodaj. com/jira-work-management/docs/add-new-users/" data-event="clicked" data-uuid="89de7e7f-bf" data-event-component="linkButton" data-event-container="linkButton" data-schema-version="1" data-product-key="jiraSoftware" data-label="Dowiedz się więcej o dodawaniu nowych użytkowników" data-label-english="Learn more about adding new users"> Dowiedz się więcej o dodawaniu nowych użytkowników

  Fachowa porada: Chcesz zaangażować większy zespół? Połącz się z kontem Google, Slack lub Microsoft, aby wysłać więcej zaproszeń w krótszym czasie.

  Krok 7: Łączenie narzędzi

  Czy Twój zespół używa w pracy innych narzędzi? Usprawnij procesy, łącząc ulubione aplikacje z projektem Jira Work Management. Dzięki ponad 500 integracjom i ponad 3000 innym rozszerzeniom, sklep Atlassian Marketplace ma w swojej ofercie wiodące aplikacje dla każdego rodzaju zespołu.

  • Wybierz opcję Aplikacje na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz pozycję Poznaj więcej aplikacji.
  • Wyszukaj aplikację po nazwie lub przeglądaj według kategorii.
  • Wybierz kartę aplikacji, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z aplikacji i jej instalowania.

  Krok 8: Zebranie informacji od zespołu

  Masz dość pisania e-maili w celu uzyskania wymagań od innych zespołów, z którymi współpracujesz? Jira Work Management umożliwia utworzenie różnych formularzy do gromadzenia danych potrzebnych do realizacji każdego zadania bez konieczności prowadzenia zbędnej korespondencji. Formularze są zapisywane, dzięki czemu możesz przekształcić wnioski w powtarzalny proces.

  • Wybierz opcję Formularze w nawigacji widoku projektu, a następnie kliknij przycisk + Utwórz formularz.
  • Zmodyfikuj formularz, przeciągając żądane pola, wybierając ich kolejność i edytując ich nazwy.
  • Wybierz opcję Podgląd u góry formularza, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał.
  • Wybierz opcję Udostępnij u góry formularza, aby wprowadzić nazwy odbiorców lub adresy e-mail i wysłać formularz.

  Fachowa porada: Po przesłaniu Twój formularz zostanie dodany do projektu jako zgłoszenie. To ułatwi jego przypisywanie i śledzenie procesu zbierania danych.

  Dowiedz się więcej o tworzeniu formularzy

  Krok 9: Kontynuowanie prac

  Gdy zaczniesz robić postępy w pracy, informuj swój zespół na bieżąco i aktualizuj projekt. Ułatwi to śledzenie zgłoszeń i przekazywanie zadań.

  Czy zgłoszenie jest gotowe na przeniesienie do kolejnego etapu przepływu pracy?

  • Przeciągnij karty i upuść je w kolejnej kolumnie na tablicy; lub
  • Zmień statusy zgłoszeń za pomocą przycisku rozwijanego na karcie.

  Czy musisz dostosować przepływ pracy?

  • Kliknij dwukrotnie tytuły kolumn, aby edytować nazwy kroków przepływu pracy.
  • Przeciągnij i upuść kolumny, aby zmienić kolejność kroków.
  • Kliknij przycisk + obok ostatniej kolumny na tablicy, aby utworzyć nowy krok.

  Krok 10: Automatyzacja procesu

  Reguły automatyzacji obsługują ważne i często wykonywane czynności w Twoich procesach, takie jak zamykanie wszystkich zadań podrzędnych po ukończeniu zadania. Twój zespół może wyeliminować ręczne aktualizacje, o których łatwo zapomnieć, aby nigdy niczego nie pominąć.

  • Wybierz opcję Ustawienia projektu w nawigacji widoku projektu, a następnie wybierz pozycję Automatyzacja.
  • Wybierz opcję Biblioteka, aby wyświetlić najpopularniejsze szablony automatyzacji.
  • Kliknij przycisk Utwórz regułę, aby utworzyć własną regułę automatyzacji, postępując zgodnie z wyświetlanymi monitami.

