Ważne instrukcje i ostrzeżenia Canon 1180

Ważne instrukcje i ostrzeżenia Canon 1180 są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne użytkowanie tego urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcje, aby upewnić się, że urządzenie jest poprawnie używane i aby uniknąć jakichkolwiek niepotrzebnych szkód. Użytkownicy powinni również zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby upewnić się, że korzystają z urządzenia w bezpieczny sposób. Przestrzeganie zalecanych procedur i instrukcji w zakresie Canon 1180 jest kluczem do cieszenia się bezproblemowym użytkowaniem długotrwałego użytkowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje i ostrzeżenia Canon 1180

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Zaawansowana instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcje zakładają, że korzystasz z EOS-1D X Mark III, na którym zainstalowano wersję firmware 1. 6. 0 lub nowszą.

Dodatek

Ważne instrukcje

dotyczące

bezpieczeństwa

W tym rozdziale znajdują się ważne instrukcje

dotyczące bezpieczeństwa, które mają na celu

zapobieżenie odniesieniu obrażeń ciała przez

użytkowników urządzenia i inne osoby oraz

uszkodzeniu sprzętu. Należy zapoznać się z jego

treścią przed rozpoczęciem korzystania

z urządzenia i przestrzegać zawartych w nim

instrukcji, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie

sprzętu. Nie należy wykonywać żadnych czynności

nieopisanych w tym podręczniku. Firma Canon nie

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody

wynikłe na skutek wykonywania czynności

nieopisanych w tym podręczniku, niewłaściwego

użytkowania lub napraw bądź zmian dokonanych

przez podmiot inny niż firma Canon lub

upoważniona do tego jednostka. Nieprawidłowa

obsługa lub niewłaściwe użytkowanie urządzenia

mogą skutkować odniesieniem obrażeń ciała bądź

uszkodzeniami wymagającymi rozległych napraw,

których koszty mogą nie być zwracane na mocy

ograniczonej gwarancji.

OSTRZEŻENIE

Oznacza ostrzeżenie dotyczące czynności,

których niewłaściwe wykonanie może

doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia,

należy zawsze zwracać uwagę na te

ostrzeżenia.

PRZESTROGA

Oznacza przestrogę dotyczącą czynności,

doprowadzić do obrażeń ciała. Aby

bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy

zawsze zwracać uwagę na te przestrogi.

WAŻNE

Oznacza wymagania lub ograniczenia. Należy

zapoznać się z tymi elementami w celu

prawidłowego korzystania z urządzenia i

uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia oraz

Pl

mienia.

Instalacja

Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny

i bezawaryjny, należy dokładnie zapoznać się

z poniższymi środkami ostrożności i zainstalować

urządzenie w odpowiednim miejscu.

Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w

których może dojść do pożaru lub porażenia

prądem

Miejsca, w których otwory wentylacyjne będą

zasłonięte (zbyt blisko ścian, łóżek, kanap,

dywanów lub podobnych obiektów)

Miejsca wilgotne lub zakurzone

Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie

słońca lub na zewnątrz pomieszczeń

Miejsca, w których występują wysokie

temperatury

Miejsca wystawione na działanie otwartego

ognia

W pobliżu alkoholi, rozcieńczalników lub

innych substancji łatwopalnych

Inne ostrzeżenia

Do urządzenia nie należy podłączać kabli

nieposiadających odpowiednich aprobat. Może

to doprowadzić do pożaru lub porażenia

prądem elektrycznym.

328

Na urządzeniu nie należy umieszczać

naszyjników ani żadnych innych elementów

metalowych ani pojemników wypełnionych

płynami. W przypadku kontaktu ciał obcych z

częściami elektrycznymi wewnątrz urządzenia

może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Podczas instalacji i demontażu opcjonalnych

akcesoriów należy koniecznie wyłączyć

zasilanie, odłączyć wtyczkę zasilającą, a

następnie odłączyć od urządzenia wszystkie

przewody łączące i przewód zasilający. W

przeciwnym razie przewód zasilający lub

przewody łączące mogą ulec uszkodzeniu,

skutkującemu pożarem lub porażeniem prądem

elektrycznym.

Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce,

należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda

sieciowego i skontaktować się z

autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy

Canon.

Nie należy instalować urządzenia

w następujących miejscach

Urządzenie może przewrócić się, powodując

obrażenia ciała.

Niestabilne powierzchnie

Miejsca, w których występują drgania

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Miejsca, w których temperatura i poziom

wilgotność osiągają skrajne — bardzo wysokie

lub niskie — wartości

Pomieszczenie, w którym dochodzi do nagłych

zmian temperatury lub wilgotności

Pomieszczenie, w którym działa wyposażenie

generujące fale magnetyczne lub

elektromagnetyczne

Laboratorium lub pomieszczenie, w którym

przeprowadzane są reakcje chemiczne

Miejsca, w których urządzenie będzie narażone

na działanie gazów toksycznych lub

powodujących korozję

Miejsca, w których podłoże może się

odkształcać pod wpływem ciężaru urządzenia

lub gdzie urządzenie może się zapadać (np.

dywan)

Należy unikać słabo wentylowanych

pomieszczeń

Podczas normalnej pracy urządzenie emituje

niewielką ilość ozonu i innych substancji.

