Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Brother Hl 5595dnh

Brother HL-5595DNH jest technicznym podręcznikiem referencyjnym, który zawiera wszystkie potrzebne informacje o drukarce Brother HL-5595DNH. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje o zestawie instalacyjnym, funkcjach drukowania, bezpieczeństwie, ustawieniach, instrukcjach konserwacji i konfiguracji. Podręcznik zawiera również informacje oprzydatnych funkcjach drukowania, które ułatwiają pracę, takich jak wstępne wydruki, wydruki w formacie wielostronicowym, wydruki wielokrotne, wydruki paginacji i rekomendowane ustawienia jakości wydruku. Podręcznik zawiera również informacje o dostępnych narzędziach do zarządzania, w tym instrukcje dotyczące instalowania, wykorzystywania i aktualizowania oprogramowania oraz sterowników drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Brother Hl 5595dnh

Pedagog specjalny dokumentuje przebieg swojej pracy zarówno w dzienniku zajęć pedagoga specjalnego, jak i w dziennikach prowadzonych zajęć. Planuje i ewaluuje swoją pracę. Dokonuje oceny efektywności zajęć.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 0

Podstawowa dokumentacja pedagoga specjalnego:

- dziennik pedagoga specjalnego

- plan pracy

- sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego

- program zajęć rewalidacyjnych

- program zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Pedagog specjalny, podobnie jak pozostali specjaliści, prowadzi swój dziennik. 

Zgodnie bowiem z § 18 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista prowadzi dziennik, do którego wpisuje:

  • tygodniowy rozkład swoich zajęć,
  • zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań,
  • imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Swoje działania pedagog specjalny powinien dokumentować w dzienniku swoich zajęć i czynności

lub w dziennikach prowadzonych zajęć indywidualnych lub grupowych, odpowiednio do zakresu realizowanych zadań.

Natomiast pozostała dokumentacja, w tym arkusze obserwacji, powinna być gromadzona 

w indywidualnej teczce ucznia. 

Przykładowe zapisy w dzienniku

To zależy jakie czynności będzie pedagog wykonywać. Inne wpisy jeśli to będą zajęcia rewalidacyjne, a inne jeśli to diagnozowanie potrzeb, wsparcie nauczycieli czy włączanie ucznia w życie szkoły. 

Na przykład:

1. Diagnozowanie potrzeb ucznia/ uczniów w zakresie wsparcia emocjonalnego.

2. Obserwacja uczniów w czasie lekcji pod kątem przygotowania dostosowań wymagań edukacyjnych. 

3. Wspieranie nauczycieli w zakresie doboru metod i form pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. 

4. Rozmowa z pracownikami MOPSu w celu opracowania planu wsparcia dla uczniów w trudnej sytuacji bytowej. Itd.

5. Rozmowa z rodzicem ucznia z zagrożeniem niedostosowaniem społecznych, w celu wypracowania i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, w tym nagród i konsekwencji.

Zakup teczkę nr 3 z dokumentacją pedagoga specjalnego.

PŁATNE MATERIAŁY DO SZKOLENIA:

1. Przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego.

2. Przykładowe programy zajęć rewalidacyjnych. 
3. Przykładowe zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.
4. Przykładowe programy zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Przykładowe zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych.
6. Przykładowe zapisy w dzienniku pedagoga specjalnego.
7. Certyfikat


Dokumentacja w zakresie oceny efektywności i sprawozdanie

1. Na koniec pierwszego półrocza pedagog specjalny przygotowuje sprawozdanie ze swojej pracy, chyba, że w danej szkole dyrektor ustali inaczej. Co najmniej 2 razy w roku dokonujemy oceny efektywności podejmowanych działań w zakresie IPET i WOPFU oraz zakresu i sposobu dostosowań.

3. Oceniamy także efektywność prowadzonych zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z PPP.

4. Co najmniej 2 razy w roku dokonujemy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia- WOPFU.

Teczkę nr 4 z ocenami efektywności oraz sprawozdaniem kupisz TUTAJ


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań, zabaw i gier podczas zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w ramach zajęć rewalidacyjnych zakup naszą teczkę cz. II. Znajdziesz w niej ponadto generatory do tworzenia kart pracy oraz gotowe karty pracy.

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

✅Rozdział 3 Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz. I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m. in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ


Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJ

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2022. 2301 t. j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 14 listopada 2022 r.

Art. 37ra.  [Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji badania klinicznego]

1. 

Sponsor i badacz są obowiązani do przechowywania podstawowej dokumentacji badania klinicznego przez okres 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono badanie kliniczne, chyba że umowa między sponsorem a badaczem przewiduje dłuższy okres.

2. 

Dokumentacja badania klinicznego jest udostępniana na każde żądanie Prezesa Urzędu.

3. 

Dokumentacja badania klinicznego niekomercyjnego jest udostępniana również na żądanie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie weryfikacji udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 37k ust. 1-1b.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Załącznik nr 1...., dn... 2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa...... Adres: miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa LubuskiegoZarząd Województwa Lubuskiego Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie przechowywania dokumentacji w związku z realizowanymi projektami przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

PREZYDENT MIASTA SZCZECINPREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia program zdrowotny pn. Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku Ŝycia

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

p o s t a n a w i a mZARZĄDZENIE NR ON. 0050. 2447. 2013. PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

DZENIE RADY MINISTRÓWDz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Wzór. UMOWA Nr. Przedmiot umowyZałącznik nr 5 do SIWZ Wzór UMOWA Nr zawarta w dniu... w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pilchowice

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Tarnobrzeg: W. Sz. II. 1/187/11 - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 372662-2011; data zamieszczenia: 09. 11. 2011

Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Brother Hl 5595dnh

Bezpośredni link do pobrania Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Brother Hl 5595dnh

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Techniczny podręcznik referencyjny, ogólne Brother Hl 5595dnh