  Czy Jira Work Management różni się od innych produktów Jira? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Narzędzia Jira ułatwiają zespołom współpracę, synchronizację i dostarczanie efektów prac. Są one oparte na platformie Jira, co pomaga zespołom biznesowym i programistycznym utrzymać kontakt na dużą skalę.

  Jira Work Management a Jira Software

  Narzędzie Jira Software jest przeznaczone dla zespołów programistycznych, które wykorzystują w pracy metodyki Agile. Jira Work Management zaprojektowano z myślą o zespołach biznesowych, uwzględniając widoki i funkcje dostosowane do ich unikatowych sposobów pracy.

  Jira Core a Jira Work Management

  Jira Work Management jest nową generacją narzędzia Jira Core. Zostało ono przeprojektowane i unowocześnione, aby zwiększyć zwinność zespołów biznesowych dzięki bardziej intuicyjnym widokom i szablonom.

  Więcej informacji o platformie Jira znajdziesz tutaj.

  Czy narzędzie Jira Work Management wchodzi w skład Jira Software? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Tak. Narzędzie Jira Work Management jest dostępne bezpłatnie w przypadku każdej licencji Jira Software (i Jira Service Management). Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Jira, nie musisz kupować żadnych dodatkowych licencji, aby od razu rozpocząć korzystanie z Jira Work Management.

  Oczywiście z Jira Work Management możesz korzystać także wówczas, gdy nie jesteś użytkownikiem rozwiązania Jira Software.

  Jira Work Management a Trello Copy link to heading Copied! Pokaż

  Korzystasz już z Trello lub próbujesz dokonać wyboru między Jira Work Management a Trello? Zbuduj silniejszą, zdrowszą dynamikę zespołu dzięki dwóm zaawansowanym narzędziom, które lepiej działają razem.

  • Przeprowadzaj z zespołem burze mózgów na temat pomysłów na wirtualnej tablicy w Trello.
  • Osadzaj widoki Trello w projektach Jira Work Management, aby nie stracić z oczu nadrzędnej wizji.
  • Mapuj zależności i twórz formularze w Jira Work Management w celu dopracowania specyfiki projektu.
  • Korzystaj z Advanced Roadmaps w Jira Work Management, aby zobrazować współpracę interdyscyplinarną w zespole.
  • Śledź projekty swojego zespołu bez opuszczania Trello, korzystając z dodatku Power-Up Jira Work Management.

  Projekty oprogramowania a projekty biznesowe Copy link to heading Copied! Pokaż

  Projekty oprogramowania są zaprojektowane w taki sposób, aby wspierały metodyki Agile stosowane przez zespoły programistyczne, na przykład backlog, sprinty i Scrum.

  Projekty biznesowe pomagają zespołom z działów marketingu, operacyjnego, sprzedaży, HR, finansowego, prawnego i projektowego. Te zespoły mogą skorzystać z szablonów projektów, automatyzacji oraz wizualizacji w formie list, osi czasu, kalendarzy i formularzy.

  Więcej informacji o projektach biznesowych znajdziesz tutaj.

  Kiedy używać projektu, a kiedy epiku? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Z projektu warto skorzystać, gdy zespół potrzebuje współdzielonej przestrzeni do dokumentowania, wizualizowania, śledzenia i organizowania pracy.

  Epik pozwala odzwierciedlić znaczący fragment prac realizowanych w ramach większej inicjatywy. Możesz podzielić epiki na historyjki i zadania, ale nie będziesz w stanie wizualizować wszystkich tych zgłoszeń przechodzących przez kolejne etapy przepływu pracy z taką łatwością, jak w przypadku projektu.

  Więcej informacji o wyborze typów zgłoszeń znajdziesz tutaj.

  Jak zmienić typy zgłoszeń? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Aby zmienić typ zgłoszenia, wybierz kartę zgłoszenia, które chcesz zmodyfikować. Wybierz ikonę zgłoszenia w lewym górnym rogu karty. Spowoduje to wyświetlenie listy rozwijanej typów zgłoszeń, które są obecnie dostępne w przypadku Twojego projektu.

  Nie widzisz żądanego typu zgłoszenia? Jeśli masz uprawnienia administratora, wybierz Ustawienia projektu na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie opcję Zgłoszenia. Tutaj możesz dodać nowe typy zgłoszeń.