Substancje te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Mogą być jednak wyczuwalne, gdy urządzenie jest

użytkowane przez dłuższy czas bądź podczas

długich cyklów drukowania, zwłaszcza w słabo

wentylowanych pomieszczeniach. W celu

zapewnienia komfortowych warunków pracy

zalecane jest zadbanie o odpowiednią wentylację

pomieszczenia, w którym użytkowane jest

urządzenie. Ponadto nie należy wybierać miejsc, w

których użytkownicy byliby narażeni na emisje z

urządzenia.

Nie należy instalować urządzenia w miejscu,

gdzie występuje kondensacja

Wewnątrz urządzenia mogą osadzać się kropelki

wody (proces skraplania), kiedy w pomieszczeniu

z zainstalowanym urządzeniem zostanie

gwałtownie podniesiona temperatura lub kiedy

urządzenie zostanie przeniesione z chłodnego

bądź suchego pomieszczenia do gorącej albo

wilgotnej lokalizacji. Używanie urządzenia w takich

warunkach może powodować zakleszczanie się

papieru, obniżenie jakości druku lub uszkodzenie

urządzenia. Aby urządzenie mogło dostosować się

do temperatury i wilgotności otoczenia, przed jego

uruchomieniem należy odczekać co najmniej

2 godziny.

W przypadku użytkowania na wysokości

3000 m n. p. m. lub wyższej

Urządzenia wyposażone w twardy dysk mogą

działać nieprawidłowo podczas użytkowania na

dużych wysokościach, tj. 3000 metrów nad

poziomem morza lub wyższych.

Stopki poziomujące (dotyczy tylko produktów

wyposażonych w stopki poziomujące)

Nie wolno demontować stopek poziomujących

urządzenia po jego zainstalowaniu, ponieważ

może to doprowadzić do upadku lub przewrócenia

się urządzenia, a w konsekwencji odniesienia

obrażeń.

Podłączanie do linii telefonicznej (dotyczy tylko

produktów wyposażonych w funkcję faksu)

Niniejsze urządzenie jest zgodne ze standardem

analogowej linii telefonicznej. Urządzenie można

podłączyć do linii telefonicznej typu PSTN (Public

Switched Telephone Network). W przypadku

podłączenia urządzenia do cyfrowej linii

telefonicznej lub dedykowanej linii telefonicznej

może ona utrudniać prawidłowe działanie

urządzenia i doprowadzić do jego uszkodzenia.

Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić

typ linii telefonicznej. Przed podłączeniem

urządzenia do linii światłowodowej lub linii telefonii

internetowej należy skontaktować się z dostawcą

odpowiedniej usługi.

Gdy używana jest bezprzewodowa sieć LAN

(dotyczy tylko produktów wyposażonych

w funkcję bezprzewodowej sieci LAN)

Urządzenie powinno znajdować się

w odległości nieprzekraczającej 50 metrów od

routera bezprzewodowej sieci LAN.

W miarę możliwości należy je zainstalować

w miejscu, w którym komunikacja nie będzie

blokowana przez obiekty znajdujące się między

urządzeniami. Sygnał może być osłabiony, jeśli

jest przekazywany przez ścianę lub podłogę.

Urządzenie powinno znajdować się możliwie

jak najdalej od telefonów bezprzewodowych,

kuchenek mikrofalowych i innych źródeł fal

radiowych.

Nie wolno używać urządzenia w pobliżu

sprzętu medycznego. Promieniowanie radiowe

emitowane przez urządzenie może zakłócać

działanie sprzętu medycznego, co grozi

poważnymi awariami i wypadkami.

Źródło zasilania

Należy stosować wyłącznie zasilacz o

parametrach napięcia zgodnych z określonymi

wymaganiami. Nieprzestrzeganie tego

zalecenia może doprowadzić do pożaru lub

porażenia prądem elektrycznym.

Należy używać wyłącznie przewodu

dostarczonego wraz z urządzeniem — użycie

innego przewodu może doprowadzić do

pożaru lub porażenia prądem.

Dostarczony przewód zasilający jest

przeznaczony do używania z tym urządzeniem.

Nie podłączać przewodu zasilającego do innych

urządzeń.

Nie należy przerabiać, mocno wyginać oraz

ciągnąć przewodu ani wykonywać

jakichkolwiek czynności, które grożą jego

uszkodzeniem. Nie należy kłaść ciężkich

przedmiotów na przewodzie zasilania.

Uszkodzenie przewodu zasilającego grozi

pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki

zasilającej mokrymi rękami — może to

doprowadzić do porażenia prądem.

Do zasilania urządzenia nie należy używać

przedłużaczy ani rozdzielaczy. Może to

doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem

elektrycznym.

Ważne instrukcje i ostrzeżenia Canon 1180

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje i ostrzeżenia Canon 1180

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje i ostrzeżenia Canon 1180