  Jeśli nie masz do tego odpowiednich uprawnień, musisz skontaktować się z administratorem w celu uzyskania pomocy.

  Jak filtrować zgłoszenia? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Zgłoszenia można filtrować w dowolnym widoku Jira Work Management. Wybierz opcję Filtruj w prawym górnym rogu widoku i przefiltruj zgłoszenia według następujących kryteriów:

  • Zgłoszenia z terminem w tym tygodniu
  • Przypisane do
  • KATEGORIA
  • Typ
  • Etykiety
  • Priorytet

  Możesz także tworzyć filtry na podstawie najczęściej używanych wyszukiwań w Jira Work Management. Po wprowadzeniu zapytania w polu wyszukiwania na głównym pasku nawigacyjnym nastąpi przekierowanie na stronę Wyszukaj. Wybierz opcję Zapisz jako obok pozycji Wyszukaj, aby nadać wyszukiwaniu nazwę i zapisać je jako filtr.

  Aby użyć filtrów niestandardowych, wybierz opcję Filtr na głównym pasku nawigacyjnym i wybierz wybrany filtr.

  Więcej informacji o filtrowaniu zgłoszeń znajdziesz tutaj.

  Jak generować raporty? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Jira Work Management oferuje szereg raportów przeznaczonych do analizy zgłoszeń, ewidencji czasu i poznawania obciążeń w ramach poszczególnych projektów. To świetny sposób na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji po zapoznaniu się z widokiem Podsumowanie.

  Aby wygenerować raport, wybierz opcję Raporty w nawigacji widoku projektu, a następnie wybierz typ raportu. Ekran konfiguracji pozwala wybrać projekt, filtr i przedział czasu. com/jira-work-management/docs/generate-a-report/" data-event="clicked" data-uuid="5f5addb0-d8" data-event-component="linkButton" data-event-container="textBlock" data-schema-version="1" data-product-key="jiraSoftware">Opis wszystkich raportów znajdziesz tutaj.

  Jira Work Management — przewodniki po produkcie

  Poradnik dla zespołów marketingowych

  Czytaj dalej

  Szybki start: tworzenie urządzenia usługi Azure IoT Edge w systemie Linux | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 11 min

  Dotyczy: IoT Edge 1. 4

  Przetestuj usługę Azure IoT Edge w tym przewodniku Szybki start, wdrażając kod konteneryzowany na wirtualnym urządzeniu z systemem Linux IoT Edge. IoT Edge umożliwia zdalne zarządzanie kodem na urządzeniach, dzięki czemu można wysyłać więcej obciążeń na brzeg. W tym przewodniku Szybki start zalecamy używanie maszyny wirtualnej platformy Azure dla urządzenia IoT Edge, co umożliwia szybkie utworzenie maszyny testowej, a następnie usunięcie jej po zakończeniu.

  W tym przewodniku Szybki start zawarto informacje na temat wykonywania następujących czynności:

  • Tworzenie centrum IoT Hub.
  • Rejestrowanie urządzenia usługi IoT Edge w centrum IoT Hub.
  • Zainstaluj i uruchom środowisko uruchomieniowe IoT Edge na urządzeniu wirtualnym.
  • Zdalne wdrażanie modułu na urządzeniu usługi IoT Edge.
  • Ten przewodnik Szybki start przeprowadzi Cię przez proces tworzenia maszyny wirtualnej z systemem Linux, która jest skonfigurowana jako urządzenie IoT Edge. Następnie wdrożysz moduł z Azure Portal na urządzeniu. Moduł używany w tym przewodniku Szybki start to symulowany czujnik, który generuje dane dotyczące temperatury, wilgotności i ciśnienia. Inne samouczki dotyczące usługi Azure IoT Edge bazują na pracy wykonywanej w tym miejscu, wdrażając dodatkowe moduły analizujące symulowane dane na potrzeby analiz biznesowych.

   Jeśli nie masz aktywnej subskrypcji platformy Azure, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto.

   Wymagania wstępne

   Przygotuj środowisko dla interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

  • Użyj środowiska Bash w usłudze Azure Cloud Shell. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szybki start dotyczący powłoki Bash w usłudze Azure Cloud Shell.

  • Jeśli wolisz uruchamiać polecenia referencyjne interfejsu wiersza polecenia lokalnie, zainstaluj interfejs wiersza polecenia platformy Azure. Jeśli korzystasz z systemu Windows lub macOS, rozważ uruchomienie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w kontenerze Docker. com/pl-pl/cli/azure/run-azure-cli-docker" data-linktype="absolute-path">Jak uruchomić interfejs wiersza polecenia platformy Azure w kontenerze platformy Docker.

  • Jeśli korzystasz z instalacji lokalnej, zaloguj się do interfejsu wiersza polecenia platformy Azure za pomocą polecenia az login. Aby ukończyć proces uwierzytelniania, wykonaj kroki wyświetlane w terminalu. Aby uzyskać informacje o innych opcjach logowania, zobacz Logowanie się przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

  • Po wyświetleniu monitu zainstaluj rozszerzenie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure przy pierwszym użyciu. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozszerzeń, zobacz Korzystanie z rozszerzeń w interfejsie wiersza polecenia platformy Azure.

  • Uruchom polecenie az version, aby znaleźć zainstalowane wersje i biblioteki zależne. Aby uaktualnić do najnowszej wersji, uruchom polecenie az upgrade.

   Zasoby w chmurze:

  • Grupa zasobów do zarządzania wszystkimi zasobami używanymi w tym przewodniku Szybki start. W tym przewodniku Szybki start użyjemy nazwy przykładowej grupy zasobów IoTEdgeResources i poniższych samouczków.

   az group create --name IoTEdgeResources --location westus2

   Tworzenie centrum IoT Hub

   Rozpocznij pracę z przewodnikiem Szybki start od utworzenia centrum IoT za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

   W tym przewodniku Szybki start wystarcza warstwa bezpłatna usługi IoT Hub. Jeśli w przeszłości użyto IoT Hub i masz już utworzone centrum, możesz użyć tego centrum IoT.

   Poniższy kod tworzy bezpłatne centrum F1 w grupie zasobów IoTEdgeResources. Zastąp {hub_name} element unikatową nazwą centrum IoT Hub. Utworzenie IoT Hub może potrwać kilka minut.

   az iot hub create --resource-group IoTEdgeResources --name {hub_name} --sku F1 --partition-count 2

   Jeśli wystąpi błąd, ponieważ w subskrypcji jest już jedno bezpłatne centrum, zmień jednostkę SKU na S1. Każda subskrypcja może zawierać tylko jedno bezpłatne centrum IoT Hub. Jeśli wystąpi błąd polegający na niedostępności nazwy centrum IoT Hub, oznacza to, że ktoś inny ma już centrum o takiej nazwie. Wypróbuj nową nazwę.

   Rejestrowanie urządzenia usługi IoT Edge

   Zarejestruj urządzenie usługi IoT Edge, korzystając z nowo utworzonego centrum IoT. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/register-device. 4" alt="Diagram przedstawiający sposób rejestrowania urządzenia przy użyciu tożsamości IoT Hub. " data-linktype="relative-path"/>

   Utwórz tożsamość urządzenia dla urządzenia IoT Edge, aby umożliwić mu komunikowanie się z centrum IoT. Tożsamość urządzenia jest przechowywana w chmurze, a w celu skojarzenia urządzenia fizycznego z tożsamością urządzenia używane są unikatowe parametry połączenia urządzenia.

   Ponieważ urządzenia usługi IoT Edge zachowują się inaczej niż typowe urządzenia IoT, a także mogą być inaczej zarządzane, zadeklaruj tę tożsamość jako należącą do urządzenia usługi IoT Edge za pomocą flagi --edge-enabled.

   1. W usłudze Azure Cloud Shell wprowadź następujące polecenie, aby utworzyć urządzenie o nazwie myEdgeDevice w centrum.

    az iot hub device-identity create --device-id myEdgeDevice --edge-enabled --hub-name {hub_name}

    Jeśli wystąpi błąd dotyczący kluczy zasad iothubowner, upewnij się, że w Cloud Shell jest uruchomiona najnowsza wersja rozszerzenia azure-iot.

   2. Wyświetl parametry połączenia urządzenia, które łączą urządzenie fizyczne z jego tożsamością w IoT Hub. Zawiera ona nazwę centrum IoT, nazwę urządzenia, a następnie klucz wspólny, który uwierzytelnia połączenia między nimi. Ponownie odwołamy się do tych parametrów połączenia w następnej sekcji podczas konfigurowania urządzenia IoT Edge.

    az iot hub device-identity connection-string show --device-id myEdgeDevice --hub-name {hub_name}

   Konfigurowanie urządzenia usługi IoT Edge

   Utwórz maszynę wirtualną przy użyciu środowiska uruchomieniowego usługi Azure IoT Edge. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/start-runtime. 4" alt="Diagram przedstawiający sposób uruchamiania środowiska uruchomieniowego na urządzeniu. " data-linktype="relative-path"/>

   Środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge jest wdrażane na wszystkich urządzeniach usługi IoT Edge. Składa się ono z trzech składników. Demon zabezpieczeń IoT Edge jest uruchamiany przy każdym uruchomieniu urządzenia IoT Edge i uruchomieniu urządzenia przez uruchomienie agenta IoT Edge. Agent IoT Edge ułatwia wdrażanie i monitorowanie modułów na urządzeniu IoT Edge, w tym centrum IoT Edge. Centrum IoT Edge zarządza komunikacją między modułami na urządzeniu IoT Edge oraz między urządzeniem a IoT Hub.

   Podczas konfigurowania środowiska uruchomieniowego należy podać parametry połączenia urządzenia. Jest to ciąg pobrany z interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Za pomocą tych parametrów urządzenie fizyczne jest kojarzone z tożsamością urządzenia usługi IoT Edge na platformie Azure.

   Wdrażanie urządzenia IoT Edge

   W tej sekcji użyto szablonu usługi Azure Resource Manager do utworzenia nowej maszyny wirtualnej i zainstalowania na niej środowiska uruchomieniowego IoT Edge. Jeśli zamiast tego chcesz użyć własnego urządzenia z systemem Linux, możesz wykonać kroki instalacji opisane w temacie Ręczne aprowizowanie pojedynczego urządzenia z systemem Linux IoT Edge, a następnie wrócić do tego przewodnika Szybki start.

   Użyj następującego polecenia interfejsu wiersza polecenia, aby utworzyć urządzenie IoT Edge na podstawie wstępnie utworzonego szablonu iotedge-vm-deploy.

  • W przypadku użytkowników powłoki bash lub Cloud Shell skopiuj następujące polecenie do edytora tekstów, zastąp tekst zastępczy swoimi informacjami, a następnie skopiuj go do okna powłoki bash lub Cloud Shell:

   az deployment group create \--resource-group IoTEdgeResources \--template-uri "https://raw. githubusercontent. com/Azure/iotedge-vm-deploy/1. 4/edgeDeploy. json" \--parameters dnsLabelPrefix='<REPLACE_WITH_VM_NAME>' \--parameters adminUsername='azureUser' \--parameters deviceConnectionString=$(az iot hub device-identity connection-string show --device-id myEdgeDevice --hub-name <REPLACE_WITH_HUB_NAME> -o tsv) \--parameters authenticationType='password' \--parameters adminPasswordOrKey="<REPLACE_WITH_PASSWORD>"
  • W przypadku użytkowników programu PowerShell skopiuj następujące polecenie do okna programu PowerShell, a następnie zastąp tekst zastępczy własnymi informacjami:

   az deployment group create `--resource-group IoTEdgeResources `--template-uri "https://raw. json" `--parameters dnsLabelPrefix='<REPLACE_WITH_VM_NAME>' `--parameters adminUsername='azureUser' `--parameters deviceConnectionString=$(az iot hub device-identity connection-string show --device-id myEdgeDevice --hub-name <REPLACE_WITH_HUB_NAME> -o tsv) `--parameters authenticationType='password' `

   Ten szablon przyjmuje następujące parametry:

   ParametrOpis
   grupa zasobówGrupa zasobów, w której zostaną utworzone zasoby. Użyj domyślnych zasobów IoTEdgeResources używanych w tym artykule lub podaj nazwę istniejącej grupy zasobów w subskrypcji. template-uriWskaźnik do szablonu Resource Manager, którego używamy. dnsLabelPrefixCiąg, który zostanie użyty do utworzenia nazwy hosta maszyny wirtualnej. Zastąp tekst zastępczy nazwą maszyny wirtualnej. adminUsernameNazwa użytkownika konta administratora maszyny wirtualnej. Użyj przykładu azureUser lub podaj nową nazwę użytkownika. deviceConnectionStringParametry połączenia z tożsamości urządzenia w IoT Hub, które są używane do konfigurowania środowiska uruchomieniowego IoT Edge na maszynie wirtualnej. Polecenie interfejsu wiersza polecenia w tym parametrze pobiera parametry połączenia. Zastąp tekst zastępczy nazwą centrum IoT Hub. authenticationTypeMetoda uwierzytelniania dla konta administratora. W tym przewodniku Szybki start jest używane uwierzytelnianie haseł, ale można również ustawić ten parametr na wartość sshPublicKey. adminPasswordOrKeyHasło lub wartość klucza SSH dla konta administratora. Zastąp tekst zastępczy bezpiecznym hasłem. Hasło musi mieć długość co najmniej 12 znaków i mieć trzy z czterech z następujących znaków: małe litery, wielkie litery, cyfry i znaki specjalne.

   Po zakończeniu wdrażania powinny zostać wyświetlone dane wyjściowe sformatowane w formacie JSON w interfejsie wiersza polecenia zawierające informacje SSH umożliwiające nawiązanie połączenia z maszyną wirtualną. Skopiuj wartość publicznego wpisu SSH sekcji danych wyjściowych:

   Wyświetlanie stanu środowiska uruchomieniowego usługi IoT Edge

   Pozostałe polecenia w tym przewodniku Szybki start są wykonywane na samym urządzeniu usługi IoT Edge, dzięki czemu można zobaczyć, co dzieje się na urządzeniu. Jeśli używasz maszyny wirtualnej, nawiąż połączenie z tą maszyną przy użyciu skonfigurowanej nazwy użytkownika administratora i nazwy DNS, która została wyświetlona za pomocą polecenia wdrożenia. Nazwę DNS można również znaleźć na stronie przeglądu maszyny wirtualnej w Azure Portal. Użyj następującego polecenia, aby nawiązać połączenie z maszyną wirtualną. Zastąp {admin username} wartości i {DNS name} własnymi wartościami.

   ssh {admin username}@{DNS name}

   Po nawiązaniu połączenia z maszyną wirtualną sprawdź, czy środowisko uruchomieniowe zostało pomyślnie zainstalowane i skonfigurowane na urządzeniu IoT Edge.

  • Sprawdź, czy IoT Edge jest uruchomiona. Następujące polecenie powinno zwrócić stan Ok, jeśli IoT Edge jest uruchomiona lub podaj błędy usługi.

   sudo iotedge system status

   Porada

   Uruchomienie poleceń iotedge wymaga podniesionych uprawnień. Po wylogowaniu się z komputera i ponownym zalogowaniu się do niego po raz pierwszy od zainstalowania środowiska uruchomieniowego usługi IoT Edge Twoje uprawnienia zostaną automatycznie zaktualizowane. Do tego czasu użyj sudo polecenia przed poleceniami.

  • Jeśli potrzebujesz rozwiązać problem z usługą, pobierz jej dzienniki.

   sudo iotedge system logs
  • Wyświetl wszystkie moduły uruchomione na urządzeniu usługi IoT Edge. Ponieważ usługa została właśnie uruchomiona po raz pierwszy, tylko moduł edgeAgent powinien być widoczny jako uruchomiony. Moduł edgeAgent działa domyślnie i pomaga zainstalować i uruchomić wszelkie dodatkowe moduły wdrażane na urządzeniu.

   sudo iotedge list

   Urządzenie usługi IoT Edge jest teraz skonfigurowane. Jest ono gotowe do uruchamiania modułów wdrożonych w chmurze.

   Wdrażanie modułu

   Zarządzając urządzeniem usługi Azure IoT Edge z chmury, wdróż moduł przesyłający dane telemetryczne do centrum IoT Hub. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/deploy-module. 4" alt="Diagram przedstawiający sposób wdrażania modułu z chmury na urządzeniu. " data-linktype="relative-path"/>

   Jedną z kluczowych funkcji usługi Azure IoT Edge jest wdrażanie kodu na urządzeniach IoT Edge z chmury. moduły IoT Edge to pakiety wykonywalne implementowane jako kontenery. W tej sekcji wdrożysz wstępnie utworzony moduł z sekcji modułów IoT Edge Azure Marketplace bezpośrednio z Azure IoT Hub.

   Moduł, który wdrożysz w tej sekcji, symuluje czujnik i wysyła wygenerowane dane. Ten moduł jest przydatny, gdy rozpoczyna się pracę z usługą IoT Edge, ponieważ symulowane dane można wykorzystać przy programowaniu i testowaniu. Jeśli chcesz zobaczyć, co dokładnie robi ten moduł, możesz wyświetlić kod źródłowy symulowanego czujnika temperatury.

   Wykonaj następujące kroki, aby uruchomić kreatora Set Modules (Ustawianie modułów), aby wdrożyć pierwszy moduł z Azure Marketplace.

  • Zaloguj się do Azure Portal i przejdź do centrum IoT.

  • W menu po lewej stronie w obszarze Zarządzanie urządzeniami wybierz pozycję Urządzenia.

  • Wybierz z listy identyfikator urządzenia docelowego IoT Edge.

   Podczas tworzenia nowego urządzenia IoT Edge zostanie wyświetlony kod 417 -- The device's deployment configuration is not set stanu w Azure Portal. Ten stan jest normalny i oznacza, że urządzenie jest gotowe do otrzymania wdrożenia modułu.

  • Na górnym pasku wybierz pozycję Ustaw moduły. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/select-set-modules. 4" alt="Zrzut ekranu przedstawiający lokalizację karty Ustaw moduły. " data-linktype="relative-path"/>

   Moduły

   Pierwszym krokiem kreatora jest wybranie modułów, które chcesz uruchomić na urządzeniu.

   W obszarze IoT Edge Modules (Moduły) otwórz menu rozwijane Dodaj, a następnie wybierz pozycję Moduł witryny Marketplace. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/add-marketplace-module. 4" alt="Zrzut ekranu przedstawiający menu rozwijane Dodaj. " data-linktype="relative-path"/>

   W witrynie IoT Edge Module Marketplace wyszukaj i wybierz Simulated Temperature Sensor moduł. Moduł zostanie dodany do sekcji modułów IoT Edge z żądanym stanem uruchomienia.

   Wybierz pozycję Dalej: trasy, aby przejść do następnego kroku kreatora. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/view-temperature-sensor-next-routes. 4" alt="Zrzut ekranu przedstawiający przejście do następnego kroku po dodaniu modułu. " data-linktype="relative-path"/>

   Trasy

   Trasa o nazwie SimulatedTemperatureSensorToIoTHub została utworzona automatycznie po dodaniu modułu z Azure Marketplace. Ta trasa wysyła wszystkie komunikaty z modułu symulowanej temperatury do IoT Hub. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/route-next-review-create. 4" alt="Zrzut ekranu przedstawiający nową trasę czujnika temperatury i lokalizację przycisku Dalej: Przeglądanie i tworzenie. " data-linktype="relative-path"/>

   Wybierz pozycję Dalej: Przeglądanie i tworzenie.

   Przegląd i tworzenie

   Przejrzyj plik JSON, a następnie wybierz pozycję Utwórz. Plik JSON definiuje wszystkie moduły wdrażane na urządzeniu IoT Edge.

   Uwaga

   Podczas przesłania nowego wdrożenia na urządzenie usługi IoT Edge do urządzenia nie jest wypychane żadne powiadomienie. Nie jest to konieczne, ponieważ urządzenie regularnie wysyła do usługi IoT Hub zapytania w celu odebrania wszelkich nowych instrukcji. Jeśli urządzenie znajdzie zaktualizowany manifest wdrażania, użyje informacji o nowym wdrożeniu, aby ściągnąć obrazy modułów z chmury, a następnie zacznie uruchamiać moduły lokalnie. Ten proces może potrwać kilka minut.

   Po utworzeniu szczegółów wdrożenia modułu kreator powróci do strony szczegółów urządzenia. Wyświetl stan wdrożenia na karcie Moduły.

   Powinny zostać wyświetlone trzy moduły: $edgeAgent, $edgeHub i SimulatedTemperatureSensor. Jeśli co najmniej jeden moduł ma wartość Tak w obszarze Określone we wdrożeniu, ale nie w obszarze Zgłaszane przez urządzenie, urządzenie IoT Edge nadal je uruchamia. Poczekaj kilka minut, a następnie odśwież stronę.

   Wyświetlanie wygenerowanych danych

   W tym przewodniku Szybki start utworzono nowe urządzenie usługi IoT Edge i zainstalowano na nim środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge. Następnie użyto witryny Azure Portal do wdrożenia modułu usługi IoT Edge w celu uruchomienia go na urządzeniu bez konieczności wprowadzenia zmian na samym urządzeniu.

   W takim przypadku wypchnięty moduł generuje przykładowe dane środowiska, których można użyć do testowania później. Symulowany czujnik monitoruje maszynę i środowisko wokół maszyny. Na przykład ten czujnik może być umieszczony w serwerowni, w hali fabrycznej lub na turbinie wiatrowej. Komunikat zawiera temperaturę i wilgotność otoczenia, temperaturę maszyny, ciśnienie oraz znacznik czasu. W samouczkach usługi IoT Edge dane utworzone przez ten moduł są używane jako dane testowe do analizy.

   Otwórz ponownie wiersz polecenia na urządzeniu usługi IoT Edge lub użyj połączenia SSH z interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Upewnij się, że moduł wdrożony z chmury jest uruchomiony na urządzeniu usługi IoT Edge:

   Wyświetl komunikaty wysyłane z modułu czujnika temperatury:

   sudo iotedge logs SimulatedTemperatureSensor -f

   Przy odwoływaniu się do nazw modułów w poleceniach usługi IoT Edge jest rozróżniana wielkość liter. com/pl-pl/azure/iot-edge/media/quickstart-linux/iot-edge-logs. 4" alt="Zrzut ekranu przedstawiający dane z modułu w konsoli wyjściowej. " data-linktype="relative-path"/>

   Możesz również obserwować, jak komunikaty docierają do centrum IoT, korzystając z rozszerzenia Azure IoT Hub dla Visual Studio Code.

   Czyszczenie zasobów

   Jeśli chcesz przejść do samouczków dotyczących usługi IoT Edge, możesz użyć urządzenia, które zostało zarejestrowane i skonfigurowane w ramach tego przewodnika Szybki start. W przeciwnym razie możesz usunąć utworzone zasoby platformy Azure, aby uniknąć naliczania opłat.

   Jeśli maszyna wirtualna i centrum IoT Hub zostały utworzone w nowej grupie zasobów, możesz usunąć tę grupę i wszystkie powiązane zasoby. Sprawdź dokładnie zawartość grupy zasobów, aby się upewnić, że nie ma w niej żadnych elementów, które chcesz zachować. Jeśli nie chcesz usuwać całej grupy, możesz usunąć poszczególne zasoby.

   Ważne

   Usunięcie grupy zasobów jest nieodwracalne.

   Usuń grupę IoTEdgeResources. Usunięcie grupy zasobów może potrwać kilka minut.

   az group delete --name IoTEdgeResources --yes

   Możesz potwierdzić, że grupa zasobów zostanie usunięta, wyświetlając listę grup zasobów.

   az group list

   Następne kroki

   W tym przewodniku Szybki start utworzono urządzenie usługi IoT Edge i wdrożono na nim kod przy użyciu interfejsu usługi Azure IoT Edge w chmurze. Masz teraz urządzenie testowe generujące dane pierwotne dotyczące jego otoczenia.

   W następnym samouczku dowiesz się, jak monitorować aktywność i kondycję urządzenia z poziomu Azure Portal.

  Dodatkowe zasoby

Szybki start i informacje Aeg 234788

Bezpośredni link do pobrania Szybki start i informacje Aeg 234788

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybki start i informacje Aeg 234788